Giáo án Tin học 6 - GV: Nguyễn Thị Hường - Trường THCS TT Hoa Sơn

Tiết 1

Ngày soạn:

Ngày dạy:

 CHƯƠNG 1: TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ

 THÔNG TIN VÀ TIN HỌC

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức:

+ HS bước đầu làm quen với khái niệm thông tin.

2. KÜ n¨ng :

+ Giúp HS hiểu về các hoạt động thông tin trong đời sống hàng ngày của con người.

3. Th¸i ®é :

+ Rèn tư duy sáng tạo, tính cẩn thận cho học sinh, từ đó giúp cho học sinh yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị:

+ GV: Giáo án, tài liệu tham khảo.

+ HS: Đồ dùng học tập, SGK.

III. Tiến trình tổ chức dạy học :

1) Ổn định tổ chức lớp:

 6A: 6B: .

 6C : 6D: .

2) Kiểm tra bài cũ :

 Kiểm tra đồ dùng học sinh

3) Nội dung bài mới :

 Hàng ngày chúng ta thường nghe nói rất nhiều đến từ thông tin. Vậy thông tin chính xác là gì và nó được phản ánh như thế nào. Chúng ta đến với bài học hôm nay để hiểu rõ hơn.

 

doc 146 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 28/12/2020 Lượt xem 416Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tin học 6 - GV: Nguyễn Thị Hường - Trường THCS TT Hoa Sơn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
th­ môc trong ng¨n bªn tr¸i cã dÊu +, nh¸y vµo dÊu nµy ®Ó hiÓn thÞ c¸c th­ môc con, lóc nµy dÊu céng sÏ chuyÓn thµnh dÊu - 
4. Củng cố 
- Nh¾c l¹i c¸c néi dung chÝnh ®· häc.
- HS thu dän ghÕ vµ m¸y tÝnh.
5. Hướng dẫn về nhà 
- ¤n l¹i c¸c néi dung ®· häc.
Rót kinh nghiÖm giờ dạy:
..
 ***********************************
Ngày soạn:..
Ngày d¹y:.
TIẾT 31: BÀI THỰC HÀNH 3: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC (tt)
I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức
+ HS lµm quen víi hÖ thèng qu¶n lý tÖp trong Windows XP.
2. Kỹ năng
+ HS biÕt sö dông cöa sæ My Computer ®Ó xem néi dung c¸c kiÕn thøc.
+ HS biÕt t¹o th­ môc míi, ®æi tªn, xo¸ th­ môc ®· cã.
3. Thái độ
+ RÌn tư duy s¸ng tạo, tÝnh cẩn thận cho học sinh, từ ®ã gióp cho học sinh yªu thÝch m«n học.
II. CHUẨN BỊ
+ GV: Gi¸o ¸n, tài liệu tham khảo, phßng m¸y tÝnh ®Ó thùc hµnh.
+ HS: §å dïng häc tËp, SGK.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1. Tổ chức
 6A:................................................. 6B:.........................................................
 6C:................................................. 6D:.........................................................
2. Kiểm tra bài cũ 
- KÕt hîp trong giê thùc hµnh.
3. Nội dung bài mới 	
Hoạt động của gi¸o viªn và học sinh
Néi dung
* Ho¹t ®éng 1: Tạo thư mục mới
- GV: H­íng dÉn HS c¸ch t¹o th­ môc míi.
- HS: lµm theo h­íng dÉn cña GV.
Chó ý: tªn cña th­ môc dµi tèi ®a 215 kÝ tù, kÓ c¶ dÊu c¸ch, kh«ng chøa c¸c kÝ tù \ / ? : * “, kh«ng chøa dÊu, kh«ng ph©n biÖt ch÷ hoa, ch÷ th­êng.
d. T¹o th­ môc míi.
- B1: Më cöa sæ th­ môc sÏ chøa th­ môc cÇn t¹o.
- B2: Nh¸y chuét ph¶i vµo kho¶ng trèng bªn trong cöa sæ -> xuÊt hiÖn b¶ng chän.
