Giáo án Đại số lớp 7 cả năm

 Chương I

 SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

Tập hợp Q các số hữu tỉ

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Học sinh hiểu được khái niệm số hữu tỉ

 Học sinh biết cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số.

2. Kĩ năng: Nhận biết được số hữu tỉ và biết biểu diễn số heữu tỉ trên trục số.

3. Thái độ - Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

 - Tích cực trong học tập, có ý thức trong nhóm.

II.Phương pháp:

- Hoạt động nhóm

- Luyện tập

- Đặt và giải quyết vấn đề.

- Thuyết trình đàm thoại.

III.Chuẩn bị của thầy và trò.

1. Thầy : SGK, bảng phụ, phấn mầu.

2. Trò : SGK, bảng nhóm, thước kẻ.

IV.Tiến trình lên lớp:

1. Ổn định tổ chức: (1’)

2. Kiểm tra:

3.Bài mới:

* Đặt vấn đề: Tập hợp số nguyên có phải là tập con của số hữu tỉ ?.

 

doc 196 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 28/12/2020 Lượt xem 639Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Đại số lớp 7 cả năm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 độ là 3 và hoành độ là 1,5. 
Ta nói cặp số (1,5; 3) gọi là tọa độ của điểm P.
?1
*Kết luận:
Trên mặt phẳng tọa độ:
- Mỗi điểm M xác định được một cặp số 
(x0; y0). Ngược lại, mỗi cặp số (x0; y0) xác định được một điểm M.
- Cặp số (x0; y0) gọi là tọa độ của điểm M, x0 là hoành độ và y0 là tung độ của điểm M.
- Điểm M có tọa độ (x0; y0) được kí hiệu là M(x0; y0).
?2. Tọa độ của O (0 ;0)
4. Củng cố: (7’)
 - To¹ ®é mét ®iÓm th× hoµnh ®é lu«n ®øng tr­íc, tung ®é lu«n ®øng sau
- Mçi ®iÓm x¸c ®Þnh mét cÆp sè, mçi cÆp sè x¸ ®Þnh mét ®iÓm
- Lµm bµi tËp 32 (tr67 - SGK)
M(-3; 2) N(2; -3) Q(-2; 0)
- Lµm bµi tËp 33 (tr67 - SGK)
L­u ý: 
5. Hướng dẫn dặn dò về nhà : (2’)
 - BiÕt c¸ch vÏ hÖ trôc 0xy
- Lµm bµi tËp 33, 34, 35 (tr68 - SGK); bµi tËp 44, 45, 46 (tr50 - SBT)
* L­u ý: Khi vÏ ®iÓm ph¶i vÏ mÆt ph¼ng täa ®é trªn giÊy «li hoÆc c¸c ®­êng kÎ // ph¶i chÝnh x¸c.
V. Rút kinh nghiệm:
Tuần 17	 	Ngày soạn: 03/12/2011
Tiết 32	Ngày dạy: 06/12/2011
luyÖn tËp 
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: - Häc sinh cñng cè l¹i nh÷ng kiÕn thøc vÒ mÆt ph¼ng täa ®é.vµ c¸ch vÏ mÆt ph¼ng täa ®é.
2. Kĩ năng: - HS thµnh th¹o vÏ hÖ trôc to¹ ®é, x¸c ®ÞnhvÞ trÝ mét ®iÓm trªn mÆt ph¼ng to¹ ®é khi biÕt to¹ ®é cña nã, biÕt t×m täa ®é cña mét ®iÓm cho tr­íc.
3. Thái độ: - HS vÏ h×nh cÈn thËn, x¸c ®Þnh to¹ ®é chÝnh x¸c.Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.
 - Tích cực trong học tập, có ý thức trong nhóm.
II.Phương pháp:
- Hoạt động nhóm.
- Luyện tập thực hành.
- Đặt và giải quyết vấn đề.
- Thuyết trình đàm thoại.
III.Chuẩn bị của thầy và trò.
1. Thầy : SGK, bảng phụ, phấn mầu.
2. Trò : SGK, bảng nhóm, thước kẻ.
IV.Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức: (1’)
2. Kiểm tra: (5’)
- HS1: VÏ mÆt ph¼ng täa ®é biÓu diÔn ®iÓm A(-3; 2,5) trªn mÆt ph¼ng täa ®é 
- HS2: §äc täa ®é cña B(3; -1); biÓu diÔ ®iÓm ®ã trªn mÆt ph¼ng täa ®é.
 3.Bài mới: 
Tg
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
10’
20’
