Giáo án Ngữ văn 6 - Học kì 1

TUN 1:

TIẾT 1

TÊN BÀI: CON RỒNG CHÁU TIÊN

 (TRUYỀN THUYẾT)

 Hướng dẫn đọc thêm

I. Mục tiêu:

 - Có hiểu biết bước đầu về thể loại truyền thuyết.

 - Thể hiện quan điệm của người Việt cổ về nòi giống dân tộc qua truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên.

 - Hiểu được những nét chính về nghệ thuật của truyện.

 Trọng tâm kiến thức, kĩ năng:

 Kiến thức:

- Khái niệm về thể loại truyền thuyết.

- Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm thuộc thể loại truyền thuyết giai đoạn đầu.

- Bóng dáng lịch sử thời kì dựng nước của dân tộc ta trong một tác phẩm văn học dân gian thời kì dựng nước.

 Kĩ năng:

- Đọc diễn cảm văn bản truyền thuyết.

- Nhận ra những sự việc chính của truyện.

- Nhận ra một số chi tiết tưởng tượng kì ảo tiêu biểu trong truyện.

 Thái độ:

 Bồi dưỡng học sinh lòng yêu nước ,häc tËp và lµm theo tÊm g­¬ng Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, tinh thần tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết

II/- Chuẩn bị:

 - GV: SGK, SGV, bảng phụ.

 - HS: SGK, tập soạn.

III. Tiến trình dạy học:

 1. Kiểm tra sỉ số. 1’

2. Bài cũ:2’

3. Bài mới: (45 phút)

Hầu như lịch sử nào cũng bắt đầu bằng truyền thuyết. Đó là những truyền thuyết về thời dựng nước của họ. Ở nước ta, đó là những truyền thuyết về thời các vua Hùng. Vậy người sinh ra vua Hùng là ai? Nguồn gốc của dân tộc ta như thế nào? Truyện “Con Rồng cháu tiên” mà các em học hôm nay chính là lời giải đáp.

 

