Giáo án Ngữ văn 7, tập 2 - Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng chống ma túy trong trường học năm 2009

I. NỘI DUNG TRIỂN KHAI:

1. Về công tác chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục PCMT trong trường học:

1.1. Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong ngành giáo dục. Từ đó đưa ra các bài học cho mỗi học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên. Yêu cầu các cơ sở giáo dục & đào tạo, các nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá .

1.2. Tất cả các đơn vị giáo dục, trường học phổ thông tổ chức tốt việc giáo dục, phòng chống ma tuý trong chương trình giáo dục chính khoá thông qua việc dạy tích hợp, lồng ghép ở các môn học: Sinh học, Giáo dục công dân, Địa lý. 100% giáo viên các bộ môn này phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các tiết dạy theo qui định.

 Ngoài giờ dạy chính khoá, các đơn vị trường học tăng cường các hoạt động ngoại khóa, các buổi sinh hoạt đầu tuần với các hoạt động phong phú như toạ đàm, thảo luận, thi tìm hiểu kiến thức, thi tiểu phẩm văn nghệ, .

- Trong các giờ giáo dục chính trị, giáo dục đạo đức, sinh hoạt chủ nhiệm: các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên cần cho học sinh trao đổi bàn bạc về vấn đề suy đồi đạo đức của 1 số học sinh cá biệt trong nhà trường hiện nay để xử lý và rút kinh nghiệm trong việc giáo dục đạo đức học sinh, sinh viên, nêu các tấm gương sáng về đạo đức cho học sinh noi theo.