Ho¹t ®éng 1(10’)
- Y/c häc sinh lµm bµi tËp 34
- HD: Dùa vµo mÆt ph¼ng täa ®é vµ tr¶ lêi
? ViÕt ®iÓm M, N tæng qu¸t n»m trªn 0y, 0x
- HS: M(0; b) théc 0y; N(a; 0) thuéc 0x
- Y/c häc sinh lµm bµi tËp 35 theo ®¬n vÞ nhãm.
- Mçi häc sinh x¸c ®Þnh täa ®é mét ®iÓm, sau ®ã trao ®æi chÐo kÕt qu¶ cho nhau
- GV l­u ý: hoµnh ®é viÕt tr­íc, tung ®é viÕt sau.
Ho¹t ®éng 2 (20’)
- Y/c häc sinh lµm bµi tËp 36.
- HS 1: lªn tr×nh bµy qu¸ tr×nh vÏ hÖ trôc
- HS 2: x¸c ®Þnh A, B
- HS 3: x¸c ®Þnh C, D
- HS 4: ®Æc ®iÓm ABCD
- GV l­u ý: ®é dµi AB lµ 2 ®v, CD lµ 2 ®¬n vÞ, BC lµ 2 ®¬n vÞ ...
- GV: Treo b¶ng phô ghi hµm sè y cho bíi b¶ng
- HS 1 lµm phÇn a.
- C¸c häc sinh kh¸c ®¸nh gi¸.
- L­u ý: hoµnh ®é d­¬ng, tung ®é d­¬ng ta vÏ chñ yÕu gãc phÇn t­ thø (I)
- HS 2: lªn biÓu diÔn c¸c cÆp sè trªn mÆt ph¼ng täa ®é 
- C¸c häc sinh kh¸c ®¸nh gi¸.
- GV tiÕn hµnh kiÓm tra vë mét sè häc sinh vµ nhËn xÐt rót kinh nghiÖm.
BT 34 (tr68 - SGK) 
a) Mét ®iÓm bÊt k× trªn trôc hoµnh th× tung ®é lu«n b»ng 0
b) Mét ®iÓm bÊt kú trªn trôc tung th× hoµnh ®é lu«n b»ng kh«ng.
BT 35 
* H×nh ch÷ nhËt ABCD
A(0,5; 2) B2; 2)
C(0,5; 0) D(2; 0)
* To¹ ®é c¸c ®Ønh cña PQR
Q(-1; 1) P(-3; 3) R(-3; 1)
BT 36 (tr68 - SGK) 
ABCD lµ h×nh vu«ng
BT 37 (8')
Hµm sè y cho bëi b¶ng
x
 0 1 2 3 4 
y
 0 2 4 6 8
4. Củng cố: (7’)
 - VÏ mÆt ph¼ng täa ®é 
- BiÓu diÔn ®iÓm trªn mÆt ph¼ng täa ®é 
- §äc täa ®é cña ®iÓm trªn mÆt ph¼ng täa ®é
5. Hướng dẫn dặn dò về nhà : (2’)
 - VÒ nhµ xem l¹i bµi
- Lµm bµi tËp 47, 48, 49, 50 (tr50; 51 - SBT)
- §äc tr­íc bµi y = ax (a0)
V. Rút kinh nghiệm:
 Tuần 17	 	Ngày soạn: 03/12/2011
Tiết 33	Ngày dạy: 07/12/2011
§å thÞ cña Hµm sè y = ax (a0) 
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: 
 HiÓu ®­îc kh¸i niÖm ®å thÞ hµm sè, ®å thÞ hµm sè y = ax.
2. Kĩ năng: 
 BiÕt ý nghÜa cña ®å thÞ trong trong thùc tiÔn vµ trong nghiªn cøu hµm sè 
 BiÕt c¸ch vÏ ®å thÞ hµm sè y = ax
3. Thái độ 
 Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.
 Tích cực trong học tập, có ý thức trong nhóm.
II.Phương pháp:
- Hoạt động nhóm.
- Luyện tập thực hành.
- Đặt và giải quyết vấn đề.
- Thuyết trình đàm thoại.
III.Chuẩn bị của thầy và trò.
1. Thầy : SGK, bảng phụ, phấn mầu.
2. Trò : SGK, bảng nhóm, thước kẻ.
IV.Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức: (1’)
2. Kiểm tra: (5’)
- HS1: VÏ mÆt ph¼ng täa ®é 0xy, biÓu diÔn ®iÓm A(-1; 3) trªn mÆt ph¼ng täa ®é 
 3.Bài mới: 
Tg
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
10’
20’
Hoạt động 1 (10’)
Đồ thị hàm số là gì ?.
*GV  : Yêu cầu học sinh làm ?1.
Hàm số y = f(x) được cho bảng sau:
x
-2
-1
0
0,5
1,5
y
3
2
-1
1
-2
a, Viết tập hợp {(x;y)} các cặp giá trị tương ứng của x và y xác định hàm số trên.
b, Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm có tọa độ là các cặp số trên.
*HS : Thực hiện. 
*GV : Nhận xét và khẳng định : 
Tập hợp các điểm biểu diễn như trên gọi là đồ thị hàm số y = f(x).
- Thế nào là đồ thị hàm số?.
*HS : Trả lời. 
*GV : Nhận xét và khẳng định : 
Đồ thị hàm số y = f(x) là tập hợp các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x;y) trên mặt phẳng tọa độ.
