Giáo án môn Sinh học 6 - Bài 13: Cấu tạo ngoài của thân

1/- MUÏC TIEÂU :

 1.1/- Kieán thöùc:

 - HS biết:

 + Hoạt động 1: Neâu ñöôïc vò trí hình daïng các bộ phân của thân.

 + Hoạt động 2: Nêu được các loại thân: Thân đứng, thân leo, thân bò.

 - HS hiểu:

 + Hoạt động 1: Phaân bieät caønh, choài ngoïn vôùi choài naùch ( choài laù, choài hoa) döïa vaøo vò trí, ñaëc ñieåm, chöùc naêng.

 + Hoạt động 2: Phaân bieät caùc loaïi thaân: thaân ñöùng, thaân leo, thaân boø döïa vaøo caùch moïc cuûa thaân.

1.2/- Kó naêng:

- HS thực hiện được:

 + Kó naêng tìm kieám vaø xöû lí thoâng tin khi tìm hieàu veà caáu taïo ngoaøi cuûa thaân vaø caùc loaïi thaân.

- HS thực hiện thành thạo:

 + Kĩ naêng trình baøy suy nghó / yù töôûng trong chia seõ thoâng tin.

 + Kó naêng quaûn lí thôøi gian khi baùo caùo.

 

doc 5 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 03/04/2017 Lượt xem 507Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Sinh học 6 - Bài 13: Cấu tạo ngoài của thân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn daïy: 07- Tiết PPCT: 13
Ngaøy daïy: 06/ 10 /2015
Chương III: THAÂN
Bài 13 : CAÁU TAÏO NGOAØI CUÛA THAÂN
1/- MUÏC TIEÂU :
 1.1/- Kieán thöùc:
 - HS biết:
 + Hoạt động 1: Neâu ñöôïc vò trí hình daïng các bộ phân của thân.
 + Hoạt động 2: Nêu được các loại thân: Thân đứng, thân leo, thân bò. 
 - HS hiểu:
 + Hoạt động 1: Phaân bieät caønh, choài ngoïn vôùi choài naùch ( choài laù, choài hoa) döïa vaøo vò trí, ñaëc ñieåm, chöùc naêng.
 + Hoạt động 2: Phaân bieät caùc loaïi thaân: thaân ñöùng, thaân leo, thaân boø döïa vaøo caùch moïc cuûa thaân.
1.2/- Kó naêng:
HS thực hiện được:
 + Kó naêng tìm kieám vaø xöû lí thoâng tin khi tìm hieàu veà caáu taïo ngoaøi cuûa thaân vaø caùc loaïi thaân.
HS thực hiện thành thạo: 
 + Kĩ naêng trình baøy suy nghó / yù töôûng trong chia seõ thoâng tin.
 + Kó naêng quaûn lí thôøi gian khi baùo caùo.
1.3/- Thaùi ñoä:
- Thói quen: Giaùo duïc loøng yeâu thích hoïc taäp boä moân, giaùo duïc höôùng nghieäp.
- Tính cách: Chăm chỉ học tập.
2/- NỘI DUNG HỌC TẬP: 
 - Cấu tạo ngoài của thân.
 - Các loại thân chính.
3/-CHUAÅN BÒ:
3.1/Giaùo vieân: - Tranh hình 13: Caùc loaïi thaân.
 - Maãu: caønh daâm buït.
 - 3.2/ Hoïc sinh: -Ñoïc tröôùc noäi dung baøi,tìm hieåu:
 +Thaân goàm nhöõng boä phaän naøo?
 +Coù nhöõng loaïi thaân chính naøo?
 - Chuaån bò 1 soá caønh caây: daâm buït, hoa hoàng, rau maù, coû maàn traàu..
4/- TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
4.1/- OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän:
	6A2	
	6A3	
	6A5	
 6A6	
4.2/- Kieåm tra mieäng: 
1/ Coù maáy loaïi reã bieán daïng, chöùc naêng cuûa töøng loaïi? Cho ví dụ.(8ñ)
2/ Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh? (2ñ)
*Trả lời:
1/ Coù 4 loaïi reã bieán daïng: 
+ Reã cuû: chöùa chaát döï tröõ. VD: Cải cà rốt(2ñ)
