Giáo án Lớp 5, 6 tuổi - Hoạt động Làm quen với chữ viết - Đề tài: Làm quen với chữ cái h, k

GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN

Năm học 2014 - 2015

Lĩnh vực : Phát triển ngôn ngữ

Hoạt động: Làm quen với chữ viết

Chủ đề : Thế giới thực vật

Đề tài : Làm quen với chữ cái h, k

Loại tiết : Cung cấp kiến thức mới

Đối tượng: Trẻ 5- 6 tuổi

Thời gian : 30 phút

Số lượng : 25 trẻ

Ngày soạn :

Ngày dạy :

Giáo viên : Đỗ Thị Yến – Trường Mầm Non Hùng An

I / Mục đích yêu cầu

1/ Kiến thức

- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái h,k.

- Trẻ nhận ra chữ cái h,k trong tiếng, từ trọn vẹn thể hiện nội dung về thế giới thực vật.

- Trẻ nhận biết đặc điểm cấu tạo của chữ h,k

- Củng cố hiểu biết của trẻ về các loại cây, hoa, quả, rau , giá trị dinh dưỡng và ích lợi ,ý nghĩa đối với cuộc sống con người .

- Tích hợp gi áo dục hoật động âm nhạc, làm quen với toán.

2/ Kỹ năng

- 90-95 % Trẻ có kỹ năng phát âm đúng rõ ràng , chính xác chữ cái h, k

- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ

- Phát triển kỹ năng tri giác nhận ra chữ cái h.k bằng tay

- Trẻ có kỹ năng quan sát, so sánh phân biệt sự giống và khác nhau rõ nét giữa chữ h, k. qua đặc điểm cấu tạo của nét chữ .

- Phát triển khả năng nhanh nhẹn , khéo léo khi tham gia trò chơi.

 

