Giáo án Vật lý 9 - Tiết 19 - Bài tập tổng hợp chương I

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Vận dụng định luật Jun- Len xơ, định luật ôm, điện trở dây dẫn, công suất điện và công của dòng điện để giải các bài tập.

2. Kĩ năng: - Rèn kỹ năng giải bài tập theo các bước giải.

 - Kỹ năng phân tích, so sánh, tổng hợp.

3. Thái độ: - Có tác phong làm việc cẩn thận, kiên trì chính xác, trung thực.

II. Chuẩn bị:

1. GV: - Các dạng bài tập.

2. HS: - Các kiến thức phần điện.

III. Tổ chức hoạt động dạy và học:

1. Ổn định lớp:(1 phút). 9A1:

 9A2:

2. Kiểm tra bài cũ:(5 phút)

Câu 1: Phát biểu nội dung định luật Jun – Len Xơ? Định luật ôm?

Câu 2: Viết công thức, đơn vị các đại lượng trong công thức?

 

doc 3 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 414Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý 9 - Tiết 19 - Bài tập tổng hợp chương I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 10 Ngày soạn: 22-10-2017
Tiết: 19 Ngày dạy: 24-10-2017
BÀI TẬP TỔNG HỢP CHƯƠNG I
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Vận dụng định luật Jun- Len xơ, định luật ôm, điện trở dây dẫn, công suất điện và công của dòng điện để giải các bài tập. 
2. Kĩ năng: - Rèn kỹ năng giải bài tập theo các bước giải. 
 - Kỹ năng phân tích, so sánh, tổng hợp. 
3. Thái độ: - Có tác phong làm việc cẩn thận, kiên trì chính xác, trung thực.
II. Chuẩn bị:
1. GV: - Các dạng bài tập.
2. HS: - Các kiến thức phần điện.
III. Tổ chức hoạt động dạy và học:
1. Ổn định lớp:(1 phút). 9A1:  
 9A2:  
2. Kiểm tra bài cũ:(5 phút) 
Câu 1: Phát biểu nội dung định luật Jun – Len Xơ? Định luật ôm? 
Câu 2: Viết công thức, đơn vị các đại lượng trong công thức?
3. Tiến trình:
GV tổ chức các hoạt động
Hoạt động của học sinh
Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1: Bài tập 1:(10 phút)
Một bàn ủi điện loại 120V- 800W 
a. Tính điện trở bàn ủi và cường độ dòng điện chạy qua bàn ủi khi nó hoạt động bình thường.
b. Mắc bàn ủi vào lưới điện 110V. Tính cường độ dòng điện chạy qua bàn ủi và công suất tiêu thụ của nó.
c. Để dùng bàn ủi này ở hđt 220V, người ta mắc nối tiếp phía ngoài bàn ủi 1 điện trở phụ Rp. Tính Rp để bàn ủi hoạt động bình thường?
- GV tổ chức HS giải bài tập
- HS đọc đề.
- HS tóm tắt đề bài
Bàn ủi: 120V- 800W
R =, I=?
U1= 110V, I1=, P1 =?
U2= 220V, Rp=?
- HS hoạt động dưới sự tổ chức, hướng dẫn của GV giải bài tập 1
Bài tập 1:
a) Điện trở và cường độ dòng điện chạy qua bàn ủi.
P = U2/R => R=U2/P
 = (120)2/800= 18 (Ω)
b. Cường độ dòng điện và công suất khi mắc vào hđt 110V: 
P1= U1I1=110 . 6.1= 671( W)
C. Điện trở phụ
Up= U2 - U= 100 (V )
(Ω)
Hoạt động 2: Bài tập 2:(10 phút)
- Một dây dẫn dùng để làm bếp điện có chiều dài 2m, tiết diện 1 mm2 và điện trở suất 0,4 .10-6 (Ωm) 
a. Tính điện trở của dây.
b. Cho dđ 12A chạy qua bếp này. Tính thời gian cần thiết để đun sôi 4,8 kg nước ở 100c, biết rằng nhiệt độ mất mát không đáng kể, cho nhiệt dung riêng của nước là 
4200J/kg K.
- Tổ chức HS thảo luận nhóm giải bài 2 
- Gọi hs lên giải bài tập.
- HS đọc đề
- HS tóm tắt đề bài
l = 2m; S = 1mm2 = 1.10-6m2
r = 0,4.10-6Wm; I = 12A
m = 4,8kg; to1=10c , to2=100c
C = 4200J/kgK
R=?
t=?
- HS hoạt động nhóm giải bài tập.
- Đại điện các nhóm lên trình bày.
Bài tập 2:
a) Điện trở của dây.
b. Nhiệt lương do bếp tỏa ra 
Q1= I2Rt 
- Nhiệt lượng do nước thu vào 
Q2= mc(t2 - t1)= 1814400 (J )
- Vì nhiệt lượng mất mát không đáng kể nên:
Q1= Q2 
1814400 = I2Rt => t = 15750 s = 4 h 22ph
Hoạt động 3: Bài tập 3:(12 phút)
- Cho 2 điện trở R1=30 Ω và R2 = 60 Ω. Mắc vào hai điểm A,B có hiệu điện thế UAB=90V
a. Mắc R1 nối tiếp với R2.Tính điện trở của đoạn mạch và hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở. 
b. Mắc R1 song song với R2.Tính điện trở tương đương của đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch chính khi đó. 
- GV tổ chức HS giải bài tập
- HS đọc đề
- Lên bảng tóm tắt
R1 = 30 Ω; R2 = 60 Ω; UAB=90V
a. Mắc nối tiếp
Rtđ=?, U1=?, U2=?
b.Mắc song song
Rtđ=?, I=? 
- HS hoạt động dưới sự tổ chức, hướng dẫn của GV.
Bài tập 3 :
a. Khi mắc nối tiếp:
RAB= R1+ R2 =90 (Ω) 
CĐDĐ I= UAB/ RAB=1(A)
Các hiệu điện thế: 
U1=IR1= 30(V); 
U2=IR2= 60(V)
c. Khi mạch mắc song song :
Dòng điện mạch chính:
I=UAB/RAB=90/20=4,5(A)
Hoạt động 4: Vận dụng:(5 phút)
- Tổ chức HS trả lời các câu hỏi và bài tập ở SBT
- GV gọi HS trả lời và thống nhất câu trả lời đúng.
- HS hoạt động dưới sự tổ chức, hướng dẫn của GV trả lời các câu hỏi và giải bài tập.
- HS chú ý lắng nghe và ghi bài vào vở.
IV. Củng cố :(1 phút) 
- Củng cố lại cho HS một số kiến thức, các công thức có trong phần điện học.
V. Hướng dẫn về nhà:(1 phút) 
- Học bài, làm bài tập trong SBT.
- Chuẩn bị bài 19: Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện năng.	
VI. Rút kinh nghiệm: 
..............................................................
..

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 10 Tiet 19 Ly 9_12174114.doc