Giáo án môn học Tin học khối 11 - Bài 25: Bố trí dữ liệu trên trang tính

A) Mục tiêu

 - Hiểu mục đích và tầm quan trọng của việc phân tích và yêu cầu lập trang tính.

 - Biết đặt và trả lời các câu hỏi phân tích trước khi lập trang tính.

 - Lập được trang tính trên các kết quả phân tích.

B) Chuẩn bị

- Chuẩn bị của GV: Giáo án, sgk, máy chiếu

- Chuẩn bị của HS : Đọc trước bài ở nhà, sgk.

C) Tiến trình

1. Ổn định tổ chức lớp: kiểm diện

2. Kiểm tra bài cũ:

 Hãy nêu mục đích của việc sử dụng đường biên và màu nền trên trang tính? Ảnh hưởng của chúng đối với dữ liệu.

 Các thao tác cần thiết để kẻ đường biên và tô màu nền.

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 05/04/2019 Lượt xem 225Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn học Tin học khối 11 - Bài 25: Bố trí dữ liệu trên trang tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy :././.tại lớp:11A1
Ngày dạy :././.tại lớp:11A2
Ngày dạy :././.tại lớp:11A3
Ngày dạy :././.tại lớp:11A4
Ngày dạy :././.tại lớp:11A5
Ngày dạy :././.tại lớp:11A6
Tiờ́t : 72,73,74
Bài 25: Bố TRí Dữ LIệU TRÊN TRANG TíNH
A) Mục tiêu
	- Hiờ̉u mục đích và tõ̀m quan trọng của viợ̀c phõn tích và yờu cõ̀u lọ̃p trang tính.
	- Biờ́t đặt và trả lời các cõu hỏi phõn tích trước khi lọ̃p trang tính.
	- Lọ̃p được trang tính trờn các kờ́t quả phõn tích.
B) Chuẩn bị
- Chuẩn bị của GV: Giáo án, sgk, máy chiếu
- Chuẩn bị của HS : Đọc trước bài ở nhà, sgk.
C) Tiến trình 
1. ổn định tổ chức lớp: kiểm diện
2. Kiểm tra bài cũ:
	Hãy nờu mục đích của viợ̀c sử dụng đường biờn và màu nờ̀n trờn trang tính? Ảnh hưởng của chúng đụ́i với dữ liợ̀u.
	Các thao tác cõ̀n thiờ́t đờ̉ kẻ đường biờn và tụ màu nờ̀n.
3. Nội dung bài
I) Lý thuyết
Hoạt đụ̣ng 1: Tìm hiờ̉u cách đặt cõu hỏi gợi ý ( 10)
Hoạt động của GV, HS
Nội dung
Chuõ̉n bị các biờ̉u mõ̉u trang 175- 176
Y/C học sinh nghiờn cứu SGK
HS thảo luọ̃n.
Mục đích lọ̃p trang tính?
Có những dữ liợ̀u gì?
Tính toán những gì? Cụng thức nào?
Trình bày như thờ́ nào hợp lý?
I/ Mụ̣t sụ́ cõu hỏi gợi ý:
Đặt mụ̣t sụ́ cõu hỏi nhằm xác định mục tiờu, loại dữ liợ̀u, cụng thức cõ̀n sủ dụng.
Bài toán 1:
Đại lý bán phõ̀m mờ̀m: HDH, PM hợ̀ thụ́ng, PM CSDL
- Hoa hụ̀ng bằng 5,8% doanh sụ́.
- Cõ̀n đặt những cõu hỏi sau:
+ Mục tiờu:
+ Dữ liợ̀u:
+ Tính toán:
+ Trính bày trang tính.
Hoạt đụ̣ng 2: Tìm hiờ̉u ví dụ thực hành. ( 30)
Hoạt động của GV, HS
Nội dung
Tại sao phải thực hiợ̀n gụ̣p ụ.
Nờu các bước thực hiờn?
Nờu các bước bỏ gụ̣p ụ?
Thực hiợ̀n thao tác nhanh như thờ́ nào?
Lưu ý cách trình bày sao cho hợp lí và khoa học.
Lưu ý cách trình bày hình 4.55b.
Hình 4.55c so sánh sự khác nhau.
So sánh sự khác nhau giữa hình 4.55d – 4.55c
II/ Bài toán 2:
a/ Mục tiờu:
b/ Dữ liợ̀u cho trước:
c/ Dữ liợ̀u nhọ̃p và thay đụ̉i.
d/ Dữ liợ̀u cõ̀n tính?
e/ Cụng thức?
f/ Trình bày?
Hoạt đụ̣ng 3: Thực hành. (80)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Giáo viờn hướng dõ̃n.
GV : Quan sát lớp, giải đáp những thắc mắc của HS
Lưu ý bài 3 chỉ nghiờn cứu cách trình bày.
Học sinh thực hành các bài thực hành SGK
Bài 1: Trình bày trang tính bằng đường biờn và màu nờn- gụ̣p ụ.
Bài 2: Mở trang tính nhà hát thành phụ́.
Thực hiợ̀n theo hình 
+ Kẻ khung.
+ Nờ̀n.
+ Chèn thờm hàng.
+ Tính tụ̉ng , lọ̃p cụng thức.
Bài 3. Quản lý sách 
Hoạt động 5: Tổng kết đánh giá: (10)
- Nôi quy.
- Khả năng thực hiện.
- Khả năng lập bảng tính.
- Khả năng trình bày và lập công thức.
Hoạt đông 6: Nhiệm vụ về nhà: (5)
- Học bài trả lời câu hỏi SGK
- Soạn bài 26 Sử dụng hàm lôgic. 
Chuõ̉n bị kiờ̉m tra thực hành 1 tiờ́t* 
Rút kinh nghiệm: 
..................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docbai25.doc