Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học 2010 – 2011 môn: Toán lớp 9

Câu 1. Tính kết quả bằng:

A. 5 B. 12 C. 24 D. 7

Câu 2. Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. B. C. D.

Câu 3. Rút gọn (với a < 0)="" kết="" quả="">

A. -3a B. 7a C. -7a D. 3a

Câu 4. Tính kết quả bằng:

A. B. C. D. 10

Câu 5. Điều kiện xác định của biểu thức là:

A. B. C. D.

 

doc 3 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 07/03/2020 Lượt xem 550Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học 2010 – 2011 môn: Toán lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 UBND HUYỆN KONPLONG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
ĐỀ CHÍNH THỨC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	NĂM HỌC 2010 – 2011 	 	 
 Môn: Toán – Lớp: 9	 Thời gian: 30 phút (Không kể thời gian phát đề)
A. PHẦN THI TRẮC NGHIÊM: (5.0 điểm)
(Em hãy chọn chữ cái đứng trước phương án đúng nhất)
Câu 1. Tính kết quả bằng:
A. 5	B. 12	C. 24	D. 7
Câu 2. Khẳng định nào sau đây là đúng:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3. Rút gọn (với a < 0) kết quả là:
A. -3a	B. 7a	C. -7a	D. 3a
Câu 4. Tính kết quả bằng:
A. 	B. 	C. 	D. 10
Câu 5. Điều kiện xác định của biểu thức là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6. Trong hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất một ẩn:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7. Cho hàm số , khẳng định câu nào sau đây là đúng:
A. Đồ thị hàm số đã cho đi qua hai điểm: và .
B. Đồ thị hàm số đã cho và đồ thị hàm số là hai đường thẳng song song.
C. Đồ thị đã cho cắt trục hoành tại điểm .
D. Đồ thị hàm số đã cho và đồ thị hàm số là hai đường thẳng cắt nhau.
Câu 8. Đồ thị hàm số đi qua điểm N(3; 6) thì hệ số góc a bằng:
A. 1	B. 2	C. 3	D. 4	
Câu 9. Cho đường tròn (O, 5cm). Một dây của đường tròn này cách tâm 3cm,độ dài của dây cung này bằng:
A. 8cm	B. 4cm	C. 3cm	D. 5cm
Câu 10. Hệ phương trình có nghiệm là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11. tg82016’ bằng:
A. tg7044’	B. cotg7044’	C. cotg8044’	D.tg8044’
Câu 12. Cho tam giác vuông như hình vẽ. Kết quả nào sau đây đúng?
y
x
1
2
A. x = 4 và y = 16
B. x = 4 và y = 
C. x = 2 và y = 8
D. x = 2 và y = 
Câu 13. Cho đường tròn (O, R) và (O’, R’), với R > R’. Gọi d là khoảng cách từ O đến O’. Đường tròn (O) tiếp xúc trong với đường tròn (O’) khi: 
A. R – R’ < d < R + R’	B. d < R – R’	
C. d = R – R’	D. d = R + R’ 
Câu 14. Cho hai đường thẳng d1 và d2 với :
	(d1): y = 2x + m – 2
	(d2): y = kx + 4 – m 
Hai đường thẳng này sẽ trùng nhau nếu:
A. k = 1 và m = 3	B. k = - 1 và m = 3
C. k = - 2 và m = 3	D. k = 2 và m = 3 
Câu 15. Cặp số là nghiệm của phương trình bậc nhất:
A. 	 B. 	
C. 	D. 
Câu 16. Cho một tam giác vuông có hai góc nhọn là và (hình vẽ). Biểu thức nào sau đây không đúng? 
A. sin= cos
B. cotg= tg
C. sin2 + cos2 = 1
	D. tg= cotg
Câu 17. Tam giác nào sau đây là tam giác vuông khi biết độ dài ba cạnh:
	A. 3cm; 4cm; 5cm.	B. 12cm; 10cm;15cm.
	C. 6cm; 8cm; 9cm.	D. 6cm; 8cm; 12cm.
Câu 18. Một cái thang dài 6m được đặt tạo với mặt đất một góc 600. Vậy chân cái thang cách tường bao nhiêu mét?
	A. 3m	B. 3,5m	C.	D. 
9cm
Câu 19. Trong hình bên, cho biết AB và AC là hai tiếp tuyến, AB = 9cm thì độ dài đoạn thẳng AC bằng: 
	A. 4,5cm 	
	B. 3cm 
	C. 9cm 	
	D. 18cm
Câu 20. Cho một đường thẳng m và một điểm O cách m một khoảng bằng 4cm. Vẽ đường tròn tâm O có đường kính 8cm. Đường thẳng m:
	A.Không cắt đường tròn (O).
	B. Tiếp xúc với đường tròn (O).
	C. Cắt đường tròn (O) tại hai điểm.
	D. Không tiếp xúc với đường tròn (O).
------Hết------
(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)

Tài liệu đính kèm:

  • docTrắc nghiệm.doc
  • docTrắc nghiệm_đáp án.doc