Cấu trúc đề kiểm tra học kì môn: Toán lớp 9

I.YÊU CẦU:

• Đảm bảo lượng kiến thức bộ môn đã giảng dạy được kiểm tra đầy đủ và toàn diện.

• Đánh giá được mức độ năng lực của người học theo từng cấp độ:

 + Năng lực nhận thức (Biết, hiểu, áp dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá, chuyển giao, sáng tạo)

 + Năng lực tư duy (Tư duy logic, tư duy trừu tượng, tư duy sáng tạo)

• Chống hiện tượng học tủ, luyện mẫu trong kiểm tra, đánh giá.

II.NỘI DUNG KIỂM TRA:

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 03/04/2019 Lượt xem 198Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Cấu trúc đề kiểm tra học kì môn: Toán lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH 
CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 
MÔN: TOÁN- LỚP 9
I.YÊU CẦU: 
• Đảm bảo lượng kiến thức bộ môn đã giảng dạy được kiểm tra đầy đủ và toàn diện.
• Đánh giá được mức độ năng lực của người học theo từng cấp độ:
 + Năng lực nhận thức (Biết, hiểu, áp dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá, chuyển giao, sáng tạo)
 + Năng lực tư duy (Tư duy logic, tư duy trừu tượng, tư duy sáng tạo) 
• Chống hiện tượng học tủ, luyện mẫu trong kiểm tra, đánh giá.
II.NỘI DUNG KIỂM TRA: 
1.HỌC KÌ 1
Yêu cầu kiến thức
Yêu cầu kĩ năng
Yêu cầu năng lực
ĐẠI SỐ
Yêu cầu phải biết, hiểu các kiến thức về
 • Căn bậc hai
 • Căn bậc 2 và hằng đẳng thức 
 • Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương.
• Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương.
• Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
 • Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai.
• Căn bậc ba.
• Khái niệm về hàm số.
• Hàm số bậc nhất.
• Đồ thị hàm số ()
• Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
• Hệ số góc của đường thẳng .
Yêu cầu phải có kĩ năng: biết, hiểu, vận dụng, phân tích, tổng hợp các kiến thức đã học vào việc giải các bài toán sau:
• Kĩ năng vận dụng các kiến thức về căn bậc hai, căn bậc ba để giải quyết các bài toán chứa căn bậc hai, căn bậc ba.
• Kĩ năng vận dụng các khái niệm hàm số, hàm số bậc nhất, để giải các bài toán về hàm số hàm số bậc nhất, đồ thị hàm số () và các kiến thức liên quan.
• Biết vận dụng các kiến thức về căn bậc hai, căn bậc ba để giải quyết các bài toán chứa căn bậc hai, căn bậc ba dạng tổng hợp.
.
. • Biết vận dụng các khái niệm hàm số, hàm số bậc nhất, để giải các bài toán về hàm số hàm số bậc nhất, đồ thị hàm số () và các kiến thức liên quan dạng tổng hợp.
HÌNH HỌC
• Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
• Tỉ số lượng giác của góc nhọn.
• Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời.
• Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn
• Đường kính và dây của đường tròn
• Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
• Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
• Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn
• Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
• Kĩ năng vận dụng một số hệ thức về cạnh và đường cao cũng như một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông để hoàn thiện đầy đủ các hệ thức lượng trong tam giác vuông, từ đó giải tam giác vuông.
• Kĩ năng nhận biết đường tròn, các yếu tố của đường tròn như: đường kính, dây của đường tròn.
• Kĩ năng hiểu liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây.
• Kĩ năng nhận biết tiếp tuyến của một đường tròn, từ đó có kĩ năng tư duy để chứng minh đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn và tính chất của 2 tiếp tuyến cắt nhau.
• Giải tam giác vuông
• Tìm tỉ số lượng giác của góc nhọn.
• Biết, vận dụng, tư duy sáng tạo: Dùng tính chất của đường tròn để chứng minh tính chất hình học, hoặc tìm một kết quả hình học.
2.HỌC KÌ 2
Yêu cầu kiến thức
Yêu cầu kĩ năng
Yêu cầu năng lực
ĐẠI SỐ
Yêu cầu phải biết, hiểu các kiến thức về: 
• Phương trình bậc nhất hai ẩn
• Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
• Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế 
• Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng
• Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
• Hàm số ()
• Đồ thị của hàm số ()
• Phương trình bậc hai một ẩn số
• Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
• Công thức nghiệm thu gọn.
• Hệ thức Vi-ét và ứng dụng.
• Phương trình quy về phương trình bậc hai.
• Giải bài toán bằng cách lập phương trình.
• Kĩ năng hiểu giải phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
• Kĩ năng vận dụng giải toán bằng cách lập hệ phương trình.
• Kĩ năng biết vẽ đồ thị hàm số ()
• Kĩ năng biết giải phương trình bậc hai một ẩn số
• Kĩ năng vận dụng hệ thức Viét tính biểu thức đối xứng giữa các nghiệm số, cũng như các bài toán liên quan
• Kĩ năng sáng tạo giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc hai.
• Biết vận dụng giải phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng các phương pháp đã học và phải biết giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
• Phân tích tổng hợp các kiến thức về hàm số và đồ thị của hàm số , cách giải phương trình bậc hai một ẩn, dùng hệ thức Viét tính biểu thức đối xứng giữa các nghiệm số, cũng như các bài toán liên quan có chứa tham số, giải được các phương trình quy về phương trình bậc hai, giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc hai dạng tổng hợp.
HÌNH HỌC
• Vị trí tương đối của hai đường tròn
• Góc ở tâm. Số đo cung
• Liên hệ giữa cung và dây
• Góc nội tiếp
• Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung
• Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn
• Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn
• Cung chứa góc
• Tứ giác nội tiếp
• Đường tròn ngoại tiếp- đường tròn nội tiếp
• Độ dài đường tròn
• Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
• Kĩ năng hiểu được vị trí tương đối của hai đường tròn
• Kĩ năng biết xác định cũng như vận dụng góc nội tiếp chứng minh một tính chất hình học.
• Kĩ năng áp dụng kiến thức đã học để chứng minh tứ giác nội tiếp
• Kĩ năng biết tính độ dài đường tròn và diện tích hình tròn.
• Phân tích, tổng hợp các tính chất đường tròn để chứng minh một tính chất hình học.
• Chứng minh tứ giác nội tiếp một cách tư duy, sáng tạo.
• Phân tích, tổng hợp các tính chất đường tròn để tìm một đại lượng hình học.
III.CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA: 
1.Hình thức đề: Tự luận
2.Thời lượng: 90 phút
IV.MẪU MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: (do người ra đề trực tiếp thực hiện)
Nội dung kiểm tra
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Sáng tạo
Phần A.
Câu.....
Câu.....
Phần B
Câu.....
Câu.....
Cộng
30
30
30
10
 Lưu ý: 
• Đề kiểm tra học kì cần đảm bảo theo phân phối chương trình, kế hoạch thời gian năm học và hướng dẫn giảm tải.
• Đối với các nội dung kiến thức từ thời gian kiểm tra học kì 2 trở về sau, các trường THCS chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá.

Tài liệu đính kèm:

  • docToan 9.doc