doc 193 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 28/12/2020 Lượt xem 634Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Ngữ văn 6 - Học kì 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
sù vËt:gäi tªn sù vËt hiÖn t­îng, kh¸i niÖm...
+DT ®¬n vÞ:*DT ®¬n vÞ tù nhiªn
*DT ®¬n vÞ qui ­íc......
->C¸c DT ®¬n vÞ thÓ hiÖn th¸i ®é, t×nh c¶m cña ng­êi nãi ®èi víi ®èi t­îng ®­îc miªu t¶.
-L¸ th­ ( h×nh d¸ng bøc th­)
-Phong th­ (giÊu kÝn)
-C¸i th­ (nhÊn m¹nh)
-ChiÕc th­ (®¬n vÞ trong ®èng th­)
-> Nhµ, cöa, tñ gi­êng, chã, mÌo .
§Æt c©u: Chó chã con nhµ em rÊt tinh nghÞch.
- Nhãm 1: MÐt ,gam, lÝt,
hÐc ta, h¶i lÝ ,dÆm, tÊn , t¹, yÕn ,c©n
- N 2: N¾m,mí,®µn, thóng, cèc ,®Êu, vèc, ®o¹n, s¶i.
- N3: C¸i, bøc ,tÊm, chiÕc, pho ,bé , tê, l¸ ,phong .
4. Cuûng coá: (5 phuùt)
 - Thế nào là danh từ? Cho ví dụ? Đặt câu?.
 - Danh từ có mấy loại? kể tên? Cho ví dụ
5. Daën doø: (1 phuùt)
-Học bài, làm bài tập 5
-Chuẩn bị “danh từ” (T)
-Chuẩn bị” NGÔI KỂ VÀ LỜI KỂ TRONG VĂN TỰ SỰ
œ & 
Ngaøy soaïn 2/10/2016
Ngaøy daïy: /10/2016
Ngaøy soaïn: ..../..../....
Ngaøy daïy: ..../..../....
TUÀN 9:
TIEÁT: 39,40,5
 	 NGÔI KỂ và LỜI KỂ TRONG VĂN TỰ SỰ
I/- Mục tiêu cần đạt:
	- Hiểu đặc điểm, ý nghĩa và tác dụng của ngôi kể trong văn bản tự (ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba).
	- Biết cách lựa chọn và thay đổi ngôi kể thích hợp trong văn tự sự.
Trọng tâm kiến thức, kĩ năng: 
 1.Kiến thức:
- Khái niệm ngôi kể trong văn bản tự sự.
- Sự khác nhau giữa ngôi kể thứ ba và ngôi kể thứ nhất.
- Đặc điểm riêng của mỗi ngôi kể.
 2.Kĩ năng:
- Lựa chọn và thay đổi ngôi kể thích hợp trong văn bản tự sự.
- Vận dụng ngôi kể vào đọc – hiểu văn bản tự sự.
 3.Thái độ: Gi¸o dôc häc sinh ý thøc häc tËp, kÓ ®­îc c©u chuyÖn cã ý nghÜa.
II/- Chuẩn bị:
	- GV: SGK, SGV, bảng phụ.
	- HS: SGK, tập soạn.
III. Tieán trình daïy hoïc:
1. Kieåm tra sæ soá:1’
2. Baøi cuõ: (5 phuùt) Em hãy tự giới thiệu bản thân mình?
3. Baøi môùi: 
 Trong vaên töï söï, ngoaøi 2 vaán ñeà trung taâm laø nhaân vaät vaø söï vieäc coøn coù moät hieän töôïng cuõng khoâng keùm phaàn quan troïng trong vieäc boäc loä noäi dung, ñoù laø ngoâi keå vaø lôøi keå. Vaäy khi naøo thì keå ôû ngoâi thöù nhaát, khi naøo thì keå ôû ngoâi thöù ba, moãi ngoâi keå coù öu theá gì, noù lieân quan ñeán saéc thaùi bieåu caûm cuûa baøi vaên nhö theá naøo. Chuùng ta seõ tìm hieåu vaøo baøi môùi
TG
Noäi dung ghi baûng
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
35’
20’
I. Ng«i kÓ vµ vai trß cña ng«i kÓ trong v¨n tù sù.
 1.Bài tập
 a. Ng«i kÓ.Lµ vÞ trÝ giao tiÕp mµ ng­êi kÓ sö dông ®Ó kÓ chuyÖn.
 b. Ng«i thø ba.Ng­êi kÓ giÊu m×nh, gäi tªn nh©n vËt b»ng tªn gäi cña chóng, kÓ nh÷ng g× x¶y ra víi nh©n vËt.
 c. Ng«i kÓ thø nhÊt.Ng­êi kÓ x­ng “t«i” trùc tiÕp kÓ nh÷ng ®iÒu m×nh ®­îc nghe, ®­îc thÊy, ®· tr¶i qua, trùc tiÕp bµy tá suy nghÜ , t×nh c¶m cña m×nh.
2.Ghi nhí.
 – Ngôi kể: Là vị trí giao tiếp mà người kể sử dụng để kể chuyện
 – Các loại ngôi kể:
 + Ngôi thứ nhất
 + Ngôi thứ ba
 - Dấu hiệu và đặc điểm ý nghĩa của các ngôi kể:
 + Ngôi thứ 1:Người kể tự xưng “tôi”,(người) và có thể trực tiếp kể ra những gì mình nghe, thấy, trải qua, có thể trực tiếp nói ra cảm tưởng ý nghĩ của mình
