Ngân hàng đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn Tiếng Anh - Đề nghe số 1

SECTION A: LISTENING

Part1: Some people are asking where items are. Listen and circle the letter A or B below each the correct picture. (0.25 x 4 = 1pt)

1. A,_______ B, _________ 2. A,_______ B, _________

3. A,_______ B, _________ 4. A,_______ B, _________

Part 2: Listen to the interview. Complete the chart. (0.2 x 10 = 2.0pts)

What’s your favorite .? Cristina, a sport coach from Spain Udom, a manager from Thailand

1. Time of the day . .

2. Day of the week . .

3. month . .

4. season . .

5. puplic holiday . .

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 946Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ngân hàng đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn Tiếng Anh - Đề nghe số 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGÂN HÀNG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9
MÔN: TIẾNG ANH
ĐẾ 1
SECTION A: LISTENING 
Part1: Some people are asking where items are. Listen and circle the letter A or B below each the correct picture. (0.25 x 4 = 1pt)
1. A,_______ B, _________ 2. A,_______ B, _________ 
3. A,_______ B, _________ 4. A,_______ B, _________
Part 2: Listen to the interview. Complete the chart. (0.2 x 10 = 2.0pts)
What’s your favorite..?
Cristina, a sport coach from Spain
Udom, a manager from Thailand
1. Time of the day
..
..
2. Day of the week
..
..
3. month
..
..
4. season
..
..
5. puplic holiday
..
..
 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐẾ 1
Part 1: Some people are asking where items are. Listen and circle the letter A or B below each the correct picture. (0.25 x 4 = 1pt)
A
 B
B
A
Part 2: Listen to the interview. Complete the chart. (0.2 x 10 = 2.0pts)
What’s your favorite..?
Cristina, a sport coach from Spain
Udom, a manager from Thailand
1. Time of the day
10 P.M ( 10 AT NIGHT)
MORNING
2. Day of the week
THURSDAY
FRIDAY
3. month
JULY
DECEMBER
4. season
SPRING
WINTER
5. puplic holiday
CHRISTMAS
THAI NEW YEAR

Tài liệu đính kèm:

  • docĐỀ 1.doc
  • mp3Part 1.mp3
  • mp3Part 2.mp3