Bài 29. Câu hỏi và bài tập tổng kết chương II: Nhiệt học

A. ôn tập 1. Các chất được cấu tạo như thế nào? 2. Nêu hai đặc điểm của nguyên tử và phân tử cấu tạo nên các chất đã học trong chương này 3. Giữa nhiệt độ của vật và chuyển động của các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật có mối quan hệ như thế nào? 4. Nhiệt năng của một vật là gì? Khi nhiệt độ của vật tăng lên thì nhiệt năng tăng hay giảm? Tại sao?