Giáo án Thể dục 6 năm 2015

I - MỤC TIÊU:

- Giúp HS nắm được chương trình mà mình sẽ học trong năm học.

- Trang bị cho các em một số hiểu biết đúng về TDTT để các em tích cực tập luyện, RLTT, nâng cao sức khoẻ.

II - ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Phòng học, bảng.

- HS: Vở, bút ghi chép.

III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

 

doc 127 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 464Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 6 năm 2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
5 L
3-5l x60m
6 - 7p
2-3p
3 - 4p
- Líp tr­ëng tËp hîp líp,b¸o c¸o cho GV
 €(GV)
 € € € € € € € €
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc
 € HS 
(LT) 
§éi h×nh khëi ®éng
 Lt điều khiển lớp khởi động
Gv quan sát nhắc nhỡ các em
- Thực hiện đồng loạt (gv điều khiển)
*Gv phổ biến lại nội dung
- Chia lớp 2 nhóm, nhóm 1 chơi trò chơi, nhóm 2 ôn chạy ngắn, sau 13-15p đổi nội dung.
- Nhóm trưởng điều khiển nhóm của mình,
- Gv phổ biến cách chơi, luật chơi, sau đó cho h/s chơi. 60m 
 x x x x x x 	x
 x x x x x x 	x 
 CB XP
 (GV )
- GV đi lai quan sát ,sứa sai , nhắc nhở các em.
- CSL tổ chức cho cả lớp cùng chơi, hình thức thi đua giữa các tổ với nhau.
- Gv gọi 2 hs lên thực hiện, gv gọi hs nhận xét, gv nhận xét
- §éi h×nh th¶ láng
€(GV)
€ € € € € € € 
€ € € € € € € 
€ € € € € € € 
€ € € € € € € 
- GV h­íng dÈn c¸c em thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c håi tØnh.
- HS dån hµng. GV xuèng líp
*Rót kinh nghiÖm........................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Ngày soạn: 30/11/2014
 Ngày dạy: 01/12/2014
Tiết 32. KIỂM TRA CHẠY NGẮN
 I/ Mục tiêu:
Kiểm tra chạy ngắn 
 - HS hoàn thành cự ly với thành tích tốt nhất.
 - Giúp cho GV và HS đánh giá kết quả môn học.
II/ Địa điểm - phương tiện:
 - Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, kẻ các vạch giới hạn.
 III/ Nội dung và phương pháp kiểm tra:
1. Phần mở đầu: ( 6 - 8 phút)
a/ Nhận lớp:
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung yêu cầu tiết kiểm tra. 
b/ Khởi động:
Từ đội hình nhận lớp HS giãn cách mỗi người một cánh tay thực hiện theo hướng dẫn của cán sự lớp.
Xoay các khớp: Cổ tay, Cổ chân, khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối, ép dây chằng ngang - dọc, gập sâu. Mỗi động tác 2l X 8 nhịp.
2. Phần cơ bản: (30 - 32 phút)
a/ Nội dung: 
- Kiểm tra xuất phát cao - chạy lao - chạy giữa quảng - về đích cự ly 60m. 
b/ Tổ chức và phương pháp kiểm tra:
GV gọi tên học sinh từ 1 - 2hs vào kiểm tra mỗi HS được tham gia kiểm tra một lần, trường hợp đặc biệt GV cho kiểm tra lần 2. 
c/ Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của từng HS.
- Loại Đ : Chạy hết cự ly quy định. Thành tích đạt mức “Đạt” RLTT.
- Loại CĐ : Chạy hết cự ly quy định. Thành tích không đạt mức “Đạt” RLTT.
3. Phần kết thúc: (4 - 5 phút)
 - Thả lỏng, hồi tĩnh.
 - Nhận xét, đánh giá kết quả tiết kiểm tra, công bố điểm.
 - Hướng dẫn cho HS tập luyện ở nhà và chuẩn bị bài cho buổi học sau.