 + Ngôi thứ 3:Khi gọi các nhân vật bằng tên gọi của chúng, người kể tự giấu mình đi, và có thể linh hoạt, tự do, những gì diễn ra với nhân vật
 * Chú ý: Để kể chuyện cho linh hoạt, thú vị, người kể phải lựa chọn ngôi kể thích hợp
II. LuyÖn tËp.
Bài 1: Thay “tôi” vào “Thanh”, “Chàng”: Ngôi kể “tôi” tôt đậm thêm sắc thái tình cảm của đoạn văn
Bài 2: Truyện “ Cây bút thần” kể theo ngôi thứ 3, vì kể theo ngôi này câu chuyện mới linh hoạt, tự do những gì diễn ra với nhân vật
Bài 5: Khi viết thư ta sử dụng ngôi kể thứ nhất
H: Khi kÓ vÒ b¶n th©n, gia ®×nh m×nh, em x­ng h« nh­ thÕ nµo?
* Khi kÓ truyÖn ng­êi kÓ x­ng “ t«i”... th× ®ã lµ kÓ theo ng«i kÓ thø nhÊt.
H: Trong c¸c truyÖn d©n gian mµ em ®· häc, ng­êi kÓ x­ng h« nh­ thÕ nµo?
-> §ã lµ ng«i kÓ thø 3.
H: VËy theo em, ng«i kÓ lµ g×?
H: §äc ®o¹n v¨n thø nhÊt? X¸c ®Þnh ng«i kÓ vµ cho biÕt dùa vµo dÊu hiÖu nµo ®Ó x¸c ®Þnh ng«i kÓ?
H: Khi sö dông ng«i kÓ thø 3 cã t¸c dông g×? ( §©y lµ ng«i kÓ hay ®­îc sö dông).
H: §äc ®o¹n v¨n thø 2 vµ cho biÕt trong ®o¹n v¨n ng­êi kÓ x­ng h« nh­ thÕ nµo? G¹ch d­íi nh÷ng tõ x­ng h« Êy?
H: Ng­êi x­ng “ t«i” trong ®o¹n v¨n lµ nh©n vËt hay t¸c gi¶?
H: Chän ng«i kÓ nµy cã ­u ®iÓm g×?
H: So s¸nh víi ng«i kÓ thø 3, ng«i kÓ thø nhÊt cã ­u , nh­îc ®iÓm g×?
H: Thö ®æi ng«i kÓ trong ®o¹n v¨n thµnh ng«i kÓ thø 3- Lóc ®ã ®o¹n v¨n cña em sÏ nh­ thÕ nµo?
H: Cã thÓ ®æi ng«i kÓ thø 3 trong ®o¹n v¨n 1 thµnh ng«i kÓ thø nhÊt x­ng “ t«i” ®­îc kh«ng? V× sao?
H: Qua ph©n tÝch h·y rót ra kÕt luËn vÒ c¸ch sö dông ng«i kÓ?
H: ®äc to phÇn ghi nhí?
luyÖn tËp.
*Bµi tËp 1, 2. Chia nhãm cho HS ho¹t ®éng.
* Bµi tËp 3: 
H: X¸c ®Þng ng«i kÓ trong truyÖn “c©y bót thÇn”
* Bµi tËp 4: Trong c¸c truyÖn truyÒn thuyÕt, cæ tÝch ng­êi ta th­êng kÓ theo ng«i thø 3: TruyÖn x¶y ra trong qu¸ khø, kÓ nh­ vËy ng­êi kÓ cã thÓ kÓ tù do, linh ho¹t, s¸ng t¹o ,kÓ nh÷ng g× x¶y ra víi nh©n vËt.
>T«i , em m×nh.
->Kh«ng x­ng h«- ng­êi kÓ giÊu m×nh gäi sù vËt , sù viÖc b»ng tªn gäi cña chóng.
-> Lµ vÞ trÝ giao tiÕp mµ ng­êi kÓ sö dông ®Ó kÓ chuyÖn.
-> Ng«i kÓ thø 3- ng­êi kÓ giÊu m×nh, kh«ng biÕt ai kÓ , ng­êi kÓ cã mÆt ë kh¾p mäi n¬i.
-> Linh ho¹t, tù do kÓ nh÷ng g× diÔn ra víi nh©n vËt.
- “T«I”-> (DÕ MÌn)
-> Lµ nh©n vËt (DÕ MÌn)
> Trùc tiÕp nãi ra , kÓ ra nh÷ng g× m×nh nghe, m×nh thÊy, m×nh tr¶i qua ,trùc tiÕp nãi ra t×nh c¶m , ý nghÜ cña m×nh.
-> + ¦u: Ng­êi kÓ cã thÓ trùc tiÕp bµy tá t×nh c¶m, suy nghÜ cña m×nh.
+ Nh­îc : Ph¹m vi kÓ hÑp h¬n ng«i thø 3.
->§o¹n v¨n kh«ng thay ®æi vÒ néi dung, chØ lµm cho ng­êi kÓ giÊu m×nh.
-> Khã , kh«ng thÓ cã 1 ng­êi cïng mét lóc l¹i cã mÆt ë kh¾p mäi n¬i. Khi x­ng “ t«i” ng­êi kÓ ®­îc nh÷ng ®iÒu mµ ng­êi ngoµi kh«ng biÕt.
- CÇn linh ho¹t phô thuéc vµo néi dung c©u, dông ý cña ng­êi kÓ.
- Trong khi kÓ theo ng«i thø nhÊt ng­êi x­ng “t«i” kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i lµ t¸c gi¶.
- §äc
-> Thay “ t«i” b»ng “ DÕ MÌn” t¹o cho ®o¹n v¨n s¾c th¸i kh¸ch quan.
-> Thay “ t«i” vµo c¸c tõ “ Thanh, chµng”
-> T« ®Ëm s¾c th¸i t×nh c¶m cho ®o¹n v¨n.
-> HS x¸c ®Þnh.
4. Cuûng coá: (5 phuùt)
- Thế nào gọi là ngôi kể
- Có mấy ngôi kể? đặc điểm, ý nghĩa và dấu hiệu của nó?