- B3: Chän New -> xuÊt hiÖn b¶ng chän däc -> chän Folder.
- B4: NhËp tªn cho th­ môc cÇn t¹o -> Ên phÝm Enter trªn bµn phÝm.
* Ho¹t ®éng 2: Đổi tên thư mục
- GV: h­íng dÉn HS c¸c thao t¸c ®Ó ®æi tªn th­ môc.
- Cã thÓ thùc hiÖn ®æi tªn theo c¸ch sau:
­ Nh¸y chuét vµo tªn th­ môc cÇn ®æi tªn.
­ Nh¸y chuét 1 lÇn n÷a -> nhËp tªn míi -> Ên phÝm Enter.
e. §æi tªn th­ môc.
- Nh¸y chuét vµo th­ môc cÇn ®æi tªn.
- Nh¸y chuét ph¶i -> xuÊt hiÖn b¶ng chän -> Chän Rename.
- NhËp tªn míi cho th­ môc.
- Ên phÝm Enter trªn bµn phÝm.
* Ho¹t ®éng 3: Xóa thư mục
- Th­ môc sau khi bÞ xo¸ sÏ ®­îc ®­a vµo thïng r¸c Recycle Bin.
- GV: yªu cÇu häc sinh tù thùc hµnh theo c¸c néi dung trong phÇn tæng hîp (SGK - 60).
g. Xo¸ th­ môc.
- Nh¸y chuét vµo th­ môc cÇn xo¸.
- Thùc hiÖn 1 trong 2 c¸ch sau:
* Ên phÝm Delete trªn bµn phÝm.
* Nh¸y chuét ph¶i -> chän Delete.
* Ho¹t ®éng 4:Khôi phục các thư mục hoặc tệp đã bị xóa. Thực hành tổng hợp
- Th­ môc sau khi bÞ xo¸ sÏ ®­îc ®­a vµo thïng r¸c Recycle Bin.
- GV thực hiện thao tác mẫu để khôi phục thư mục đã bị xóa
- HS thực hành
- GV quan sát
- GV yêu cầu tất cả các HS thực hành theo các bước
- Hs thực hành theo nhóm
- GV quan sát, hướng dẫn, nhận xét quá trình thực hành của các nhóm
h. Khôi phục các thư mục hoặc tệp đã bị xóa
- Các thông tin bị xóa trong Windows sẽ không bị xóa ngay mà được đưa vào thùng rác ( Recycle Bin). Người dùng có thể khôi phục lại các thông tin đã bị xóa này trong thùng rác hoặc xóa vĩnh viễn
- Cách khôi phục : nháy đúp vào biểu tượng Recycle Bin để mở ra, trong khung bên phải sẽ hiện tất cả các tệp, thư mục đã bị xóa trước đó. Nháy nút phải chuột lên tên của đối tượng muốn khôi phục, chọn Restore
- Cách xóa vĩnh viễn: Chọn lệnh Empty Recycle sẽ xóa vĩnh viễn tất cả thông tin trong thùng rác.
i. Thực hành tổng hợp
1. Sử dụng File Explorer để xem nội dung của đĩa C
2. Tạo thư mục mới có tên NgocHa trong thư mục gốc C
3. Đổi tên thư mục NgocHa thành Album cua em
4. Xóa thư mụa có tên Album cua em vừa mới đổi tên trong bước 3
4. Củng cố 
- Nh¾c l¹i c¸c néi dung chÝnh ®· häc.
- HS thu dän ghÕ vµ m¸y tÝnh.
5. Hướng dẫn về nhà 
- ¤n l¹i c¸c néi dung ®· häc.
Rút kinh nghiÖm giờ dạy:
..
 ***********************************
Ngày soạn:.
Ngày d¹y:
TIẾT 32 . BÀI THỰC HÀNH 4 : CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
+ HS lµm quen víi hÖ thèng qu¶n lý tÖp trong Windows XP.
2. Kỹ năng
+ HS biÕt sö dông cöa sæ My Computer ®Ó xem néi dung c¸c kiÕn thøc.
+ H­íng dÉn HS thùc hiÖn c¸c thao t¸c ®æi tªn, xo¸, sao chÐp tÖp tin.
3. Thái độ
+ RÌn tư duy s¸ng tạo, tÝnh cẩn thận cho học sinh, từ ®ã gióp cho học sinh yªu thÝch m«n học.
II. CHUẨN BỊ
+ GV: Gi¸o ¸n, tài liệu tham khảo, phßng m¸y tÝnh ®Ó thùc hµnh.
+ HS: §å dïng häc tËp, SGK.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Tổ chức
 6A:................................................. 6B:.........................................................