doc 8 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 21/12/2020 Lượt xem 8Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 5, 6 tuổi - Hoạt động Làm quen với chữ viết - Đề tài: Làm quen với chữ cái h, k", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
gi¸o ¸n dù thi gi¸o viªn giái cÊp HUYỆN 
N¨m häc 2014 - 2015
LÜnh vùc : Ph¸t triÓn ng«n ng÷
Ho¹t ®éng: Lµm quen víi ch÷ viÕt
Chñ ®Ò : ThÕ giíi thùc vËt
§Ò tµi : Lµm quen víi ch÷ c¸i h, k
Lo¹i tiÕt : Cung cÊp kiÕn thøc míi
§èi t­îng: TrÎ 5- 6 tuæi
Thêi gian : 30 phót
Sè l­îng : 25 trÎ
Ngµy so¹n :
Ngµy d¹y : 
Giáo viên : Đỗ Thị Yến – Trường Mầm Non Hùng An
I / Môc ®Ých yªu cÇu
1/ KiÕn thøc
- TrÎ nhËn biÕt vµ ph¸t ©m ®óng ch÷ c¸i h,k.
- TrÎ nhËn ra ch÷ c¸i h,k trong tiÕng, tõ trän vÑn thÓ hiÖn néi dung vÒ thÕ giíi thùc vËt.
- TrÎ nhËn biÕt ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña ch÷ h,k
- Cñng cè hiÓu biÕt cña trÎ vÒ c¸c lo¹i c©y, hoa, qu¶, rau , gi¸ trÞ dinh d­ìng vµ Ých lîi ,ý nghÜa ®èi víi cuéc sèng con ng­êi .
- TÝch hîp gi ¸o dôc hoËt ®éng ©m nh¹c, lµm quen víi to¸n.
2/ Kü n¨ng
- 90-95 % TrÎ cã kü n¨ng ph¸t ©m ®óng râ rµng , chÝnh x¸c ch÷ c¸i h, k
- Ph¸t triÓn ng«n ng÷ m¹ch l¹c cho trÎ
- Ph¸t triÓn kü n¨ng tri gi¸c nhËn ra ch÷ c¸i h.k b»ng tay
- TrÎ cã kü n¨ng quan s¸t, so s¸nh ph©n biÖt sù gièng vµ kh¸c nhau râ nÐt gi÷a ch÷ h, k. qua ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña nÐt ch÷ .
- Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng nhanh nhÑn , khÐo lÐo khi tham gia trß ch¬i.
3. Gi¸o dôc
- TrÎ høng thó tham gia vµo ho¹t ®éng.
- TrÎ thÝch ®­îc lµm quen víi ch÷ c¸i h,k.
- Th«ng qua ho¹t ®éng trÎ yªu thÝch thiªn nhiªn , cã ý thøc ch¨m sãc, b¶o vÖ c©y, hoa, b¶o vÖ m«i tr­êng.
II. ChuÈn bÞ
1/ §å dïng cña c«
- Gi¸o ¸n ®Çy ®ñ
- M¸y chiÕu, m¸y tÝnh, que chØ, 2 b¶ng tõ. 1 lä hoa , chËu hoa hång, chËu c©y khÕ.
- C¸c file h×nh ¶nh: cã 12 Sile theo néi dung bµi d¹y
- C©y cã g¾n qu¶ cã ch÷ c¸i h,k
- Nh¹c bµi h¸t: Em yªu c©y xanh; Ra th¨m v­ên hoa
2/ §å dïng cña trÎ:
- Trang phôc ¸o v¸y hoa d©y tù lµm ( 3 bé) , vÒ lo¹i hoa ( hoa hång, hoa cóc, hoa loa kÌn) 1 bã hoa loa kÌn
- Mçi trÎ mét ræ cã thÎ ch÷ c¸i h, k, vµ 1 ch÷ c¸i bÊt kú, 2 nÐt sæ th¼ng, 1 nÐt mãc, 2 nÐt xiªn, 2 ch÷ h, k in rçng, 3 h×nh ¶nh trong bøc tranh cã tõ ®ñ, tõ cßn thiÕu , mét sè ch÷ h,k ®Ó ghÐp tõ thiÕu .
- TrÎ thuéc bµi ®ång dao “ dung d¨ng dung dΔ, “ Trång ®Ëu trång cµ, D©y i ë trªn m©y, bµi h¸t “Em yªu c©y xanh” Ra th¨m v­ên hoa mçi trÎ cã 1 b«ng hoa hoÆc qu¶ ch¬i trß ch¬i. 