Hoạt động 2 (20’)
Đồ thị hàm số y = ax (a ).
*GV  : Yêu cầu học sinh làm ?2.
Cho hàm số y = 2x.
a, Viết năm cặp số (x ;y) với x = -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ;
b, Biểu diễn các cặp số đó trên mặt phẳng tọa độ Oxy ;
c, Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm (-2 ;-4) ; (2 ; 4). Kiểm tra bằng thước thẳng xem điểm còn lại có nằm trên đường thẳng đó không ?.
*HS  : Thực hiện. 
*GV  : Nhận xét. 
 Đường thẳn đó có đi qua gốc tọa độ không ?.
*HS  : Trả lời. 
*GV  : Nhận xét và khẳng định : 
Đường thẳng đi qua hai điểm (-2 ;-4) ; (2 ; 4) và cũng đi qua các diểm còn lại ngay cả gốc tọa độ. Khi đó ta nói đường thẳng đó là đồ thị của hàm số y =2x.
Đồ thị hàm số y = ax (a ) là gì ?.
*HS  : Trả lời. 
*GV  : Nhận xét và khẳng định : 
Đồ thị hàm số y = ax (a ) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.
*HS  : Chú ý nghe giảng và ghi bài. 
*GV  : Yêu cầu học sinh làm ?3.
Từ khẳng định trên, để vẽ đồ thị hàm số 
y = ax (a ) ta luôn cần mấy điểm thuộc đồ thị ?.
*HS  : Thực hiện. 
*GV  : Nhận xét. 
Yêu cầu học sinh làm ?4.
Xét hàm số y = 0,5x.
a, Hãy tìm một điểm A khác điểm gốc O thuộc đồ thị của hàm số trên.
b, Đường thẳng OA có phải là đồ thị của hàm số y = 0,5x hay không ?.
*HS  : Thực hiện. 
*GV  : Nhận xét. 
*HS  : Chú ý nghe giảng và ghi bài. 
 1. Đồ thị hàm số là gì ?.
?1. 
Hàm số y = f(x) được cho bảng sau:
x
-2
-1
0
0,5
1,5
y
3
2
-1
1
-2
a, {(-3 ;2) ; (-1 ;2) ; (0 ;-1) ; (0,5 ;1) ; (1,5 ;-2)}
b, 
Tập hợp các điểm biểu diễn như trên gọi là đồ thị hàm số.
Vậy :
Đồ thị hàm số y = f(x) là tập hợp các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x;y) trên mặt phẳng tọa độ.
2. Đồ thị hàm số y = ax (a ).
?2. Cho hàm số y = 2x.
a, (-2 ; -4) ; (-1 ;-2) ; (0 ;0) ; (1 ; 2) ; (2 ; 4)
b, 
Đường thẳng đi qua hai điểm (-2 ;-4) ; (2 ; 4) và cũng đi qua các diểm còn lại ngay cả gốc tọa độ. Khi đó ta nói đường thẳng đó là đồ thị của hàm số 
y =2x.
Vậy :
Đồ thị hàm số y = ax (a ) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.
?3.
Từ khẳng định trên, để vẽ đồ thị hàm số 
y = ax (a ) ta luôn cần hai điểm phân biệt thuộc đồ thị 
?4. Xét hàm số y = 0,5x.
a, A( 1 ; 0,5)
b, Đường thẳng OA là đồ thị của hàm số y = 0,5x.
*Nhận xét. 
Vì đồ thị hàm số y = ax (a ) luôn đi qua gốc tọa độ, nên khi vẽ ta chỉ cần định thêm một điểm thuộc đồ thị và khác điểm gốc O. Muốn vậy, ta chỉ cần cho x một giá trị khác 0 và tìm giá trị tương ứng của y. Cặp giá trị đó là tọa độ của điểm thứ hai.
4. Củng cố: (7’)
 - HS nªu c¸ch vÏ ®å thÞ hµm sè y = ax (a0)
- Lµm bµi tËp 39 (SGK- tr71)
5. Hướng dẫn dặn dò về nhà : (2’)
 - Häc thuéc kh¸i niÖm ®å thÞ hµm sè 
- C¸ch vÏ ®å thÞ y = ax (a0)
- Lµm bµi tËp 40, 41, 42, 43 (sgk - tr71, 72)
V. Rút kinh nghiệm:
 Tuần 17	 	Ngày soạn: 03/12/2011
Tiết 34	Ngày dạy: 08/12/2011
luyÖn tËp
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: - Cñng cè kh¸i niÖm ®å thÞ hµm sè, ®å thÞ hµm sè y = ax (a0)