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 30/12/2015 Lượt xem 805Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngữ văn 7, tập 2 - Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng chống ma túy trong trường học năm 2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 UBND TỈNH PHÚ YÊN	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 Số: 417 /KH-GDĐT Tuy Hòa, ngày 24 tháng 3 năm 2009
KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện công tác phòng chống ma túy trong trường học năm 2009
Trên cơ sở triển khai thực hiện Chương trình Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2010 của Chính phủ và các ban ngành; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số: 01, 02 , 03 và 07/KHLN giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục - Đào tạo; Kế hoạch phòng chống ma túy giai đoạn 2006 -2010 của Sở GD&ĐT Phú Yên; Thực hiện Thông báo số 85/TB-UBND ngày 20/2/2009 của UBND tỉnh Phú Yên và CV số 46/CAT ngày 27/02/2009 của Công an tỉnh Phú Yên, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên triển khai Kế hoạch công tác phòng chống ma tuý trong trường học năm 2009 của tòan ngành như sau:
I. NỘI DUNG TRIỂN KHAI:
1. Về công tác chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục PCMT trong trường học:
1.1. Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong ngành giáo dục. Từ đó đưa ra các bài học cho mỗi học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên. Yêu cầu các cơ sở giáo dục & đào tạo, các nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá .
1.2. Tất cả các đơn vị giáo dục, trường học phổ thông tổ chức tốt việc giáo dục, phòng chống ma tuý trong chương trình giáo dục chính khoá thông qua việc dạy tích hợp, lồng ghép ở các môn học: Sinh học, Giáo dục công dân, Địa lý. 100% giáo viên các bộ môn này phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các tiết dạy theo qui định.
	Ngoài giờ dạy chính khoá, các đơn vị trường học tăng cường các hoạt động ngoại khóa, các buổi sinh hoạt đầu tuần với các hoạt động phong phú như toạ đàm, thảo luận, thi tìm hiểu kiến thức, thi tiểu phẩm văn nghệ,..
- Trong các giờ giáo dục chính trị, giáo dục đạo đức, sinh hoạt chủ nhiệm: các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên cần cho học sinh trao đổi bàn bạc về vấn đề suy đồi đạo đức của 1 số học sinh cá biệt trong nhà trường hiện nay để xử lý và rút kinh nghiệm trong việc giáo dục đạo đức học sinh, sinh viên, nêu các tấm gương sáng về đạo đức cho học sinh noi theo.
- Tăng cường công tác chủ nhiệm và công tác Đoàn, Đội trong việc trực tiếp phối hợp với gia đình các em học sinh, sinh viên có biểu hiện thái độ hành vi đạo đức lối sống cá biệt để kịp thời giáo dục các em. 
1.3. Tổ chức hộp thư góp ý để phát động học sinh, sinh viên tham gia góp ý, tố giác những học sinh, sinh viên có biểu hiện những biểu hiện hoạt động có liên quan đến tội phạm về ma túy, vi phạm pháp luật, vi phạm ATGT,.
- Vào đầu mỗi năm học, các đơn vị trường học tổ chức cho học sinh ký cam kết phòng, chống ma tuý. Danh sách này do nhà trường quản lý để làm cơ sở xét kỷ luật HSSV khi có vi phạm.
1.4. Các đơn vị xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục PCMT năm 2009 của đơn vị mình, trong đó chú trọng tổ chức các cuộc thi kiến thức, hội diễn văn nghệ, ngoại khóa tìm hiểu về PC ma tuý và HIV/AIDS , từ đó làm phong phú, đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục công tác PCMT trong nhà trường.
2. Công tác phối hợp của 2 ngành Giáo dục – Đào tạo và Công an:
Trên cơ sở thống nhất giữa lãnh đạo Sở GD&ĐT và lãnh đạo Công an tỉnh, Văn phòng Sở GD&ĐT và phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý- CA tỉnh (PC17) tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, giáo dục PCMT trong trường học. 
2.1. Liên ngành tổ chức các đợt kiểm tra các đơn vị, trường học về công tác PCMT: Những đơn vị trực thuộc, các trường CĐ, THCN, Dạy nghề, những trường nằm trong các trọng điểm ma tuý do liên sở CA-GD&ĐT trực tiếp kiểm tra; các trường THCS, Tiểu học phân cấp cho các Phòng GD huyện, thành phố phối hợp với công an cùng cấp kiểm tra. 
2.2. Kiểm tra việc hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống các tệ nạn xã hội ở các trường học, nâng cao vai trò trách nhiệm của ban giám hiệu, công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội sinh viên của nhà trường và chính quyền địa phương, công an phường, xã, thị trấn trong việc phối hợp phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy. Công an các huyện, thành phố, xã phường bố trí lực lượng tuần tra xung quanh khu vực các trường học chủ yếu ở nội thành, thị trấn trước và sau mỗi buổi học để giúp nhà trường giữ gìn an ninh trật tự.
	2.3. Liên ngành phối hợp tổ chức tập huấn chuyên đề phòng chống ma tuý trường học cho CBQL, giáo viên, Tổng phụ trách, Bí thư đoàn trường.