*Rót kinh nghiÖm........................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Ngày soạn: 07/11/2014
 Ngày dạy: 08/12/2014
Tiết 33. ÔN TẬP HỌC KỲ
I. MỤC TIÊU:
* Bài thể dục: Ôn bài thể dục phát triển chung. HS Thực hiện đẹp thẩm mỹ, chính xác bài thể dục.
* Chạy Bền: Học sinh hoàn thành cự ly với thành tích tốt nhất.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Sân thể dục, còi, đường chạy nhanh, vạch xuất phát - đích, đồng hồ.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội Dung
Định Lượng
Phương Pháp - Tổ Chức
1. PHẦN MỞ ĐẦU:
a, NhËn líp:
- GV nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè.
- Phæ biÕn néi dung yªu cÇu tiÕt häc.
b, Khëi ®éng:
* Khëi ®éng chung.
+ Bµi thÓ dôc c¬ b¶n 6 ®éng t¸c.
- Tay cao, tay ngùc, vÆn m×nh, víi, l­ng bông, Toµn th©n
+ Xoay c¸c khíp: Cæ tay kÕt hîp cæ ch©n, 
- Khíp vai, khíp khuûu tay, khíp h«ng, khíp gèi.
-Ðp d©y ch»ng ngang -däc
* Khëi ®éng chuyªn m«n.
- Ch¹y b­íc nhá.
- Ch¹y n©ng cao ®ïi.
- Ch¹y ®¹p sau.
2. PHẦN CƠ BẢN:
a) Bài thể dục:
 - Ôn bài thể dục 9 động tác: Vươn thở, tay, chân, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, điều hoà
b, Chạy bền:
Luyện tập chạy bền
Nam 550m, Nữ 500m
c. Củng cố:
Thực hiện bài TD
3. PHẦN KẾT THÚC:
- Củng cố: Vươn thở, vặn mình, phối hợp, điều hoà.
 - Một số động tác hồi tĩnh :
 + Cúi người rũ tay, rũ chân thả lỏng.
- Giao bài tập về nhà : Ôn lại nội dung của bài hôm nay.
- Kết thúc bài học.
6 - 7p
2Lx8
nhịp
32 -34p
22 -23p
5-6 p
3-4p
3 - 4p
- Líp tr­ëng tËp hîp líp,b¸o c¸o cho GV
 €(GV)
 € € € € € € € €
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc
 € HS 
(LT) 
§éi h×nh khëi ®éng
- Chia tổ luyện tập dưới sự điều khiển của tổ trưởng, GV về các tổ quan sát sửa sai cho từng học sinh.
- Chia làm 2 nhóm tập luyện, nhóm trưởng điều khiển, 
GV quan sát sửa sai.
- Gv goi 3 hs lên thực hiện, gv gọi hs nhận xét, gv nhận xét, củng cố
- §éi h×nh th¶ láng
€(GV)
€ € € € € € € 
€ € € € € € € 
€ € € € € € € 
€ € € € € € € 
- GV h­íng dÈn c¸c em thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c håi tØnh.
- HS dån hµng. GV xuèng líp
*Rót kinh nghiÖm........................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Ngày soạn: 07/11/2014
 Ngày dạy: 08/12/2014
Tiết 34. ÔN TẬP HỌC KỲ
I. MỤC TIÊU:
* Bài thể dục: Ôn bài thể dục phát triển chung. HS Thực hiện đẹp thẩm mỹ, chính xác bài thể dục.
* Chạy Bền: Học sinh hoàn thành cự ly với thành tích tốt nhất.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Sân thể dục, còi, đường chạy nhanh, vạch xuất phát - đích, đồng hồ.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội Dung
Định Lượng
Phương Pháp - Tổ Chức
1. PHẦN MỞ ĐẦU:
a, NhËn líp:
- GV nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè.
- Phæ biÕn néi dung yªu cÇu tiÕt häc.
b, Khëi ®éng:
* Khëi ®éng chung.
+ Bµi thÓ dôc c¬ b¶n 6 ®éng t¸c.
- Tay cao, tay ngùc, vÆn m×nh, víi, l­ng bông, Toµn th©n
+ Xoay c¸c khíp: Cæ tay kÕt hîp cæ ch©n, 
- Khíp vai, khíp khuûu tay, khíp h«ng, khíp gèi.