 2. Kĩ năng: - RÌn luyÖn kÜ n¨ng vÏ ®å thÞ hµm sè y = ax (a0), biÕt kiÓm tra mét ®iÓm thuéc ®å thÞ, mét ®iÓm kh«ng thuéc ®å thÞ hµm sè 
- BiÕt x¸c ®Þnh hÖ sè a khi biÕt ®å thÞ hµm sè 
 3. Thái độ: - Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.
 - Tích cực trong học tập, có ý thức trong nhóm.
II.Phương pháp:
- Hoạt động nhóm.
- Luyện tập thực hành.
- Đặt và giải quyết vấn đề.
- Thuyết trình đàm thoại.
III.Chuẩn bị của thầy và trò.
1. Thầy : SGK, bảng phụ, phấn mầu.
2. Trò : SGK, bảng nhóm, thước kẻ.
IV.Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức: (1’)
2. Kiểm tra: (5’)
 - HS1: VÏ ®å thÞ hµm sè y = x
- HS2: VÏ ®å thÞ hµm sè y = -1,5x
- HS3: VÏ ®å thÞ hµm sè y = 4x
- HS4: VÏ ®å thÞ hµm sè y = -3x
 3.Bài mới: 
Tg
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
8’
24’
Ho¹t ®éng 1
? §iÓm nµo thuéc ®t hµm sè y = -3x
A; B; C(0;0)
- HS ®äc kÜ ®Çu bµi
- GV lµm cho phÇn a
- 2 häc sinh lªn b¶ng lµm cho ®iÓm B, C
Ho¹t ®éng 2
? T×m a ta ph¶i dùa vµo hÖ thøc nµo.
- HS: y = ax
? Muèn t×m a ta ph¶i biÕt tr­íc ®iÒu g×.
- HS: BiÕt ®å thÞ ®i qua mét ®iÓm (cã hoµnh ®é vµ tung ®é cô thÓ)
- GV h­íng dÉn häc sinh tr×nh bµy.
- 1 häc sinh biÓu diÔn ®iÓm cã hoµnh ®é , c¶ líp ®¸nh gi¸, nhËn xÐt.
- GV kÕt luËn phÇn b
- T­¬ng tù häc sinh tù lµm phÇn c
- Y/c häc sinh lµm bµi tËp 43
- L­u ý 1 ®¬n vÞ trªn mÆt ph¼ng täa ®é lµ 10 km
- HS quan s¸t ®t tr¶ lêi
? Nªu c«ng thøc tÝnh vËn tèc cña chuyÓn ®éng ®Òu.
- HS: 
- 1 häc sinh lªn b¶ng vËn dông ®Ó tÝnh.
- Cho häc sinh ®äc kÜ ®Ò bµi
? Nªu c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch 
- HS: diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt = dµi.réng
- 1 häc sinh vÏ ®t hµm sè y = 3x trªn b¶ng, c¸c häc sinh cßn l¹i vÏ vµo vë.
- GV kiÓm tra qu¸ tr×nh lµm cña häc sinh 
BT 41 (tr72 - SGK) (8')
. Gi¶ sö A thuéc ®å thÞ y = -3x
 1 = -3.
 1 = 1 (®óng)
 A thuéc ®å thÞ hµm sè y = -3x
. Gi¶ sö B thuéc ®t y = -3x
 -1 = .(-3)
 -1 = 1 (v« lÝ)
 B kh«ng thuéc
BT 42 (tr72 - SGK) (8')
a) §iÓm A n»m trªn mÆt ph¼ng täa ®é cã täa ®é A(2; 1)
V× A thuéc ®t hµm sè y = ax
 1 = a.2 a = 
Ta cã hµm sè y = x
b) M (; b) n»m trªn ®­êng th¼ng x = 
c) N(a; -1) n»m trªn ®­êng th¼ng y = -1
BT 43 (tr72 - SGK) (8')
a) Thêi gian ng­êi ®i xe ®¹p 4 h
Thêi gian ng­êi ®i xe ®¹p 2 h
b) Qu·ng ®­êng ng­êi ®i xe ®¹p 20 (km)
Qu·ng ®­êng ng­êi ®i xe ®¹p 20 (km)
Qu·ng ®­êng ng­êi ®i xe m¸y 30 (km)
c) VËn tèc ng­êi ®i xe ®¹p (km/h)
VËn tèc ng­êi ®i xe m¸y lµ (km/h)
BT 45 (tr72 - SGK) (8')
. DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt lµ 3.x m2
. VËy y = 3x
+ §å thÞ hµm sè qua O(0; 0)
+ Cho x = 1 y = 3.1 = 3
 ®t qua A(1; 3)
4. Củng cố: (5’)
 D¹ng to¸n
- X¸c ®Þnh a cña hµm sè y = ax (a0)
- KiÓm tra ®iÓm cã thuéc ®å thÞ hay kh«ng
- VÏ ®å thÞ hµm sè y = ax (a0)
5. Hướng dẫn dặn dò về nhà : (2’)
 - Lµm bµi tËp 44(tr73); 47 (tr74)
- TiÕt sau «n tËp ch­¬ng II
+ Lµm c©u hái «n tËp tr 76
+ Lµm bµi tËp 48 52 (tr76, 77 - SGK)
V. Rút kinh nghiệm:
Tuần 17	 	Ngày soạn: 03/12/2011
Tiết 35	Ngày dạy: 08/12/2011
«n tËp ch­¬ng iI
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: ¤n tËp c¸c phÐp tÝnh vÒ sè h÷u tØ