 6C:................................................. 6D:.........................................................
2. Kiểm tra bài cũ :
- KÕt hîp trong giê thùc hµnh.
3. Nội dung bài mới 
Hoạt động của gi¸o viªn và học sinh
Néi dung
* Ho¹t ®éng 1: Đổi tệp tin, xóa tệp tin
- Nh¾c l¹i c¸ch ®æi tªn th­ môc ?
- GV: §Ó ®æi tªn tÖp còng t­¬ng tù nh­ ®æi tªn th­ môc.
- Cã thÓ thùc hiÖn ®æi tªn theo c¸ch sau:
­ Nh¸y chuét vµo tªn tÖp cÇn ®æi tªn.
­ Nh¸y chuét 1 lÇn n÷a -> nhËp tªn míi -> Ên phÝm Enter.
- GV: ®Ó xo¸ tÖp tin sÏ t­¬ng tù nh­ xo¸ th­ môc.
- TÖp tin sau khi bÞ xo¸ sÏ ®­îc ®­a vµo thïng r¸c Recycle Bin.
2. Nội dung
a. §æi tªn tÖp tin, xóa tệp tin. 
- Nh¸y chuét vµo tÖp cÇn ®æi tªn.
- Nh¸y chuét ph¶i -> xuÊt hiÖn b¶ng chän -> Chän Rename.
- NhËp tªn míi cho tÖp.
- Ên phÝm Enter trªn bµn phÝm.
Xo¸ tÖp tin.
- Nh¸y chuét vµo th­ môc cÇn xo¸.
- Thùc hiÖn 1 trong 2 c¸ch sau:
* Ên phÝm Delete trªn bµn phÝm.
* Nh¸y chuét ph¶i -> chän Delete
* Ho¹t ®éng 2: Sao chép tệp tin vào thư mục khác
- Cã thÓ sao chÐp 1 tÖp ra thµnh nhiÒu tÖp ë c¸c th­ môc kh¸c nhau.
- Ta cã thÓ thùc hiÖn theo c¸ch kh¸c:
­ B2: nh¸y chuét ph¶i vµo kho¶ng trèng bªn trong cöa sæ -> chän Copy.
­ B4: nh¸y chuét ph¶i vµo kho¶ng trèng bªn trong cöa sæ -> chän Paste.
b. Sao chép tệp tin vào thư mục khác
- B1: Chän tÖp tin cÇn sao chÐp.
- B2: Nh¸y chuét vµo b¶ng chän Edit -> chän Copy.
- B3: ChuyÓn ®Õn th­ môc sÏ chøa tÖp míi.
- B4: Nh¸y chuét vµo b¶ng chän Edit -> chän Paste.
4. Củng cố 
- Nh¾c l¹i c¸c néi dung chÝnh ®· häc.
- HS thu dän ghÕ vµ m¸y tÝnh.
5. Hướng dẫn về nhà 
 - ¤n l¹i c¸c néi dung ®· häc.
- VÒ nhµ «n tËp lại các thao tác đã học
Rót kinh nghiÖm giờ dạy :
....
****************************************
Ngày soạn:.
Ngày d¹y:
TIẾT 33. BÀI THỰC HÀNH 4: CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN (tt)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
+ HS lµm quen víi hÖ thèng qu¶n lý tÖp trong Windows XP.
2. Kỹ năng
+ HS biÕt sö dông cöa sæ My Computer ®Ó xem néi dung c¸c kiÕn thøc.
+ H­íng dÉn HS thùc hiÖn c¸c thao t¸c ®æi tªn, xo¸, sao chÐp vµ di chuyÓn tÖp tin.
3. Thái độ
+ RÌn tư duy s¸ng tạo, tÝnh cẩn thận cho học sinh, từ ®ã giúp cho học sinh yªu thÝch m«n học.
II. CHUẨN BỊ
+ GV: Gi¸o ¸n, tài liệu tham khảo, phßng m¸y tÝnh ®Ó thùc hµnh.
+ HS: §å dïng häc tËp, SGK.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Tổ chức
 6A:................................................. 6B:.........................................................
 6C:................................................. 6D:.........................................................
2. Kiểm tra bài cũ 
- KÕt hîp trong giê thùc hµnh.
3. Nội dung bài mới 	
Hoạt động của gi¸o viªn và học sinh
Néi dung
* Hoạt động 1: Di chuyển tệp tin sang thư mục khác
* C¸ch 2: 
­ B2: nh¸y chuét ph¶i vµo kho¶ng trèng bªn trong cöa sæ -> chän Cut.