-Ðp d©y ch»ng ngang -däc
* Khëi ®éng chuyªn m«n.
- Ch¹y b­íc nhá.
- Ch¹y n©ng cao ®ïi.
- Ch¹y ®¹p sau.
2. PHẦN CƠ BẢN:
a) Bài thể dục:
 - Ôn bài thể dục 9 động tác: Vươn thở, tay, chân, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, điều hoà
b, Chạy bền:
Luyện tập chạy bền
Nam 550m, Nữ 500m
c. Củng cố:
Thực hiện bài TD
3. PHẦN KẾT THÚC:
- Củng cố: Vươn thở, vặn mình, phối hợp, điều hoà.
 - Một số động tác hồi tĩnh :
 + Cúi người rũ tay, rũ chân thả lỏng.
- Giao bài tập về nhà : Ôn lại nội dung của bài hôm nay.
- Kết thúc bài học.
6 - 7p
2Lx8
nhịp
32 -34p
22 -23p
5-6 p
3-4p
3 - 4p
- Líp tr­ëng tËp hîp líp,b¸o c¸o cho GV
 €(GV)
 € € € € € € € €
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc
 € HS 
(LT) 
§éi h×nh khëi ®éng
- Chia tổ luyện tập dưới sự điều khiển của tổ trưởng, GV về các tổ quan sát sửa sai cho từng học sinh.
- Chia làm 2 nhóm tập luyện, nhóm trưởng điều khiển, 
GV quan sát sửa sai.
- Gv goi 3 hs lên thực hiện, gv gọi hs nhận xét, gv nhận xét, củng cố
- §éi h×nh th¶ láng
€(GV)
€ € € € € € € 
€ € € € € € € 
€ € € € € € € 
€ € € € € € € 
- GV h­íng dÈn c¸c em thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c håi tØnh.
- HS dån hµng. GV xuèng líp
*Rót kinh nghiÖm........................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Ngày soạn: 14/12/2014
 Ngày dạy: 15/12/2014
Tiết 35. ÔN TẬP HỌC KỲ
I. MỤC TIÊU:
* Bài thể dục: Ôn bài thể dục phát triển chung. HS Thực hiện đẹp thẩm mỹ, chính xác bài thể dục.
* Chạy Bền: Học sinh hoàn thành cự ly với thành tích tốt nhất.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Sân thể dục, còi, đường chạy nhanh, vạch xuất phát - đích, đồng hồ.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội Dung
Định Lượng
Phương Pháp - Tổ Chức
1. PHẦN MỞ ĐẦU:
a, NhËn líp:
- GV nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè.
- Phæ biÕn néi dung yªu cÇu tiÕt häc.
b, Khëi ®éng:
* Khëi ®éng chung.
+ Bµi thÓ dôc c¬ b¶n 6 ®éng t¸c.
- Tay cao, tay ngùc, vÆn m×nh, víi, l­ng bông, Toµn th©n
+ Xoay c¸c khíp: Cæ tay kÕt hîp cæ ch©n, 
- Khíp vai, khíp khuûu tay, khíp h«ng, khíp gèi.
-Ðp d©y ch»ng ngang -däc
* Khëi ®éng chuyªn m«n.
- Ch¹y b­íc nhá.
- Ch¹y n©ng cao ®ïi.
- Ch¹y ®¹p sau.
2. PHẦN CƠ BẢN:
a) Bài thể dục:
 - Ôn bài thể dục 9 động tác: Vươn thở, tay, chân, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, điều hoà
b, Chạy bền:
Luyện tập chạy bền
Nam 550m, Nữ 500m
c. Củng cố:
Thực hiện bài TD
3. PHẦN KẾT THÚC:
- Củng cố: Vươn thở, vặn mình, phối hợp, điều hoà.
 - Một số động tác hồi tĩnh :
 + Cúi người rũ tay, rũ chân thả lỏng.
- Giao bài tập về nhà : Ôn lại nội dung của bài hôm nay.
- Kết thúc bài học.
