Tiết 12, Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng - Trần Quang Phong

 Vẽ tia Ax, trên tia Ax lấy 2 điểm M và B sao cho :

AB = 8cm, AM = 4cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng MB ?

b) So sánh AM và MB.

 c) NhËn xÐt g× vÒ vÞ trÝ cña ®iÓm M ®èi víi A; B?

 

ppt 20 trang Người đăng giaoan Lượt xem 915Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 12, Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng - Trần Quang Phong", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên : TrÇn Quang PhongTIẾT 12: BÀI 10 : TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNGH­ng hµ , ngµy 12 th¸ng 11 năm 2008PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG hµTRƯỜNG THCS T©n LÔ   Vẽ tia Ax, trên tia Ax lấy 2 điểm M và B sao cho :AB = 8cm, AM = 4cm.a) Tính độ dài đoạn thẳng MB ?b) So sánh AM và MB.KIỂM TRA BÀI CŨ c) NhËn xÐt g× vÒ vÞ trÝ cña ®iÓm M ®èi víi A; B?KIỂM TRA BÀI CŨTrả lời:a) Vì AM M lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB.Tiết 12:TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG1. Trung điểm của đoạn thẳng M là trung điểm của đoạn thẳng AB th× M tho¶ m·n ®iÒu kiÖn g×?a,Định nghĩaTrung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A, BM n»m gi÷a A,BM c¸ch ®Òu A,Bb,Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng ab cßn ®­îc gäi lµ ®iÓm chÝnh gi÷a cña ®o¹n th¼ng ab.Tiết 12:TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG1. Trung điểm của đoạn thẳng Định nghĩaXem hình 64 SGKĐo các đoạn thẳng AB, BC, CD, CA rồi điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:Bài tập 65 Sgk:Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A, BTiết 12:TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG1. Trung điểm của đoạn thẳng Định nghĩaa) Điểm C là trung điểm của đoạn thẳng.............vì ..............BDBC = CD và BC + CD = BDTrung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A, Bb) Điểm C không là trung điểm của ........................ vì C không thuộc đoạn thẳng AB.đoạn thẳng ABc) Điểm A không là trung điểm của BC vì .................điểm A không thuộc đoạn thẳng BC.Bµi 65 sgkDBACTrên tia Ox,vẽ hai điểm A,B sao cho OA=2cm,OB=4cm.a/ Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không?b/ So sánh OA và AB.c/ Điểm A có là trung điểm của đoạn OB không? vì sao?Bài tập 60 sgk TiÕt 12 :Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng	 Bài giải:a/ Điểm A nằm giữa O và B vì A và B thuộc tia Ox mµ OA=2cm,OB=4cm nên OA < OB( 2cm < 3cm)b/ Theo câu a ta có A nằm giữa O và B OA+AB =OB. Thay OA =2cm, OB =4cm ta có 2+ AB = 4 AB = 4 - 2 AB = 2(cm) OA =ABc/ Theo câu a và b ta có A là trung điểm của đoạn OB.vBµi 60 (sgk T125)O...ABxTiÕt 12 ;Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ngTiết 12:TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG1. Trung điểm của đoạn thẳng Định nghĩa2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng ABVí dụ: Đoạn thẳng AB có độ dài bằng 5cm. Hãy vẽ trung điểm M của đoạn thẳng ấy.Ta có MA + MB = ABVì M là trung điểm của đoạn thẳng AB nên:MA = MBSuy ra :GiảiMA = MB == 2,5 cmTrung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A, BTiết 12:TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG1. Trung điểm của đoạn thẳng Định nghĩa2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng AB91234567810Trên tia AB, vẽ điểm M sao cho AM = 2,5cmCách 1: §o ®¹cMTrung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A, BTiết 12:TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG1. Trung điểm của đoạn thẳng Định nghĩaCách 2:GÊp giÊyVẽ đoạn thẳng AB trên giấy. Gấp giấy sao cho điểm B trùng vào điểm A. Nếp gấp cắt đoạn AB tại trung điểm M cần xác định.2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng AB*Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A, BCách 2:GÊp giÊyCách 1:§ïng th­íc ®Ó ®oTiết 12:TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG1. Trung điểm của đoạn thẳng 2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng ABTrung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A, BĐịnh nghĩaC¸ch 3 :dïng d©yCách 2: GÊp giÊyCách 1: Dïng th­íc ?Nếu dùng một sợi dây để chia một thanh gỗ thành 2 phần dài bằng nhau thì làm thế nào ?*Cách làm :-Dùng sợi dây xác định chiều dài của thanh gỗ-Gấp đôi sợi dây (bằng chiều dài thanh gỗ ) sao cho hai đầu mút trùng nhau.Nếp gấp của dây xác định trung điểm của thanh gỗ khi đặt trở lại.-Dùng bút chì đánh dấu trung điểm.ABdMdïng com paTiết 12:TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG1. Trung điểm của đoạn thẳng Định nghĩa2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng AB?Nếu dùng một sợi dây để chia một thanh gỗ thành 2 phần dài bằng nhau thì làm thế nào ?*Cách làm :-Dùng sợi dây xác định chiều dài của thanh gỗ-Gấp đôi sợi dây (bằng chiều dài thanh gỗ ) sao cho hai đầu mút trùng nhau.Nếp gấp của dây xác định trung điểm của thanh gỗ khi đặt trở lại.-Dùng bút chì đánh dấu trung điểm.Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A, BTiết 12:TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG1. Trung điểm của đoạn thẳng Định nghĩa2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng ABTrung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A, BBµi 63 (sgk) : ®iÒn ®óng sai vµo ngay sau c¸c c©u sau : ®iÓm I lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng ab khi :a. ia=ib b. Ia+ib=abc. ia+ib=ab vµ ia=ibd. Ia = ib = 1/2 abss®®M là trung điểmCủa đoạn thẳng ABMA+MB=ABMA =MBQua bài học này các em cần nắm đượcBa cách xác định trung điểm M của đoạn thẳng AB.Cách 1 dùng thướcCách 2 Gấp giấyCách 3 dùng dâyBÀI TẬP CỦNG CỐ Cho hai tia ®èi nhau Ox, Ox’. Trªn tia Ox vÏ ®iÓm A sao cho OA = 2 cm. Trªn tia Ox’ vÏ ®iÓm B sao cho OB = 2cm. Hái O cã lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB kh«ng ? V× sao ?Bµi 61 (SGK): Tr¶ lêi : Ta cã : §iÓm O lµ gèc chung cña hai tia ®«i nhau Ox, Ox’. §iÓm A thuéc tia Ox, §iÓm B thuéc tia Ox’ nªn ®iÓm O n»m gi÷a hai ®iÓm A,B. Mµ OA = OB = 2cm. VËy ®iÓm O lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng ABHƯỚNG DẪN Ở NHÀ: Học thuộc kh¸i niệm trung điểm của đoạn thẳng. C¸ch vÏ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng. Ph©n biÖt : §iÓm n»m gi÷a ,®iÓm chÝnh gi÷a, trung ®iÓm. Lµm c¸c bµi tËp 60, 62, 64 sgk. ¤n tËp vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái ,bµi tËp trang 124 ®Ó tiÕt sau «n tËpKÍNH CHÀO QUÝ THẦY, CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 10. Trung điểm của đoạn thẳng - Trần Quang Phong - Trường THCS Tân Lễ.ppt