Giáo án Mĩ Thuật 6 cả năm

Tuần 4 : Tiết 1: Vẽ trang trí

 CHÉP HOẠ TIẾT TRANG TRÍ DÂN TỘC

I. Mục tiêu

1. Kiến thức :

- HS hiểu biết về hoạ tiết trang trí dân tộc và ứng dụng của nó.

2. Kỹ năng:

- HS vẽ được một số hoạ tiết trang trí dân tộc và tô màu theo ý thích

3. Thái độ :

- Học sinh nhận thức đúng đắn về truyền thống nghệ thuật dân tộc, nhận ra vẻ đẹp của nghệ thuật miền xuôi và miền núi .

II. Chuẩn bị

1. Đồ dùng dạy - học:

Giáo viên: - Bộ đồ dùng dạy học MT 6.

 - Tranh về chạm khắc gỗ Việt nam.

 - Tài liệu tham khảo"Lược sử Mỹ thuật và Mỹ thuật học" của Chu Quang Trứ, Phạm Thị Chỉnh, Nguyễn Thái Lai.

 - Hình minh hoạ hướng dẫn cách chép hoạ tiết trang trí dân tộc.

Học sinh: - Tranh ảnh liên quan đến bài học.

 - Giấy, chì, màu, tẩy

2. Phương pháp dạy học:

- Quan sát, vấn đáp, trực quan, gợi mở

- Luyện tập, thực hành nhóm

 