6 - 7p
2Lx8
nhịp
32 -34p
22 -23p
5-6 p
3-4p
3 - 4p
- Líp tr­ëng tËp hîp líp,b¸o c¸o cho GV
 €(GV)
 € € € € € € € €
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc
 € HS 
(LT) 
§éi h×nh khëi ®éng
- Chia tổ luyện tập dưới sự điều khiển của tổ trưởng, GV về các tổ quan sát sửa sai cho từng học sinh.
- Gv goi 3 hs lên thực hiện, gv gọi hs nhận xét, gv nhận xét, củng cố
- §éi h×nh th¶ láng
€(GV)
€ € € € € € € 
€ € € € € € € 
€ € € € € € € 
€ € € € € € € 
- GV h­íng dÈn c¸c em thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c håi tØnh.
- HS dån hµng. GV xuèng líp
*Rót kinh nghiÖm........................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Ngày soạn: 14/12/2014
 Ngày dạy: 15/12/2014
Tiết 36. KIỂM TRA HỌC KỲBÀI THỂ DỤC
I/ Mục tiêu:
Kiểm tra bài thể dục.
 - HS thực hiện đúng, chính xác, thẩm mĩ bài thể dục đã học.
 - Giúp cho GV và HS đánh giá kết quả môn học.
II/ Địa điểm - phương tiện:
 - Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ.
 III/ Nội dung và phương pháp kiểm tra:
1. Phần mở đầu: ( 6 - 8 phút)
a/ Nhận lớp:
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung yêu cầu tiết kiểm tra. 
b/ Khởi động:
Từ đội hình nhận lớp HS giãn cách mỗi người một cánh tay thực hiện theo hướng dẫn của cán sự lớp.
Xoay các khớp: Cổ tay, Cổ chân, khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối, ép dây chằng ngang - dọc, gập sâu. Mỗi động tác 2l X 8 nhịp.
2. Phần cơ bản: (30 - 32 phút)
a/ Nội dung: 
- Kiểm tra bài thể dục. 
 b/ Tổ chức và phương pháp kiểm tra:
GV gọi tên học sinh từ 3 - 4hs vào kiểm tra mỗi HS được thực hiện động tác một lần, trường hợp đặc biệt GV cho kiểm tra lần 2. 
c/ Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của từng HS.
- Loại Đ : Có 2 - 3 động tác sai sót nhỏ, các động tác còn lại thực hiện đúng, chính xác, đẹp.
- Loại CĐ : Thực hiện không đúng 9 động tác bài thể dục.
3. Phần kết thúc: (4 - 5 phút)
 - Thả lỏng, hồi tĩnh.
 - Nhận xét, đánh giá kết quả tiết kiểm tra, công bố điểm.
 - Hướng dẫn cho HS tập luyện ở nhà và chuẩn bị bài cho buổi học sau.
*Rót kinh nghiÖm........................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Ngày soạn: 04/01/2014.
 Ngày dạy: 05/01/2014
Tiết 37: BẬT NHẢY - CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU:
* Bật nhảy: Học một số động tác bổ trợ: Đá lăng trước, đá lăng trước - sau, đá sang ngang. Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức. Nhằm trang bị cho học sinh một số hiểu biết kỹ năng cần thiết và rèn luyện sức mạnh của chân để chuẩn bị học kỹ thuật nhảy cao, nhảy xa.
* Chạy bền: Luyện tậy chạy bền: Phối hợp tích cực giữa tay, chân, nhịp thở, chạy hết cự li.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Sân thể dục, còi, đường chạy bền, kẻ một số vòng tròn.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội Dung
Định Lượng
Phương Pháp - Tổ Chức
1. PHẦN MỞ ĐẦU:
a, NhËn líp:
- GV nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè.
- Phæ biÕn néi dung yªu cÇu tiÕt häc.
b, Khëi ®éng:
* Khëi ®éng chung.
+ Bµi thÓ dôc c¬ b¶n 6 ®éng t¸c.
- Tay cao, tay ngùc, vÆn m×nh, víi, l­ng bông, Toµn th©n
+ Xoay c¸c khíp: Cæ tay kÕt hîp cæ ch©n, 
- Khíp vai, khíp khuûu tay, khíp 
h«ng, khíp gèi.