 2. Kĩ năng: - RÌn luyÖn kÜ n¨ng thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh vÒ sè h÷u tØ, sè thùc ®Ó tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc. 
- VËn dông c¸c tÝnh chÊt cña ®¼ng thøc, tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc vµ d·y sè b»ng nhau ®Ó t×m sè ch­a biÕt.
 3. Thái độ: - Gi¸o dôc häc sinh tÝnh hÖ thèng khoa häc. Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên, tích cực trong học tập, có ý thức trong nhóm.
II.Phương pháp:
- Hoạt động nhóm.
- Luyện tập thực hành.
- Đặt và giải quyết vấn đề.
- Thuyết trình đàm thoại.
III.Chuẩn bị của thầy và trò.
1. Thầy : SGK, bảng phụ, phấn mầu.
2. Trò : SGK, bảng nhóm, thước kẻ.
IV.Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức: (1’)
2. Kiểm tra: (5’)
 H·y nh¾c l¹i s¬ qua vÒ kiÕn thøc sè ®· häc tõ ®Çu n¨m ®Õn nay ?.
*HS: Thùc hiªn tr¶ lêi.
 3.Bài mới: 
Tg
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
10’
10’
10’
Ho¹t ®éng 1
¤n tËp vÒ sè h÷u tØ, sè thùc vµ tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc sè
? Sè h÷u tØ lµ g×.
? Sè h÷u tØ cã biÓu diÔn thËp ph©n nh­ thÕ nµo.
? Sè v« tØ lµ g×.
? Trong tËp R em ®· biÕt ®­îc nh÷ng phÐp to¸n nµo.
- Häc sinh: céng, trõ, nh©n, chia, luü thõa, c¨n bËc hai.
- Gi¸o viªn ®­a lªn m¸y chiÕu c¸c phÐp to¸n, quy t¾c trªn R.
- Häc sinh nh¾c l¹i quy t¾c phÐp to¸n trªn b¶ng.
? TØ lÖ thøc lµ g×
? Nªu tÝnh chÊt c¬ b¶n cña tØ lÖ thøc
- Häc sinh tr¶ lêi.
? Tõ tØ lÖ thøc ta cã thÓ suy ra c¸c tØ sè nµo.
Ho¹t ®éng 2: 
¤n tËp l¹i tØ lÖ thøc – D·y tØ sè b»ng nhau
*GV: Yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i kiÕn thøc vÒ tØ lÖ thøc vµ d·y tØ sè b»ng nhau ?.
*HS: Thùc hiÖn. 
Ho¹t ®éng 3: (10’)
Bµi tËp
- Gi¸o viªn ®­a ra c¸c bµi tËp, yªu cÇu häc sinh lªn b¶ng lµm.
Bµi tËp 1: Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh sau:
Bµi tËp 2: T×m x biÕt
1. ¤n tËp vÒ sè h÷u tØ, sè thùc, tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc sè 
- Sè h÷u tØ lµ mét sè viÕt ®­îc d­íi d¹ng ph©n sè víi a, b Z, b 0
- Sè v« tØ lµ sè viÕt ®­îc d­íi d¹ng sè thËp ph©n v« h¹n kh«ng tuÇn hoµn.
2. ¤n tËp tØ lÖ thøc - D·y tØ sè b»ng nhau 
- TØ lÖ thøc lµ ®¼ng thøc cña hai tØ sè:
- TÝnh chÊt c¬ b¶n: 
nÕu th× a.d = b.c
- NÕu ta cã thÓ suy ra c¸c tØ lÖ thøc:
4. Củng cố: (7’)
 Tæng hîp l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· «n tËp trong tiÕt
5. Hướng dẫn dặn dò về nhà : (2’)
 - ¤n tËp l¹i c¸c kiÕn thøc, d¹ng bµi tËp trªn
- ¤n tËp l¹i c¸c bµi to¸n vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn, tØ lÖ nghÞch, hµm sè, ®å thÞ cña hµm sè.
- Lµm bµi tËp 57 (tr54); 61 (tr55); 68, 70 (tr58) - SBT 
V. Rút kinh nghiệm:
 Tuần 17	 	Ngày soạn: 03/12/2011
Tiết 36	Ngày dạy: 08/12/2011
«n tËp häc k× i
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: - ¤n tËp vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn, tØ lÖ nghÞch.
	- Häc sinh vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n liªn quan.