+ Reã moùc: baùm vaøo truï, giuùp caây leo leân.VD: cây trầu. (2ñ)
+ Reã thôû: giuùp caây hoâ haáp. VD: Cây bần.(2ñ)
+ Giaùc muùt: laáy thöùc aên töø caây chuû. VD: cây tầm gửi.(2ñ)
2/ HS có chuẩn bị mẫu vật. (2ñ)
4.3/- Tiến trình bài học:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh
 Noäi dung baøi
 - Vaøo baøi : Thaân laø cô quan sinh döôõng cuûa caây, coù chöùc naêng vaän chuyeån caùc chaát trong caây vaø naâng ñôõ taùn laù. Vaäy thaân goàm nhöõng boä phaän naøo? Coù theå chia thaân thaønh maáy loaïi. Ta tìm hiểu bài học hôm nay.
* Hoaït ñoäng 1:Tìm hieåu caáu taïo ngoaøi cuûa thaân.(18 phút)
- GV yeâu caàu caùc nhoùm ñaët maãu vaät (1 soá caønh caây) leân baøn, quan saùt vaø xaùc ñònh:
+ Thaân mang nhöõng boä phaän naøo?
- HS xaùc ñònh treân maãu vaät
-GV xaùc ñònh laïi cho HS quan saùt : vò trí thaân thöôøng naèm treân maët ñaát, thöôøng coù hình tru.ï
- HS ñaët maåu vaät leân baøn, quan saùt, thaûo luaän traû lôøi caùc caâu hoûi.
+ Nhöõng ñieåm gioáng nhau giöõa thaân vaø caønh?
+ Vò trí cuûa choài ngoïn vaø choài naùch treân thaân vaø caønh?
+ Choài ngoïn seõ phaùt trieån thaønh boä phaän naøo cuûa caây?
+ Choài naùch vaø choài ngoïn khaùc nhau nhö theá naøo?
- GV môøi ñaïi dieän 1 nhoùm traû lôøi laàn löôïc töøng caâu hoûi, môøi caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung. Sau ñoù GV nhaän xeùt.
- GV yeâu caàu HS quan saùt hình 13.2 vaø hoûi:
+ Söï gioáng nhau vaø khaùc nhau veà caáu taïo giöõa choài hoa vaø choài laù?
+ Choài hoa, choài laù seõ phaùt trieån thaønh boä phaän naøo cuûa caây?
- HS quan saùt hình, traû lôøi ñöôïc:
+ Gioáng: Ñeàu coù maàm laù bao boïc. Khaùc: choài hoa coù mang maàm hoa, choài laù thì khoâng mang maàm hoa maø coù moâ phaân sinh ngoïn.
+ Choài hoa phaùt trieån thaønh caønh mang hoa, choài laù phaùt trieån thaønh caønh mang laù.
* Hoaït ñoäng 2 :Phaân bieät caùc loaïi thaân(15 phút )
- GV treo tranh hình 13: Caùc loaïi thaân
-Yeâu caàu HS quan saùt vaø chia thaân laøm caùc nhoùm döïa vaøo vò trí cuûa thaân treân maët ñaát vaø ñoä cöùng meàm cuûa thaân.
- HS quan saùt, chia nhoùm thaân.
- GV môøi 1 HS trình baøy, môøi caùc HS khaùc nhaän xeùt, boå sung cho hoaøn chænh.
- GV treo baûng phuï coù noäi dung nhö baûng SGK/tr45, yeâu caàu HS hoaøn thaønh baûng.
- HS ñieàn vaøo baûng phuï, HS khaùc nhaän xeùt, boå sung.
- GV: Coù maáy loaïi thaân chính? Cho ví duï? 
- HS traû lôøi, ruùt ra keát luaän.
* GV giaùo duïc höôùng nghieäp:Nghieân cöùu caùc ñaëc ñieåm caáu taïo veà thaân seõ coù nhieàu öùng duïng trong troàng troït.
I/ Caáu taïo ngoaøi cuûa thaân:
- Thaân goàm: thaân chính, caønh, choài ngoïn vaø choài naùch. 
+ Thân chính: thöôøng naèm treân maët ñaát, coù hình truï.
+ Cành: mọc ra từ than.
+ Chồi ngọn: Nằm trên ngọn thân và cành.
+ Chồi nách: Nằm dọc theo thân và cành.
-Coù 2 loaïi choài naùch:choài laù vaø choài hoa.
+ Choài laù: phaùt trieån thaønh caønh mang laù.