-Ðp d©y ch»ng ngang -däc
* Khëi ®éng chuyªn m«n.
- Ch¹y b­íc nhá.
- Ch¹y n©ng cao ®ïi.
- Ch¹y ®¹p sau.
2. PHẦN CƠ BẢN:
a. Bật nhảy: 
Học: Động tác đá lăng trước - sau:
- Chuẩn bị: Đứng trên một chân, chân kia thả lỏng tay vịnh vào bạn hoặc cây, tường.
- Động tác: Dùng sức của đùi đá lăng mạnh về trước lên cao, khi chân lăng buông từ trên cao phía trước xuống thấp thì sức mạnh của đùi đá mạnh lên cao ra sau, khi đá lăng lên cao phía sau cần kiểng gót chân làm trụ.
* Đá lăng sang ngang.
- Chuẩn bị:Giống như đá lăng trước.
- Động tác: Dùng sức mạnh của đùi đá mạnh chân lăng sang ngang lên cao, sau đó thả lỏng buống xuống không cho chân chạm đất, lấy đà tiếp tục đá lăng lên cao.
* Trò chơi “ Nhảy ô tiếp sức”.
b. Chạy bền:
Chạy trên địa hình tự nhiên 450m nữ; 600m nam.
3. PHẦN KẾT THÚC:
- Củng cố: Đá lăng trước, đá lăng trước - sau, đá sang ngang.
- Một số động tác hồi tĩnh :
 + Cúi người rũ tay, rũ chân thả lỏng.
- Giao bài tập về nhà : Ôn lại nội dung của bài hôm nay.
- Kết thúc bài học.
6 - 8p
2Lx8nh
32 - 34p
24 - 26p
6 - 8p
3 - 4p
- Líp trëng tËp hîp líp,b¸o c¸o cho GV
 €(GV)
 € € € € € € € €
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc
 € HS 
(LT) 
§éi h×nh khëi ®éng
- Líp khëi ®éng theo nhÞp h« cña líp trëng.
- GV quan s¸t nh¾c nhë HS khëi ®éng ®óng ®éng t¸c. 
- Lớp đứng ĐH 4 hàng ngang, GV làm mẫu và hướng dẫn cho học sinh thực hiện 1 - 2 lần.
- Sau đó lớp cùng tập theo hiệu lệnh của CSL, GV đi quan sát nhắc nhở sửa sai.
- Chia tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển GV về các tổ quan sát sửa sai.
- Khi luyện tập xong về tập hợp ĐH hàng ngang. GV gọi 2 em ở từng tổ lên thực hiện lớp quan sát nhận xét, GV nhận xét nhắc nhở sửa sai.
- Chia 4 tổ đều nhau, GV hướng dẫn cách chơi.
 k n q
 x x x x Òj m p s
 l o r
- Chạy theo nhiều nhóm 7 - 8 em nam, nữ riêng, chạy về tự ra ngoài thả lỏng.
- §éi h×nh th¶ láng
€(GV)
€ € € € € € € 
€ € € € € € € 
€ € € € € € € 
€ € € € € € € 
- GV h­íng dÈn c¸c em thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c håi tØnh.
- HS dån hµng. GV xuèng líp
*Rót kinh nghiÖm........................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
 Ngày soạn: 04/01/2014.
 Ngày dạy: 05/01/2014
Tiết 38: BẬT NHẢY - CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU:
* Bật nhảy:+ Ôn: đá lăng trước, đá lăng sau, đá lăng sang ngang.
 + Học: Đà một bước đá lăng: Học sinh bước đầu hoàn thiện động tác đá lăng trước, đá lăng sau, đá lăng sang ngang. Làm quen đà một bước đá lăng.
* Chạy bền: Trò chơi ( do GV chọn). Chơi tích cực để thể hiện được sự khéo léo của mình.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Sân thể dục, còi, đường chạy bền, dây nhảy.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội Dung
Định Lượng
Phương Pháp - Tổ Chức
1. PHẦN MỞ ĐẦU:
a, NhËn líp:
- GV nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè.