2. Kĩ năng: - Häc sinh vËn dông c¸c tÝnh chÊt vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn vµ tØ lÖ nghÞch ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n liªn quan.
	- Häc sinh cã kÜ n¨ng gi¶i c¸c d¹ng to¸n ë ch­¬ng I, II.
3. Thái độ: - Häc sinh biÕt vËn dông c¸c ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn vµ tØ lÖ nghÞch vµo ®êi sèng thùc tÕ. Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.
 	- Tích cực trong học tập, có ý thức trong nhóm.
II.Phương pháp:
- Hoạt động nhóm.
- Luyện tập thực hành.
- Đặt và giải quyết vấn đề.
- Thuyết trình đàm thoại.
III.Chuẩn bị của thầy và trò.
1. Thầy : SGK, bảng phụ, phấn mầu.
2. Trò : SGK, bảng nhóm, thước kẻ.
IV.Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức: (1’)
2. Kiểm tra
3.Bài mới: 
Tg
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
15’
20’
Ho¹t ®éng 1: 
¤n tËplÝ thuyÕt
? Khi nµo 2 ®¹i l­îng y vµ x tØ lÖ thuËn víi nhau. Cho vÝ dô minh ho¹.
- Häc sinh tr¶ lêi c©u hái, 3 häc sinh lÊy vÝ dô minh ho¹.
? Khi nµo 2 ®¹i l­îng y vµ x tØ lÖ nghÞch víi nhau. LÊy vÝ dô minh ho¹.
- Gi¸o viªn ®­a lªn m¸y chiÕu b¶ng «n tËp vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn, tØ lÖ nghÞch vµ nhÊn m¹nh sù kh¸c nhau t­¬ng øng.
- Häc sinh chó ý theo dâi.
- Gi¸o viªn ®­a ra bµi tËp.
Ho¹t ®éng 2: (20’)
Bµi tËp ¸p dông
- Häc sinh th¶o luËn theo nhãm vµ lµm ra phiÕu häc tËp (nhãm ch½n lµm c©u a, nhãm lÎ lµm c©u b)
- Gi¸o viªn thu phiÕu häc tËp cña c¸c nhãm ®­a lªn m¸y chiÕu.
- Häc sinh nhËn xÐt, bæ sung
- Gi¸o viªn chèt kÕt qu¶.
Bµi tËp 1 (6')
a) T×m x
b) 
- 2 häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy phÇn a, phÇn b
- Mét sè häc sinh yÕu kh«ng lµm t¾t, gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh lµm chi tiÕt tõ ®æi sè thËp ph©n ph©n sè , , quy t¾c tÝnh.
- Häc sinh ®äc kÜ yªu cÇu bµi tËp 2
- Gi¸o viªn l­u ý: 
- häc sinh nªu c¸ch gi¶i vµ tr×nh bµy.
- C¸c häc sinh kh¸c nhËn xÐt.
*GV: Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp
Thùc hiÖn phÐp tÝnh
a. ; b. 
*HS: Thùc hiÖn. 
*GV: Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 
a.Khoanh trßn vµo ®¸p ®óng: NÕu th× x b»ng 
A:12; B:36; C:2; D:3
*HS: Thùc hiÖn. 
*GV: Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp:
TÝnh c¸c gãc cña . 
BiÕt c¸c gãc A; B; C tØ lÖ víi 4; 5; 9
*HS: Thùc hiÖn.
1. §¹i l­îng tØ lÖ thuËn, tØ lÖ nghÞch (27')
- Khi y = k.x (k 0) th× y vµ x lµ 2 ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn.
- Khi y = th× y vµ x lµ 2 ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch.
2. Bµi tËp ¸p dông
Bµi tËp 1: Chia sè 310 thµnh 3 phÇn
a) TØ lÖ víi 2; 3; 5
b) TØ lÖ nghÞch víi 2; 3; 5
Bg
a) Gäi 3 sè cÇn t×m lÇn l­ît lµ a, b, c ta cã:
Vëy: a = 31.2 = 62
b = 31.3 = 93
c = 31.5 = 155
b) Gäi 3 sè cÇn t×m lÇn l­ît lµ x, y, z ta cã:
2x = 3y = 5z
VËy: 
 Bµi tËp 1 (6')
a) 
b) 
Bµi tËp 2: (6') T×m x, y biÕt
7x = 3y vµ x - y = 16
V× 
4. Củng cố: (7’)
 - Nh¾c l¹i c¸ch lµm c¸c d¹ng to¸n hai phÇn trªn
- Gi¸o viªn nªu c¸c d¹ng to¸n k× I
5. Hướng dẫn dặn dò về nhà : (2’)
 - ¤n tËp theo c¸c c©u hái ch­¬ng I, II