­ B4: nh¸y chuét ph¶i vµo kho¶ng trèng bªn trong cöa sæ -> chän Paste.
- Ta còng cã thÓ thùc hiÖn sao chÐp vµ di chuyÓn cho c¸c th­ môc.
c. Di chuyÓn tÖp tin sang th­ môc kh¸c.
- B1: Chän tÖp tin cÇn di chuyÓn.
- B2: Nh¸y chuét vµo b¶ng chän Edit -> chän Cut.
- B3: ChuyÓn ®Õn th­ môc sÏ chøa tÖp tin.
- B4: Nh¸y chuét vµo b¶ng chän Edit -> chän Paste.
* Ho¹t ®éng 2: Sao chép, di chuyển tệp tin bằng kéo thả chuột
- GV hướng dẫn thao tác sao chép, di chuyển tệp tin bằng kéo và thả chuột
- GV thực hiện thao tác mẫu
- Hs quan sát
- Hs thực hành theo nhóm
- GV quan sát, hướng dẫn thêm
d. Sao chép, di chuyển tệp tin bằng kéo thả chuột
- Mở cửa sổ File Explorer chọn tệp cần sao chép. Thay đổi khung bên trái để có thể nhìn thấy thư mục đích muốn sao chép đến
- Dùng chuột kéo thả tệp cần sao chép đến thư mục đích ở khung bên trái. Chú ý khi di chuyển đến thư mục đích sẽ hiện dòng chữ bên cạnh con trỏ chuột, ghi là Copy hay Move
* Ho¹t ®éng 3: Xem néi dung và chạy chương trình. Thực hành tổng hợp
- §Ó më mét tÖp tin em lµm nh­ thÕ nµo?
- Cã thÓ nh¸y chuét ph¶i -> chän Open.
- GV: yªu cÇu häc sinh tù thùc hµnh theo c¸c néi dung trong phÇn tæng hîp (SGK - 60).
- GV yêu cầu hs thực hành theo nhóm theo các bước trong phần thực hành tổng hợp
- Hs thực hành theo nhóm
- GV quan sát uốn nắn thêm
e. Xem néi dung tÖp vµ ch¹y ch­¬ng tr×nh.
- Nh¸y ®óp chuét vµo tªn hay biÓu t­îng cña tÖp tin -> xuÊt hiÖn cöa sæ riªng cña tÖp tin ®ã.
- NÕu tÖp tin lµ mét tÖp ch­¬ng tr×nh th× sau khi më tÖp, ch­¬ng tr×nh sÏ ®­îc khëi ®éng.
g. Thực hành tổng hợp
1. Tạo hai thư mục mới tên là Album cua em và Ngoc Ha trong ổ C
2. Mở một thư mục khác có chứa ít nhất một tệp tin. Sao chép tệp tin đó vào thư mục của Album cua em
3. Di chuyển tệp tin từ thư mục Album cua em sang thu muc Ngoc Ha
4. Đổi tên tệp tin vừa được di chuyển vào thư mục Ngoc Ha sau đó xóa tệp tin đó
5. Xóa cả hai thư mục Album cua em và Ngoc Ha
4. Củng cố 
- Nh¾c l¹i c¸c néi dung chÝnh ®· häc.
- HS thu dän ghÕ vµ m¸y tÝnh.
5. Hướng dẫn về nhà 
- ¤n l¹i c¸c néi dung ®· häc.
- VÒ nhµ «n tËp giê sau kiÓm tra thùc hµnh 1 tiÕt.
Rót kinh nghiÖm giờ dạy:
............................
	****************************************
Ngày soạn:05/12/2015
Ngày d¹y: /12/2015
TiÕt: 33 
KiÓm tra thùc hµnh 
(1 tiÕt).
I. Mục tiêu bài giảng :
+ §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña HS trong Ch­¬ng III.
+ KiÓm tra kiÕn thøc c¬ b¶n cña HS vÒ hÖ ®iÒu hµnh, c¸c thao t¸c víi hÖ ®iÒu hµnh, c¸c thao t¸c víi tÖp tin vµ th­ môc.
+ RÌn tư duy s¸ng tạo, tÝnh cẩn thận cho học sinh, từ ®ã gióp cho học sinh yªu thÝch m«n học.
II. ChuÈn bÞ
+ GV: Gi¸o ¸n, ®Ò kiÓm tra, m¸y vi tÝnh.
+ HS: §å dïng häc tËp, kiÕn thøc c¬ b¶n.
 C¸ch thức tiến hành :
+ Lµm bµi thùc hµnh trªn m¸y tÝnh.
III. Tiến tr×nh giờ dạy :
Ổn định tổ chức lớp : 
 6A:	6B
2) KiÓm tra : 
A. §Ò bµi:
Thùc hiÖn c¸c thao t¸c sau trªn m¸y tÝnh theo c¸c b­íc:
1. Më cöa sæ My Computer.