5. Daën doø: (2 phuùt)
- Học bài, làm bài tập 4, 6
- Chuẩn bị “thứ tự kể trong văn tự sự”
 - Chuẩn bị: “Ông lão đánh cá và con cá vàng”
œ & 
Ngaøy soaïn 2/10/2016
Ngaøy daïy: /10/2016
TUÀN 9:
TIEÁT: 40,5,41
 	 THỨ TỰ KỂ TRONG VĂN TỰ SỰ
I/- Mục tiêu cần đạt:
	- Hiểu thế nào là thứ tự kể trong văn bản tự sự.
	- Kể “xuôi”, kể “ngược” theo nhu cầu thể hiện.
Trọng tâm kiến thức, kĩ năng: 
 1.Kiến thức:
- Hai cách kể - hai thứ tự kể: kể “xuôi”, kể “ngược”.
- Điều kiện cần có khi kể “ngược”.
 2.Kĩ năng:
- Chọn thứ tự kể phù hợp với đặc điểm thể loại và nhu cầu biểu hiện nội dung.
- Vận dụng hai cách kể vào bài viết của mình.
 3.Thái độ: Gi¸o dôc häc sinh ý thøc häc tËp, kÓ ®­îc c©u chuyÖn cã ý nghÜa.
II/- Chuẩn bị:
	- GV: SGK, SGV, bảng phụ.
	- HS: SGK, tập soạn.
II. Tieán trình daïy hoïc:
1. Kieåm tra sæ soá:1’
 2. Baøi cuõ: (5 phuùt) 
-Ngôi kể là gì? Các loại ngôi kể?
-Kể theo ngôi thứ nhất và thứ ba có dấu hiệu và đặc điểm ý nghĩa gì?
3. Baøi môùi: 
 Thoâng thöôøng khi keå chuyeän, ngöôøi ta thöôøng keå theo moät trình töï (Khoâng gian vaø thôøi gian) nhaát ñònh. Nhöng ñeå coù theå gaây baát ngôø, thuù vò ngöôøi ta coù caùch keå khaùc. Ñeå giuùp caùc em bieát ñöôïc thöù töï trong vaên töï söï, coâ vaø caùc em seõ cuøng tìm hieåu trong baøi hoâm nay.
TG
Noäi dung ghi baûng
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
35’
I – Bài học:
Thứ tự kể trong văn tự sự:
1 - Kể xuôi: Kể các sự việc liên tiếp nhau theo thứ tự tự nhiên, việc gì xảy ra trước kể trước, việc gì xảy ra sau kể sau, cho đến hết
2 - Kể ngược: Đem kết quả hoặc sự việc hiện tại kể ra trước, sau đó mới dùng cách kể bổ sung hoặc để nhân vật nhớ lại mà kể tiếp các sự việc đã xảy ra trước đó, nhằm để gây bất ngờ, chú ý hoặc thể hiện tình cảm nhân vật
H: Em h·y tãm t¾t c¸c SV trong truyÖn “ C©y bót thÇn” vµ cho biÕt c¸c SV ®ã ®­îc kÓ theo thø tù nµo?
H: Thø tù trªn t¹o ra h. qu¶ nghÖ thuËt nh­ thÕ nµo?
( NÕu kh«ng theo thø tù Êy ý nghÜa cña truyÖn cã næi bËt ®­îc kh«ng? )
* KÓ theo thø tù trªn ®­îc gäi lµ kÓ xu«i.
H: VËy kÓ xu«i lµ kÓ theo tr×nh tù nh­ thÕ nµo?
H: §äc v¨n b¶n (SGK) vµ cho biÕt- Thø tù thùc tÕ cña c¸c SV trong bµi v¨n diÔn ra nh­ thÕ nµo?
H: C¸c SV trong bµi v¨n ®­îc kÓ l¹i theo thø tù nµo?
H: KÓ theo thø tù trªn cã t¸c dông nh­ thÕ nµo?
H: KÓ nh­ trªn lµ “ kÓ ng­îc” VËy theo em thÕ nµo lµ kÓ “ng­îc”? T¸c dông cña c¸ch kÓ nµy?
H: Qua c¸c VD, rót ra kÕt luËn vÒ thø tù kÓ trong v¨n TS?
H: §äc phÇn ghi nhí?
- C¸c SV ®­îc kÓ theo thø tù tù nhiªn liªn tiÕp, SV tr­íc kÓ tr­íc, SV sau kÓ sau cho ®Õn hÕt.
- Lµm næi bËt ý nghÜa truyÖn: ¦íc m¬ c«ng lÝ, vµo kh¶ n¨ng k× diÖu cña con ng­êi.
 Tr¶ lêi nh­ SGK.( 98).
-> Ngç må c«i cha mÑ, kh«ng cã ng­êi rÌn cÆp trë nªn lªu læng, mäi ng­êi xa l¸nh. Ngç t×m c¸ch ®¸nh lõa, trªu träc mäi ng­êi lµm hä mÊt lßng tin. Ngç bÞ chã c¾n thËt, kªu cøu th× ch¼ng ai ®Õn. Ngç bÞ chã c¾n ph¶i vµo bªnh viÖn.
-> B¾t ®Çu tõ hËu qu¶ råi ng­îc lªn kÓ nguyªn nh©n.
-> Lµm næi bËt ý nghÜa mét bµi häc.
-> KÓ SV kÕt qu¶, SV hiÖn t¹i tr­íc sau ®ã míi dïng c¸ch kÓ bæ sung hoÆc ®Ó nh©n vËt nhí l¹i mµ kÓ tiÕp c¸c SV ®· x¶y ra tr­íc ®ã.
-> T¹o sù bÊt ngê, chó ý, thÓ hiÖn t×nh c¶m nh©n vËt.
-> HS tr¶ lêi nh­ ghi nhí.