- Lµm l¹i c¸c d¹ng to¸n ®· ch÷a trong 2 tiÕt trªn.
V. Rút kinh nghiệm:
TiÕt 40,41 KIÓM TRA HäC K× I THEO H¦íNG dÉn cña phßng GD
Tuần 19	 	Ngày soạn: 16/12/2011
Tiết 40 	Ngày dạy: 21/12/2011
 tr¶ bµi kiÓm tra häc k×
(PhÇn ®¹i sè)
I. Môc tiªu:
- NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ toµn diÖn cña häc sinh qua bµi lµm tæng hîp ph©n m«n: §¹i sè
- §¸nh gi¸ kÜ n¨ng gi¶i to¸n, tr×nh bµy diÔn ®¹t mét bµi to¸n.
- Häc sinh ®îc cñng cè kiÕn thøc, rÌn c¸ch lµm bµi kiÓm tra tæng hîp.
- Häc sinh tù söa ch÷a sai sãt trong bµi.
II.Ph­¬ng ph¸p: Nªu vÊn ®Ò
III. ChuÈn bÞ:
- Gi¸o viªn: chÊm bµi, ®¸nh gi¸ ­u nh­îc ®iÓm cña häc sinh.
- Häc sinh: xem l¹i bµi kiÓm tra, tr×nh bµy l¹i bµi KT vµo vë bµi tËp 
IV. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 
1.æn ®Þnh líp (1')
2. KiÓm tra bµi cò: (2') 
- Gi¸o viªn kiÓm tra viÖc tr×nh bµy l¹i bµi KT vµo vë bµi tËp cña häc sinh.
3. Tr¶ bµi: (34’)
1. NhËn xÐt: 
- Bµi 1: Mét sè em lµm tèt, chÝnh x¸c, tr×nh bµy khoa häc tuy nhiªn mét sè em kh«ng biÕt rót gän khi nh©n hoÆc bÞ nhÇm dÊu, kh«ng biÕt thùc hiÖn phÐp tÝnh luü thõa
- Bµi tËp 2: §a sè c¸c em ®Òu lµm rÊt tèt c©u a, cßn c©u b mét sè em vÏ sai ®å thÞ
- Bµi tËp 3: §a sè c¸c em ®Òu lµm ®­îc, chØ cã mét sè em lµ lµm sai.
- Bµi tËp 4: C¸c em lµm ®­îc c©u a cßn c©u b chØ mét vµi em lµm ®­îc.
 - Bµi tËp 5: Mét sè em míi chØ ghi ®­îc GT, KL vµ vÏ h×nh. §a sè ch­a em nµo lµm ®­îc ®óng c©u a, b, c
4. Cñng cè:(7')
- Häc sinh ch÷a c¸c lçi, söa chç sai vµo vë bµi tËp
5. H­íng dÉn vÒ nhµ:(1')
Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i phÇn «n tËp.
V. Rót kinh nghiÖm :
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tuần 19	 	Ngày soạn: 16/12/2011
Tiết 	Ngày dạy: 21/12/2011
«n tËp 
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: - ¤n tËp vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn, tØ lÖ nghÞch.
	- Häc sinh vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n liªn quan.
2. Kĩ năng: - Häc sinh vËn dông c¸c tÝnh chÊt vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn vµ tØ lÖ nghÞch ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n liªn quan.
	- Häc sinh cã kÜ n¨ng gi¶i c¸c d¹ng to¸n ë ch­¬ng I, II.
3. Thái độ: - Häc sinh biÕt vËn dông c¸c ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn vµ tØ lÖ nghÞch vµo ®êi sèng thùc tÕ. Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.
 	- Tích cực trong học tập, có ý thức trong nhóm.
II.Phương pháp:
- Hoạt động nhóm.
- Luyện tập thực hành.
- Đặt và giải quyết vấn đề.
- Thuyết trình đàm thoại.
III.Chuẩn bị của thầy và trò.
1. Thầy : SGK, bảng phụ, phấn mầu.
2. Trò : SGK, bảng nhóm, thước kẻ.
IV.Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức: (1’)
2. Kiểm tra
3.Bài mới: 
Tg
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
15’
20’
Ho¹t ®éng 1: 
¤n tËplÝ thuyÕt
? Khi nµo 2 ®¹i l­îng y vµ x tØ lÖ thuËn víi nhau. Cho vÝ dô minh ho¹.
- Häc sinh tr¶ lêi c©u hái, 3 häc sinh lÊy vÝ dô minh ho¹.
? Khi nµo 2 ®¹i l­îng y vµ x tØ lÖ nghÞch víi nhau. LÊy vÝ dô minh ho¹.