THCS_Luong minh
Khoi_6
Khoi_7
Khoi_8
6A
Tin
Toan.TXT
6B
6C
2. Chän My Document. 
3. T¹o c©y th­ môc sau: 
- Thùc hiÖn c¸c yªu cÇu:
+ Sao chÐp th­ môc Tin ë th môc 6A sang th­ môc Khoi_7, Khoi_8.
+ §æi tªn th­ môc Tin ë th­ môc Khoi_7 thµnh 7A.
+ Di chuyÓn tÖp tin Toan.txt sang th­ môc Khoi_8.
+ Xo¸ th­ môc 6C.
B. §¸p ¸n:
Sau khi thùc hiÖn c¸c thao t¸c th× c©y th­ môc trong My Document lµ
THCS_Luong minh
Khoi_6
Khoi_7
Khoi_8
6A
Tin
6B
Tin
Tin
Toan.txt
3) Củng cố :
- GV thu bµi (l­u bµi trong m¸y theo tªn c¸c nhãm) cña HS khi hÕt giê.
4) Hướng dẫn về nhà :
- ¤n l¹i c¸c néi dung c¬ b¶n ®· häc.
Rót kinh nghiÖm:
..
Ngày soạn: 10/12/2015
Ngày d¹y: /12/2015
¤n tËp
I. Mục tiêu bài giảng :
+ HS «n l¹i c¸c kh¸i niÖm vÒ th«ng tin, c¸c bé phËn cña m¸y tÝnh.
+ N¾m ®­îc c¸c thao t¸c sö dông chuét vµ bµn phÝm.
+ Thùc hiÖn c¸c thao t¸c víi tÖp tin vµ th­ môc, cã kh¶ n¨ng lµm viÖc thµnh th¹o víi Windows.
+ RÌn tư duy s¸ng tạo, tÝnh cẩn thận cho học sinh, từ ®ã gióp cho học sinh yªu thÝch m«n học.
II. ChuÈn bÞ
+ GV: Gi¸o ¸n, tài liệu tham khảo, phßng m¸y tÝnh ®Ó thùc hµnh.
+ HS: §å dïng häc tËp, SGK.
III. Tiến tr×nh giờ dạy :
Ổn định tổ chức lớp : 
 6A:	6B
2) Kiểm tra bài cũ :
	- KÕt hîp trong giê thùc hµnh.
3) Nội dung bài mới : 	
Hoạt động của gi¸o viªn và học sinh
Néi dung
* Hoạt động 1: Sö dông My computer
- GV: s¾p xÕp HS ngåi vµo m¸y tÝnh.
 3 HS/ 1 m¸y
- HS khëi ®éng m¸y tÝnh theo h­íng dÉn cña GV.
- GV: h­íng dÉn HS thùc hµnh.
- HS thùc hiÖn c¸c thao t¸c theo h­íng dÉn cña GV.
- HS tiÕn hµnh më cöa sæ My Computer.
- Khi cöa sæ My Computer ®­îc më ra cho thÊy biÓu t­îng c¸c æ ®Üa (A:, C:, D:) vµ th­ môc bªn trong.
1. Sö dông My Computer.
- Ta cã thÓ sö dông cöa sæ My Computer hoÆc Windows Explorer ®Ó xem nh÷ng g× cã trong m¸y tÝnh.
- My Computer hoÆc Windows Explorer hiÓn thÞ c¸c biÓu t­îng cña æ ®Üa, th­ môc vµ tÖp trªn c¸c æ ®Üa ®ã.
- §Ó më cöa sæ My Computer ta cã thÓ nh¸y ®óp vµo biÓu t­îng trªn mµn h×nh nÒn.
- Nh¸y chän Folders trªn thanh c«ng cô ®Ó cöa sæ hiÓn thÞ d­íi d¹ng 2 ng¨n, trong ®ã ng¨n bªn tr¸i cho biÕt cÊu tróc c¸c æ ®Üa vµ th­ môc
* Ho¹t ®éng 2: §æi tªn tÖp tin
- Nh¾c l¹i c¸ch ®æi tªn th­ môc ?
- GV: §Ó ®æi tªn tÖp còng t­¬ng tù nh­ ®æi tªn th­ môc.
- Cã thÓ thùc hiÖn ®æi tªn theo c¸ch sau:
­ Nh¸y chuét vµo tªn tÖp cÇn ®æi tªn.
­ Nh¸y chuét 1 lÇn n÷a -> nhËp tªn míi -> Ên phÝm Enter.
2. §æi tªn tÖp tin. 
- Nh¸y chuét vµo tÖp cÇn ®æi tªn.
- Nh¸y chuét ph¶i -> xuÊt hiÖn b¶ng chän -> Chän Rename.
- NhËp tªn míi cho tÖp.
- Ên phÝm Enter trªn bµn phÝm.
* Ho¹t ®éng 3: Xãa tÖp tin
- GV: ®Ó xo¸ tÖp tin sÏ t­¬ng tù nh­ xo¸ th­ môc.
- TÖp tin sau khi bÞ xo¸ sÏ ®­îc ®­a vµo thïng r¸c Recycle Bin.
3. Xo¸ tÖp tin.
- Nh¸y chuét vµo th­ môc cÇn xo¸.
- Thùc hiÖn 1 trong 2 c¸ch sau:
* Ên phÝm Delete trªn bµn phÝm.
* Nh¸y chuét ph¶i -> chän Delete.
* Ho¹t ®éng 4: Sao chÐp tÖp tin
- Cã thÓ sao chÐp 1 tÖp ra thµnh nhiÒu tÖp ë c¸c th­ môc kh¸c nhau.