doc 88 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 28/12/2020 Lượt xem 1089Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Mĩ Thuật 6 cả năm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
yện tập, thực hành nhóm
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 
1. Ổn định tổ chức :Kiểm tra dụng cụ
2. Kiểm tra bài cũ : ? Phân tích một số bức tranh đề tài bộ đội 
3. Bài mới 
Giới thiệu bài: Trang trí là một bộ môn quan trọng trong môn Mỹ thuật. Nó đẹp và hay bởi đem lại cho con người cái nhìn mới mẻ . Những hình vuông, hình tròn, đồ vật được trang trí lên trông thật đẹp mắt và hấp dẫn. 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
KIẾN THỨC KĨ NĂNG CẦN ĐẠT
Hoạt động 1:Thế nào là đường diềm
GV cho hs quan sát một số đường diềm trong bộ tranh MT 6 
? Thế nào là đường diềm
?Nêu ứng dụng của đường diềm
? Trình bày các nguyên tắc trang trí trong đường diềm 
* Gv kết luận bổ sung và chuyển hoạt động
? Thế nào là nguyên tắc nhắc lại ? Cho ví dụ 
? Thế nào là nguyên tắc xen kẻ ? cho ví dụ (GV cho ví dụ và giải thích thêm)
I. đường diềm:
1. Khái niệm :
 Đường diềm là hình thức kéo dài mà trên đó các hoạ tiết được trang trí lặp đi, lặp lại đều đặn và liên tục giới hạn bởi hai đường thẳng song song.
2. ứng dụng : 
Trang trí nhiều đồ vật như bát đĩa, khăn, áo, mũ nón, giường tủ, trong kiến trúc đình chùa hoặc nghệ thuật trang trí bia đá.
3. Nguyên tắc: 
Trang trí theo nguyên tắc nhắc lại hoặc xen kẻ.
Nhắc lại là hình thức lặp đi lặp lại một hoặc một nhóm hoạ tiết 
Xen kẻ là hình thức sử dụng hóm hoạ tiết này xen kẻ nhóm hoạ tiết kia.
Hoạt động 2: Cách trang trí đường diềm
- Gv cho HS xem những bức tranh được trang trí theo những nguyên tắc nhắc lại hoặc xen kẻ 
? Trình bày cách trang trí đường diềm ( theo những bước nào )
GV cho HS xem những bài trang trí đường diềm của HS năm trước
II. Cách trang trí đường diềm:
B1: xác định khuôn khổ đường diềm cần trang trí (kẻ 2 đường thẳng song song )
B2: Tìm bố cục -chia khoảng để vẽ hoạ tiết
B3: Vẽ hoạ tiết 
B4: Tô màu
Hoạt động 3 : Thực hành
GV ra bài tập, yêu cầu học sinh vẽ bài 
- GV bao quát lớp, hưóng dẫn chỉnh sửa bài cho những em vẽ chưa được 
- Khuyến khích động viên các em
- Yêu cầu các em vẽ hoạ tiết phải chọn lọc kỹ càng, những hoạ tiết tiêu biểu tạo nên phong cách riêng cho bài vẽ của mình. 
III. bài tập:
- Vẽ trang trí một đường diềm, - Kích thước : 6x28 cm
- Màu sắc tuỳ ý 
Hoạt động 4. Đánh giá kết quả học tập: 
? Nêu khái niệm và ứng dụng của đường diềm 
? Cách vẽ đường diềm theo các bước như thế nào 
* Hãy chọn ra câu trả lời đúng nhất trong những ý sau :
- Đường diềm là 2 đường thẳng không có giới hạn
- Đường diềm là 2 đường thẳng song song không có giới hạn
- Đường diềm là 2 đường thẳng song song không có giới hạn và được trang trí các hoạ tiết 
- Đường diềm là đường được trang trí các hoạ tiết xen kẻ hoặc nhắc lại
 ? Gv tóm tắt, kết luận , bổ sung.
*:* Hướng dẫn về nhà
- Hoàn thành bài vẽ ở nhà
- Chuẩn bị bài 15 - vẽ theo mẫu hình trụ và hình cầu 
