Giáo án Tiếng Anh 8 - Units 1: My friends

Put the verbs in the right forms and change the following sentences into the negative form and interrogative form

(Chia động từ và chuyển những câu đó sang thể phủ định và nghi vấn)

 

doc 20 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1182Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tiếng Anh 8 - Units 1: My friends", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 CC1a 	 CC 1
 Date	: ngày tháng
 	Time	: giờ phút ~ giờ phút
 Name: _____________________
UNIT 1: MY FRIENDS
v Review the present simple tense 
 (Ôn tập thì hiện tại đơn)
² With to be
* Positive form (Thể khẳng định)
_ She is a teacher.
* Negative form (Thể phủ định)
_ He isn’t a doctor.
* Interrogative form (Thể nghi vấn)
_ Are you students?
Ä Is đi với He / She / It và chủ ngữ số ít
Ä Am đi với I
Ä Are đi với We / They / You và chủ ngữ số nhiều
Subject + am / is / are
4/ Diễn tả những sự kiện khoa học (hiện tượng thiên nhiên, định lý); những chân lý (châm ngôn, ngạn ngữ).
The sun rises every morning.
A straight line between two points is the shortest one.
(Đường thẳng giữa hai điểm là đường ngắn nhất.)
2/ Diễn tả những hành động được lặp đi lặp lại hoặc có hình chất thói quen. Trong câu thường có các từ chỉ thời gian: always, usually, frequently, generally, often, occasionally, sometimes, rarely, seldom, everyday, every month, every Friday (week, year, summer ), today 
We correspond each other every week.
USE: Thì hiện tại đơn được dùng:
1/ Diễn tả một việc hiện có hoặc vẫn có trong thời gian vô định.
He is Hung.
I have a lot of drink.
Nếu chủ ngữ là “he/she/it/chủ ngữ số ít” thì chúng ta phải thêm “ES” sau những động từ nguyên mẫu kết thúc là các chữ “O, CH, SH, S, Z, X”
to do - does
He does his homework.
Nếu chủ ngữ là “he/she/it/chủ ngữ số ít” kết hợp với những động từ nguyên mẫu kết thúc là chữ “Y” và phía trước “Y” là phụ âm, thì ta đổi “Y” ra “I” sau đó thêm “ES” vào.
to carry - carries nhưng to play - plays
He carries his school bag.
ẳng giữa hai điểm là đường ngắn nhất.)
 trình tàu, xe, kế hoạch công việc).
The plane arrives here at 9 a.m tomorrow.
The football match starts at 3 p.m.
Subject + am / is / are + not
Am / Is / Are + Subject? 
CC1b 
Put the verbs in the right forms and change the following sentences into the negative form and interrogative form
(Chia động từ và chuyển những câu đó sang thể phủ định và nghi vấn)
1. They (be) _________ doctors.
 @	
 @	
2. Lan (be) _________ your sister. Your sister (be) _________ a teacher.
 @	
 @	
3. We (be) _________ students.
 @	
 @	
4. Ba and Tan (be) _________ good friends.
 @	
 @	
5. I (be) _________ a tutor.
 @	
 @	
 CC2a 	 CC 2
Fill in the blanks with given words in the box
(Điền vào chỗ trống với những từ trong khung)
Hello	 bye	is 	 are am
Nice to meet you	is	fine
Nam : Hello, Hoa.
Hoa: ________, Nam
Nam: How are you?
Hoa: I’m ________. Thank you! And you? 
Nam: I’m OK!
Hoa: This ________ my cousin. Her name ________ Mai.
Nam: ________ 
Mai: Nice to meet you, too.
Hoa: Where ________ you going to, Nam?
Nam: I ________ going to the library.
Hoa and Mai: Good bye!
Nam: ________. Have a nice day!
CC2b	
² Ordinary verb (Động từ thường)
* Positive form (thể khẳng định)
_ She goes to school.
_ They watch television.
* Negative form (thể phủ định)
_ Lan doesn’t go to school.
_ They don’t watch TV.
* Interrogative form ( thể nghi vấn)
_ Does she get up early?
_ Do they play football every where?
Subject + V(s/es)
He, She, It, danh từ số ít + does not + V
I, you, we, they, danh từ số nhiều + do not + V
Does + he, she, it, danh từ số ít + V ?
Do + I, you, we, they, danh từ số nhiều đếm được + V0?
 CC3a 	 CC 3
Put the verbs in the correct forms, then
change the following sentences into the negative form 
( Chia động từ cho đúng hình thức, sau đó chuyển những câu sau sang thể phủ định)
 _ Hong (go) goes to the zoo every Sunday.
®Hong doesn’t go to the zoo every Sunday.
 They often (go) ________ swimming in the summer.
 @	 
 She (have) ________ a lot of best friends.
 @	
 My mother (get) ________ up early every morning.
 @	
 Nam (watch) ________ TV every night.
 @	
 5. Nien (live) ________ in a small town in the city.
 @	CC3b
Put the verbs in the correct forms, then
change the following sentences into the 
interrogative form
(Chia động từ trong ngoặc và chuyển những câu sau sang thể nghi vấn)
