Giáo án Ngữ văn 8 - Tuần 10

THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000

I. MUÏC TIEÂU CAÀN ÑAÏT: Giuùp HS:

 1.Kiến thức

 -Mối nguy hại đến môi trường sống và sức khỏe của con người của thói quen dùng túi ni lông.

 - Tính khả thi trong những đề xuất được tác giả trình bày.

 - Việc sử dụng từ ngữ dẽ hiểu, sự giải thích đơn giản mà sáng tỏ và bố cục chặt chẽ, hợp lí đã tạo nên tính thuyết phục của văn bản.

 2. Kĩ năng

 - Tích hợp giáo dục môi trường

 - Đọc – hiểu một văn bản nhật dụng đề cập đến một vấn đề xã hội bức thiết.

 3. Thái độ

 Có ý thức bảo vệ môi trường.

II. CHUẨN BỊ:

 -Giáo viên: sgk, Tài liệu chuẩn, sgv, giáo án

 -Học sinh : vở soạn, vôû ghi. Tìm hiểu tình hình việc sử dụng bao bì ni lông ở địa phương.

 

doc 11 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 28/12/2020 Lượt xem 583Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngữ văn 8 - Tuần 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn: 10
Tieát : 37
NS:7/10/2017 
ND:
THOÂNG TIN VEÀ NGAØY TRAÙI ÑAÁT NAÊM 2000
 THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000
I. MUÏC TIEÂU CAÀN ÑAÏT: Giuùp HS:	
 1.Kiến thức
 -Mối nguy hại đến môi trường sống và sức khỏe của con người của thói quen dùng túi ni lông.
 - Tính khả thi trong những đề xuất được tác giả trình bày.
 - Việc sử dụng từ ngữ dẽ hiểu, sự giải thích đơn giản mà sáng tỏ và bố cục chặt chẽ, hợp lí đã tạo nên tính thuyết phục của văn bản.
 2. Kĩ năng
 - Tích hợp giáo dục môi trường
 - Đọc – hiểu một văn bản nhật dụng đề cập đến một vấn đề xã hội bức thiết.
 3. Thái độ
 Có ý thức bảo vệ môi trường.
II. CHUAÅN BÒ: 
 -Giaùo vieân: sgk, Tài liệu chuẩn, sgv, giaùo aùn
 -Hoïc sinh : vôû soaïn, vôû ghi. Tìm hiểu tình hình việc sử dụng bao bì ni lông ở địa phương.
III. CAÙC BÖÔÙC LEÂN LÔÙP:
1. OÅn ñònh: Kieåm tra só soá
2. Kieåm tra baøi cuõ:
 - Em hãy cho biết ý nghĩa hình ảnh hai cây phong trong vaên baûn “Hai caây phong”?
 - Kiểm tra vở bài soạn của HS	
3. Baøi môùi:
	Chuùng ta đã tìm hieåu vaên baûn töï söï ñaày chaát tröõ tình trong baøi “Hai caây phong”. Hoâm nay, chuùng ta seõ chuyeån sang tìm hieåu moät lôøi keâu goïi ñaày thuyeát phuïc veà moät vaán ñeà noùng boûng cuûa xaõ hoäi hieän nay, ñoù laø vaán ñeà baûo veä moâi tröôøng vôùi vaên baûn. “Thoâng tin veà ngaøy traùi ñaát naêm 2000”.
Hoaït ñoäng cuûa GV + HS
Noäi dung
*Hoaït ñoäng 1: 
- Gv: höôùng daãn ñoïc, gioïng thuyeát minh (tin thôøi söï).
- Chuù yù caùch ñoïc vaø gioïng ñieäu ñoïc phaàn sau vaênbaûn.
+ Töø “Vì vaäy à oâ nhieãm nghieâm troïng ñoái vôùi moâi tröôøng”: Caàn nhaán maïnh raønh goït töøng kieán nghò.
