Bài 58. Tổng kết chương III: Quang học

I. Tự kiểm tra 1. Chiều một tia sáng từ không khí vào nước, chếch 30o so với mặt nước a) Có hiện tượng gì xảy ra đối với tia sáng khi truyền qua mặt nước? Hiện tượng đó gọi là hiện tượng gì? B) Góc tới bằng bao nhiêu độ? Góc khúc xạ lớn hơn hay nhỏ hơn 60o 2. Nêu hai đặc điểm của thấu kính để có thể nhận biết đó là thấu kính hội tụ?