- Mỗi nhóm chuẩn bị 1 bộ mẫu hình trụ và hình cầu 
- Giấy chì, màu tẩy, phác thảo nét 
IV. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Ngày soạn : 6/12/2015
Ngày dạy: 7/12/2015
Lớp : 6B
Tuần 16: Tiết 16: Vẽ theo mẫu 
 HÌNH TRỤ VÀ HÌNH CẦU
 ( Tiết 1- Vẽ hình)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
 - Giúp học sinh hiểu về hình dáng và đậm nhạt của hình trụ và hình cầu 
2. Kỹ năng :
 - HS vẽ được hình gần với mẫu, những hình cơ bản, ứng dụng để vẽ những đồ vật thường gặp trong cuộc sống
3. Thái độ:
 - Yêu quý mẫu qua bố cục, đường nét 
II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng dạy -học:
 Giáo viên: 
 - Mẫu hình trụ và hình cầu ( 2 bộ mẫu )
- Tranh tham khảo, các bước bài vẽ theo mẫu hình trụ và hình cầu
- Bài vẽ của HS năm trước
Học sinh: Giấy, chì màu tẩy, Phác thảo nét
2. Phương pháp dạy học:
- Quan sát, vấn đáp, trực quan
- Luyện tập, thực hành, liên hệ thực tiễn cuộc sống 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
1. ổn định tổ chức: Hát 1 bài
2. Kiểm tra bài cũ 
3. Bài mới 
Giới thiệu bài: Vật mẫu tự nhiên vốn thật sinh động và hấp dẫn. Hình ảnh đó nếu được đưa vào tranh sẽ càng đẹp hơn. Hình trụ và hình cầu là một ví dụ cơ bản. (GV đưa hình trụ và hình cầu lên cho Hs xem ). Để hiểu được vẻ đẹp của hình trụ và hình cầu chúng ta đi vào bài mới.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
KIẾN THỨC KĨ NĂNG CẦN ĐẠT
Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t nhËn xÐt
- GV cho HS xem tranh vÒ c¸c c¸ch ®Æt bè côc 
? H·y ph©n tÝch c¸c c¸ch ®Æt bè côc cña mÉu ? Trong c¸c c¸ch ®Æt mÉu , c¸ch nµo hîp lÝ vµ c©n ®èi h¬n c¶
- H×nh 1: Bè côc lÖch lªn phÝa trªn , kh«ng c©n ®èi
- H×nh 2: Bè côc lÖch xuèng phÝa d­íi vµ chÕch qua phÝa ph¶i
- H×nh 3: H×nh cÇu ®Æt ngang víi h×nh trô
- H×nh 4: H×nh cÇu ®Æt phÝa sau h×nh trô
- H×nh 5: H×nh cÇu ®Æt chång lªn trªn h×nh trô
- H×nh 6: h×nh cÇu ®Æt phÝa tr­íc h×nh trô, bè côc c©n ®èi hîp lÝ 
( GV yªu cÇu HS lªn ®Æt mÉu theo h×nh 6)
? Khung h×nh chung cña mÉu lµ khung h×nh g× 
? Khung h×nh riªng cña mÉu lµ khung h×nh g× 
? H×nh khèi nµo dïng ®Ó lµm ®¬n vÞ ®o c¸c tû lÖ cña vËt mÉu
? Em cã nhËn xÐt g× vÒ vÞ trÝ cña c¸c vËt mÉu
? ¸nh s¸ng chÝnh chiÕu lªn mÉu tõ h­íng nµo 
I. Quan s¸t- nhËn xÐt:
1. Bè côc
- H×nh 6: h×nh cÇu ®Æt phÝa tr­íc h×nh trô, bè côc c©n ®èi hîp lÝ 
2. Khung h×nh chung :
- Khung h×nh chung cña mÉu lµ khung h×nh ch÷ nhËt ®øng
- Khung h×nh khèi cÇu h×nh vu«ng, khung h×nh khèi trô lµ h×nh ch÷ nhËt ®øng
- H×nh cÇu dïng lµm ®¬n vÞ ®o tû lÖ c¸c vËt mÉu v× chiÒu ngang vµ chiÒu cao cña chóng Ýt thay ®æi vµ hÇu nh­ kh«ng thay ®æi.
3. VÞ trÝ : 
- H×nh cÇu n»m tr­íc, h×nh trô n»m sau, nªn khi vÏ ph¶i chó ý kh«ng ®­îc vÏ 2 vËt ngang b»ng nhau
- H­íng tõ ph¶i sang tr¸i
Ho¹t ®éng 2: C¸ch vÏ h×nh
? Muèn vÏ ®­îc h×nh trô vµ h×nh cÇu tr­íc hÕt ta ph¶i lµm g×
* Gv kÕt luËn sau ®ã treo c¸c b­íc vÏ theo mÉu cho HS xem
? H·y ph©n tÝch c¸c b­íc bµi vÏ h×nh trô vµ h×nh cÇu
( ®o ®¹c x¸c ®Þnh tû lÖ chiÒu ngang vµ chiÒu cao cña khung h×nh)
