Giáo án Tin học 8 - Tiết 46 - Bài thực hành 6: sử dụng lệnh lặp while … do

BÀI THỰC HÀNH 6: SỬ DỤNG LỆNH LẶP WHILE DO

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Hiểu câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước trong chương trình có sẵn;

- Biết lựa chọn câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước hoặc câu lệnh lặp với số lần biết trước phù hợp cho từng tình huống cụ thể;

- Biết vai trò của việc kết hợp các cấu trúc điều khiển.

2. Kĩ năng:

- Rèn luyện kĩ năng về khai báo, sử dụng biến;

- Rèn luyện khả năng đọc hiểu chương trình.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

8A1:

8A2:

2. Kiểm tra bài cũ:

Thực hiện trong nội dung bài thực hành.

3. Bài mới:

 * Hoạt động khởi động: Để rèn luyện nội dung lý thuyết chúng ta vào bài thực hành.

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 779Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Tiết 46 - Bài thực hành 6: sử dụng lệnh lặp while … do", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 27/01/2018
Ngày dạy: 29/01/2018
Tuần 24
Tiết: 46
BÀI THỰC HÀNH 6: SỬ DỤNG LỆNH LẶP WHILE  DO
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
- Hiểu câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước trong chương trình có sẵn;
- Biết lựa chọn câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước hoặc câu lệnh lặp với số lần biết trước phù hợp cho từng tình huống cụ thể;
- Biết vai trò của việc kết hợp các cấu trúc điều khiển.
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng về khai báo, sử dụng biến;
- Rèn luyện khả năng đọc hiểu chương trình.
3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 
1. Ổn định lớp: (1’)
8A1:
8A2:
2. Kiểm tra bài cũ: 
Thực hiện trong nội dung bài thực hành.
3. Bài mới:
	* Hoạt động khởi động: Để rèn luyện nội dung lý thuyết chúng ta vào bài thực hành.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: (40’) Thực hành bài tập 1.
+ GV: Củng cố cho HS cú pháp và cách thực hiện của vòng lặp với số lần chưa biết trước.
+ GV: Yêu cầu HS nhắc lại lỗi cần tránh trong vòng lặp.
+ GV: Cho ví dụ minh họa.
+ GV: Phân tích bài toán 1 và yêu cầu HS trình bày ý tưởng thực hiện.
+ GV: Nhận xét và sửa chữa sai sót cho HS.
+ GV: Hướng dẫn HS tìm hiểu thông tin từ bài toán.
+ GV: Yêu cầu HS xác định Input và Output của bài toán?
+ GV: Nhận xét và sửa chữa sai sót cho HS.
+ GV: Yêu cầu HS thảo luận nhóm đưa ra thuật toán của bài toán.
+ GV: Quan sát và hướng dẫn các nhóm thực hiện theo yêu cầu.
+ GV: Các nhóm trình bày kết quả thảo luận của các nhóm thực hiện.
+ GV: Nhận xét đánh giá và sửa chữa sai sót cho HS.
+ GV: Rút ra kết luận và hướng dẫn HS mô tả thuật toán thực hiện của chương trình.
+ GV: Yêu cầu HS dự kiến các biến đếm sử dụng trong chương trình dựa trên thuật toán vừa mô tả.
+ GV: Yêu cầu HS gõ chương trình SGK và lưu với tên Tinh_TB.
+ GV: Yêu cầu HS đọc và tìm hiểu ý nghĩa của từng câu lệnh.
+ GV: Yêu cầu HS biên dịch chương trình và sửa lỗi nếu có.
+ GV: Chạy chương trình với các bộ dữ liệu khác nhau kiểm tra kết quả nhận được.
+ GV: Mô phỏng bài toán với bộ dữ liệu là 3 cho HS quan sát.
1. dem = 0, TB = 0, n = 3.
2. Bắt đầu vòng lặp:
DEM<N
DEM
X (nhập)
TB
Đúng
1
10
10
Đúng
2
15
25
Đún

3
20
45
Sai
3. Kết thúc: TB = 45/3 = 15
+ GV: Yêu cầu HS viết lại chương trình bằng cách sử dụng câu lệnh fordo thay cho whiledo.
+ GV: Hướng dẫn các em viết lại với câu lệnh Fortodo
+ GV: Quan sát, hướng dẫn HS thực hiện trên máy.
+ GV: Sửa chữa những sai sót các em mắc phải.
+ GV: Yêu cầu HS lên bảng thực hiện lại các lỗi các em mắc phải.
+ GV: Nhận xét chốt nội dung.
+ HS: Cú pháp thực hiện: While do ;
+ HS: Lỗi lặp vô hạn lần do điều kiện luôn đúng.
+ HS: Thực hiện theo yêu cầu.
+ HS: Dùng một biến đếm và lệnh lặp while...do nhập và cộng dần các số vào một biến kiểu số thực cho đến khi nhập đủ n số.
+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe tìm hiểu bài toán.
+ HS: Xác định bài toán: 
- Input: Dãy số thực x1, x2,..., xn;
- Output: Giá trị trung bình (x1 + x2 +... + xn)/n.
+ HS: Thuật toán:
Bước 1: Nhập n từ bàn phím:
Dem ß 0;
Sum ß 0.
Bước 2: Trong khi Dem < N thì
2.1. Nhập giá trị số thực x từ bàn phím;
2.2. Sum ß Sum + x;
2.3. Dem ß Dem + 1;
Bước 3: TB ß Sum/N.
Bước 4: Xuất TB, kết thúc. 
+ HS: Dự kiến là n, dem, x, TB thuộc các kiểu dữ liệu số nguyên và số thực.
+ HS: Gõ chương trình như SGK. Lưu bài dùng phím F2.
+ HS: Giải thích về cách chạy của từng câu lệnh.
+ HS: Biến dịch và sửa chữ những sai sót mắc phải.
+ HS: Chạy chương trình với bộ dữ liệu khác nhau và tự kiểm chứng ra nháp.
+ HS: Quan sát và hiểu về quá trình chạy của câu lênh while do à ghi nhớ kiến thức.
+ HS: Trả lời các câu hỏi theo yêu cầu.
+ HS: Quan sát và nhận biết tự kiểm chứng trên chương trình mà các em đã gõ.
+ GV: Viết lại chương trình bằng câu lệnh Fortodo đã được học ở bài 7.
+ HS: Thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.
+ HS: Lên bảng thực hiện theo yêu cầu của GV đưa ra.
+ HS: Ghi nhớ kiến thức.
1. Bài tập 1.
Xác định bài toán: 
- Input: Dãy số thực x1, x2,..., xn;
- Output: Giá trị trung bình (x1 + x2 +... + xn)/n.
Thuật toán:
Bước 1: Nhập n từ bàn phím:
Dem ß 0;
Sum ß 0.
Bước 2: Trong khi Dem < N thì
2.1. Nhập giá trị số thực x từ bàn phím;
2.2. Sum ß Sum + x;
2.3. Dem ß Dem + 1;
Bước 3: TB ß Sum/N.
Bước 4: Xuất TB, kết thúc.
4. Củng cố: (3’)
	- Củng cố các lỗi các em thường gặp phải.
5. Dặn dò: (1’)
 	- Ôn lại nội dung bài. Xem trước nội dung phần tiếp theo của bài thực hành.
IV. RÚT KINH NGHIỆM: 

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 24 tiet 46_12261615.doc