+ Ñoaïn cuoái: “Moïi ngöôøi haõy à beát” gioïng ñieäu hoâ haøo, khaån thieát.
- Gv: Goïi 2 hoïc sinh ñoïc vaên baûn.
- Gv: Cho HS ñoïc töø khoù (SGK T.106)
? Plastic laø gì? Phaân huyõ?
Gv: boå sung.
 Pla – xtic (chaát deûo) coøn goïi laø chung laø nhöïa, laø nhöõng vaät lieäu toång hôïp goàm caùc phaàn töû lôùn goïi laø Poâ – li – me. Tuùi ni loâng chuû yeáu ñöôïc saûn xuaát töø Poâ – li – eâ – ty – len vaø nhöïa taùi cheá. Ñaëc tính cuûa chuùng laø khoâng theå töï phaân huyõ (noù toàn taïi töø 20 naêm ñeán treân 5.000 naêm).
? VB này thuộc kiểu văn bản nào?
HS vb nhật dụng
? Haõy phaân tích boá cuïc cuûa vaên baûn?
HS: 3 phaàn.
- Phaàn 1: Töø ñaàu à chuû ñeà “moät ngaøy khoâng ”:Trình baøy nguyeân nhaân ra ñôøi cuûa baûn thoâng ñieäp thoâng tin
- Phaàn 2: “Nhö chuùng ta ñaõ bieát à moâi tröôøng”: Phaân tích taùc haïi vaø neâu ra giaûi phaùp.
- Phaàn 3: Coøn laïi: Lời kêu gọi hãy bảo vệ trái đất.
 Nhân xét phần trình bày của HS và bổ sung
Theo thông thường trong bài văn ở cuối bài có từ vì vậy thì đó là phần kết thúc. Ở bài này là một bức thông điệp ,một lời kêu gọi nên kết thúc VB phải là những câu mang hình thức của lời kêu gọi hô hào. Căn cứ đặc điểm này nên bài văn được chia như trên.
*Hoaït ñoäng 2: 
? Ñoïc thaàm phaàn 1 vaø cho bieát do ñaâu maø baûn thoâng dieäp “Thoâng tin ngaøy TÑ naêm 2000” ñöôïc ra ñôøi?
HS: Do noäi dung coù thieát thöïc, noùng boûng cuûa töøng nöôùc, töøng khu vöïc.
? Vieät Nam tham gia ngaøy traùi ñaát vôùi chuû ñeà gì?
HS: “Moät ngaøy khoâng söû duïng bao bì ni loâng”.
?Vì sao VN tham gia vaøo chuû ñeà naøy?
HS: Vì chuû ñeà thieát thöïc, phuø hôïp vôùi hoaøn caûnh Vieät Nam, gaàn guõi vôùi taát caû moïi ngöôøi vaø laïi coù yù nghóa raát lôùn.
Hoạt động 2.1
? Nguyeân nhaân cô baûn khieán cho vieäc duøng bao bì ni loâng gaây nguy haïi ñoái vôùi moâi tröôøng? (Vì ñaëc tính gì?)
HS: Do tính khoâng phaân huyû cuûa plastic.
? Do tính khoâng phaân huyû cuûa plastic neân ñaõ taïo ra nhöõng taùc haïi naøo?
HS: Traû lôøi 
- Gv: Thuyeát giaûng:
? Theo em, ngoaøi caùc taùc haïi treân coøn coù nhöõng taùc haïi naøo khaùc nöõa?
HS: Thaûo luaän (2hs: 2’)
- Maát veõ mó quan.
- Bao bì ni loâng maøu ñöïng thöïc phaåm laøm oâ nhieãm thöïc phaåm.
- Raùc ñöïng trong tuùi ni loâng laâu ngaøy seõ sinh ra nhöõng chaát ñoäc haïi (NH3, CH4,H2S).
Hoạt động 2.2
? Tröôùc vaán naïn veà söï oâ nhieãm moâi tröôøng do raùc thaûi sinh hoaït do bao bì ni loâng sinh ra thì Toå chöùc baûo veä moâi tröôøng ñeà xuaát höôùng giaûi quyeát ntn?
HS: Trình baøy SGK T.105, 106.
