Bài 24. Công thức tính nhiệt lượng

Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc khối lượng, độ tăng nhiệt độ của vật và nhiệt dung của chất làm vật Công thức tính nhiệt lượng vật thu vào Q= m.c.∆t, trong đó: Q là nhiệt lượng (J), m là khối lượng của vật (kg), ∆t là độ tăng nhiệt độ của vật (oC hoặc K) , c là nhiệt dung riêng của chất làm vật (J/kg.K) Nhiệt dung riền của một chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 kg chất đó tăng thêm 1 oC