 _ She (water) waters trees everyday.
®Does she water trees everyday?
 Mary (clean) ________ the room everyday.
 @	
2. My father (wash) ________ his car every week.
 @	
3. They (play) ________ football everyday.
 @	
4. John (get) ________ up at 7 o’clock everyday.
 @	
5. We (like) ________ seafood.
 @	
6. She (brush) ________ the dishes everyday.
 @	
 CC4a 	 CC 4
Put the verbs in brackets into the correct form
 (Chia động từ trong ngoặc cho đúng thì)
_ Nga never (play) plays football.
He (be) ________ a good teacher now.
________ you ________ (live) in Ha Noi now?
Mr. Tan (be) ________ a nurse now.
His sister (get) ________ up early every morning.
My father (not, work) ________ on Sundays.
Toan and I (be) ________ Lan’s classmates.
We (watch) ________ TV every night.
They (not, be) ________ kind.
________ Nam ________ (learn) his lessons every afternoon?
Tom (like) ________ sea food.
The sun (rise) ________ in the East.
She often (go) ________ to work by train.
________ he (wash) ________ the new car?
Lan (have) ________ two books.
CC4b
Read the passage and choose the correct answer
 (Đọc đoạn văn và chọn câu trả lời đúng)
	Michel Jackson lives with his parents and his sister. They live in London. Michel’s mum is called Sue. She works in a super market. His dad is called Jim and he works in a bank. Michel’s sister is called Tracy. She is nine years old. There is also a dog in a family. His name is Fred.
Questions:
1. How many people are there in Michel Jackson’s family?
a. 2	b. 3	c. 4
2. Where does his family live?
a. London	b. New York	c. Tokyo
3. How many dogs are there in his family?
a. 1	b. 2	c. none
4. What does the word “his” in line 5 refer to?
a. Michel’s cousin	
b. Michel’s sister	
c. Michel’s dog
5. What is Michel’s sister name?
a. Sue	b. Jim	c. Tracy
 CC5a 	 CC 5 
Change the following sentences into the negative and interrogative form
(Đổi những câu sau sang thể phủ định và nghi vấn)
_ She reads books everyday.
® She doesn’t read books everyday.
® Does she read books everyday?
 Nam goes to school every morning.
 @	
 @	 
 He is sad.
 @	
 @	 
 Her brothers work in this company everyday.
 @	
 @	 
4. Hoa will be in Nha Trang next summer.
 @	
 @	
CC5b
Choose the correct answer
 (Chọn câu trả lời đúng)
_ Mary doesn’t (go / goes) shopping every week.
1. 	John (don’t / doesn’t) get up early every 	morning.
2. 	I (am / is) a good student.
3. 	(Do you go / Does you go) to the zoo every 	Sunday?
4. 	My mother (are / is) a farmer.
5. 	They (watch / watches) TV every night.
6. 	(Does Nam / Do Nam) play football every 	morning?
7. 	Miss White and Nga (is / are) my neighbors.
8. 	We (has / have) a lot of friends.
9. 	Mai (don’t / doesn’t) have lunch at school.
10. 	They (eat / eats) a lot of sea food.
11. 	These bikes (aren’t / isn’t) old.
12. 	We don’t (buy / buys) the car now.
13. 	She (go / goes) to work by train.
 CC6a 	 CC 6 	Date	: ngày tháng
	Time	: giờ phút ~ giờ phút
 Name: _____________________
UNIT 1: MY FRIENDS
v Review the simple past tense
 (Ôn tập thì quá khứ đơn)
²To be in the past 
* Positive form 
(thể khẳng định) 
 I, he, she, it, danh từ số ít + was
 You, we, they, danh từ số nhiều + were
_ I was at home yesterday.
_ They were out last night.
* Negative form 
 (thể phủ định)
_ He wasn’t at home yesterday.
* Interrogative form 
(thể nghi vấn)
_ Were you at the party last night?
Subject + was / were
Subject + was / were + not 
Was / Were + subject ?
CC6b
Change the following sentences into the negative and interrogative form
(Chuyển những câu sau sang thể phủ định và nghi vấn)
 _ They were at home yesterday.
® They weren’t at home yesterday.
® Were they at home yesterday? 
 Nam was a good student last year.
 @	
 @	 
 Lan and Nga were at school this morning.
 @	
 @	
 Mr. Brown was an English teacher.
 @	
 @	
4. She was very happy last night. 
 @	
 @	
 CC7a 	 CC 7
Choose the correct answer
 (Chọn câu trả lời đúng)
1. You _______ at the club last night.
a. was	b. are	c. were
2. Mary _______ at home every night.
a. wasn’t	b. weren’t	c. isn’t
3. Miss White _______ a Math teacher at that school 10 years ago.
a. were	b. is	c. was
4. Mr. Tan _______ my neighbor last year.
a. are	b. was	c. were
5. Nam and Ba _______ good students last month.
a. were	b. are 	c. was
6. _______ you out everyday?
a. Are	b. Were	c. Was
7. Hai Van _______ the board every morning.
a. erase	b. erases	c. to erase