- §äc
18’
II - Luyện tập:
Câu 1 : Câu chuyện được kể theo thứ tự: kể ngược theo dòi hồi tưởng
- Truyện kể theo ngôi thứ 1
- Yếu tố hồi tưởng có vai trò: làm cơ sở cho việc kể ngược
Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn tæng kÕt vµ luyÖn tËp.
H: Theo em, ng­êi kÓ th­êng sö dông thø tù nµo ? V× sao?
H: §äc vµ nªu yªu cÇu bµi tËp 1?
H: X¸c ®Þnh ng«i kÓ? Tr×nh tù kÓ? Vai trß cña håi t­ëng trong c©u chuyÖn?
* Bµi tËp 2:
H: LËp dµn ý cho ®Ò bµi? KÓ l¹i c©u chuyÖn lÇn ®Çu em ®­îc bè mÑ cho ®i ch¬i xa.
( Theo hai ng«i kÓ, c¸ch kÓ ®· häc).
-> Thø tù tù nhiªn cã tÇm quan träng ( ngay c¶ trong håi t­ëng). KÓ theo thø tù cã t¸c dông t¹o nªn sù hÊp dÉn, kÞch tÝnh.
-> Ng«i kÓ thø nhÊt- tr×nh tù kÓ theo m¹ch håi t­ëng cña nh©n vËt. Håi t­ëng nh­ mét chÊt keo dÝnh, kÕt nèi SV trong qu¸ khø vµ hiÖn t¹i.
MB: Giíi thiÖu chuyÕn ®i.
TB:- LÝ do ®­îc ®i? §i ®©u? Víi ai? Thêi gian?
- Nh÷ng SV trong chuyÕn ®i( Tr«ng thÊy b¾t gÆp nh÷ng g×? §iÒu g× lµm em thÝch thó?)
KB: Ên t­îng cña em sau chuyÕn ®i.
4. Cuûng coá: (6 phuùt)
 - Có mấy thứ tự kể trong văn tự sự? Trình bày từng thứ tự
5. Daën doø: (2 phuùt)
- Học bài, làm bài tập 2
- Chuẩn bị” Kiểm tra bài viết số 2 _ tại lớp” 
- Chuẩn bị “ Ếch ngồi đáy giếng”
œ & 
Ngaøy soaïn 6/10/2016
Ngaøy daïy: /10/2016
Ngaøy soaïn: ..../..../....
Ngaøy daïy: ..../..../....
TUÀN 10:
TIEÁT: 42
 	 ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG 
I/- Mục tiêu cần đạt:
	- Có hiểu biết bước đầu về truyện ngụ ngôn.
	- Hiểu và cảm nhận được nội dung, ý nghĩa của truyện Ếch ngồi đáy giếng.
	- Nắm được những nét chính về nghệ thuật của truyện.
Trọng tâm kiến thức, kĩ năng: 
 1.Kiến thức:
- Đặc điểm của nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong một tác phẩm ngụ ngôn.
- Ý nghĩa giáo huấn sâu sắc của truyện ngụ ngôn.
- Nghệ thuật đặc sắc của truyện: mượn chuyện loài vật để nói chuyện con người, ẩn bài học triết lí; tình huống bất ngờ, hài hước, độc đáo.
 2.Kĩ năng:
- Đọc – hiểu văn bản truyện ngụ ngôn.
- Liên hệ các sự việc trong truyện với những tình huống, hoàn cảnh thực tế.
- Kể lại được truyện.
 3.Thái độ: Gdhs ý thức đánh giá, nhìn nhận sự việc một cách chính xác.
II/- Chuẩn bị:
	- GV: SGK, SGV, bảng phụ.
	- HS: SGK, tập soạn.
II. Tieán trình daïy hoïc:
1. Kieåm tra sæ soá:1’
 2. Baøi cuõ: (5 phuùt) 
-Kể tóm tắt truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng?
-Nhận xét cảnh Biển và giảI thích?
-Nêu ý nghĩa của truyện? Ông lão là ngườI như thế nào?
3. Baøi môùi: 
 Cuøng vôùi truyeàn thuyeát, truyeän coå tích thì truyeän nguï ngoân cuõng laø moät loaïi truyeän keå daân gian, ñöôïc moïi ngöôøi öa thích. Truyeän nguï ngoân ñöôïc moïi ngöôøi öa thích khoâng chæ vì noäi dung, yù nghóa giaùo huïaán saâu saéc, maø coøn vì caùch giaùo huaán raát töï nhieân, ñoäc ñaùo cuûa noù. Vaø trong tieát hoïc naøy, ñeå minh hoïa cho phaàn kieán thöùc veà nguï ngoân, caùc em seõ ñöôïc ñi saâu tìm hieåu vaøo 2 vaên baûn: “EÁch ngoài ñaùy gieáng, Thaày boùi xem voi”.
TG
Noäi dung ghi baûng
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
5’
20’
4’
5,
I - Đọc chú thích:
- Khái niệm truyện ngụ ngôn: SGK
II – Tìm hiểu văn bản:
1 – Môi trường sống và tầm nhìn của Ếch:
- Ếch sống lâu ngày trong giếng
- Xung quanh chỉ có một vài loài vật nhỏ bé
- Ếch kêu vang động, khiến các con vật hoản sợ
à Môi trờng sống nhỏ bé à Coi trờI bằng vung: Ít hiểu biết
- Ếch ra ngoài à Trâu giẫm bẹp è chủ quan, kiêu ngạo
2 – Bài học từ truyện:
- Khuyên nhủ ta phảI cố gắng mở rộng sự hiểu biết bằng nhiều hình thức
- Không được chủ quan, kiêu ngạo, không coi thường nếu không sẽ bị trả giá cả tính mạng
III. Tổng kết:
Cách nhìn thế giới bên ngoài qua miệng giếng nhỏ hẹp của chú ếch.
Ngụ ý phê phán những kẻ có hiểu biết hạn hẹp mà huênh hoang.
Khuyên người ta phải cố gắng mở rộng hiểu biết, không chủ quan kiêu ngạo.
Thành ngữ: Ếch ngồi đáy giếng 
IV. Luyện tập 
 1 – Câu văn thể hiện nộI dung, ý nghĩa truyện:
- Ếch cứ tưởng.. Chú tể
- Nó nhâng nháo. Giẫm bẹp
* Söû duïng kó thuaät : phaân tích tình huoáng, hoaøn thaønh nhieäm vuï, ñoäng naõo, hoûi vaø traû lôøi.
Ho¹t ®éng 1: Đọc chú thích
H: §äc diÔn c¶m truyÖn?
 ( Giäng hµi h­íc)
H: Dùa vµo phÇn chó thÝch, tr×nh bµy kh¸i niÖm truyÖn ngô ng«n?
H: Gi¶i nghÜa c¸c tõ khã?
 ( trong phÇn chó thÝch)
H: ChØ ra c¸c SV chÝnh trong truyÖn? T­¬ng øng víi c¸c SV ®ã lµ c¸c ®o¹n v¨n nµo? Thö t×m c¸c c©u chñ ®Ò cho mçi ®o¹n?
* Söû duïng kó thuaät : phaân tích tình huoáng, hoaøn thaønh nhieäm vuï, ñoäng naõo, hoûi vaø traû lôøi.
Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu v¨n b¶n.
H: Quan s¸t ®o¹n v¨n thø nhÊt. Theo em , giÕng lµ mét kh«ng gian nh­ thÕ nµo?
H: Khi ë trong giÕng, cuéc sèng cña Õch diÔn ra nh­ thÕ nµo? 
H: Trong m«i tr­êng Êy, Õch tù thÊy m×nh nh­ thÕ nµo?
H: §iÒu ®ã cho thÊy ®Æc ®iÓm g× trong tÝnh c¸ch cña Õch?
H: Qua truyÖn con Õch nh©n d©n ta muèn ¸m chØ ®iÒu g× vÒ chuyÖn con ng­êi?
H: Õch ta ra khái giÕng b»ng c¸ch nµo?
H: C¸i c¸ch ra ngoµi Êy thuéc vÒ kh¸ch quan hay ý muèn chñ quan cña Õch?
H: Theo em, cã g× thay ®æi trong hoµn c¶nh sèng cña Õch?
H: Õch cã nhËn ra sù thay ®æi Êy kh«ng? V× sao?
H: Theo em , Õch lµ con vËt nh­ thÕ nµo?
H: KÕt cuéc, chuyÖn g× x¶y ra ®èi víi Õch? V× sao l¹i cã kÕt côc Êy?
H: Theo em , Õch ®¸ng giËn hay ®¸ng th­¬ng? T¹i sao?
H: Qua c©u chuyÖn nh©n d©n ta muèn phª ph¸n, khuyªn r¨n ®iÒu g×?
* Söû duïng kó thuaät : phaân tích tình huoáng, hoaøn thaønh nhieäm vuï, ñoäng naõo, hoûi vaø traû lôøi.
Ho¹t ®éng 3: thùc hiÖn luyÖn tËp.
H: Qua ph©n tÝch, chØ ra nghÖ thuËt c¬ b¶n ®­îc sö dông trong truyÖn ngô ng«n?
H: Cã nh÷ng c©u thµnh ng÷, tôc ng÷ nµo gÇn gòi víi truyÖn “ Õch ngåi ®¸y giÕng”?
Thö nªu mét sè hiÖn t­îng cuéc sèng øng víi bµi häc trong truyÖn?
H: Qua vb rót ra nhËn xÐt, môc ®Ých cña truyÖn ngô ng«n lµ g×?
 A. KÓ chuyÖn;
 B.ThÓ hiÖn c¶m xóc;
 C. Göi g¾m bµi häc;
 D. TruyÒn ®¹t kinh nghiÖm.
-> HS ®äc.
->Tr¶ lêi (nh­ phÇn chó thÝch.)
- 2 SV chÝnh.
+ Õch khi ë trong giÕng: Tõ ®Çu... chóa tÓ: “ Õch cø t­ëng...oai nh­ 1 vÞ chóa tÓ”
+ Õch khi ra khái giÕng: Cßn l¹i : “ Nã nh©ng nh¸o... giÉm bÑp”.
-> ChËt hÑp, kh«ng thay ®æi -> C/sèng trong giÕng ®¬n gi¶n , tr× trÖ.
->Trong giÕng chØ cã vµi con cua, èc, nh¸i nhá-> Khi Õch kªu chóng rÊt sî.
-> Oai nh­ mét vÞ chóa tÓ, bÇu trêi chØ b»ng chiÕc vung.
-> HiÓu biÕt n«ng c¹n, huªnh hoang.