? Xöû lí tuùi ni loâng laø moät vaán ñeà nan giaûi neân caùc bieän phaùp ñeà xuaát treân coù trieät ñeå chöa? Em haõy giaûi thích vì sao?
HS: Thaûo luaän (4hs: 3’)
- Caùc bieän phaùp treân coù khaû thi nhöng chöa trieät ñeå. Vì duøng bao bì ni loâng laø moät thoùi quen ñoái vôùi taát caû caùc nöôùc chöù khoâng rieâng gì Vieät Nam (Do noù reõ, nheï, tieän lôïi)
- Gv: Boå sung: Hieän nay theá giôùi coù 3 caùch xöû lí:
- Choân laáp: (Nam sôn, Soùc sôn: 1.000 taán raùc thaûi, trong ñoù coù khoaûng 10 – 15 taán nhöïa, ni loâng à ah2 thieáu ñaát ñai canh taùc.
- Ñoát: ÔÛ Vieät Nam chöa duøng phoå bieán: vì do ñoát ôû nhieät ñoä cao thaûi ra chaát ñoäc haïi gaây nhieãm ñoäc CO, gaây ngaát, khoù thôû, noân ra maùu
- Taùi cheá: Gaëp nhieàu khoù khaên nhö:
+ Ít ai haøo höùng thu gom bao bì ni loâng
+ Giaù thaønh taùi cheá quaù ñaét, gaáp 20 laàn.
Tích hợp KNS và Bảo vệ môi trường
? Gia đình em có sử dụng bao bì ni lông không? Sử dụng xong GĐ em xử lí ntn?
HS: Đốt, vứt xuống sông, Xe chở rác
- Gv: Giaùo duïc HS: Khoâng neân nghó raèng moãi ngöôøi duøng 1 ít, haïn cheá chaúng coù yù nghóa gì. VD: Moät hoä gñ Giải thích tác hại của việc vứt xuống sông, đốt.
- Gv: Lieân heä hieän nay trên địa bàn thị trấn phước Long dang phát động, kêu gọi tất cả các hộ gia đình xây dựng hố xí hợp vệ sinh và xây dựng hố rác theo qui cách (trừ những tuyến đường có xe đổ rác thì phải đăng kí đổ rác)
Hoạt động 2.3
? Töø thöïc traïng ñoù, Vaên baûn ñaõ keâu goïi ñieàu gì?
HS bảo vệ trái đất
? Em coù nhaän xeùt gì veà caùch dieãn ñaït noäi dung cuûa ñoaïn 3?
HS: - 3 caâu caàu khieán “haõy” coù t/c keâu goïi, ñoäng vieân maïnh meõ, roõ raøng, thuyeát phuïc,.
- Lôøi keâu goïi ñi vaøo muïc ñích baûo veä moâi tröôøng vaø söùc khoeû coäng ñoàng.
? Veà phöông thöùc bieåu ñaït thì vaên baûn naøy coù ñieåm gì khaùc vôùi caùc vaên baûn em ñaõ hoïc töø tröôùc ñeán nay?
HS: Cung caáp tri thöùc khaùch quan, khoa hoïc, khoâng coù hö caáu, töôûng töôïng. (lieân heä TLV)
? Nêu ý nghĩa của văn bản?
HS phát biểu
Gv: Cho HS ñoïc ghi nhôù SGKT.107.
I. Tìm hiểu chung
1. Đọc văn bản
(SGK. T.105)
2. Chú thích sgk
- Plastic: Nhöïa, chaát deûo.
- Phaân huyû: Phaân thaønh nhöõng chaát khaùc nhau.
3. Thể loại
 Là một văn bản nhật dụng thuyết minh một vấn đề khoa học tự nhiên.
4. Bố cục
- Phaàn 1: Töø ñaàu à chuû ñeà “moät ngaøy khoâng ”:Trình baøy hoàn cảnh ra ñôøi cuûa baûn thoâng ñieäp thoâng tin
- Phaàn 2: “Nhö chuùng ta ñaõ bieát à moâi tröôøng”: Phaân tích taùc haïi vaø neâu ra giaûi phaùp.
- Phaàn 3: Coøn laïi: Lời kêu gọi hãy bảo vệ trái đất.
II. Tìm hiểu vaên baûn: 
