Bài giảng Đại số lớp 7 - Tiết học 17: Số vô tỉ - Khái niệm về căn bậc hai

Khái niệm số vô tỉ:

Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Số thập phân hữu hạn

 

ppt 27 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 06/04/2019 Lượt xem 98Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Đại số lớp 7 - Tiết học 17: Số vô tỉ - Khái niệm về căn bậc hai", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GDthi ®ua d¹y tèt - häc tètTRƯỜNG THCS ĐẠI SỐ7 CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔVỀ THĂM LỚP 7AKIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi 1: T×m số hữu tỉ x, biÕt: b, Câu hỏi 2:Thế nào là số hữu tỉ? Hãy viÕt sè h÷u tØ vµ d­íi d¹ng số thập phân ? Tõ ®ã nªu nhËn xÐt vÒ quan hÖ gi÷a sè h÷u tØ vµ số thập phân?a, c, d, Tiết 17:SỐ VÔ TỈ - KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI EABDC1mF a) SAEBF =1.1 = 1 ( m2 ) SAEBF SABF = 2 . SABCD SABF = 4 . SABCD SAEBF= 2 . 1 b) Gọi x(m) là độ dài cạnh hình vuông ABCD (x>0)x SABCD =x.x = x2= 2 = 2. *) Bµi to¸n : Cho h×nh vÏ, trong ®ã h×nh vu«ng AEBF cã c¹nh b»ng 1m, h×nh vu«ng ABCD cã c¹nh AB lµ mét ®­êng chÐo cña h×nh vu«ng AEBF.TÝnh diÖn tÝch h×nh vu«ng AEBF  TÝnh diÖn tÝch h×nh vu«ng ABCD.TÝnh ®é dµi ®­êng chÐo AB.  x = 1,4142135623730950488016887Giải= 2 (m2)Số vô tỉSố thập phân vô hạn không tuần hoànSố hữu tỉ Số thập phân hữu hạnSố thập phân vô hạn tuần hoànQISố vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.b) Khái niệm số vô tỉ:?1Tìm các căn bậc hai của 16?+)Víi a > 0 Sè d­¬ng kÝ hiÖu lµ: Sè ©m kÝ hiÖu lµ: Cã đúng hai c¨n bËc haiCã mét c¨n bËc haikÝ hiÖu lµ: = =0 a kh«ng cã c¨n bËc hai.* Chú ý+)Víi a = 0 +)Víi a 0Nªn x = Sè d­¬ng 2 cã hai căn bËc hai lµ: vµ - EABDC1mFxnên:( )2 =( )2 =2 = 1,4142135623730950488016là số vô tỉ§iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng:x40,25(-3)210440,25(-3)22160,50,0625381102 Bµi 85 ( sgk- 41):KiÕn thøc cÇn nhí Bµi 82/SGK/41: Theo mÉu: V× 22= 4 nªn = 2, h·y hoµn thµnh bµi tËp sau:V× 52 = . nªn = 5;V× 7... = 49 nªn  = 7;V× 1 = 1 nªn =  V× =  nªn  = 1252522Bµi tËp cñng cè: Bµi 84( SGK- 41): H·y chọn c©u tr¶ lêi ®óng. NÕu thì x2 b»ng : A) 2 ;	B) 4 ; 	C) 8 ;	D) 16 ;Gi¶i thÝch: Gi¶i thÝch: H­íng dÉn tù häc ë nhµN¾m v÷ng ®Þnh nghÜa sè v« tØ.§Þnh nghÜa c¨n bËc hai, c¸ch sö dông m¸y tÝnh bá tói ®Ó tÝnh c¨n bËc hai cña mét sè kh«ng ©m.