Bài 17. Bài tập vận dụng định luật Jun - Len-xơ

Bài 1 Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở R= 80Ώ và cường độ dòng điện qua bếp khi đó là I-2,5A a) Tính nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 1 s b) Dùng bếp điện trên để đun sôi 1,5l nước có nhiệt độ ban đầu là 25 oC thì thời gian đun nước là 20 phút. Coi rằng nhiệt lượng cung cấp để đun sôi nước có ích, tính hiệu suất của bếp. Cho biết nhiệt dung riền của nước là c= 4200J/kg.K c) Mỗi ngày sử dụng bếp điện này 3 giờ. Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng bếp điện đó trong 30 ngày, nếu giá 1kW.h là 700 đồng