Bài 55. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu

Khi nhìn thấy một vật nào thì có ánh sáng màu đó đi từ vật đến mắt ta Vật màu trắng có khẳ năng tán xạ tất cả các sánh sáng màu Vật màu nào thì tán xạ mạnh ánh sáng màu đó, nhưng tán xạ kém ánh sáng các màu khác Vật màu đen không có khả năng tán xạ bất kì ánh sáng màu nào