- Ta cã thÓ thùc hiÖn theo c¸ch kh¸c:
­ B2: nh¸y chuét ph¶i vµo kho¶ng trèng bªn trong cöa sæ -> chän Copy.
­ B4: nh¸y chuét ph¶i vµo kho¶ng trèng bªn trong cöa sæ -> chän Paste.
4. Sao chÐp tÖp vµo th­ môc kh¸c.
- B1: Chän tÖp tin cÇn sao chÐp.
- B2: Nh¸y chuét vµo b¶ng chän Edit -> chän Copy.
- B3: ChuyÓn ®Õn th­ môc sÏ chøa tÖp míi.
- B4: Nh¸y chuét vµo b¶ng chän Edit -> chän Paste.
4) Củng cố :
- Nh¾c l¹i c¸c néi dung chÝnh ®· häc.
- HS thu dän ghÕ vµ m¸y tÝnh.
5) Hướng dẫn về nhà :
- ¤n l¹i c¸c néi dung ®· häc.
- VÒ nhµ «n tËp giê sau kiÓm tra häc k× I.
Rót kinh nghiÖm:
TiÕt 13: Sö dông phÇn mÒm mario
®Ó luyÖn gâ phÝm. (T1)
I. MôC TI£U
1. KiÕn thøc : 
	HiÓu phÇn mÒm Mario lµ g×, biÕt thao t¸c víi phÇn mÒm Mario.
2. KÜ n¨ng : 
	RÌn luyÖn cho HS kh¶ n¨ng gâ bµn phÝm b»ng 10 ngãn víi ch­¬ng tr×nh trß ch¬i Mario, ngoµi ra cßn rÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng sö dông chuét m¸y tÝnh.
3. Th¸i ®é : 
	RÌn tư duy s¸ng tạo, tÝnh cẩn thận cho học sinh.
II. ChuÈn bÞ
1. GV: Gi¸o ¸n, tài liệu tham khảo, phßng m¸y tÝnh ®Ó thùc hµnh.
2. HS: §å dïng häc tËp, SGK.
III. HO¹T §éng d¹y häc
1) Ổn định tổ chức lớp
	SÜ sè: 	6A:	 6B:	
 2) Kiểm tra bài cũ
	+ HS 1: Bµn phÝm m¸y tÝnh cã mÊy khu vùc, lµ nh÷ng khu vùc nµo ?
Bµn phÝm ®­îc chia lµm 5 khu vùc: 
Khu vùc chÝnh; 
Khu vùc c¸c phÝm mòi tªn; 
Khu vùc c¸c phÝm ®iÒu khiÓn; 
Khu vùc phÝm sè; 
Khu vùc c¸c phÝm chøc n¨ng.
	+ HS 2: Khu vùc chÝnh cña bµn phÝm cã mÊy hµng phÝm ?
* Gåm 5 hµng phÝm:
- Hµng phÝm c¬ së: n»m ë vÞ trÝ thø 3 tõ d­íi lªn.
- Hµng phÝm trªn: n»m phÝa trªn hµng c¬ së.
- Hµng phÝm d­íi: n»m phÝa d­íi hµng c¬ së.
- Hµng phÝm sè: n»m ë vÞ trÝ ®Çu tiªn.
- Hµng phÝm chøa phÝm c¸ch: n»m ë vÞ trÝ cuèi cïng.
3) Nội dung bài thùc hµnh:	
Hoạt động của GV – HS
Néi dung
* Hoạt động 1: Giíi thiÖu vÒ phÇn mÒm Mario
- GV: s¾p xÕp HS ngåi theo c¸c vÞ trÝ, 3HS/ 1 m¸y tÝnh.
- HS: ngåi theo sù h­íng dÉn cña GV.
- TiÕn hµnh khëi ®éng m¸y tÝnh, më ch­¬ng tr×nh Mario.
- HS lùa chän c¸c bµi tËp tuú theo møc ®é cña m×nh.
- Trªn mµn h×nh xuÊt hiÖn hÖ thèng b¶ng chän chÝnh, khi nh¸y chuét t¹i c¸c môc nµy, mét b¶ng chän chøa c¸c lÖnh cã thÓ chän tiÕp ®Ó thùc hiÖn.
- Nªn b¾t ®Çu tõ bµi luyÖn tËp ®Çu tiªn.
1. Giíi thiÖu phÇn mÒm Mario.
- Mario lµ phÇn mÒm ®­îc sö dông ®Ó luyÖn gâ phÝm b»ng 10 ngãn.
- Mµn h×nh chÝnh cña phÇn mÒm bao gåm:
 + B¶ng chän File: C¸c hÖ thèng.
 + B¶ng chän Student: C¸c th«ng tin cña häc sinh.
 + B¶ng chän Lessons: lùa chän c¸c bµi häc ®Ó gâ phÝm.
 + C¸c møc luyÖn tËp: 
 1: DÔ	 3: Khã
 2: Trung b×nh 4: LuyÖn tËp tù do.
- Cã thÓ luyÖn gâ phÝm ë nhiÒu bµi tËp kh¸c nhau:
 + Home Row Only: luyÖn tËp c¸c phÝm ë hµng c¬ së.
 + Add Top Row: luyÖn tËp c¸c phÝm ë hµng trªn.
 + Add Bottom Row: luyÖn tËp c¸c phÝm ë hµng d­íi.
 + Add Numbers:
 + Add Symbol: luyÖn tËp c¸c phÝm kÝ hiÖu.
 + All Keyboard: 
* Hoạt động 2: LuyÖn tËp víi phÇn mÒm Mario