1. Taùc haïi cuûa vieäc söû duïng bao bì ni loâng
- Tính khoâng phaân huûy cuûa Plastic:
+ Laãn vaøo ñaát à xoùi moøn ôû vuøng ñoài nuùi.
+ Vöùt xuoáng coáng raõnh à laây truyeàn dòch beänh.
+ Troâi ra bieån à chaát sinh vaät bieån.
+ Ñoát à aûnh höôûng ñeán tuyeán noäi tieát, giaûm khaû naêng mieãn dòch.
- Ý thức sử dụng của con người chưa đúng
- Sự chế tạo ni lông có nhiều chất độc như chì, ca-đi-mi, Pla-xtic
2. Bieän phaùp haïn cheá:
 Vieäc duøng bao ni loâng
- Thay ñoåi thoùi quen söû duïng.
- Khoâng söû duïng khi khoâng caàn thieát.
- Sử dụng các túi đựng bằng giấy, bằng lá.
- Noùi taùc haïi cuûa vieäc söû duïng bao bì ni loâng vôùi moïi ngöôøi
3. Lôøi keâu goïi:
- Haõy quan taâm ñeán TÑ.
- Haõy baûo veä TÑ.
- Haõy cuøng nhau, haønh ñoäng: “MỘT NGÀY KHÔNG DÙNG BAO BÌ NI LÔNG”
* Ý nghĩa văn bản
 Nhận thức về tác dụng của một hành động nhỏ, có tính khả thi trong việc bảo vệ môi trường Trái Đất
* Ghi nhôù: (SGKT.107)
4. Cuûng coá: 
Tích hợp KNS và bảo vệ môi trường
	-Thông tin về ngày trái đât năm 2000 muốn gửi tới chúng ta điều gì?
 - Theo em phải làm gì để tránh ô nhiễm môi trường?
5. Hướng dẫn	
 - Hoïc baøi, 
 -Chuaån bò: “Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể”.
IV. RÚT KINH NGHIỆM
-Thầy
-Trò
Ngày soạn: 8/10/2017
Ngày dạy:.
Tiết 38
LUYỆN NÓI: KỂ CHUYỆN THEO NGÔI KỂ 
KẾT HỢP VỚI MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM
 I. MUÏC TIEÂU CAÀN ÑAÏT: 
1.Kiến thức
-Ngôi kể và tác dụng của việc thay đổi ngôi kể trong văn bản tự sự
-Kết hợp các yếu tố miêu tả và biểu cảm
2. Kĩ năng
- Kể được một câu chuyện theo nhiều ngôi kể, biieets lựa chọn ngôi kể phù hợp với câu chuyện
- Diễn đạt trôi chảy, ngắn gọn, biểu cảm sinh động
 II. CHUAÅN BÒ: 
Giaùo vieân: sgk , sgv , giaùo aùn
Hoïc sinh : vôû soaïn, vôû ghi
 III. CAÙC BÖÔÙC LEÂN LÔÙP:
1. OÅn ñònh: Kieåm tra só soá
2. Kieåm tra baøi cuõ:
	- Daøn yù cuûa baøi vaên töï söï coù keát hôïp mieâu taû vaø bieåu caûm ù ntn?
	- Khi keå caàn keát hôïp vôùi mieâu taû vaø bieåu caûm ñeå laøm gì?
3. Baøi môùi:
	.
Hoaït ñoäng cuûa GV + HS
Noäi dung
*Hoaït ñoäng 1: 
- Gv: cho HS ñoïc theo doõi caâu hoûi SGK.
? Keå theo ngoâi thöù nhaát laø keå ntn? Taùc duïng cuûa noù?
HS: Laø ngöôøi keå xöng toâi trong caâu chuyeän à keå tröïc tieáp nhöõng gì mình nghe, thaáy, traûi qua, coù theå noùi laø nhöõng suy nghó, tình caûm cuûa chính mình.
=> Taêng tính chaân thöïc, thuyeát phuïc.
? Nhö theá naøo laø keå theo ngoâi thứ ba? Taùc duïng cuûa noù?
HS: Ngöôøi keå töï giaáu mình ñi à keå linh hoaït, töï do nhöõng gì dieãn ra.
