Đề cương ôn tập Giáo dục công dân 6 (năm 2015 - 2016)

I/ Trắc nghiệm.

1. Câu thành ngữ nào sau đây nói về tính tiết kiệm?

A. Cơm thừa gạo thiếu. B. Vung tay quá trán.

C. Góp gió thành bão. D. Kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

2. Hành vi nào sau đây biểu hiện tính lịch sự?

A. Thái độ cục cằn, thô lỗ. B. Quát mắng người khác.

C. Nói quá to. D. Biết cảm ơn, biết xin lỗi.

3. Hành vi thể hiện việc sống chan hoà với mọi người:

A. Cởi mở, vui vẻ.

B. Không góp ý cho ai cả vì sợ mất lòng.

C. Chuyện của ai người ấy làm, không cần quan tâm đến người khác.

D. Khi chỉ định thì mới phát biểu vì sợ phát biểu sai bạn cười.

4. Hành vi thể hiện tình yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên:

A. Chặt phá rừng một cách bừa bãi

B. Chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

C. Vứt rác trên đường đi.

D. Bao che cho những người dùng thuốc nổ để đánh bắt cá.

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 02/04/2019 Lượt xem 230Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập Giáo dục công dân 6 (năm 2015 - 2016)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GDCD6 HK I (2015 - 2016)
I/ Trắc nghiệm.
1. Câu thành ngữ nào sau đây nói về tính tiết kiệm?
Cơm thừa gạo thiếu.	B. Vung tay quá trán.
Góp gió thành bão.	D. Kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
2. Hành vi nào sau đây biểu hiện tính lịch sự?
Thái độ cục cằn, thô lỗ.	B. Quát mắng người khác.
C. Nói quá to.	D. Biết cảm ơn, biết xin lỗi.
3. Hành vi thể hiện việc sống chan hoà với mọi người:
A. Cởi mở, vui vẻ.
B. Không góp ý cho ai cả vì sợ mất lòng.
C. Chuyện của ai người ấy làm, không cần quan tâm đến người khác.
D. Khi chỉ định thì mới phát biểu vì sợ phát biểu sai bạn cười.
4. Hành vi thể hiện tình yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên:
Chặt phá rừng một cách bừa bãi
Chăm sóc và bảo vệ cây xanh.
Vứt rác trên đường đi.
Bao che cho những người dùng thuốc nổ để đánh bắt cá.
5. Hãy sử dụng các từ sau: (A) phấn đấu; (B) con ngoan;(C) chủ nhân; (D)học tập; (E) lập nghiệp để điền vào chỗ trống để nói lên mục đích học tập của học sinh. 
“ Học sinh là ...(1)..........tương lai của đất nước. Học sinh phải nỗ lực (2)....... để trở thành... (3)trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, người công dân tốt ; trở thành con người chân chính có đủ khả năng lao động để tự...(4).......và góp phần xây dựng quê hương, đất nước, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.”
6. Hãy điền vào ô trống chữ Đ (đúng), chữ S (sai) cho phù hợp với các hành vi sau.
Hành vi
Đúng/Sai
1.“Có công mài sắt, có ngày nên kim” là câu tục ngữ nói về tính siêng năng, kiên trì.
2. Kính thầy, yêu bạn là biểu hiện của người học sinh có lễ độ.
3. Tiết kiệm thời gian không phải là một hình thức tiết kiệm.
4. Học sinh chỉ cần học giỏi là đủ, không cần tham gia các hoạt động do lớp, Đội tổ chức.
7. Nh÷ng viÖc lµm biÓu hÞªn biÕt ch¨m sãc søc khoÎ
Mçi buæi s¸ng em ®Òu tËp thÓ dôc 
Khi ¨n c¬m em kh«ng ¨n véi vµng mµ nhai kü
§· bèn ngµu em kh«ng thay quÇn ¸o
Trêi nãng TuÊn thÊy ng­êi l¹nh, TuÊn ®· b¶o MÑ ®­a ®Õn tr¹m y tÕ ®Ó kh¸m bÖnh
8. Nh÷ng ý nµo sau ®©y lµ siªng n¨ng, kiªn tr×
Siªng n¨ng lµ ®øc tÝnh cña con ng­êi biÓu hiÖn ë sù cÇn cï, tù gi¸c miÖt mµi, lµm viÖc th­êng xuyªn ®Òu ®Æn
 Kiªn tr× lµ sù qyuyÕt t©m lµm ®Õn cïng dï cã gÆp khã kh¨n gian khæ