* Gv kÕt luËn l¹i vµ cÊt ®d yªu cÇu c¸c HS tr¶ lêi l¹i 
* Gv cho HS xem mét sè bµi mÉu cña HS n¨m tr­íc
II. C¸ch vÏ h×nh 
B1: Dùng khung h×nh chung vµ khung h×nh riªng cña c¸c vËt mÉu
B2: Dïng que ®o ®Ó ®o ®¹c tû lÖ c¸c bé phËn riªng cña tõng vËt mÉu
B3: VÏ h×nh b»ng nÐt kü hµ( nÐt th¼ng)
B4: VÏ chi tiÕt hoµn thiÖn bµi
Ho¹t ®éng 3 : Thùc hµnh
GV ra bµi tËp, yªu cÇu häc sinh vÏ bµi 
-GV bao qu¸t líp, h­ãng dÉn chØnh söa bµi cho nh÷ng em vÏ ch­a ®­îc 
-KhuyÕn khÝch ®éng viªn c¸c em
- Yªu cÇu c¸c em vÏ ph¶i nh×n mÉu thËt kÜ lµm ®óng theo HD 
III. Bµi tËp:
- VÏ theo mÉu h×nh trô vµ h×nh cÇu 
- ChÊt liÖu : ch× ®en
Ho¹t ®éng 4. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp: 
 GV thu tõ 4- 5 bµi yªu cÇu HS nhËn xÐt vÒ: 
- Bè côc cña bµi vÏ ( c©n ®èi vµ hîp lÝ hay ch­a, h×nh cÇu h×nh trô ®óng tû lÖ ch­a)
- NÐt vÏ cña bµi nh­ thÕ nµo 
- So s¸nh víi mÉu thËt 
(GV kÕt luËn bæ sung ) , tuyªn d­¬ng nh÷ng bµi vÏ tèt, ®éng viªn khuyÕn khÝch nh÷ng em vÏ ch­a tèt.
H­íng dÉn vÒ nhµ:
- VÔ nhµ kh«ng ®­îc söa mÉu, chuÈn bÞ bµi 16- vÏ ®Ëm nh¹t ( ®Æt 1 bé mÉu kh¸c vµ t×m hiÓu ®é ®Ëm nh¹t cña chóng)
- GiÊy, ch×, mµu, tÈy 
IV. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY:
	.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Ngày soạn : 13/12/2015
Ngày dạy: 14/12/2015
Lớp : 6B
Tuần 17 Tiết 17 : Vẽ theo mẫu 
 HÌNH TRỤ VÀ HÌNH CẦU
 ( Tiết 2- Vẽ đậm nhạt )
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
 - Giúp học sinh hiểu về hình dáng và đậm nhạt của hình trụ và hình cầu 
2. Kỹ năng :
 - HS vẽ được hình gần với mẫu, những hình cơ bản, ứng dụng để vẽ những đồ vật thường gặp trong cuộc sống
3. Thái độ:
 - Yêu quý mẫu qua bố cục, đường nét, đậm nhạt 
II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng dạy học:
Giáo viên: 
 - Mẫu hình trụ và hình cầu ( 2 bộ mẫu )
- Tranh tham khảo, các bước bài vẽ đậm nhạt hình trụ và hình cầu
- Bài vẽ của HS năm trước
Học sinh: Giấy, chì màu tẩy, Phác thảo đậm nhạt
2. Phương pháp dạy học:
- Quan sát, vấn đáp, trực quan
- Luyện tập, thực hành, liên hệ thực tiễn cuộc sống
III. TIẾN TRÌNH DẠY HOC: 
1. Ổn định tổ chức : kiểm tra sĩ số và số lượng bài vẽ
2. Kiểm tra bài cũ ? Nhận xét một số bài hình về bố cục và hình vẽ
3. Bài mới
Giới thiệu bài: -Tiết trước chúng ta đã tìm hiểu hình dáng của hình trụ và hình cầu. Để hiểu sâu hơn về chi tiết, hôm nay thầy cùng các em nghiên cứu độ đậm nhạt của mẫu.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
KIẾN THỨC - KĨ NĂNG CẦN ĐẠT
Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t- nhËn xÐt ®é ®Ëm nh¹t cña mÉu
 GV yªu cÇu HS ®Æt mÉu nh­ T1
( GV ®iÒu chØnh mÉu vµ h­íng ¸nh s¸ng) 
? Khèi trô vµ khèi cÇu, khèi nµo ®Ëm h¬n
? §é ®Ëm nh¹t chuyÓn trªn khèi trô vµ khèi cÇu nh­ thÕ nµo
? NhËn xÐt vÒ bãng ®æ cña khèi cÇu lªn h×nh trô vµ bãng ®æ cña 2 vËt mÉu lªn nÒn nh­ thÕ nµo 
? Chỗ s¸ng nhÊt cña mÉu lµ ë ®©u
? Chỗ ®Ëm nhÊt trªn vËt mÉu lµ chỗ nµo 
1. Quan s¸t- nhËn xÐt ®é ®Ëm nh¹t 
- Khèi trô ®Ëm h¬n khèi cÇu