? Laáy ví duï veà caùch keå chuyeän theo ngoâi thöù I; ngoâi thöù 3 ôû moät vaøi taùc phaåm hay ñoaïn trích ñaõ hoïc?
HS: Maët laõo ñoät nhieân co ruùm laïi noù khoâng ngôø toâi nôõ taâm löøa noù.
(Laõo: Ngoâi thöù 3; Toâi: Ngoâi thöù 1): Ñieàu noùi veà nhaân vaät Laõo Haïc.
? Theo em vì sao ngöôøi ta phaûi thay ñoåi ngoâi keå?
HS: Taêng tính sinh ñoäng, phong phuù khi mieâu taû.
*Hoaït ñoäng 2: 
- Gv goïi HS ñoïc ñoaïn trích SGK vaø löu yù HS theo doõi vieäc keå chuyeän ñan xen yeáu toá MT + BC.
HS: Ñoïc ñoaïn trích.
? Caâu chuyeän keå veà vieäc gì vaø ñöôïc keå theo ngoâi thöù maáy?
HS: Keå laïi vieäc chò Daäu ñaõ ñaùnh sai ngöôøi nhaø lyù tröôûng vaø ñöôïc keå theo ngoâi thöù 3.
*Hoaït ñoäng 3: 
Luyeän noùi
- Gv: Cho ñeà:
HS: Trình baøy theo nhoùm, ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy.
Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung.
(Khi keå coù theå keát hôïp ñoäng taùc, cöû chæ, neùt maët, mieâu taû vaø bieåu caûm).
- Gv: nhaän xeùt, ñaùnh giaù, toång keát.
1. OÂn taäp veà ngoâi keå:
-Kể theo ngôi thứ nhất: người kể xưng tôi trực tiếp kể những gì mình trải qua.
-Kể theo ngôi thứ ba: người kể giấu mình, kể diễn ra một cách khách quan.
2. Chuaån bò luyeän noùi:
* Yeâu caàu luyeän noùi
- Ñoùng vai chò Daäu xöng toâi khi keå.
- Baùm saùt theo ñoaïn vaên ñaõ keå
3. Luyện nói
 Haõy töôûng töôïng mình laø chò Daäu vaø keå chuyeän theo ngoâi thöù nhaát cho caû lôùp nghe.
 4.Cuûng coá
 Ruùt kinh nghieäm veà tieát luyeän noùi.
 5. Hướng dẫn
	- Chuẩn bị tiết sau viết bài viết số 2
IV. RÚT KINH NGHIỆM
 -Thầy
 -Trò
 VIEÁT BAØI TAÄP LAØM VAÊN SOÁ 2
Tuaàn: 10
Tieát : 39, 40 NS: 7/10/2017
ND:
I. MUÏC TIEÂU CAÀN ÑAÏT:	
	- Giuùp HS: Cuûng coá caùch laøm baøi vaên töï söï coù keát hôïp mieâu taû, bieåu caûm.
	- Vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå laøm baøi vaên hoaøn chænh.
II. CHUAÅN BÒ: 
Giaùo vieân: sgk , ra đề , giaùo aùn
Hoïc sinh : Nắm được kiểu bài làm
III. CAÙC BÖÔÙC LEÂN LÔÙP:
1. OÅn ñònh: Kieåm tra só soá
2. Kieåm tra baøi cuõ:
	- Gv kieåm tra giaáy laøm baøi cuûa HS.
3. Baøi môùi:
	Gv ghi ñeà leân baûn
Ñeà: Keå veà moät việc làm của em mà nó góp phần bảo vệ môi trường.
	* Gôïi yù: - Theå loaïi: Keát hôïp giöõa TS, MT, BC.
	- Ngoâi keå: Thöù I; Ñoái töôïng, söï vieäc, ngöôøi.
	- Noäi dung: Kể về việc làm có ích cho môi trường.
4. Cuûng coá: Gv thu baøi
5. Hướng dẫn
	- Chuaån bò baøi Noùi giảm nói tránhù”.
IV. RÚT KINH NGHIỆM
 - Thầy:
 - Trò:
 Ngày 9 tháng 10 năm 2017
 VŨ BẠCH TUYẾT

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an NGU VAN 8 DAY LOP CHAT LUONG CAO_12257814.doc