Bảng cấu trúc đề kiểm khảo sat đầu năm 2013 - 2014. môn: Lịch sử 9

Chương II: Việt Nam trong những năm 1930 – 1939.

( Bài 18). Nhận diện sự kiện.

Số câu/ sồ điểm/ tỉ lệ % 2/ 0,25/ 5%

Chương IV:

( Bài 24) Nhận diện sự kiện. Những khó khăn và biện pháp giải quyết sau CM

Số câu/ sồ điểm/ tỉ lệ % 2/ 0,25/ 5% 1/ 4/ 40%

Chương V: Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954.

( Bài 27) Nhận diện sự kiện. Các chiến dịch tứ năm 1946 – 1954.

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Lượt xem 898Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bảng cấu trúc đề kiểm khảo sat đầu năm 2013 - 2014. môn: Lịch sử 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BẢNG CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM KHẢO SAT ĐẦU NĂM 2013 - 2014.
MÔN : LỊCH SỬ 9.
Thời gian : 45 phút .
Cấp độ
Tên chủ đề.
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Chương II: Việt Nam trong những năm 1930 – 1939.
( Bài 18).
Nhận diện sự kiện.
Số câu/ sồ điểm/ tỉ lệ %
2/ 0,25/ 5%
2/ 0,25/ 5%
Chương IV: 
( Bài 24) 
Nhận diện sự kiện.
Những khó khăn và biện pháp giải quyết sau CM
Số câu/ sồ điểm/ tỉ lệ %
2/ 0,25/ 5%
1/ 4/ 40%
2/ 0,25/ 5%
1/ 1/ 40%
Chương V: Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954.
( Bài 27)
Nhận diện sự kiện.
Các chiến dịch tứ năm 1946 – 1954.
Số câu/ sồ điểm/ tỉ lệ %
2/ 0,25/ 5%
1/ 1/ 10%
2/ 0,25/ 5%
1/ 1/ 10%
Chương VI: Việt Nam từ năm 1954 đến 1975.
(Bài 29- 30)
Nhận diện sự kiện.
Diễn biến các chiến dịch trong năm 1975.
Số câu/ sồ điểm/ tỉ lệ %
2/ 0,25/ 5%
1/ 3/ 30%
1/ 3/ 30%
Tổng 
8/2/20%
1/ 3/ 30%
1/2/20%
1/ 3/ 30%
8/2/20%
3/8/80%
Ngày 12/ 4/ 2014
Người lập.
Lâm Thị Hồng Liên

Tài liệu đính kèm:

  • docBẢNG CẤU TRÚC ĐỀ KIÊM 3TRA HKII - LS9 ( 13 - 14).doc