Bài 56. Các tác dụng của ánh sáng

Ánh sáng có tác dụng nhiệt, tác dụng sinh học và tác dụng quang điện. Điều đó chứng tỏ ánh sáng có năng lượng Trong các tác dụng nói trên, năng lượng ánh sáng được biến đổi thành các dạng năng lượng khác