Tiết 63: Tính chất 3 đường cao của tam giác - Trường THCS Xuân Lâm

* Tính chất của tam giác cân:

 Trong một tam giác cân, đường trung trực ứng với cạnh đáy đồng thời là đường phân giác, đường trung tuyến và đường cao cùng xuất phát từ đỉnh đối diện với cạnh đó.

* Nhận xét:

 Trong một tam giác, nếu hai trong bốn loại đường (đường trung tuyến, đường phân giác, đường cao cùng xuất phát từ một đỉnh và đường trung trực ứng với cạnh đối diện của đỉnh này) trùng nhau thì tam giác đó là tam giác cân.

 

ppt 19 trang Người đăng giaoan Lượt xem 1286Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 63: Tính chất 3 đường cao của tam giác - Trường THCS Xuân Lâm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KÍNH CHÀO QUÝ THẦY GIÁO ,CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ GIÁO ÁN TOAN 87 TRƯỜNG THCS XUÂN LÂMTHCS PHƯỚC HƯNG NGUYỄN HỮU THẢO email: pvhuuthao@gmail.comLíp7Líp 7A thi ®ua häc tËp tèt !GV THCSCAO LI£Nto¸n häcTiÕt 63tÝnh chÊt ba ®­êng cao trong tam gi¸c3Mét sè quy ®ÞnhPhÇn cÇn ph¶i ghi vµo vë: 1. C¸c ®Ò môc. 2. Khi nµo xuÊt hiÖn biÓu t­îng 	 3. C¸c môc cã ký hiÖu ? 4KiÓm tra bµi cò1) Dïng ªke vÏ ®­êng th¼ng ®i qua mét ®iÓm vµ vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng cho tr­íc.2) Nªu c¸c lo¹i ®­êng trong tam gi¸c mµ em ®· häc vµ tÝnh chÊt cña nã.51. §­êng cao cña tam gi¸c.§Þnh nghÜa: Trong mét tam gi¸c, ®o¹n th¼ng vu«ng gãc kÎ tõ mét ®Ønh ®Õn ®­êng th¼ng chøa c¹nh ®èi diÖn gäi lµ ®­êng cao cña tam gi¸c ®ã.TiÕt 63: tÝnh chÊt ba ®­êng cao cña tam gi¸cABCI VÝ dô: Trong h×nh vÏ trªn, ®o¹n th¼ng AI lµ ®­êng cao xuÊt ph¸t tõ ®Ønh A cña tam gi¸c ABC. NhËn xÐt: Mçi tam gi¸c cã ba ®­êng cao6A CBBACBACDùng êke vẽ ba đường cao của tam giác ABC. Hãy cho biết ba đường cao của tam giác đó có cùng đi qua một điểm hay không?72. TÝnh chÊt ba ®­êng cao cña tam gi¸c1. §­êng cao cña tam gi¸cA  HCBIBACIKLHTiÕt 63: tÝnh chÊt ba ®­êng cao cña tam gi¸cDùng êke vẽ ba đường cao của tam giác ABC.Hãy cho biết ba đường cao của tam giác đó có cùng đi qua một điểm hay không??1BACIKLH82. TÝnh chÊt ba ®­êng cao cña tam gi¸c1. §­êng cao cña tam gi¸c* ĐỊNH LÝ:	Ba đường cao của một tam giác cùng đi qua một điểm(điểm đó gọi là trực tâm của tam giác)BACIKLHTiÕt 63: tÝnh chÊt ba ®­êng cao cña tam gi¸cVÝ dô: §iÓm H gäi lµ trùc t©m cña tam gi¸c ABC9BACIKLHBµi to¸n:	Cho tam gi¸c ABC nh­ h×nh vÏ, h·y chØ ra c¸c ®­êng cao cña tam gi¸c HBC. Tõ ®ã h·y chØ ra trùc t©m cña tam gi¸c ®ã. T­¬ng tù ®èi víi tam gi¸c HAB, HAC chØ ra c¸c ®­êng cao vµ trùc t©m cña c¸c tam gi¸c ®ã.10BACI* Tính chất của tam giác cân: Trong một tam giác cân, đường trung trực ứng với cạnh đáy đồng thời là đường phân giác, đường trung tuyến và đường cao cùng xuất phát từ đỉnh đối diện với cạnh đó.3. VÒ c¸c ®­êng cao, trung tuyÕn, trung trùc, ph©n gi¸c cña tam gi¸c c©n* Nhận xét: Trong một tam giác, nếu hai trong bốn loại đường (đường trung tuyến, đường phân giác, đường cao cùng xuất phát từ một đỉnh và đường trung trực ứng với cạnh đối diện của đỉnh này) trùng nhau thì tam giác đó là tam giác cân.TiÕt 63: tÝnh chÊt ba ®­êng cao cña tam gi¸c11ABCDFE* Đặc biệt đối với tam giác đều, từ tính chất trên ta suy ra: Trong tam giác đều, trọng tâm, trực tâm, điểm cách đều ba đỉnh, điểm nằm trong tam giác và cách đều ba cạnh là bốn điểm trùng nhau.3. VÒ c¸c ®­êng cao, trung tuyÕn, trung trùc, ph©n gi¸c cña tam gi¸c c©nTiÕt 63: tÝnh chÊt ba ®­êng cao cña tam gi¸c12BACIHGOLª-«-na ¬ -le (1707 - 1783)13luyÖn tËp14a) Trong tam gi¸c ®Òu, trùc t©m cña tam gi¸c c¸ch ®Òu ba c¹nh cña tam gi¸cb) Trong tam gi¸c giao ®iÓm cña ba ®­êng trung trùc gäi lµ trùc t©m cña tam gi¸cc) Trong tam gi¸c c©n, trùc t©m, träng t©m, giao ®iÓm cña ba ®­êng ph©n gi¸c, giao ®iÓm cña ba ®­êng trung trùc cïng n»m trªn mét ®­êng th¼ngd) Trong tam gi¸c c©n, ®­êng trung tuyÕn nµo còng lµ ®­êng cao, ®­êng ph©n gi¸cTrong caùc khaûng ñònh sau, khaûng ñònh naøo ñuùng, khaûng ñònh naøo sai. ÑUÙNG ROÀI !SAI ROÀI !Bµi tËp tr¾c nghiÖm15Bài tập 59 (SGK - Tr.83)500Cho hình bên.a) Chứng minh: NS  LMb) Khi , hãy tính góc MSP và PSQPhân tích:NS  LMPMLQSNNS là đường cao của  MNLS là trực tâm của  MNL  S = MQ  LPMQ và LP là đường cao của  MNL (gt)16Bài tập 59 trang 83a/. Tam giác LMN có hai đường cao LP và MQ giao nhau tại S. S là trực tâm tam giác. NS thuộc đường cao thứ ba.NS  LM( vì trong tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau)( định lý trên).Vìkề bù với500PMLQSN17 N¾m ch¾c c¸c ®­êng trong tam gi¸c ®· häc. Bµi tËp: 58, 60, 62 (SGK- Tr 83) ChuÈn bÞ c¸c c©u hái ¤n tËp ch­¬ng. H­íng dÉn vÒ nhµ18xin tr©n träng c¶m ¬n 19120

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 9. Tính chất ba đường cao của tam giác - Trường THCS Xuân Lâm.ppt