Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 23 Bài 22: Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng

Tiết 23 VAI TRÒ CỦA RỪNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG RỪNG

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức: + Hiểu được vai trò của rừng đối với toàn xã hội

 + Biết được nhiệm vụ của trồng rừng

2. Kỹ năng: Vận động các thành viên trong gia đình , mọi người xung quanh có ý thức bảo vệ rừng , tích cực trồng cây gây rừng

3. Thái độ: Học tập tích cực, sưu tầm tranh ảnh về rừng và nạn phá rừng

II. ĐỒ DÙNG:

- GV, HS : Sưu tầm tranh ảnh về rừng và nạn phá rừng

III. PHƯƠNG PHÁP:

- Thuyết trình, vấn đáp, gợi mở, hoạt động nhóm

IV. TỔ CHỨC GIỜ HỌC:

1. Khởi động

* Kiểm tra bài cũ:

Kể tên các phương thức canh tác. Nêu khái niệm các phương thức đó?

Nêu tác dụng của từng phương thức canh tác, nêu vận dụng ở địa phương?

* GV đặt vấn đề vào bài: Phá rừng là nguyên nhân cơ bản nhất gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng cho Trái Đất: ô nhiễm môi trường, đất đai bị xói mòn, khô hạn, bão lụt, nước biển ngày một dâng lên, nhiệt độ Trái Đất tăng dần. Do đó loài người phải có nhận thức đúng đắn về vai trò tác dụng của rừng trong cuộc sống và sản xuất, tích cực bảo vệ rừng phủ xanh Trái Đất

 