 III/ C¸ch tæ chøc thùc hiÖn 
Ho¹t ®éng cña c«
Dù kiÕn ho¹t ®éng cña trÎ
Ho¹t ®éng 1: "G©y høng thó (1-2 phót)
Ch­¬ng tr×nh s¾c mµu ” chµo mõng xu©n Ất Mùi xin chµo c¸c b¹n.
- C« xin tr©n träng giíi thiÖu vÒ dù víi ch­¬ng r×nh h«m nay cã c¸c c« gi¸o ®¹i diÖn cho phòng GD&ĐT Kim động vÒ dù xin ®­îc nhiÖt liÖt chµo mõng.
- Xin nhiÖt liÖt chµo mõng c¸c bÐ líp mÉu gi¸o 5A3 lµ c¸c thµnh viªn cña ch­¬ng tr×nh S¾c mµu
Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh lµ c« gi¸o Hồng Yến
§Ó më mµn ch­¬ng tr×nh c¸c b¹n h·y næ mét trµng ph¸o tay thËt gißn r· ®ãn chµo nh÷ng b«ng hoa mu«n mµu s¾c cña chóng ta.
®ã lµ : 
Ho¹t ®éng 2 : Xem hoa - T×m ch÷ ( 4 phót)
- C« më bã hoa loa kÌn cña trÎ c¾m vµo lä hoa .
- Hoa loa kÌn rÊt ®Ñp ,c¸nh hoa quÊn nh­ mét chiÕc kÌn nhá ,cã mµu tr¾ng , mïi th¬m m¸t lu«n t« ®Ñp cuéc sèng cho mäi ng­êi, vµ ®Æc biÖt cã ý nghÜa trang träng trong ngµy héi ngµy lÔ nh­ ngµy lÔ kû niÖm 8/3 s¾p tíi ngµy héi cña c¸c bµ vµ mÑ, b¹n g¸i cña chóng ta ®Êy.
C« còng cã ghÐp c¸c thÎ ch÷ c¸i rêi t¹o thµnh ch÷ “ hoa loa kÌn” c¶ líp cïng ®äc tõ nµo.
- Cho trÎ ®Õm sè l­îng ch÷ c¸i trong tõ.
 - Hoa loa kÌn rÊt ®Ñp vµ ®· cã c¸c nhµ nhiÕp ¶nh chôp h×nh d¸ng cña hoa ®Ó lµm tranh, ¶nh vµ ®Ó giíi thiÖu trong c¸c bµi häc , mêi c¸c b¹n cïng h­íng lªn mµn h×nh ®Ó quan s¸t nhÐ .
- C« bËt m¸y chiÕu ( cã h×nh ¶nh hoa loa kÌn) 
- Cã tõ hoa loa kÌn 
B¹n nµo tinh m¾t ph¸t hiÖn xem trong tõ cã 2 ch÷ c¸i nµo gièng nhau mµ líp m×nh ®· häc? ( 2 ch÷ o chuyÓn mµu tÝm)
- B¹n nµo tinh m¾t h¬n ph¸t hiÖn xem trong tõ cßn cã 2 ch÷ c¸i nµo gièng nhau n÷a mµ líp m×nh ®· häc råi ? ( 2 ch÷ a chuyÓn mµu ®á)
- Trong tõ hoa loa kÌn cã ch÷ c¸i ®· häc lµ ch÷ ? c« kÝch chuét vi tÝnh vµo ch÷ :
- C« giíi thiÖu ®©y lµ nhãm ch÷ c¸i gåm cã 2 ch÷ mµ ch­¬ng tr×nh h«m nay muèn gióp c¸c b¹n lµm quen ®ã lµ 2 ch÷ c¸i : H;K ( C« bËt h×nh ¶nh ch÷ h, k phãng to .
Ho¹t ®éng 3: Lµm quen ch÷ c¸i míi (10 phót).
 * Lµm quen ch÷ h :
C« tr×nh chiÕu ch÷ h phãng to 
- §©y lµ ch÷ h®­îc ph¸t ©m lµ “ hê” c« ph¸t ©m mÉu 3 lÇn , khi ph¸t ©m c¸c con ph¶i ®Èy h¬i tõ trong ra.
- C« dËy trÎ ph¸t ©m ch÷ “h’ theo c¸c h×nh thøc( c¶ líp , 3 tæ, c¸ nh©n- 
( c« chó ý l¾ng nghe trÎ ph¸t ©m vµ söa cho trÎ c¸ch ph¸t ©m chÝnh x¸c, ph¸t ©m kh«ng ngäng)
 - C« më h×nh ¶nh ch÷ “h” in th­êng .Giã thæi nh÷ng chiÕc ræ vÒ phÝa tr­íc c¸c b¹n nµo. 
Muèn biÕt ®Æc ®iÓm cÊu t¹o ch÷ “h” c¸c con h·y lÊy c¸c nÐt rêi trong ræ tù ghÐp thµnh ch÷ “h” nµo.