- §é ®Ëm nh¹t trªn khèi trô vµ khèi cÇu chuyÓn nhÑ nhµng 
- Bãng ®æ trªn khèi cÇu lªn khèi trô vµ khèi trô ®æ lªn nÒn ®Ëm h¬n khèi trô
- Chỗ s¸ng nhÊt cña mÉu lµ chỗ tiÕp s¸ng trªn khèi cÇu 
- Chỗ ®Ëm nhÊt cña mÉu lµ ë trªn khèi trô
Ho¹t ®éng 2: C¸ch vÏ ®Ëm nh¹t
? Tr­íc khi vÏ ®Ëm nh¹t ta ph¶i lµm g×
? Nªu c¸c b­íc cña bµi vÏ theo mÉu ®Ëm nh¹t
? Nªn vÏ bªn ®Ëm tr­íc hay bªn nh¹t tr­íc
? V× sao( Gv minh ho¹ c¸c c¸ch vÏ bãng )
? VÏ ®Ëm nh¹t b»ng c¸c nÐt nh­ thÕ nµo 
2. C¸ch vÏ ®Ëm nh¹t 
B1: Ph©n m¶ng ®Ëm nh¹t theo ¸nh s¸ng vµ c¸u tróc
B2: VÏ ®Ëm nh¹t theo m¶ng 
B3: VÏ chi tiÕt hoµn thiÖn bµi 
Ho¹t ®éng 3 : Thùc hµnh
GV ra bµi tËp, yªu cÇu häc sinh vÏ bµi 
- GV bao qu¸t líp, h­ãng dÉn chØnh söa bµi cho nh÷ng em vÏ ch­a ®­îc 
- KhuyÕn khÝch ®éng viªn c¸c em
- Yªu cÇu c¸c em vÏ ph¶i nh×n mÉu thËt kÜ lµm ®óng theo HD 
III. Bµi tËp
- VÏ theo mÉu h×nh trô vµ h×nh cÇu 
- ChÊt liÖu : ch× ®en
- VÏ ®Ëm nh¹t
Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp: 
GV thu tõ 4- 5 bµi yªu cÇu HS nhËn xÐt vÒ:
? §é ®Ëm nh¹t cña tõng mÉu vËt so víi nhau
? §é ®Ëm nh¹t cña bµi vÏ so víi mÉu
(GV kÕt luËn bæ sung ) , tuyªn d­¬ng nh÷ng bµi vÏ tèt, ®éng viªn khuyÕn khÝch nh÷ng em vÏ ch­a tèt.
H­íng dÉn vÒ nhµ:
- VÔ nhµ tù ®Æt bé mÉu kh¸c ®Ó vÏ ( ®Æt 1 bé mÉu kh¸c vµ t×m hiÓu ®é ®Ëm nh¹t cña chóng)
- ChuÈn bÞ bµi sau
- GiÊy, ch×, mµu, tÈy 
IV. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn : / /2015
Ngày dạy: / /2015
Lớp : 6B
Tuần 18 Tiết 18: Vẽ trang trí 
 TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG
 ( Kiểm tra học kì I ) 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
 Giúp học sinh biết cách trang trí hình vuông cơ bản và hình vuông ứng dụng, biết sử dụng các hoạ tiết dân tộc vào trong trang trí hình vuông
2. Kỹ năng :
 Trang trí được một hình vuông cơ bản và hình vuông ứng dụng 
3. Thái độ: 
HS hiểu ứng dụng của Mỹ thuật trong đời sống hằng ngày, yêu quý những vật thân quen trong cuộc sống.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
GV: - Phóng to các cách sắp xếp bố cục trong trang trí hình vuông 
- Bài vẽ của HS năm trước
- Vật mẫu hình vuông : khăn tay, gạch hoa ... các bước bài vẽ trang trí hình vuông cơ bản và ứng dụng 
HS : - Giấy, chì , tẩy
 - Sưu tầm tranh ảnh về những mẫu vật có dạng hình vuông. 
2. Phương pháp dạy học:
- Quan sát, vấn đáp, trực quan
- Luyện tập, thực hành, liên hệ thực tiễn cuộc sống.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. ổn định tổ chức : 
2. Kiểm tra bài cũ 
3. Bài mới 
1.Đặt vấn đề : 
 	Những vật dụng trong gia đình sẽ đẹp hơn nếu chúng ta biết cách trang trí làm đẹp cho nó . Hình vuông được trang trí là một ví dụ cơ bản. Hiểu biết cách trang trí hình vuông chúng ta sẽ biết được những ứng dụng của TT hình vuông trong cuộc sống . 
2. Triển khai bài 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
KIẾN THỨC KĨ NĂNG CẦN ĐẠT
Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t nhËn xÐt
Gv cho HS xem mét sè h×nh vu«ng c¬ b¶n vµ h×nh vu«ng øng dông 