-> M«i tr­êng h¹n hÑp dÔ khiÕn ng­êi ta kiªu ng¹o, kh«ng biÕt m×nh biÕt ng­êi.
-> M­a to, n­íc trµn giÕng.
-> Kh¸ch quan.
-> Kh«ng gian më réng- Õch cã thÓ ®i l¹i kh¾p n¬i.
-> Kh«ng. Nã nh©ng nh¸o nh×n lªn bÇu trêi, ch¶ thÌm ®Ó ý g× ®Õn xung quanh-> Cø t­ëng bÇu trêi còng gièng nh­ kh«ng gian chiÕc giÕng.
-> Huªnh hoang, kiªu ng¹o, ch¼ng coi ai ra g×.
-> BÞ mét con tr©u giÉm bÑp. Sèng l©u trong m«i tr­êng h¹n hÑp, kh«ng cã kiÕn thøc vÒ thÕ giíi réng lín. Huªnh hoang , coi th­êng mäi thø.
-> Võa ®¸ng giËn , võa ®¸ng th­¬ng.
-> Hs tù béc lé.
-> Ng¾n gän, xóc tÝch, m­în chuyÖn loµi vËt... nãi chuyÖn con ng­êi ( C¸ch nãi bãng giã).
-Tù béc lé.
-> HS th¶o luËn tr¶ lêi.
4. Cuûng coá: (3 phuùt)
-Truyện ngụ ngôn là gì?
-Bài học được rút ra là gì?
5. Daën doø: (2 phuùt)
-Chuẩn bị “ Thầy bói xem voi.”
-Học bài, làm bài tập luyện tập
œ & 
Ngaøy soaïn 6/10/2016
Ngaøy daïy: /10/2016
Ngaøy soaïn: ..../..../....
Ngaøy daïy: ..../..../....
TUÀN 10:
TIEÁT: 43
 	 THẦY BÓI XEM VOI
I/- Mục tiêu cần đạt:
	- Hiểu nội dung, ý nghĩa của truyện Thầy bói xem voi.
	- Hiểu một số nét chính về nghệ thuật của truyện ngụ ngôn.
Trọng tâm kiến thức, kĩ năng: 
 1.Kiến thức:
- Đặc điểm của nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong một tác phẩm ngụ ngôn.
- Ý nghĩa giáo huấn sâu sắc của truyện ngụ ngôn.
- Cách kể chuyện ý vị, tự nhiên. Đọc đáo.
 2.Kĩ năng:
- Đọc – hiểu văn bản truyện ngụ ngôn.
- Liên hệ các sự việc trong truyện với những tình huống, hoàn cảnh thực tế.
- Kể diễn cảm truyện Thầy bói xem voi.
 3.Thái độ: Gdhs ý thức đánh giá, nhìn nhận sự việc một cách chính xác.
II/- Chuẩn bị:
	- GV: SGK, SGV, bảng phụ.
	- HS: SGK, tập soạn.
III. Tieán trình daïy hoïc:
1. Kieåm tra sæ soá:1’
 2. Baøi cuõ: (5 phuùt) 
-Kể tóm tắt truyện Ếch ngồi đáy giếng?
-Nêu bài học của truyện? 
3. Baøi môùi: 
 Daân gian ta coù caâu: “Traêm nghe khoâng baèng moät thaáy
 Traêm thaáy khoâng baèng 1 sôø”
 Tuy nhieân ngay caû khi tröïc tieáp tieáp xuùc vôùi söï vieäc, söï vaät maø chæ tìm hieåu moät caùch phieán dieän thì khoù maø bình giaù ñöôïc söï vieäc moät caùch ñaày ñuû, toaøn dieän. Caâu chuyeän nguï ngoân “thaày boùi xem voi” maø ta hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em hieåu roû hôi veà vaán ñeà ñoù.
TG
Noäi dung ghi baûng
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
5’
12’
5’
I - Đọc chú thích:
II – Tìm hiểu văn bản:
1 – Cách các thầy bói xem Voi và phán về Voi:
- Dùng tay sờ Voi
- MỗI thầy chỉ sờ 1 bộ phận của voi à Phán toàn bộ hình thù con Voi: Nhìn phiến diện, đánh giá sai về Voi.
è Dùng hình thức ví von, từ láy đặc tả: Câu chuyện sinh động, tô đậm cái sai lầm
2 – Thái độ của 5 thầy bói khi phán về Voi:
- Ai cũng khẳng định ý mình là đúng, phủ nhận ý kiến ngườI khác: Chủ quan sai lầm
- không ai chịu ai à xô xát: Phóng đạI tô đậm sai lầm về lý sự
3 – Bài học từ truyện:
- Muốn kết luận đúng về sự vật, phảI xem xét 1 cách toàn diện
- Phải có cách xem xét sự vật phù hợp với sự vật đó và mục đích xem xét
III. TOÅNG KEÁT:
Truyện chế giễu cách xem và phán voi của năm ông thầy bói
Khuyên ta muốn hiểu biết sự việc phải xem xét toàn diện
Thành ngữ: Thầy bói xem voi 