- Cho 4-5 trÎ nhËn xÐt con ghÐp ch÷ “h” tõ nh÷ng nÐt g× ?
* C« kh¸i qu¸t: ch÷ “h” gåm cã 2 nÐt (1 nÐt sæ th¼ng ë phÝa bªn tr¸i vµ 1 nÐt mãc xu«i ë bªn ph¶i nÐt sæ th¼ng).
- Cho trÎ cÊt vµ ®Õm c¸c nÐt cña ch÷ h
- C« giíi thiÖu: §©y lµ ch÷ “ H” in hoa, “ h” in th­êng vµ “h” viÕt th­êng tuy cã ®Æc ®iÓm cÊu t¹o vµ c¸ch viÕt kh¸c nhau nh­ng ®Òu ®­îc ph¸t ©m lµ “ hê”, c« chØ vµo lÇn l­ît tõng ch÷ vµ ph¸t ©m.
- C« chØ cho trÎ ph¸t ©m ( c¶ líp vµ 4-5 trÎ).
- Cho trÎ chän thÎ ch÷ “h” trong ræ vµ ph¸t ©m
* Lµm quen ch÷ k.
- C« më h×nh ¶nh ch÷ “ k” vµ giíi thiÖu: §©y lµ ch÷ “ k”, ®­îc ph¸t ©m lµ “ ca”, c« ph¸t ©m 3 lÇn, 
- C« dËy trÎ ph¸t ©m ch÷ “k’ theo c¸c h×nh thøc( c¶ líp , 3 tæ, c¸ nh©n- c« chó ý ®Õn c¸ nh©n trÎ khi ph¸t ©m). 
 - C« më h×nh ¶nh ch÷ “k” in th­êng .
 - Muèn biÕt ®Æc ®iÓm cÊu t¹o ch÷ “k” c¸c con h·y lÊy c¸c nÐt rêi trong ræ tù ghÐp thµnh ch÷ “k” nµo.
- C« mêi 4-5 trÎ nhËn xÐt con ghÐp ch÷ “k” tõ nh÷ng nÐt g× ?
*C« kh¸i qu¸t: Ch÷ “k” gåm cã 3 nÐt (1 nÐt sæ th¼ng ë phÝa bªn tr¸i vµ 2 nÐt xiªn ë bªn ph¶i nÐt sæ th¼ng).
- Cho trÎ cÊt vµ ®Õm c¸c nÐt cña ch÷ “k”.
- C« giíi thiÖu: §©y lµ ch÷ “ K” in hoa, “ k” in th­êng vµ “k” viÕt th­êng tuy cã ®Æc ®iÓm cÊu t¹o vµ c¸ch viÕt kh¸c nhau nh­ng ®Òu ®­îc ph¸t ©m lµ “ ca”, c« chØ vµo lÇn l­ît tõng ch÷ vµ ph¸t ©m.
- C« chØ cho trÎ ph¸t ©m ( c¶ líp vµ 4-5 trÎ).
- Cho trÎ chän thÎ ch÷ “k” trong ræ vµ ph¸t ©m
* So s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a ch÷ h-k.
- Cho trÎ so s¸nh sù gièng nhau:
- Cho trÎ so s¸nh sù kh¸c nhau:
* C« kh¸i qu¸t : Ch÷ h vµ ch÷ k gièng nhau cïng cã mét nÐt sæ th¼ng ë bªn ph¶i .( c« kÝch chuét vi tÝnh hiÖn ra 2 nÐt gièng nhau 
- Ch÷ h vµ ch÷ k kh¸c nhau lµ ch÷ h cã mét nÐt mãc xu«i cßn ch÷ k cã hai nÐt xiªn ë bªn ph¶i cña nÐt sæ th¼ng. .
- Cñng cè : C« võa cho c¸c con lµm quen nhãm ch÷ c¸i gåm cã mÊy ch÷ c¸i ?
- Cho trÎ ch¬i : “BÐ cïng ®äc ch÷. 
 - hiÖu øng ch÷ “h” hiÖn ra , ch÷ k hiÖn ra 
* Mêi c¸c b¹n cïng tham gia ®äc bµi ®ång dao cã lêi chøa ch÷ c¸i h,k
*Ho¹t ®éng 4 : C¸c trß ch¬i luyÖn ph¸t ©m
( 12 phót )
* Trß ch¬i 1 : Thi ai chän ®óng
- - Cho trÎ nh¾m m¾t sê vµ t×m ch÷ h, k rçng gi¬ lªn vµ ph¸t ©m theo yªu cÇu hiÖu lÖnh cña c« .
 LÇn1 : T×m ch÷ h 
 LÇn 2: T×m ch÷ k ( C« kiÓm tra kÕt qu¶).
*Trß ch¬i 3: Nh÷ng « sè bÝ Èn. 
Trªn mµn h×nh c« cã 4 « sè C« giíi thiÖu phÝa sau c¸c « sè lµ h×nh ¶nh vÒ hoa qu¶ , cã tõ chøa ch÷ c¸i c¸c b¹n ®­îc lµm quen .