8. Tom _______ fourteen years old.
a. are	b. is	c. was
CC7b
² Ordinary verb (Động từ thường)
* Positive form (thể khẳng định)
 _ Lam lived in Hoi An 2 years ago.
* Negative form (thể phủ định)
 _ She didn’t help me this morning.
* Interrogative form (thể nghi vấn)
 _ Did Nga talk with you yesterday?
FKhi mượn trợ động từ “did” thì động từ chính phải trở về nguyên mẫu
FVerb bare infinitive : động từ nguyên mẫu
Subject + V2/ed
Subject + did + not + verb bare infinitive
Did + subject + verb bare infinitive ?
Make the sentences by using the positive form of the simple present tense:
 CC8a 	 CC 8
Change the following sentences into the negative and interrogative form
(Chuyển những câu sau sang thể phủ định và nghi vấn)
_ They lived in Hue 3 years ago.
® They didn’t live in Hue 3 years ago.
® Did they live in Hue 3 years ago?
 Nam bought a new book last week.
 @	
 @	
 We played football at school this morning.
 @	
 @	
 Her sister cut these flowers in the garden yesterday.
 @	
 @	
4. Mr. Brown bought his car last month.
 @	
 @	
CC8b
Put the verbs in brackets into the correct form
(Chia động từ trong ngoặc cho đúng thì)
_ I (visit) visited my grandmother last week.
1. 	________ Lan ________ (tell) about her family 	at the club last night?
2. 	Tom and Peter (take) ________ part in soccer 	club at school yesterday.
3. 	She (not, play) ________ the piano 2 months 	ago.
4. 	He (teach) ________ at this school 10 years 	ago.
5. 	Mr. John (buy) ________ a new house last 	month.
6. 	Nam (not, send) ________ Ba any letters last 	month.
7. 	________ you ________ (receive) a present 	from Mary last week? 
8. 	Two months ago, Dick (have) ________ a 	traffic accident.
9. 	The teacher (ask) ________ her some 	questions yesterday.
10. 	Phuong (buy) ________ a beautiful dress last 	Sunday.
 CC9a 	 CC 9
Arrange the given words or phrases in the correct order
(Sắp xếp những từ hay cụm từ trong ngoặc theo đúng trật tự)
 _ Lan / 2 years ago / in Long An / lived
® Lan lived in Long An 2 years ago.
My father / flowers / cut / didn’t / this morning
 @	 
Did / my friends / you / talk / at the party / last night / with / ?
 @	 
Tom / a new bag / bought / last week
 @	
He / at this factory / worked / 3 months ago
 @	
5. don’t / dogs / like / cats
 @	
6. she / that / met / 3 days / man / ago
 @	
7. yesterday / flowers / cut /some / I / in the garden
 @	
CC9b
Put the verbs in brackets into the correct form, using the simple present and simple past
(Chia động từ trong ngoặc cho đúng thì, sử dụng thì hiện tại và thì quá khứ)
_ Nam and I (be) are good doctors now.
	Last month, Tom (visit) _________ his friends 	in Viet Nam.
	My teacher (be) _________ very kind now.
	Nga often (brush) _________ her teeth after 	meals.
	Her family (live) _________ in Hue last year.
	He (not, do) _________ his homework every 	Sunday.
	Lan (buy) _________ a new skirt this morning.
	_________ you (see) _________ Mary last 	night?
	The sun (rise) _________ in the East.
9. 	_________ the students usually (listen) 	_________ to music?
10. 	Cuc (often / wash) _________ her clothes. 
 CC10a 	 CC 10
Choose the correct answer
_ Tom (buys / bought) a book yesterday.
	Nga (lives / lived) in Ho Chi Minh city now.
	They (were / are) good boys last year.
	She (is / was) a kind nurse now.
	Nam (sent / sends) Hoa a letter yesterday.
	Lan (wasn’t / weren’t) at home last night.
	I and my sister (get / gets) up at 5.30 everyday.
	He (break / broke) his car last week.
	My mother (didn’t cook / doesn’t cook) dinner 	last night.
	Lan and I (am / are) good students.
 	I (don’t / doesn’t) want to go to school 	everyday.
11. 	When she (was / is) young, she often (cried / cries).
12. 	He (spent / spends) most of his time in playing games yesterday.
13. 	People in my country (is / are) very friendly.
14. 	Bees (make / made) honey.
CC10b
Find out the mistake from the underlined words
 (Tìm lỗi sai cho các từ gạch dưới)
_ Does they have eggs for breakfast? 
 A B C
® câu A: Do
1. She live in Ha Noi 2 years ago.
 A B C
2. He don’t have any new books.
 A B C
3. Tuan always brush his teeth after meals.
 A B C
4. Last month, my father buy a new car.
 A B C
5. Do they go to the zoo last week?
 A B C
6. His brother paint the window this morning.
 A B C
7. My parents goes to work by bus every day.
 A B C

Tài liệu đính kèm:

  • docUnits 1. My friends (3).doc