? Môc ®Ých cña trang trÝ øng dông 
? Nh÷ng ho¹ tiÕt nµo th­êng ®­îc sö dông trong trang trÝ h×nh vu«ng
? NhËn xÐt vÒ c¸ch s¾p xÕp c¸c ho¹ tiÕt trong trang trÝ h×nh vu«ng c¬ b¶n 
? NhËn xÐt vÒ ho¹ tiÕt trung t©m 
(Ho¹ tiÕt träng t©m ®­îc vÏ nh­ thÕ nµo) 
? Tr×nh bµy ý kiÕn cña em vÒ mµu s¾c cña c¸c h×nh vu«ng 
1. Trang trÝ øng dông: 
- øng dông vµo trong cuéc sèng , bè côc tù do, phãng kho¸ng, mµu s¾c nÒn dÞu nhÑ nh»m lµm næi bËt c¸c vËt dông cÇn diÔn t¶.
- Ho¹ tiÕt hoa l¸, chim chãc, ®å vËt, loµi vËt, c¶nh sinh ho¹t cña con ng­êi
2. Trang trÝ c¬ b¶n : 
Theo c¸c nguyªn t¾c : xen kÎ, ®èi xøng
- Ho¹ tiÕt chÝnh lµ ho¹ tiÕt trung t©m to h¬n c¸c ho¹ tiÕt phô, mµu s¾c còng râ rµng h¬n vµ næi bËt h¬n c¸c ho¹ tiÕt kh¸c.
- mµu s¾c t­¬i s¸ng, næi bËt phï hîp víi ý thÝch cña ng­êi vÏ. 
Ho¹t ®éng 2: C¸ch trang trÝ
? Khi vÏ ho¹ tiÕt trong bµi trang trÝ øng dông, ta vÏ nh­ thÕ nµo
? §èi víi bµi trang trÝ c¬ b¶n ta vÏ nh­ thÕ nµo 
( GV minh ho¹ b¶ng )
? Nªu c¸c b­íc bµi vÏ trang trÝ h×nh vu«ng
( GV gi¶i thÝch thªm cho HS hiÓu ) 
* GV cho HS xem mét sè bµi vÏ cña HS n¨m tr­íc 
3. C¸ch trang trÝ 
B1 : T×m bè côc (ho¹ tiÕt chÝnh vµ ho¹ tiÕt phô ) 
B2 : VÏ ho¹ tiÕt 
B3 : T« mµu
Ho¹t ®éng 3 : Thùc hµnh
GV ra bµi tËp, yªu cÇu häc sinh vÏ bµi 
-GV bao qu¸t líp, h­ãng dÉn chØnh söa bµi cho nh÷ng em vÏ ch­a ®­îc 
-KhuyÕn khÝch ®éng viªn c¸c em
4- Thùc hµnh
VÏ trang trÝ mét h×nh vu«ng c¬ b¶n vµ mét h×nh vu«ng øng dông . H×nh vu«ng c¬ b¶n vÏ ë líp, h×nh vu«ng øng dông vÏ ë nhµ
- KÝch th­íc : c¹nh 16 cm
- Mµu s¾c tuú ý 
Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp:
- GV thu tõ 4- 5 bµi yªu cÇu HS nhËn xÐt vÒ, 
? Ho¹ tiÕt cña bµi vÏ nh­ thÕ nµo 
? Bè côc s¾p xÕp ®· cã träng t©m hay ch­a
? NhËn xÐt vÒ mµu s¾c cña h×nh vu«ng 
- (GV kÕt luËn bæ sung ) , tuyªn d­¬ng nh÷ng bµi vÏ tèt, ®éng viªn khuyÕn khÝch nh÷ng em vÏ ch­a tèt.
H­íng dÉn vÒ nhµ: 
- VÏ thªm bµi trang trÝ h×nh vu«ng d¹ng tù do.
-ChuÈn bÞ bµi sau 
IV. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
Ngày soạn : 4/1/2015
Ngày dạy: /1/2015
Tuần: 21 Tiết 19 : Thường thức Mỹ thuật 
 TRANH DÂN GIAN VIỆT NAM 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
Giúp học sinh hiểu khái quát về một số tranh dân gian Việt Nam, đặc biệt là 2 dòng tranh Đông Hồ và Hàng Trống
2. Kỹ năng :
 Hs phân biệt được 2 dòng tranh Đông Hồ và Hàng Trống
3. Thái độ: 
Yêu thích, yêu quý nghệ thuật dân gian 
II.CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
GV: -Tranh dân gian Việt Nam , ( Hứng Dừa, Bịt mắt bắt Dê, Đám cưới chuột ...)
HS : - Sưu tầm tranh dân gian Việt Nam
2. Phương pháp dạy học:
- Quan sát, vấn đáp, trực quan
- Luyện tập, thực hành nhóm 
III.TIẾN HÀNH 
1. ổn định tổ chức : Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ 
 ? Phân biệt trang trí hình vuông cơ bản với trang trí hình vuông ứng dụng 
3. Bài mới 
I.Đặt vấn đề : 
 - Hằng năm vào dịp Tết Nguyên Đán người ta thường treo các tranh dân gian hoặc cau đối . Tranh là đời sống tinh thần của nhân dân ta đặc biệt là lối diễn tả giản lược của người xưa nhằm vạch trần chân dung cuộc sống. 