C¸ch ch¬i : C¸c b¹n sÏ lùa chän « sè , khi « sè më ra ph¶I gäi ®óng tªn h×nh ¶nh vµ khoanh trßn ch÷ võa häc trong tõ h×nh ¶nh ®ã . ( c« kiÓm tra kÕt qu¶ )
*Trß ch¬i 5 : Ai th«ng minh h¬n 
Trß ch¬i nµy mçi b¹n cã 1 bøc tranh cã in h×nh ¶nh cña hoa huÖ, hoa loa kÌn vµ khÕ xanh cã tõ , PhÝa d­íi cã tõ cßn thiÕu ch÷ c¸i, nhiÖm vô cña c¸c b¹n h·y quan s¸t bøc tranh , h×nh ¶nh vµ chän ch÷ c¸i ghÐp vµo tõ , thêi gian ghÐp ch÷ sau khi nghe hÕt b¶n nh¹c c« sÏ kiÓm tra c¸c b¹n. ®äc tõ ®· ghÐp ®ñ
( trong khi trÎ ghÐp ch÷ c« bËt nh¹c bµi h¸t “ mµu hoa” c« quan s¸t ®éng viªn trÎ lµm nhanh vµ ®óng, c« kiÓm tra c«ng bè kÕt qu¶)
 * Trß ch¬i 4: Thi h¸i qu¶ 
Ch­¬ng tr×nh s¾c mµu ngoµi giíi thiÖu víi c¸c b¹n vÒ nh÷ng b«ng hoa ®Ñp , ngoµi ra cßn cã c©y ®µo còng ®­îc trang trÝ b»ng c¸c lo¹i qu¶ cã g¾n ch÷ c¸i .
C¸ch ch¬i :
- C« mêi 2 ®éi mét ®éi nam vµ mét ®éi n÷ . nhiÖm vô cña ®éi nam sÏ chän h¸i qu¶ cã g¾n ch÷ h, ®éi n÷ chän h¸I qu¶ cã g¾n ch÷ k,. Khi h¸i qu¶ ph¶i bËt qua 2 vßng thÓ dôc , h¸i qu¶ xong ch¹y vÒ cuèi hµng b¹n tiÕp theo bËt lªn vµ h¸i, thêi gian cho 2 ®éi sÏ kÕt thóc bµi ®ång dao mµ c¸c b¹n cæ vò ®äc.
( Trong khi trÎ ch¬i c« chó ý quan s¸t ®éng viªn 2 ®éi vµ c«ng bè kÕt qu¶ cho trÎ ®Õm sè l­îng qu¶ ®· h¸i ®­îc)
*Trß ch¬i 6: 
KÕt thóc ch­¬ng tr×nh h«m nay cã mét trß ch¬i ®Æc biÖt vui nhén ®ã lµ trß ch¬i BÐ häc ch÷ g×
Trß ch¬i nµy mêi c¸c b¹n cïng ®øng dËy ®i thµnh vßng trßn võa ®i võa ®äc bµi ®ång dao dung d¨ng dung dÎ ®Õn c©u bÐ häc ch÷ g× c¸c b¹n ph¶i ph¸t ©m 2 ch÷ c¸i mµ ch­¬ng tr×nh ®· cïng c¸c b¹n lµm quen h«m nay.
®äc lêi 2 ®Õn c©u
 H·y chän b«ng hoa
 Hay mét lo¹i qu¶
Th× mçi b¹n h·y chän cho m×nh mét b«ng hoa hay 1 qu¶ cÇm trªn tay vµ ®i ®Õn ®óng v­ên c©y ®ã ®Ó g¾n hoa, qu¶ vµo c©y sau ®ã ph¸t ©m ch÷ c¸i g¾n trªn c©y.
 (C« kiÓm tra TrÎ cÇm trªn tay mét b«ng hoa hång th× ch¹y vÒ c©y hoa hång, trÎ cÇm qu¶ khÕ ch¹y vÒ g¾n qu¶ vµo c©y khÕ
 - C« hái ®©y lµ c©y g×?
Ho¹t ®éng 5 : kÕt thóc ( 1-2 phót)
Ch­¬ng tr×nh “ S¾c mµu ®Õn ®©y kÕt thóc , thay mÆt ban tæ chøc c« tuyªn bè tÊt c¶ c¸c con ®Òu ®­îc gi¶i th­ëng lµ 1 chuyÕn ®i d¹o ch¬i tham quan v­ên hoa. C« më nh¹c bµi Ra th¨m v­ên hoa.
TrÎ vui t­¬i vç tay vµ nãi xin chµo.
- TrÎ vç tay.
- TrÎ vç tay
- TrÎ vç tay
-1 trÎ mÆc trang phôc hoa hång cã mµu ®á ®i ra : Hoa hång xin ®­îc chµo c¸c b¹n , hoa hång cïng víi mïa xu©n ®em s¾c mµu rùc rì t« ®iÓm thªm cho cuéc sèng cña mäi ng­êi.
- TrÎ thø 2 ®i ra ( MÆc trang phôc hoa cóc ): Mµu vµng cña t«i ®em l¹i sù Êm ¸p cho mäi nhµ. Hoa cóc xin ®­îc chóc mõng ch­¬ng tr×nh “s¾c mµu” cña c¸c b¹n.
