Đề kiểm tra môn Lịch sử lớp 7

1. Những nét chung về xã hội phong kiến.

 (1 tiết) Trình bày được đặc điểm kinh tế và giai cấp của xã hội phong kiến phương Đông và châu Âu. Nêu được khái niệm chế độ phong kiến tập quyền.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 227Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn Lịch sử lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ LỚP 7
IV. THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ
Chủ đề 
(nội dung,chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
 Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. Những nét chung về xã hội phong kiến.
 (1 tiết)
Trình bày được đặc điểm kinh tế và giai cấp của xã hội phong kiến phương Đông và châu Âu.
Nêu được khái niệm chế độ phong kiến tập quyền.
.
Số câu 
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu: 3/4
Số điểm: 2
Số câu :1/4
 Số điểm : 1
Số câu:
Số điểm:
Số câu
Số điểm
Số câu: 1
4điểm
=40% 
2. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước
(1 tiết)
Vẽ được sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý.
Số câu 
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu:
Số điểm :
Số câu: 
Số điểm: 
Số câu: 1
Số điểm: 2
Số câu
Số điểm
Số câu: 1 2điểm
= 20%
3. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên (thế kỉ XIII)
(4 tiết)
- Trình bày diễn biến, kết quả cuôc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ.
Nêu được những chiến lươc, chiến thuật mà ta đã sử dụng trong cuộc kháng chiến này.
Số câu 
Số điểm 
 Tỉ lệ %
Số câu :3/4
Số điểm : 3
Số câu:1/4
Số điểm: 1
Số câu : 
Số điểm : 
Số câu:
Số điểm:
Số câu 1
4 điểm
=40 % 
Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 3/4+3/4
Số điểm: 6
 60 %
Số câu:1/4+1/4
Số điểm:2 20%
Số câu:1
Số điểm: 2
20 %
Số câu :3
Số điểm:10
100%
MÔN : LỊCH SỬ
Thời gian làm bài 45 phút
 Câu 1: 
 a. Trình bày tình hình kinh tế và giai cấp xã hội của xã hội phong kiến ở phương Đông và ở phương Tây (châu Âu)? (3 điểm)
 b. Thế nào là chế độ phong kiến tập quyền? (1 điểm)
Câu 2: Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý? (2 điểm) 
Câu 3: 
 a. Trình bày cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông cổ? (3 điểm)
 b. Trong cuộc kháng chiến này ta đã sử dụng những chiến lược, chiến thuật nào? (1 điểm)
GỢI Ý ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Câu
Đáp án
Điểm
1
a
b
Các mặt
Phuơng Đông
 Phuơng Tây (C.Âu)
Kinh tế
Giống
- Cơ sở kinh tế: nông nghiệp (chăn nuôi) + TC.
- Ruộng đất nằm trong tay lãnh chúa hay địa chủ giao cho nông dân hay nông nô canh tác.
- Có nền kinh tế đóng kín (trong các công xã nông thôn hay trong các lãnh địa)
Khác
Từ thế kỉ XI công thương nghiệp phát triển
Giai cấp xh
Giống
Địa chủ và lãnh chúa bóc lột nông dân và nông nô bằngđịa tô.
Khác
- Địa chủ, nông dân lĩnh canh (tá điền)
- Lãnh chúa, nông nô
Đặc điểm kinh tế và xã hội của xã hội phong kiến phương Đông và phương Tây. (học sinh có thể trình bày bằng cách gạch đầu hàng không cần bảng)
Chế độ phong kiến tập quyền là chế độ nhà nước do vua đứng đầu theo cha truyền con nối và mọi quyền lực đều tập trung vào tay vua.
0,5
0,75
0,5
0,25
0,5
0,5
1
2
Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý.
Trung ương
Vua
Quan đại thần
Các quan văn
Huyện
Địa phương
24 lộ
Hương, xã
Các quan võ
Phủ
0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
3
a
b
* Diễn biến: 
- Tháng 1/1258, 3 vạn quân Mông Cổ tiến vào nước ta theo đường sông Thao. Giăc tiến qua Bạch Hạc rồi tiến đến Bình Lệ Nguyên. 
- Đến đây, giặc bị chặn lại ở phòng tuyến do vua Trần chỉ huy, cuộc chiến diễn ra ác liệt.
- Vì bảo toàn lực lượng ta chủ trương rút lui về Thăng Long. Sau đó tiếp tục lui về Thiên Mạc đồng thời thực hiện kế vườn không nhà trống ở Thăng Long.
 - Giặc vào Thăng Long thiếu lương thực, thực phẩm nên rơi và thế khó.
 - Nắm được, ta mở cuộc phản công ở Đông Bộ Đầu (phố Hàng Thang- Hà Nội).
* Kết quả: (0,5điểm)
 - 29/1/1258 quân Mông Cổ rút khỏi Thăng Long chạy về nước.
* Trong cuộc kháng chiến này chúng ta đã sử dụng kế vườn không nhà trống và kết lấy ít đánh nhiều, lấy yếu đánh mạnh.
1
0,5
0,5
0,5
0,25
0,25
1

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_su_7.doc