- Phæ biÕn néi dung yªu cÇu tiÕt häc.
b, Khëi ®éng:
* Khëi ®éng chung.
+ Bµi thÓ dôc c¬ b¶n 6 ®éng t¸c.
- Tay cao, tay ngùc, vÆn m×nh, víi, l­ng bông, Toµn th©n
+ Xoay c¸c khíp: Cæ tay kÕt hîp cæ ch©n, 
- Khíp vai, khíp khuûu tay, khíp 
h«ng, khíp gèi.
-Ðp d©y ch»ng ngang -däc
* Khëi ®éng chuyªn m«n.
- Ch¹y b­íc nhá.
- Ch¹y n©ng cao ®ïi.
- Ch¹y ®¹p sau.
2. PHẦN CƠ BẢN:
Bài cũ: Thực hiện động tác đá lăng sau, đá lăng sang ngang.
a. Bật nhảy: 
- Ôn: đá lăng trước, đá lăng sau, đá lăng sang ngang.
 * Đối với học sinh yếu kém:
 GV cần tập cho học sinh nhiều hơn.
- Học: Đà một bước đá lăng
 CB: Đứng chân đá lăng trước, chân giậm nhảy sau, hai tay buông tự nhiên.
ĐT: Chân giậm đá xa phía trước, bước chân đá lăng đá mạnh từ sau ra trước lên cao 2 tay phối hợp đánh lên cao để giữ thăng bằng.
b. Chạy bền:
Trò chơi:“ Nhảy dây bền”.
3. PHẦN KẾT THÚC:
- Củng cố: Đà một bước đá lăng
- Một số động tác hồi tĩnh :
 + Cúi người rũ tay, rũ chân thả lỏng.
- Giao bài tập về nhà : Ôn lại nội dung của bài hôm nay.
- Kết thúc bài học.
6 - 8p
2Lx8n
32 -34p
2-3p
23 - 24p
6 - 8p
3 - 4p
- Líp trëng tËp hîp líp,b¸o c¸o cho GV
 €(GV)
 € € € € € € € €
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc
 € HS 
(LT) 
§éi h×nh khëi ®éng
- Líp khëi ®éng theo nhÞp h« cña líp trëng.
- GV quan s¸t nh¾c nhë HS khëi ®éng ®óng ®éng t¸c. .
- GV gọi HS lên kiểm tra, lớp nhận xét, GV đánh giá cho điểm.
- GV cho học sinh thực hiện giống tiết 37.
- GV làm mẫu chậm cho cả lớp cùng xem 1-2 lần. Sau đó GV vừa hô nhịp vừa thực hiện động tác cho HS cả lớp làm theo.
- CSL điều khiển cả lớp cùng tập, GV quan sát sửa sai cho HS.
- Gọi 2 em có kỹ thuật tốt lên thực hiện cả lớp quan sát.
- Cả lớp cùng chơi theo tổ của mình dưới sự điều khiển và giám sát của CSL, GV quan sát làm trọng tài.
- §éi h×nh th¶ láng
€(GV)
€ € € € € € € 
€ € € € € € € 
€ € € € € € € 
€ € € € € € € 
- GV h­íng dÈn c¸c em thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c håi tØnh.
- HS dån hµng. GV xuèng líp
 *Rót kinh nghiÖm........................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Ngày soạn: 11/01/2014.
 Ngày dạy: 12/01/2014
Tiết 39: BẬT NHẢY - CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU:
* Bật nhảy:+ Ôn: đá lăng trước, đá lăng sau, đá lăng sang ngang.
 + Học: Đà một bước đá lăng: Học sinh bước đầu hoàn thiện động tác đá lăng trước, đá lăng sau, đá lăng sang ngang. Làm quen đà một bước đá lăng.
* Chạy bền: Trò chơi ( do GV chọn). Chơi tích cực để thể hiện được sự khéo léo của mình.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Sân thể dục, còi, đường chạy bền, dây nhảy.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội Dung
Định Lượng
Phương Pháp - Tổ Chức
1. PHẦN MỞ ĐẦU:
a, NhËn líp:
- GV nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè.