- TrÎ thø 3 ®i ra ( mÆc trang phôc hoa loa kÌn ) Tay cÇm hép quµ kÝn : Mét lo¹i hoa tinh khiÕt , cã vÎ ®Ñp dÞu dµng, ®»m th¾m, cã mïi h­¬ng th¬m ng¸t. 
C¸c b¹n h·y l¾ng nghe t«i lµ hoa g×?
“ ChiÕc kÌn nhá
Tr¾ng tr¾ng tinh
Nhuþ xinh xinh
Th¬m th¬m ng¸t”
 TrÎ c¶ líp ®o¸n : ( hoa loa kÌn )
- TrÎ ®äc 2 lÇn “hoa loa kÌn” 
- TrÎ ®Õm 19 TÊt c¶ cã 9 ch÷ c¸i 
- TrÎ quan s¸t lªn mµn h×nh
- TrÎ ®äc “ hoa loa kÌn”
- TrÎ quan s¸t vµ nhËn xÐt ch÷ ®· häc o-o ( c¶ líp ph¸t ©m)
- TrÎ quan s¸t vµ nhËn xÐt ch÷ ®· häc a-a ( c¶ líp ph¸t ©m)
- TrÎ ph¸t ©m l; e; n
- TrÎ quan s¸t
- TrÎ nghe c« ph¸t ©m.
- C¶ líp ph¸t ©m 3 lÇn, mçi tæ ph¸t ©m 3 lÇn, c¸ nh©n trÎ ph¸t ©m (7- 10 trÎ).
- 
- TrÎ thùc hiªn ghÐp ch÷ “h”.
- TrÎ tr¶ lêi theo ý cña trÎ.
- TrÎ cÊt vµ ®Õm 1,2 nÐt ch÷ .
- TrÎ nghe c« giíi thiÖu vµ ph¸t ©m
- TrÎ c¶ líp ph¸t ©m 3 lÇn, 4- 5 trÎ ph¸t ©m.
 - TrÎ chän vµ ph¸t ©m.
- TrÎ nghe c« giíi thiÖu vµ ph¸t ©m.
- C¶ líp ph¸t ©m 3 lÇn, mçi tæ ph¸t ©m 3 c¸ nh©n trÎ ph¸t ©m (7- 10 trÎ).
- TrÎ thùc hiÖn ghÐp ch÷ “k”.
- TrÎ nhËn xÐt theo ý hiÓu cña trÎ
-TrÎ cÊt vµ ®Õm nÐt cña ch÷ k
- TrÎ nghe c« gíi thiÖu vµ ph¸t ©m
- TrÎ chän vµ ph¸t ©m
- 2- 3 trÎ so s¸nh ®iÓm gièng nhau
- 2-3 trÎ so s¸nh ®iÓm kh¸c nhau
- TrÎ l¾ng nghe vµ quan s¸t
-TrÎ l¾ng nghe
- TrÎ tr¶ lêi cã 2 ch÷ c¸i
- TrÎ quan s¸t vµ ph¸t ©m
- TrÎ ®äc bµi “ Trång ®Ëu, trång cµ”
- TrÎ nh¾m m¾t dïng tay sê ch÷ h, k vµ ph¸t ©m.
- TrÎ chän « sè vµ gäi tªn h×nh ¶nh sau ®ã kÝch chuét khoanh ch÷ c¸i h,k vµ ph¸t ©m ch÷ ®ã. ( trÎ gi¬ tay ch¬i c¸ nh©n)
- Mçi trÎ lÊy bøc tranh cã h×nh ¶nh, cã tõ vµ quan s¸t ch÷ c¸i cßn thiÕu sau ®ã chän ch÷ c¸i ®Ó ghÐp vµo cho ®óng.
- trÎ ®äc tõ “ hoa huÖ, khÕ xanh, hoa loa kÌn
- TrÎ xung phong lªn ch¬i mçi ®éi 3 b¹n ,
trÎ c¶ líp ë d­íi ®äc bµi ®ång dao vÒ c¸c lo¹i qu¶. TrÎ bËt qua vßng thÓ dôc vµ chän h¸i qu¶ cã g¾n ch÷ c¸i h ( hoÆc k ) mµ theo yªu cÇu cña c« gi¸o.
- TrÎ ®øng dËy ®i thµnh vßng trßn võa ®i võa ®äc bµi ®ång dao.
Dung d¨ng dung dÎ
C« cïng c¸c bÐ 
Vui vÎ tham gia
®Õn víi s¾c mµu
Vui cïng häc ch÷ 
BÐ cho c« biÕt 
BÐ häc ch÷ g×?
Ch÷ gi? 
 (TrÎ ph¸t ©m ch÷ h,k)
C« khen c¸c bÐ 
B¹n nµo còng ngoan
B¹n nµo còng giái
C« th­ëng c¸c bÐ
Vµo th¨m v­ên c©y
H·y chän b«ng hoa
Hay mét lo¹i qu¶ 
 bÐ cã hoa g×? 
Ch¹y vÒ c©y ®ã .
- C©y hoa hång ( ph¸t ©m ch÷ h)
- C©y khÕ ph¸t ©m ch÷ k
- TrÎ ®i vµ h¸t bµi Ra th¨m v­ên hoa

Tài liệu đính kèm:

  • docLam quen chu cai hk thi huyen_12180596.doc