- Gi¸o viªn ®­a lªn m¸y chiÕu b¶ng «n tËp vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn, tØ lÖ nghÞch vµ nhÊn m¹nh sù kh¸c nhau t­¬ng øng.
- Häc sinh chó ý theo dâi.
- Gi¸o viªn ®­a ra bµi tËp.
Ho¹t ®éng 2: (20’)
Bµi tËp ¸p dông
- Häc sinh th¶o luËn theo nhãm vµ lµm ra phiÕu häc tËp (nhãm ch½n lµm c©u a, nhãm lÎ lµm c©u b)
- Gi¸o viªn thu phiÕu häc tËp cña c¸c nhãm ®­a lªn m¸y chiÕu.
- Häc sinh nhËn xÐt, bæ sung
- Gi¸o viªn chèt kÕt qu¶.
Bµi tËp 1 (6')
a) T×m x
b) 
- 2 häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy phÇn a, phÇn b
- Mét sè häc sinh yÕu kh«ng lµm t¾t, gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh lµm chi tiÕt tõ ®æi sè thËp ph©n ph©n sè , , quy t¾c tÝnh.
- Häc sinh ®äc kÜ yªu cÇu bµi tËp 2
- Gi¸o viªn l­u ý: 
- häc sinh nªu c¸ch gi¶i vµ tr×nh bµy.
- C¸c häc sinh kh¸c nhËn xÐt.
*GV: Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp
Thùc hiÖn phÐp tÝnh
a. ; b. 
*HS: Thùc hiÖn. 
*GV: Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 
a.Khoanh trßn vµo ®¸p ®óng: NÕu th× x b»ng 
A:12; B:36; C:2; D:3
*HS: Thùc hiÖn. 
*GV: Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp:
TÝnh c¸c gãc cña . 
BiÕt c¸c gãc A; B; C tØ lÖ víi 4; 5; 9
*HS: Thùc hiÖn.
1. §¹i l­îng tØ lÖ thuËn, tØ lÖ nghÞch (27')
- Khi y = k.x (k 0) th× y vµ x lµ 2 ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn.
- Khi y = th× y vµ x lµ 2 ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch.
2. Bµi tËp ¸p dông
Bµi tËp 1: Chia sè 310 thµnh 3 phÇn
a) TØ lÖ víi 2; 3; 5
b) TØ lÖ nghÞch víi 2; 3; 5
Bg
a) Gäi 3 sè cÇn t×m lÇn l­ît lµ a, b, c ta cã:
Vëy: a = 31.2 = 62
b = 31.3 = 93
c = 31.5 = 155
b) Gäi 3 sè cÇn t×m lÇn l­ît lµ x, y, z ta cã:
2x = 3y = 5z
VËy: 
 Bµi tËp 1 (6')
a) 
b) 
Bµi tËp 2: (6') T×m x, y biÕt
7x = 3y vµ x - y = 16
V× 
4. Củng cố: (7’)
 - Nh¾c l¹i c¸ch lµm c¸c d¹ng to¸n hai phÇn trªn
- Gi¸o viªn nªu c¸c d¹ng to¸n k× I
5. Hướng dẫn dặn dò về nhà : (2’)
 - ¤n tËp theo c¸c c©u hái ch­¬ng I, II
- Lµm l¹i c¸c d¹ng to¸n ®· ch÷a trong 2 tiÕt trªn.
V. Rút kinh nghiệm:
ch­¬ng III
Tiết : 43
THỐNG KÊ
Thu thập số liệu thống kê, tần số
Líp
Ngµy so¹n
Ngµy gi¶ng
Sè HS v¾ng
Ghi chó
7
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: 
 - Häc sinh lµm quen víi c¸c b¶ng (®¬n gi¶n) vÒ thu thËp sè liÖu thèng kª khi ®iÒu tra (vÒ cÊu t¹o, néi dung), biÕt x¸c ®Þnh vµ diÔn t¶ ®­îc dÊu hiÖu ®iÒu tra, hiÓu ®­îc ý nghÜa cña côm tõ ''sè c¸c gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu'' vµ ''sè c¸c gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu'' lµm quen víi kh¸i niÖm tÇn sè cña mét gi¸ trÞ.
 2. Kĩ năng: 
 - BiÕt c¸c kÝ hiÖu ®èi víi mét dÊu hiÖu, gi¸ trÞ cña nã vµ tÇn sè cña mét gi¸ trÞ. BiÕt lËp b¶ng ®¬n gi¶n ®Ó ghi l¹i sè liÖu thu thËp ®­îc qua ®iÒu tra.
 3. Thái độ 
 Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.
 Tích cực trong học tập, có ý thức trong nhóm.
II.Phương pháp:
- Hoạt động nhóm.
- Luyện tập thực hành.

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN DAI SO 7 CA NAM DU.doc