II. Triển khai bài 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
KIẾN THỨC KĨ NĂNG CẦN ĐẠT
Hoạt động 1: Vài nét về tranh dân gian
? Tranh dân gian có từ bao giờ 
? Do ai sáng tác 
? Tranh thường được sử dụng trong dịp gì 
? Nêu nội dung của các bức tranh dân gian
? Có mấy dòng tranh dân gian
? Kể tên các dòng tranh đó
? Kể tên những bức tranh dân gian mà em biết 
I. Vài nét về tranh dân gian
+ Tranh dân gian có từ lâu đời do các nghệ nhân xưa sáng tác 
+ Tranh được sử dụng trong dịp Tết, và thường được gọi là tranh Tết
+ Nội dung : Cảnh sinh hoạt đời sống XH , các trò chơi...
+ Có 2 dòng tranh dân gian Tranh Đông Hồ và Hàng Trống 
+Tranh dân gian: Đám cưới chuột , Hứng Dừa, Bịt mắt bắt Dê...
Hoạt động 2 :Tranh Đông Hồ và tranh Hàng Trống
- Gv chia nhóm: ( 4 nhóm ) Cử nhóm trưởng, cử thư kí ghi chép ý kiến của nhóm
- Phát phiếu bài tập , thảo luận 10' , trình bày 5', kết luận 5'.
*pHIếU BàI TậP 1
 ? Vì sao gọi là tranh Đông Hồ
? Tranh Đông hồ do ai sáng tác ? tranh phục vụ cho ai
? Tranh đề cập đến nội dung gì 
? Kể tên những nguyên liệu dùng làm tranh Đông Hồ
 Kể tên những bức tranh Đông Hồ mà em biết 
* Phiếu bài tập 2
? Vì sao gọi là tranh Hàng Trống
? Tranh do ai sáng tác nhằm mục đích gì
? Nêu đặc điểm nghệ thụât của tranh Hàng Trống
? Tranh đề cập đến nội dung gì 
? Kể tên những bức tranh Hàng Trống mà em biết 
+ Gv cho các nhóm trình bày sau đó dùng máy chiếu chiếu lên bảng trắng 
1. Tranh Đông Hồ
- Tranh sản xuất tại làng Đông Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
- Tranh do những người dân làm lúc nông nhàn vì vậy tranh thể hiện tâm tư tình cảm phong phú và sinh động của họ.
- Nội dung tranh : Về các đề tài trong cuộc sống xã hội như vui chơi, sinh hoạt lao động trò chơi dân gian, chúc phúc lộc thọ hoặc châm biếm đả kích những trò lố lăng của xã hội 
- Màu đen lấy từ than lá rơm, màu đỏ lấy từ sỏi, màu vàng lấy từ gỗ vang, hoa hoè, màu xanh lấy từ lá chàm, màu trắng lấy từ vỏ sò.....
- Đường nét chắc khoẻ, mạnh mẽ toát lên vẻ đẹp mộc mạc và giản dị của tranh
- Gà mái, Đánh ghen, đại Cát, Đám cưới chuột, Bà Triệu 
2. Tranh Hàng Trống 
- Tranh được sản xuất tại phố Hàng Trống ( Hà Nội )
- Tranh do những nghệ nhân sáng tác theo yêu cầu của người đặt phục vụ cho tín ngưỡng , thú vui của lớp dân thành thị và trung lưu.
- Tranh có đường nét mềm mại mảnh mai màu tươi sáng của phẩm nhuộm tạo nên nét riêng của tranh Hàng Trống 
- Nội dung : Châm biếm , đã kích thờ cúng, tín ngưỡng
- Một số tranh : Ngũ Hổ, Phật bà Quan Âm, Chợ Quê, Lý Ngư Vọng Nguyệt, Bịt mắt bắt Dê.... 
Hoạt động 3 : Giá trị nghệ thuật của tranh dân gian
? Trình bày những giá trị nghệ thuật của tranh dân gian
* Gv kết luận bổ sung .
II. Giá trị nghệ thuật của tranh dân gian
1. Bố cục theo lối ước lệ, tượng trưng
2. Tranh gồm phần chữ ( thơ ) minh hoạ cho phần tranh .