doc 3 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 20/10/2018 Lượt xem 426Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 23 Bài 22: Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TiÕt 23 Vai trß cña rõng vµ nhiÖm vô cña trång rõng
I. Môc tiªu bµi häc:
1. KiÕn thøc: + HiÓu ®­îc vai trß cña rõng ®èi víi toµn x· héi
 + BiÕt ®­îc nhiÖm vô cña trång rõng
2. Kü n¨ng: VËn ®éng c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh , mäi ng­êi xung quanh cã ý thøc b¶o vÖ rõng , tÝch cùc trång c©y g©y rõng
3. Th¸i ®é: Häc tËp tÝch cùc, s­u tÇm tranh ¶nh vÒ rõng vµ n¹n ph¸ rõng
II. §å dïng:
- GV, HS : S­u tÇm tranh ¶nh vÒ rõng vµ n¹n ph¸ rõng
III. Ph­¬ng ph¸p:
- ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, gîi më, ho¹t ®éng nhãm
IV. Tæ chøc giê häc:
1. Khëi ®éng
* KiÓm tra bµi cò:
KÓ tªn c¸c ph­¬ng thøc canh t¸c. Nªu kh¸i niÖm c¸c ph­¬ng thøc ®ã?
Nªu t¸c dông cña tõng ph­¬ng thøc canh t¸c, nªu vËn dông ë ®Þa ph­¬ng?
* GV ®Æt vÊn ®Ò vµo bµi: Ph¸ rõng lµ nguyªn nh©n c¬ b¶n nhÊt g©y ra nhiÒu t¸c h¹i nghiªm träng cho Tr¸i §Êt: « nhiÔm m«i tr­êng, ®Êt ®ai bÞ xãi mßn, kh« h¹n, b·o lôt, n­íc biÓn ngµy mét d©ng lªn, nhiÖt ®é Tr¸i §Êt t¨ng dÇn. Do ®ã loµi ng­êi ph¶i cã nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ vai trß t¸c dông cña rõng trong cuéc sèng vµ s¶n xuÊt, tÝch cùc b¶o vÖ rõng phñ xanh Tr¸i §Êt
2. Bµi míi
Ho¹t ®éng 1. T×m hiÓu vai trß cña rõng vµ trång rõng 
- Môc tiªu: HiÓu ®­îc vai trß cña rõng ®èi víi toµn x· héi 
- Thêi gian: 15 phót
- §å dïng: Tranh ¶nh vÒ rõng
- C¸ch tiÕn hµnh
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
- Yªu cÇu quan s¸t h×nh 34
- Nªu c©u hái th¶o luËn nhãm
? Nªu vai trß cña rõng th«ng qua c¸c h×nh ¶nh?
- Gäi c¸c nhãm b¸o c¸o 
- GV ghi l¹i nh÷ng kÕt qu¶ lªn gãc b¶ng
- GV nhËn xÐt
? H·y nªu c¸c vai trß cña rõng?
- GV kÕt luËn
- Yªu cÇu c¸ nh©n h·y kÓ tªn mét sè khu rõng lµ ®iÓm du lÞch? Khu rõng ®Ó phßng hé
- GV nhËn xÐt vµ bæ sung
* KÕt luËn: Chóng ta thÊy rõng cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi ®êi sèng con ng­êi vµ s¶n xuÊt, chÝnh v× vËy mçi chóng ta ph¶i biÕt b¶o vÖ rõng còng chÝnh lµ b¶o vÖ l¸ phæi cña chóng ta, chÝnh cuéc sèng chóng ta
- H§ nhãm th¶o luËn
- §¹i diÖn tõng nhãm b¸o c¸o
- Tõ kÕt qu¶ th¶o luËn 1 HS tæng kÕt l¹i toµn bé c¸c vai trß
- Nghe vµ ghi vµo vë
+ Lµm s¹ch m«i tr­êng kh«ng khÝ: HÊp thô c¸c lo¹i khÝ ®éc h¹i, bôi trong kh«ng khÝ
+ Phßng hé: Ch¾n giã, h¹n chÕ tèc ®é dßng ch¶y, chèng xãi mßn, lë ®Êt
+ Cung cÊp l©m s¶n cho gia ®×nh, c«ng së, giao th«ng, xuÊt khÈu
+ Nghiªn cøu khoa häc vµ sinh ho¹t v¨n hãa
- C¸ nh©n nªu VD ®Ó c¶ líp tham kh¶o
Ho¹t ®éng 2. T×m hiÓu nhiÖm vô trång rõng cña n­íc ta
- Môc tiªu: BiÕt ®­îc nhiÖm vô cña trång rõng
- Thêi gian: 20 phót 
- §å dïng :Tranh ¶nh vÒ t×nh tr¹ng ph¸ rõng 
- C¸ch tiÕn hµnh
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
- Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh 35 th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái:
? So s¸nh rõng tù nhiªn, §é che phñ cña rõng, DiÖn tÝch ®åi träc n¨m 1995 víi n¨m 1943?
- Cã nhËn xÐt g× vÒ rõng n­íc ta n¨m 1995?
- Gäi c¸c nhãm b¸o c¸o
- GV ghi nhanh lªn b¶ng 
- GV nhËn xÐt
- §Æt c©u hái
? Nh×n vµo sè liÖu: §é che phñ, diÖn tÝch ®åi träc, rõng tù nhiªn em cã nhËn xÐt g× vÒ rõng n­íc ta hiÖn nay
GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn vÒ rõng n­íc ta hiÖn nay
- GV giíi thiÖu vÒ rõng ë Lµo Cai vµ Sa Pa
- §Æt c©u hái
? Rõng bÞ tµn ph¸ lµ do ®©u?
- GV nhËn xÐt vµ bæ sung
? Rõng bÞ tµn ph¸ sÏ dÉn ®Õn t¸c h¹i g×
- GV nhËn xÐt vµ bæ sung : Lµm cho nhiÖt ®é Tr¸i §Êt t¨ng lªn, n­íc biÓn d©ng lªn
- GV giíi thiÖu hËu qu¶ cña c¸c trËn b·o, lò mÊy n¨m gÇn ®©y ë n­íc ta 
- §Æt c©u hái, yªu cÇu hs th¶o luËn tr¶ lêi:
? Trång rõng ®Ó ®¸p øng nhiÖm vôg×
(GV gîi ý : Mçi vai trß thÓ hiÖn t­¬ng øng víi nhiÖm vô nhiÖm vô trång rõng)
- Gäi c¸c nhãm b¸o c¸o
- GV ghi nhanh kÕt qu¶ lªn b¶ng
- Cho c¸c nhãm nhËn xÐt
- GV nhËn xÐt vµ bæ sung
? H·y cho biÕt nhiÖm vô trång rõng ë n­íc ta
- GV kÕt luËn
- Cho HS kiªn hÖ thùc tÕ tr¶ lêi c©u hái SGK
- GV nhËn xÐt vµ bæ sung
ë Sapa ®Ò ra c¶ 3 lo¹i trång rõng: quan träng lµ trång rõng phßng hé
* KÕt luËn: Tr­íc nhiÖm vô trång rõng n­íc ta ®Ò ra th× mçi c¸ nh©n lu«n ph¶i biÕt b¶o vÖ rõng vµ thùc hiÖn mét c¸ch ®óng ®¾n
- Quan s¸t h×nh 35
- H§ nhãm th¶o luËn 
- §¹i diÖn nhãm b¸o c¸o 
- N¨m 1995; rõng n­íc ta bÞ tµn ph¸ mét c¸ch nhanh chãng: ®é che phñ gi¶m, ®åi träc xuÊt hiÖn nhiÒu
- nhãm kh¸c rót ra nhËn xÐt
- Rõng n­íc ta còng bÞ tµn ph¸ nghiªm träng
- Nghe vµ tù ghi vµo vë
Trong thêi gian qua rõng n­íc ta bÞ tµn ph¸ nghiªm träng, diÖn tÝch vµ ®é che phñ cña rõng gi¶m nhanh; diÖn tÝch ®åi träc vµ ®Êt hoang ngµy cµng t¨ng
- C¸ nh©n tr¶ lêi: Do ý thøc cña con ng­êi khai th¸c rõng mét c¸ch bõa b·i, ®èt rõng lµm n­¬ng rÉy
- C¸ nh©n tr¶ lêi: G©y ra lò quÐt, s¹t lë ®Êt, « nhiÔm m«i tr­êng
- Th¶o luËn nhãm t×m hiÓu 
- §¹i diÖn nhãm b¸o c¸o
- Dùa SGK tr¶ lêi
- HS nghe vµ ghi vµo vë 
- Th­êng xuyªn phñ xanh 19,8 triÖu ha ®Êt l©m nghiÖp
+ Trång rõng s¶n xuÊt
+ Trång rõng phßng hé
+ Trång rõng ®Æc dông
- C¸ nh©n tr¶ lêi theo ý hiÓu
4* Cñng cè
- Gäi 1 HS ®äc ghi nhí
- GV hÖ thèng toµn bé néi dung 
- §Æt c©u hái gäi HS tr¶ lêi
? Nªu vai trß cña rõng vµ trång rõng
? H·y nhËn xÐt rõng n­íc ta hiÖn nay
- GV ®¸nh gi¸ giê häc 
5* H­íng dÉn vÒ nhµ
 - DÆn HS vÒ häc bµi; 
 - §äc tr­íc bµi 23

Tài liệu đính kèm:

  • docTiết 23.doc
  • pptBai 22 vai tro cua rung va nhiem vu trong rung.ppt
  • docPhiếu TTGV- dayhoctichhop.doc