 C. Siªng n¨ng, kiªn tr× sÏ gióp cho con ng­êi thµnh c«ng trong c«ng viÖc trong cuéc sèng
 D. Ý khác
9. Hµnh vi nµo sau ®©y thÓ hiÖn ng­êi cã lÔ ®é
§i xin phÐp, vÒ chµo hái
Nãi leo trong giê häc
Gäi d¹ b¶o v©ng
Ngåi v¾t vÎo trªn ghÕ tr­íc mäi ng­êi 
KÝnh thÇy yªu b¹n
10. ThÕ nµo lµ biÕt ¬n?
BiÕt ¬n lµ sù bÇy tá th¸i ®é tr©n träng, t×nh c¶m, vµ nh÷ng viÖc lµm ®Òn ¬n ®¸p nghÜa
BiÕt ¬n lµ ph¶i tr¶ nh÷ng g× ng­êi kh¸c cho m×nh
BiÕt ¬n t¹o nªn mèi quan hÖ tèt ®Ñp gi÷a ng­êi víi ng­êi
C¶ A vµ C
11. ThÕ nµo lµ sèng chan hßa víi mäi ng­êi?
sèng chan hßa lµ sèng vui vÎ, hoµ hîp víi moÞ ng­êi vµ s½n sµng tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng chung cã Ých
sèng chan hoµ sÏ ®­îc mäi ng­êi gióp ®ì, gãp phÇn vµo viÖc x©y dùng mèi quan hÖ x· héi tèt ®Ñp
Sèng chan hoµ lµ sèng cho b¶n th©n
C¶ A vµ B
12. H·y t×m nh÷ng ý ®óng biÓu hiªn tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng tËp thÓ vµ ho¹t ®éng x· héi
 	A. TÝch cùc tham dän vÖ sinh c«ng céng
 	B. Tham gia v¨n nghÖ TDTT cña tr­êng
 	C. H­ëng øng phong trµo ñng hé ®ång bµo bÞ b·o lôt
 	D. c¶ A,B,C
II/ TỰ LUẬN: 
1. Lễ độ là gì? Nêu một số ví dụ của người học sinh có lễ độ.
Lễ độ là cách cư xử đúng mực của mỗi người trong khi giao tiếp với người khác.
 Một số ví dụ của người học sinh có lễ độ :
- Đi xin phép; về chào hỏi; gọi dạ; bảo vâng; kính Thầy, yêu bạn 
2. Thiên nhiên bao gồm những gì? Vì sao con người cần phải yêu quý và bảo vệ thiên nhiên?
Con người cần phải yêu quý thiên nhiên vì:
- Thiên nhiên rất cần thiết cho cuộc sống của con người: cung cấp cho con người phương tiện, điều kiện để sinh sống như nước để uống, không khí để thở, rừng cây chắn gió, ngăn lũ 
- Nếu thiên nhiên bị tàn phá thì cuộc sống con người sẽ bị đe doạ.
3. Thủy là học sinh giỏi của lới 6A, nhưng Thủy không tham gia các hoạt động của lớp, của trường vì sợ mất thời gian, ảnh hưởng đến kết quả học tập của bản thân.
 a) Em hãy cho biết hành vi của Thuỷ là đúng hay sai? Vì sao?
 b) Nếu là Thuỷ, em sẽ làm gì?
Vì : 
- Bổn phận của người học sinh là phải tích cực tham gia các hoạt đông tập thể, hoạt động xã hội vì lợi ích chung, trong đó có lợi ích của bản thân.
- Nếu ai cũng làm như Thủy thì mọi hoạt động của lớp sẽ bị ngừng trệ.
- Tích cực tham gia các hoạt động của lớp, trường, Đội tổ chức.
4. Thế nào là Tôn trọng kỷ luật ? Em hãy nêu những lợi ích của việc tôn trọng kỷ luật ? 
- Tôn trọng kỉ luật là biết tự giác chấp hành những quy định chung của tập thể,của các tổ chức xã hội ở mọi nơi, mọi lú.Tôn trọng kỉ luật còn thể hiện ở việc chấp hành mọi sự phân công của tập thể như lớp học,cơ quan,doanh nghiệp
- Lợi ích : Mọi người đều tôn trọng kỉ luật thì cuộc sống gia đình nhà trường và xã hội sẽ có nề nếp,kỉ cương. Tôn trọng kì luật không những bào vệ lợi ích cộng đồng mà còn bảo đảm lợi ích bản thân.
5. Thế nào là tích cực ? thế nào là tự giác ? Nêu lợi ích của việc tích cực tự giác trong hoạt động tập thể.
- Tích cực là luôn luôn cố gắng, vượt khó,kiên trì học tập,làm việc và rèn luyện.
- Tự giác là chủ động làm việc, học tập,không cần ai nhắc nhở giám sát
* Lợi ích : - Mở rộng hiểu biết về mọi mặt
- Rèn luyện những kỹ năng cần thiết
- Góp phần xây dựng quan hệ tập thể,tình cảm thân ái.
- Được mọi người yêu quý.

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_cuong_on_tap_HKI_1516GDCD_6.doc