3. Tranh Đông Hồ và tranh Hàng Trống là hai dòng tranh dân gian tiêu biểu cho Nghệ thuật tranh dân gian Việt Nam. Với hình tượng giản lược khái quát , vừa hư vừa thực phản ánh sinh động cuộc sống xã hội Việt Nam. 
Hoạt động 4. Củng cố - Đánh giá 
-? Nêu một số nét cơ bản của tranh dân gian Đông Hồ và Hàng Trống
-? Trình bày giá trị nghệ thuật của tranh dân gian Việt Nam
- Gv tuyên dương những em nghiêm túc , nhận xét giờ học 
*:* Hướng dẫn về nhà 
- Học thuộc bài
- Chuẩn bị bài 20, mỗi tổ 1 cái ca và cái hộp ( Mẫu có 2 đồ vật )
- Giấy, chì, tẩy 
IV.RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Ngày soạn : 10/1/2015
Ngày dạy: /1/2015
Lớp : 6A,6C
Tuần 22 Tiết 20 : Thường thức Mỹ thuật 
 GIỚI THIỆU MỘT SỐ TRANH DÂN GIAN VIỆT NAM 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Giúp học sinh hiểu sâu hơn về giá trị nghệ thuật của hai dòng tranh dân gian " Đông Hồ " và "Hàng Trống " nổi tiếng 
2. Kỹ năng : 
- Rèn luyện tư duy khái quát, tư duy logic kỹ năng phân tích tổng hợp, hiểu và trình bày được đặc điểm của 2 dòng tranh dân gian trên. 
3. Thái độ: 
- Rèn luyện cho HS ý thức phát huy nghệ thuật truyền thống , yêu kính, tôn trọng những tác phẩm Mỹ thuật của cha ông.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
GV: -Tài liệu tham khảo : " Danh hoạ Việt Nam ",
- Bộ tranh dân gian Việt Nam Đông Hồ và Hàng Trống
- ĐDDH MT 6 
HS : Vở ghi, giấy, bút.
2. Phương pháp dạy học:
 - Quan sát, vấn đáp, trực quan
-Thảo luận nhóm
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
1. ổn định tổ chức : Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ : 
? Tranh dân gian có từ bao gìơ, do ai sáng tác
 ? Vì sao tranh dân gian được gọi là tranh Tết 
3. Bài mới 
I. Đặt vấn đề : 
 - Bài 19, các em đã hiểu đôi nét về tranh dân gian Việt Nam. Để hiểu sâu hơn về giá trị nội dung và nghệ thuật, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu một số tranh dân gian tiêu biểu. 
II. Triển khai bài 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
KIẾN THỨC KĨ NĂNG CÂN ĐẠT
Hoạt động 1: Hai dòng tranh dân gian tiêu biểu 
? Việt Nam ta có những dòng tranh dân gian nào tiêu biểu, nêu xuất xứ của chúng
? Phân biệt hai dòng tranh dân gian Đông Hồ và Hàng Trống
( ? Xuất xứ của chúng, đối tượng phục vụ, kỹ thuật làm tranh, chất liệu và màu sắc)
+ Gv vừa cho HS xem tranh và yêu cầu phân tích 
+ GV kết luận, bổ sung 
* Có hai dòng tranh " Đông Hồ" và Hàng Trống "
* Giống nhau : Đều là tranh dân gian khắc gỗ, có từ lâu đời do tập thể nhân dân sáng tác 
* Khác nhau: 
Tranh Đông Hồ
- Sản xuất tại làng Đông Hồ( II. Ninh)
- Do bà con nông dân sáng tác thể hiện ước mơ hoài bão của người dân
- in nhiều màu mỗi màu là 1 bản in, in nét viền đen sau cùng .
- Chất liệu mùa hạn chế
Tranh Hàng Trống
- Sản xuất tại làng Hàng Trống ( Hoàn Kiếm, Hà Nội)
- Do những nghệ nhân sáng tác, phục vụ cho tầng lớp trung lưu và thị dân ở kinh thành 
- Chỉ cần một bản gỗ khắc in nét viền đen sau đó tô màu bằng tay
- Màu sắc chế tạo từ phẩm nhuộm nên phong phú hơn.
Hoạt động 2: Tìm hiểu về t

Tài liệu đính kèm:

  • docga mithuat 6_12197496.doc