GV: H­íng dÉn HS luyÖn gâ phÝm víi phÇn mÒm Mario.
- HS: LuyÖn gâ bµn phÝm víi møc ®é 1 vµ 2.
2. LuyÖn tËp 
	4) Củng cố:
	- Nh¾c l¹i c¸c néi dung chÝnh ®· häc.
	- HS thu dän ghÕ vµ m¸y tÝnh.
	5) Hướng dẫn về nhà: 
	- LuyÖn tËp gâ bµn phÝm b»ng m­êi ngãn.
 ***********************************
Ngày soạn: 05 / 10 / 2015
Ngày gi¶ng: 18 / 10 / 2015	
TiÕt 14: Sö dông phÇn mÒm mario
®Ó luyÖn gâ phÝm. (T2)
I. MôC TI£U
1. KiÕn thøc : 
	HiÓu phÇn mÒm Mario lµ g×, biÕt thao t¸c víi phÇn mÒm Mario.
2. KÜ n¨ng : 
	RÌn luyÖn cho HS kh¶ n¨ng gâ bµn phÝm b»ng 10 ngãn víi ch­¬ng tr×nh trß ch¬i Mario, ngoµi ra cßn rÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng sö dông chuét m¸y tÝnh.
3. Th¸i ®é : 
	RÌn tư duy s¸ng tạo, tÝnh cẩn thận cho học sinh.
II. ChuÈn bÞ
1. GV: Gi¸o ¸n, tài liệu tham khảo, phßng m¸y tÝnh ®Ó thùc hµnh.
2. HS: §å dïng häc tËp, SGK.
III. HO¹T §éng d¹y häc
1) Ổn định tổ chức lớp
	SÜ sè: 	6A:	
	6B:	
2) Kiểm tra bài cũ : xen trong bµi thùc hµnh	
3) Nội dung bài thùc hµnh:	
Hoạt động của GV - HS
Néi dung
* Hoạt động 1: H­íng dÉn ban ®Çu
- GV: §ãng ®iÖn, æn ®Þnh m¸y vµ h­íng dÉn HS yªu cÇu cña tiÕt thùc hµnh.
- HS: Më phÇn mÒm, luyÖn tËp thùc hµnh ë møc 3 vµ 4.
* Hoạt động 2: LuyÖn tËp víi phÇn mÒm Mario
- GV: H­íng dÉn HS ®¨ng kÝ tªn ng­êi luyÖn tËp.
- Khi nhËp tªn chó ý viÕt tiÕng ViÖt kh«ng dÊu.
- C¸c møc WPM: 
 + Tõ 5 - 10:ch­a tèt.
 + Tõ 10 - 20: kh¸.
 + Tõ 30 trë lªn: rÊt tèt.
- Trªn mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ c¸c ®¸nh gi¸ vÒ viÖc luyÖn gâ phÝm: Sè kÝ tù ®· gâ, sè kÝ tù gâ sai, WPM ®· ®¹t ®­îc cña bµi häc, WPM cÇn ®¹t d­îc, tØ lÖ gâ ®óng, thêi gian luyÖn tËp.
2. LuyÖn tËp 
- Khëi ®éng ch­¬ng tr×nh Mario.
- §¨ng kÝ tªn ng­êi ch¬i trong môc Student ®Ó phÇn mÒm sÏ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ sau khi kÕt thóc.
- Chän Enter -> Done ®Ó ®ãng cöa sæ.
- Chän tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ trong môc WPM.
- Chän ng­êi dÉn ®­êng b»ng c¸ch nh¸y chuét vµo c¸c nh©n vËt minh häa.
- Lùa chän c¸c møc luyÖn tËp tõ ®¬n gi¶n ®Õn khã nhÊt.
- Gâ phÝm theo c¸c h­íng dÉn trªn mµn h×nh.
- Trªn mµn h×nh sau khi kÕt thóc sÏ hiÖn lªn kÕt qu¶, cã thÓ chän Next ®Ó sang bµi tiÕp theo hoÆc nh¸y Menu ®Ó quay vÒ mµn h×nh chÝnh.
- §Ó tho¸t khái ch­¬ng tr×nh:
 + Chän File -> Quit.
 + NhÊn phÝm Q.
4) Củng cố: 
	- Nh¾c l¹i c¸c néi dung chÝnh ®· häc.
	- HS thu dän ghÕ vµ m¸y tÝnh.
5) Hướng dẫn về nhà: 
- LuyÖn tËp gâ bµn phÝm b»ng m­êi ngãn.
- §äc vµ chuÈn bÞ bµi: Quan s¸t tr¸i ®Êt vµ c¸c v× sao trong hÖ mÆt trêi.
Rút kinh nghiệm:
 ** **************************************
Ngày soạn: 10/10/2015
Ngày d¹y: 21 /10/2015
TiÕt 15: 
Quan s¸t tr¸i ®Êt vµ c¸c v× sao trong hÖ mÆt trêi
I. Mục tiêu
1. KiÕn thøc : 
HS luyÖn tËp c¸c kÜ n¨ng víi chuét vµ bµn phÝm.
2. KÜ n¨ng : 
HS hiÓu ®­îc c¸c hiÖn t­îng trong thiªn nhiªn: tr¸i ®Êt, mÆt trêi, c¸c v× sao
3. Th¸i ®é : 