* Söû duïng kó thuaät : phaân tích tình huoáng, hoaøn thaønh nhieäm vuï, ñoäng naõo, hoûi vaø traû lôøi.
Ho¹t ®éng 1: Đọc chú thích
H: §äc truyÖn? ( Chó ý giäng c¸c thÇy bãi: qu¶ quyÕt, tù tin, h¨m hë)
H: L­îc thuËt l¹i c¸c SV chÝnh? øng víi c¸c SV ®ã lµ nh÷ng ®o¹n truyÖn nµo?
* Söû duïng kó thuaät : phaân tích tình huoáng, hoaøn thaønh nhieäm vuï, ñoäng naõo, hoûi vaø traû lôøi.
Ho¹t ®éng 2: Tìm hiểu văn bản:
H: C¸c SV trong truyÖn diÔn ra theo mèi quan hÖ nh©n qu¶. Em h·y chØ ra mèi quan hÖ nh©n qu¶ ®ã?
H: N/v chÝnh trong c©u chuyÖn? Nh÷ng n/v nµy cã ®iÓm g× chung?
H: Quan s¸t phÇn ®Çu truyÖn? C¸ch më truyÖn cã g× hÊp dÉn? V× sao?
H: C¸c thÇy bãi xem voi trong hoµn c¶nh nµo?
H: C¸ch xem voi cña c¸c thÇy diÔn ra ntn? Cã g× kh¸c th­êng trong c¸ch xem Êy?
H: M­în chuyÖn o¸i o¨m nµy nh©n d©n ta muèn thÓ hiÖn th¸i ®é g× víi nh÷ng ng­êi lµm nghÒ thÇy bãi?
H: Sau khi sê voi, c¸c thÇy lÇn l­ît nhËn ®Þnh nh­ thÕ nµo?
H: NiÒm tin cña c¸c thÇy vÒ voi ®­îc diÔn t¶ cô thÓ qua tõng c¶m gi¸c cô thÓ nµo?
H: T¹i sao ai còng qu¶ quyÕt ®Õn thÕ?
H: VËy, trong nhËn thøc cña c¸c thÇy cã phÇn nµo hîp lÝ kh«ng?
H: §©u lµ chç sai trong nhËn thøc cña c¸c thÇy?
H: NhËn thøc sai, th¸i ®é cña c¸c thÇy cßn sai h¬n. Th¸i ®é ®ã thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo? Em cã suy nghÜ g× vÒ nh÷ng lêi nãi cña c¸c thÇy?
H: Theo em, nhËn thøc sai lÇm cña c¸c thÇy bãi lµ do kÐm m¾t hay do nguyªn nh©n nµo kh¸c?
H: V× sao c¸c thÇy x« x¸t nhau?
H: Theo em, c¸ch kÕt truyÖn nh­ trªn cã hîp lÝ kh«ng?
H: Cã ý kiÕn cho r»ng c¶ 5 thÇy ®Òu ®óng vµ c¶ 5 thÇy ®Òu sai. ý kiÕn cña em?
H: Theo em t¸c h¹i cña cuéc x« x¸t gi÷a c¸c thÇy lµ g×?
H: VËy, bµi häc triÕt lÝ rót ra tõ truyÖn ngô ng«n nµy lµ g×?
* Söû duïng kó thuaät : phaân tích tình huoáng, hoaøn thaønh nhieäm vuï, ñoäng naõo, hoûi vaø traû lôøi.
Ho¹t ®éng 3: H­íng dÉn luyÖn tËp.
H: Gi¶i thÝch thµnh ng÷ “ ThÇy bãi xem voi” ?
H: TËp vËn dông thµnh ng÷ trªn b»ng c¸ch ®Æt ra t×nh huèng giao tiÕp b»ng vËn dông thµnh ng÷ nµy? So s¸nh hiÖu qu¶ víi c¸ch nãi th«ng th­êng?
-> HS ®äc ph©n vai.
 + 5 «ng thÇy bãi mï xem voi b»ng tay: Tõ ®Çu ... sê ®u«i.
+ 5 thÇy c·i nhau vÒ h×nh thï con voi : TiÕp ...cïn.
+ C¸c thÇy ®¸nh nhau to¸c ®Çu: Cßn l¹i.
-> SV1 (nguyªn nh©n-> SV 2 ( kÕt qu¶)
 SV 1, 2 ( nguyªn nh©n) ->SV3 ( kÕt qu¶)
-> 5 «ng thÇy bãi -> mï.
-> Më truyÖn ng¾n gän, chØ b»ng mét c©u, ®­a ra t×nh huèng lÝ thó: 5 thÇy bãi mï l¹i thÝch xem Voi. Con vËt ®­îc xem l¹ rÊt quen thuéc víi mäi ng­êi mµ ¸c thÇy ch¼ng ai biÕt.
-> Õ hµng, ngåi t¸n gÉu , voi ®i qua-> Kh«ng nghiªm tóc.
-> Kh«ng nh×n mµ sê, xem b»ng tay , mçi thÇy sê vµo mét bé phËn.
-> GiÔu cît, phª ph¸n.
-> Voi lµ :
+ Con ®Øa
+ C¸i ®ßn cµn
+ C¸i qu¹t thãc
+ C¸i cét ®×nh
+ C¸i chæi sÓ cïn.
-> Sun sun... chÇn chÉn...bÌ bÌ...sõng s÷ng...tun tñn.
-> Ai còng sê tËn tay, tËn n¬i: ai còng phÊn khëi , tho¶ m·n.
-> Cã – dï sao c¸c thÇy còng trùc tiÕp tiÕp xóc víi voi.
-> Mçi ng­êi chØ biÕt mét bé phËn mµ l¹i qu¶ quyÕt m×nh nãi ®óng.
-> T­ëng ...ho¸ ra
Kh«ng ph¶i ! §©u cã ! ai b¶o ! kh«ng ®óng.
-> §Òu lµ nh÷ng lêi nãi chñ quan nh»m ph¶n b¸c ý kiÕn ng­êi kh¸c, kh¼ng ®Þnh ý kiÕn cña m×nh.

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an 6_12172923.doc