+ Choài hoa: phaùt trieån thaønh caønh mang hoa hoaëc hoa.
II/ Caùc loaïi thaân 
- Coù 3 loaïi thaân chính:
+ Thaân ñöùng: goàm 3 daïng: thaân goã, thaân coû, thaân coät.
+ Thaân leo: leo baèng thaân quaán, leo baèng tua cuoán, leo baèng reã moùc..
+ Thaân boø: meàm yeáu, boø lan saùt ñaát.
4.4/- Tổng kết :
*GV cho HS laøm baøi taäp: tìm töø thích hôïp ñieàn vaøo choã troáng trong baøi döôùi ñaây:
- Nhaø toâi troàng 1 caây möôùp, toâi thöôøng xuyeân chaêm soùc neân caây lôùn raát nhanh. Khi quan saùt caây möôùp, thaáy roû thaân caây goàm:(1).
- Nhöõng caønh möôùp vôùi nhieàu laù to, phaùt trieån töø(2)..vaø nhöõng chuøm hoa möôùp vaøng phaùt trieån töø(3).
- Chöa ñaày 2 thaùng caây möôùp nhaø toâi ñaõ phuû ñaày giaøn, che naéng cho saân. Noù cho toâi ..(4). thaät ngon.
- Coù baïn hoûi, caây möôùp laø loaïi thaân gì? Noù laø (5)., coù caùch leo baèng(6), khaùc vôùi caây moàng tôi trong vöôøn cuõng laø(7) nhöng laïi leo baèng(8)..
Ñaùp aùn: (1):thaân chính, caønh ,choài ngoïn vaø choài naùch, ,(2):choài laù, , (3):choài hoa,(4): quaû, (5):thaân leo,(6):tua cuoán, (7): Thaân leo, (8):thaân quaán.
* GV höôùng daãn HS veõ sô ñoà toùm taét noäi dung baøi hoïc:
THAÂN
Caùc loaïi thaân
Caáu taïo ngoaøi
Thaân ñöùng
Thaân leo
Thaân boø
Choài naùch
Choài ngoïn
caønh
Thaân chính
Thaân coät
Thaân goã
Thaân coû
Choài hoa
Choài laù
4.5/- Höôùng daãn hoïc tập :
*Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát naøy:
 -Hoïc baøi theo taäp ghi .
 - Traû lôøi caùc caâu hoûi :
 +Thaân caây goàm nhöõng boä phaän naøo? Coù maáy loaïi thaân chính?
 + Söï khaùc nhau giöõa choài hoa vaø choài laù
 * Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát tieáp theo
-Chuaån bò baøi14:”Thaân daøi ra do ñaâu?”
+ Thí nghieäm: Gieo haït ñaäu vaøo khai ñaát aåm cho ñeán khi ra laù thaát thöù nhaát, chonï 6 caây cao baèng nhau, ngaét ngoïn 3 caây, 3 caây khoâng ngaét ngoïn. Sau 3 ngaøy ño chieàu cao cuûa 6 caây ghi keát quaû vaøo baûng:
Nhoùm caây
Chieàu cao
Caây ngaét ngoïn
Caây khoâng ngaét ngoïn
 5/ PHỤ LỤC:
*Muïc tieâu chöông:
1/ Kieán thöùc:
-Neâu ñöôïc vò trí hình daïng, phaân bieät caønh, choài ngoïn, choài naùch( choài laù, choài hoa)
- Phaân bieät caùc loaïi thaân: thaân ñöùng, thaân leo, thaân boø.
-Trình baøy ñöôïc thaân moïc daøi ra do coù söï phaân chia cuû moâ phaân sinh (ngoïn vaø loùng ôû moät soá loaøi)
-Trình baøy ñöôïc caáu taïo sô caáp cuûa thaân non goàm voû vaø truï giöõa
-Neâu ñöôïc taàng sinh voû vaø taàng sinh truï laøm thaân to ra 
-Neâu ñöôïc chöùc naêng maïch raây, maïch goã
2/ Kyõ naêng: Reøn kó naêng thí nghieäm veà söï daãn nöôùc vaø chaát khoaùng cuûa thaân
 Thí nghieäm chöùng minh söï daøi ra cuûa thaân
3/ Thaùi ñoä: Baûo veä thieân nhieân, thöïc vaät, yeâu thích moân hoïc

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_13_Cau_tao_ngoai_cua_than.doc