RÌn tư duy tr×u t­îng, tÝnh cẩn thận cho học sinh, từ ®ã gióp cho học sinh yªu thÝch m«n học.
II. ChuÈn bÞ
1. GV: Gi¸o ¸n, tài liệu tham khảo, phßng m¸y tÝnh ®Ó thùc hµnh.
2. HS: §å dïng häc tËp, SGK.
III. Ho¹t đéng d¹y häc
1) Ổn định tổ chức lớp
	SÜ sè: 	6A:	
	6B:	
2) Kiểm tra bài cũ :
	+ HS 1: Nªu c¸c thao t¸c sö dông chuét m¸y tÝnh ?
	+ HS 2: Khu vùc chÝnh cña bµn phÝm cã mÊy hµng phÝm ?
	3) Bài mới : 	
Hoạt động của gi¸o viªn và học sinh
Néi dung
* Hoạt động 1: Giíi thiÖu mµn h×nh chÝnh.
- GV: s¾p xÕp HS ngåi theo c¸c vÞ trÝ, 3HS/ 1 m¸y tÝnh.
- HS: ngåi theo sù h­íng dÉn cña GV.
- TiÕn hµnh khëi ®éng m¸y tÝnh.
1. Giíi thiÖu mµn h×nh chÝnh.
- Trong khung chÝnh cña mµn h×nh lµ HÖ mÆt trêi.
+ MÆt trêi mµu löa ®á n»m ë trung t©m.
+ C¸c hµnh tinh trong hÖ mÆt trêi n»m trªn c¸c quü ®¹o kh¸c nhau quay xung quanh mÆt trêi.
- MÆt tr¨ng chuyÓn ®éng nh­ mét vÖ tinh quay xung quanh tr¸i ®Êt.
* Ho¹t ®éng 2: C¸c lÖnh ®iÒu khiÓn quan s¸t. 
- GV: h­íng dÉn HS c¸ch sö dông c¸c nót lÖnh trong phÇn mÒm.
- C¸c nót lÖnh gióp ®iÒu chØnh vÞ trÝ quan s¸t, gãc nh×n tõ vÞ trÝ quan s¸t ®Õn hÖ mÆt trêi vµ tèc ®é chuyÓn ®éng cña c¸c hµnh tinh.
- Dïng chuét nh¸y vµo c¸c nót lÖnh ®Ó ®iÒu chØnh theo ý muèn.
- Dïng chuét di chuyÓn thanh cuèn ngang cña biÓu t­îng Zoom hoÆc Speed ®Ó ®iÒu chØnh.
- §Æt l¹i vÞ trÝ mÆc ®Þnh cña hÖ thèng, vÞ trÝ ban ®Çu cña ch­¬ng tr×nh.
2. C¸c lÖnh ®iÒu khiÓn quan s¸t. 
- Sö dông c¸c nót lÖnh ®Ó ®iÒu chØnh khung nh×n.
- ORBITS: lµm Èn/ hiÖn quü ®¹o chuyÓn ®éng cña c¸c hµnh tinh.
- VIEW: c¸c vÞ trÝ quan s¸t tù ®éng chuyÓn ®éng trong kh«ng gian.
- Zoom: phãng to/ thu nhá khung nh×n.
- Speed: thay ®æi vËn tèc chuyÓn ®éng cña c¸c hµnh tinh.
,: n©ng lªn/ h¹ xuèng vÞ trÝ quan s¸t hiÖn thêi so víi mÆt ph¼ng ngang cña toµn hÖ mÆt trêi.
, , , : dÞch chuyÓn toµn bé khung nh×n lªn trªn/ xuèng d­íi/ sang tr¸i/ sang ph¶i.
 : ®Æt l¹i vÞ trÝ mÆc ®Þnh hÖ thèng, ®­a mÆt trêi vÒ trung t©m cña cöa sæ mµn h×nh.
: xem th«ng tin chi tiÕt cña c¸c v× sao.
	4) Củng cố :
- Nh¾c l¹i c¸c néi dung chÝnh ®· häc.
- HS thu dän ghÕ vµ m¸y tÝnh.
	5) Hướng dẫn về nhà :
- ¤n l¹i c¸c néi dung ®· häc.
***************************************************
Ngày soạn: 10 / 10 / 2015
Ngày d¹y: 25 / 10 / 2015
TiÕt 16: Quan s¸t tr¸i ®Êt vµ c¸c v× sao trong hÖ mÆt trêi
(TiÕt 2)
I. MôC TI£U
1. KiÕn thøc : 
HS luyÖn tËp c¸c kÜ n¨ng víi chuét vµ bµn phÝm.
2. KÜ n¨ng : 
HS hiÓu ®­îc c¸c hiÖn t­îng trong thiªn nhiªn: tr¸i ®Êt, mÆt trêi, c¸c v× sao
3. Th¸i ®é : 
RÌn tư duy tr×u t­îng, tÝnh cẩn thận cho học sinh, từ ®ã gióp cho học sinh yªu thÝch m«n học.
II. ChuÈn bÞ
1. GV: Gi¸o ¸n, tài liệu tham khảo, phßng m¸y tÝnh ®Ó thùc hµnh.
2. HS: §å dïng häc tËp, SGK.
III. HO¹T §éng d¹y häc
	1) Ổn định tổ chức lớp
	6A:	6B:	
	2) Kiểm tra bài cũ :
 C¸c lÖnh ®iÒu khiÓn khi quan s¸t tr¸i ®Êt vµ c¸c v× sao?
 	3) Bài mới : 	
Hoạt động của gi¸o viªn và học sinh
Néi dung

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an Tin 6.doc