3. Tăng cường mối liên kết Gia đình – nhà trường – Xã hội và các tổ chức, đoàn thể trong công tác giáo dục PCMT, PC các TNXH trong trường học:
3.1 Đẩy mạnh việc phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc xây dựng Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường, là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền giáo dục HSSV; xây dựng các phong trào, tổ chức các hoạt động xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, tệ nạn xã hội trong nhà trường, bảo đảm ANTT và làm trong sạch môi trường trong và ngoài trường học, ký túc xá không có HSSV vi phạm ma tuý, địa phương không có ma tuý... 
3.2 Xây dựng và đẩy mạnh hoạt động của mô hình “Trường - Phường, Trường - Xã, Trường - Thị trấn” có ý nghĩa quyết định. Trong đó, kiện toàn việc xây dựng qui chế phối hợp chặt chẽ, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng lực lượng để kịp thời xử lý khi có vụ việc xảy ra liên quan đến học sinh, sinh viên, đặc biệt là trong công tác giáo dục PCMT.
3.3 Tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường với gia đình và xã hội, cụ thể là giữa giáo viên chủ nhiệm với gia đình là vô cùng cần thiết nhằm tăng cường việc quản lý HSSV. 
- Thường xuyên có sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình HSSV trong việc quản lý, giáo dục các em nhằm ngăn ngừa ma tuý, các tệ nạn xã hội và tội phạm nhất là ở những HSSV cá biệt, chưa ngoan.
4. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục PCMT nhân tháng hành động phòng chống ma tuý, ngày Quốc tế và toàn dân phòng chống ma tuý :
Vào tháng hành động phòng chống ma tuý, ngày Quốc tế và toàn dân phòng chống ma tuý (26/6), Ban phòng chống tệ nạn xã hội ngành GD-ĐT đề nghị các Phòng Giáo dục huyện, thành phố; các trường học, đơn vị trực thuộc tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục tuyên truyền công tác Phòng chống ma tuý trong thời gian hè như sau:
4.1. Các trường chuyên nghiệp, TTGDTX tổ chức mit tinh, diễu hành, treo panô, áp phích, cờ hoa, đồng thời tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, để tạo nên không khí ngày hội toàn dân PCMT. 
Phối hợp với Công an địa phương tổ chức kiểm tra thường xuyên các địa điểm HSSV nội, ngoại trú để ngăn chặn có hiệu quả các TNXH, tệ nạn ma tuý trong đối tượng này.
Riêng Sở GD&ĐT Phú Yên sẽ phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức Mittinh Ngày toàn dân phòng chống ma tuý (26/6/2009) tại trường CĐXD số 3.
4.2. Đoàn trường học có trách nhiệm bàn giao từng đoàn viên, đội viên về Đoàn địa phương nơi học sinh cư trú tiếp nhận, tổ chức quản lý, sinh hoạt trong hè; hết thời gian nghỉ hè Đoàn Thanh niên ở địa phương bàn giao lại cho Đoàn trường và Đoàn trường tiếp nhận lại để quản lý, sinh hoạt, học tập tại trường.
4.3 Các đơn vị trường học là thành viên trong Ban Chỉ đạo hoạt động hè cần tiếp tục chỉ đạo hoạt động phòng chống ma tuý một cách hiệu quả nhất, trong đó cần phải phối hợp xây dựng những sân chơi, sinh hoạt bổ ích trong dịp hè cho các em HSSV. Ngoài ra, các đơn vị giáo dục, trường học cần phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương tìm hiểu tình hình tệ nạn ma tuý, tệ nạn xã hội, tội phạm trên địa bàn, từ đó có biện pháp tuyên truyền giáo dục các em ngăn chặn, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma tuý.
- Kết thúc giai đoạn hè, các Phòng giáo dục, các đơn vị trường học trực thuộc tổ chức tổ chức Lễ ký cam kết không có HSSV vi phạm về ma tuý như sau: Học sinh cam kết với nhà trường, gia đình học sinh cam kết với giáo viên chủ nhiệm lớp; giáo viên chủ nhiệm lớp ký cam kết với Ban chỉ đạo PCMT của trường.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Căn cứ vào tình hình, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, các Phòng Giáo dục huyện, thành phố, các trường học và đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch PCMT và PC các tệ nạn xã hội cho riêng đơn vị mình và thực hiện báo cáo nghiêm túc khi có yêu cầu của Sở . 
2. Sở GD-ĐT xem công tác PCMT, PC các tệ nạn xã hội trong trường học là một trong những tiêu chí để đánh giá danh hiệu thi đua cuối năm cho các Phòng giáo dục, trường trực thuộc. Các báo cáo về công tác Phòng chống ma tuý, các tệ nạn xã hội trong trường học, đơn vị giáo dục xin gửi về Ban Phòng chống các tệ nạn xã hội ngành GD-ĐT (Văn phòng Sở GD-ĐT Phú Yên).
Trên đây là kế hoạch triển khai công tác phòng chống ma tuý trong trường học năm 2009 của Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị giáo dục, trường trực thuộc nghiêm túc thực hiện.
Nơi nhận:	KT. GIÁM ĐỐC
- Phòng GD&ĐT các huyện, TP: (để t/hiện);	 PGĐ Nguyễn Văn Tá (đã ký)
- Các trường THPT, THCS&THPT: (để t/hiện);
- Các trường CĐ, THCN: (để t/hiện);
- Phòng PC17, Công an tỉnh: (để phối hợp);
- Vụ công tác HSSV, Bộ GD&ĐT: (để báo cáo);
- BCĐ 139 tỉnh: (để báo cáo);
- Lưu Vp, VT

Tài liệu đính kèm:

  • docKe hoach.doc