- Phæ biÕn néi dung yªu cÇu tiÕt häc.
b, Khëi ®éng:
* Khëi ®éng chung.
+ Bµi thÓ dôc c¬ b¶n 6 ®éng t¸c.
- Tay cao, tay ngùc, vÆn m×nh, víi, l­ng bông, Toµn th©n
+ Xoay c¸c khíp: Cæ tay kÕt hîp cæ ch©n, 
- Khíp vai, khíp khuûu tay, khíp 
h«ng, khíp gèi.
-Ðp d©y ch»ng ngang -däc
* Khëi ®éng chuyªn m«n.
- Ch¹y b­íc nhá.
- Ch¹y n©ng cao ®ïi.
- Ch¹y ®¹p sau.
2. PHẦN CƠ BẢN:
Bài cũ: Thực hiện động tác đá lăng sau, đá lăng sang ngang.
a. Bật nhảy: 
- Ôn: đá lăng trước, đá lăng sau, đá lăng sang ngang.
 * Đối với học sinh yếu kém:
 GV cần tập cho học sinh nhiều hơn.
- Học: Đà một bước đá lăng
 CB: Đứng chân đá lăng trước, chân giậm nhảy sau, hai tay buông tự nhiên.
ĐT: Chân giậm đá xa phía trước, bước chân đá lăng đá mạnh từ sau ra trước lên cao 2 tay phối hợp đánh lên cao để giữ thăng bằng.
b. Chạy bền:
Trò chơi:“ Nhảy dây bền”.
3. PHẦN KẾT THÚC:
- Củng cố: Đà một bước đá lăng
- Một số động tác hồi tĩnh :
 + Cúi người rũ tay, rũ chân thả lỏng.
- Giao bài tập về nhà : Ôn lại nội dung của bài hôm nay.
- Kết thúc bài học.
6 - 8p
2Lx8n
32 -34p
2-3 p
22 - 23p
4 - 5LX 1HS
6 - 8p
3 - 4p
- Líp trưëng tËp hîp líp,b¸o c¸o cho GV
 €(GV)
 € € € € € € € €
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc
 € HS 
(LT) 
§éi h×nh khëi ®éng
- Líp khëi ®éng theo nhÞp h« cña líp trëng.
- GV quan s¸t nh¾c nhë HS khëi ®éng ®óng ®éng t¸c. .
- GV gọi HS lên kiểm tra, lớp nhận xét, GV đánh giá cho điểm.
- GV cho học sinh thực hiện giống tiết 37.
- GV làm mẫu chậm cho cả lớp cùng xem 1-2 lần. Sau đó GV vừa hô nhịp vừa thực hiện động tác cho HS cả lớp làm theo.
- CSL điều khiển cả lớp cùng tập, GV quan sát sửa sai cho HS.
- Gọi 2 em có kỹ thuật tốt lên thực hiện cả lớp quan sát.
- Cả lớp cùng chơi theo tổ của mình dưới sự điều khiển và giám sát của CSL, GV quan sát làm trọng tài.
Gv gọi 2 hs lên thực hiện, gv goi hs nhận xét, gv nhận xét cũng cố tiết học.
- §éi h×nh th¶ láng
€(GV)
€ € € € € € € 
€ € € € € € € 
€ € € € € € € 
€ € € € € € € 
- GV h­íng dÈn c¸c em thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c håi tØnh.
- HS dån hµng. GV xuèng líp )
*Rót kinh nghiÖm........................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Ngày soạn: 11/01/2014
Ngày dạy: 12/01 /2014
Tiết 40: BẬT NHẢY - CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU:
* Bật nhảy: + Ôn tập và trò chơi (do GV chọn). 
 + Học: Đà một bước đá lăng.Học sinh bước đầu hoàn thiện động tác đá lăng trước, đá lăng sau, đá lăng sang ngang. Làm quen đà một bước giậm nhảy đá lăng.
* Chạy bền: Trò chơi “ chạy vòng số 8”.Chơi tích cực để thể hiện được sự khéo léo

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_TD_6_2015.doc