§äc môc cã thÓ em ch­a biÕt.Bµi tËp 83, 85, 86 (tr 41, 42 – sgk).? T×m hiÓu thÕ nµo lµ sè thùc.H·y viÕt sè h÷u tØ vµ d­íi d¹ng STP ? Tõ ®ã nªu nhËn xÐt vÒ quan hÖ gi÷a sè h÷u tØ vµ STP?Yªu cÇu 1:Yªu cÇu 2:T×m x biÕt:a, b, c, KiÓm tra bµi còBµi 83/SGK/41:Ta cã = 5; = -5 ; = = 5. Theo mÉu h·y tÝnh:a) b) c) d) e) Gi¶i: a) = 6 b) = -4 c) = d) = 3e) = 3*Trong c¸c sè sau ®©y, sè nµo lµ sè h÷u tØ? V× sao?14 ; -13 ; 0 ; 0,75 ;1,(54); 1,414213562373095048801688714; -13; 0; 0,75; 1,(54) lµ c¸c sè h÷u tØSè 1,4142135623730950488016887kh«ng lµ sè h÷u tØ. x2 = 2 (x > 0) x = 1,4142135623730950488016887.Ta nãi vµ lµ c¸c c¨n bËc hai cña( )2 =( )2 =2 = 1,4142135623730950488016 2 = 2 = ( 0)NÕu sè tù nhiªn a kh«ng lµ sè chÝnh ph­¬ng th× lµ sè v« tØ.Ta cã thÓ chøng ming ®­îc r»ng: lµ c¸c sè v« tØ.( )2 =( )2 =2x= 1,4142135623730950488016x2= 2, x>0 x = Bµi 84/SGK/41:H·y chän c©u tr¶ lêi ®óng:a) NÕu = 2 th× b»ng:A) 2; B) 4 ; C) 8 ; D) 16 .b) NÕu th× b»ng: A) 0 hoÆc -1 B) 2 hoÆc 1 C) 0 hoÆc 1 D) 2 hoÆc 0 TiÕt 17 - § 11: Sè v« tØ. Kh¸i niÖm vÒ c¨n bËc hai Gi¶i:a) Bµi to¸n:/SGK/40 Cho h×nh 5, trong ®ã h×nh vu«ng AEBF cã c¹nh b»ng 1m, h×nh vu«ng ABCD cã c¹nh AB lµ mét ®­êng chÐo cña h×nh vu«ng AEBF. ? TÝnh diÖn tÝch h×nh vu«ng ABCD; ? TÝnh ®é dµi ®­êng chÐo AB FACBEDH×nh 51m1) Sè v« tØ +)Ta thÊy SAEBF=2SABF SABCD=4SABFSABCD=2SAEBFMµ SAEBF=1m2 SABCD=2m2+) Gäi AB= x (x>0)  SABCD= x2 mµ SABCD=2m2x2=2Ng­êi ta ®· chøng minh ®­îc r»ng: Kh«ng cã sè h÷u tØ nµo mµ b×nh ph­¬ng b»ng 2 vµ ®· tÝnh ®­îc x = 1,4142135623730950488016887.x lµ mét sè thËp ph©n v« h¹n kh«ng tuÇn hoµn vµ ®­îc gäi sè v« tØ.Gi¶i:FACBED1m2)Kh¸i niÖm vÒ c¨n bËc hai:.Ta nãi 3 vµ -3 lµ c¸c c¨n bËc hai cña 9+) x2= 0 x=0. +) x2=9x = 3; x= -3 T×m x, biÕt:+) x2= 9; +) x2= ; +) x2= +) x2= -4 0Gi¶i: -4 kh«ng cã c¨n bËc hai.. +) x2= x = ;x = .  vµ lµ c¸c c¨n bËc hai cña .Ta nãi vµ lµ c¸c c¨n bËc hai cña 0 lµ c¨n bËc hai cña 0a) Bµi to¸n:+) x2= -4   x.Ta nãi vµ lµ c¸c c¨n bËc hai cña 2 = 2 = ( 0)Kh¸i niÖm sè v« tØKh¸i niÖm vÒ c¨n bËc haiKiÕn thøc cÇn nhí§Þnh nghÜa c¨n bËc hai cña mét sè a kh«ng ©m.KÝ hiÖu c¸c c¨n bËc hai cña mét sè a kh«ng ©m >0 = 0 Cã hai c¨n bËc hai lµ:Cã mét c¨n bËc hai lµ: =0*KÝ hiÖu tËp hîp c¸c sè v« tØ lµ IBµi tËp: §iÒn kÝ hiÖu( ,) thÝch hîp vµo chç trèng:-5 Q ; I; Q ; -5 I0,124354657875256897 Q; 0,124354657875256897 I.I Q=Bµi to¸n më ®Çux2 = 2 vµ x > 0Nªn x = EABDC1mFx( )2 =( )2 =2 = 1,4142135623730950488016vì:

Tài liệu đính kèm:

  • pptChuong_I_11_So_vo_ti_Khai_niem_ve_can_bac_hai.ppt