Giáo án Tiếng Anh 6 - Chủ đề: Đại từ nhân xưng – tính từ sở hữu động từ tobe

 Understand and use the the personal pronoun and TOBE

 - Check student’s understanding.

B. Language content

- Vocabulary:about the topics in English 6

 - Grammar : The simple present of tobe

C. Techniques:play games, pair work, .

D. Preparation

- Teacher’: textbook, extra boards, pictures, cards.

 - Students’: textbook.

 E. Steps of teaching

I. Warm up: Chatting about personal information.

 

doc 38 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 14/03/2020 Lượt xem 42Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tiếng Anh 6 - Chủ đề: Đại từ nhân xưng – tính từ sở hữu động từ tobe", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
.
a bus → buses	a watch à watches
c) Các danh từ tận cùng là “y”: 
* Thêm « s » nếu trước « y » là một nguyên âm : 
Ví dụ : a day → days
* Đổi “y” thành “i” rồi thêm “es” nếu trước “y” là một phụ âm.
Ví dụ  : a baby → babies
d) Một số danh từ tận cùng bằng “f” hoặc “fe” được tạo thành số nhiều bằng cách đổi “f” hoặc “fe” thành “ves”.
Ví dụ : a calf → calves
e) Một số danh từ tận cùng bằng “o” :
* Thêm “s” nếu trước “o” là một nguyên âm.
Ví dụ : a radio → radios
* Thêm “es” nếu trước “o” là một phụ âm.
Ví dụ : a tomato → tomatoes
f. Một số danh từ biến đổi bất quy tắc.
* a man – men	* a woman – women
* a person – people	* a foot – feet
* a tooth – teeth	* a child – children
* a mouse – mice
2. Chú ý : đại từ chỉ định
This à These	(this book à these books)
That à Those	(that pen à those pens)
Bài tập : Em hãy chuyển các danh từ sau sang dạng danh từ số nhiều.
1.
a family
families
2. 
a house
houses
3.
an armchair
armchairs
4
a bookcase
bookcases
5
a table
tables
6
a person
people
7
a lamp
lamps
8
a stool
stools
9
a telephone
telephones
10
an engineer
engineers
11
a nurse
nurses
12
a sister
sisters
Homework: Learn the lesson at home
Tiết 6 : LUYỆN TẬP 
A .Objectives 
Understand how to use the plural noun, single noun , countable noun and uncountable noun
 - Check student’s understanding.
B. Language content
- Vocabulary:about the topics in English 6
 Grammar cardinal numbers and ordinal numbers
C. Techniques:play games, pair work,..
D. Preparation
- Teacher’: textbook, extra boards, pictures, cards..
 - Students’: textbook..
 E. Steps of teaching
I. Warm up: Chatting about personal information
II. New lesson
Procedure
ACTIVITIES
CONTENTS
 Activity 1
 T reminds how to use the plural noun, single noun , countable noun and uncountable noun Ss listen and give examples
T explains
Ss write down
 Activity 2
Practice 
Teacher asks Ss to do the exercise in class
SS Do the exercises.
Bài 1. Hãy đổi các câu sau sang số nhiều:
1. This house is small. 
 à These houses are small
2. Is it your pen? Yes, it is.	
 Are these your pens? Yes, they are 
3. Is this couch big? No, it isn’t.	
àAre those couches big? Yes, they are
4. What is that ? It is an eraser.
à What are those? They are erasers
5. That is a desk.	
à Those are desks
Bài 2 . Điền mạo từ thích hợp trước các danh từ và chuyển chúng sang dạng số nhiều. 
	A Book, a door, a window,a board, a clock,a bag, a pencil, a desk,a school, a classroom,a ruler, an eraser,a house, a pen, a street,a student, a teacher, a chair, a bookshelf, a doctor, a couch, an engineer, a lamp,a nurse, a table, a stool,a telephone, a stereo, a television, a bench, a person, a potato, a child,a knife, a day, a class, an armchair, a farmer 
Books, doors, windows, boards, clocks, bags, pencils, desks, schools, classrooms, rulers, erasers, houses, pens, streets, students, teachers, chairs, bookshelves, doctors, couches, engineers, lamps, nurses, tables, stools, telephones, stereoes, televisions, benches, persons, potatoes, children knilves, days, classes, armchairs, farmers
Homework: Learn the lesson at home
Tiết 7 : SỐ ĐẾM & SỐ THỨ TỰ
A .Objectives 
Understand how to use the plural noun, single noun , countable noun and uncountable noun
 - Check student’s understanding.
B. Language content
- Vocabulary:about the topics in English 6
 Grammar cardinal numbers and ordinal numbers
C. Techniques:play games, pair work,..
D. Preparation
- Teacher’: textbook, extra boards, pictures, cards..
 - Students’: textbook..
 E. Steps of teaching
I. Warm up: Chatting about personal information
II. New lesson
Procedure
ACTIVITIES
CONTENTS
 Activity 1
 T reads
Ss repeat
Ss read and write
 Ss remember the new material
Ss practice saying the date
Tiết 7 : SỐ ĐẾM & SỐ THỨ TỰ
1/ Số đếm
0
 ZERO
1
one
11
eleven
21
twenty-one
31
thirty-one
2
two
12
twelve
22
twenty-two
40
forty
3
three
13
thirteen
23
twenty-three
50
fifty
4
four
14
fourteen
24
twenty-four
60
sixty
5
five
15
fifteen
25
twenty-five
70
seventy
6
six
16
sixteen
26
twenty-six
80
eighty
7
seven
17
seventeen
27
twenty-seven
90
ninety
8
eight
18
eighteen
28
twenty-eight
100
a/one hundred 
9
nine
19
nineteen
29
twenty-nine
1,000
a/one thousand
10
ten
20
twenty
30
thirty
1,000,000
a/one million
* Khi một số cần kết hợp giữa hàng triệu/ngàn/trăm ngàn/ngàn/trăm với hàng đơn vị hoặc hàng chục, ta thêm AND ngay trước hàng đơn vị hoặc hàng chục. 
Ví dụ : 	 110 - one hundred and ten
 	1,250 - one thousand, two hundred and fifty
2/ Số thứ tự : 
1st 
first
11th 
eleventh
21st 
twenty-first
2nd 
second
12th 
twelfth
22nd 
twenty-second
3rd 
third
13th 
thirteenth
23rd 
twenty-third
4th 
fourth
14th 
fourteenth
24th 
twenty-fourth
5th 
fifth
15th 
fifteenth
25th 
twenty-fifth
6th 
sixth
16th 
sixteenth
26th 
twenty-sixth
7th 
seventh
17th 
seventeenth
27th 
twenty-seventh
8th 
Eighth
18th 
eighteenth
28th 
twenty-eighth
9th 
Ninth
19th 
nineteenth
29th 
twenty-ninth
10th 
Tenth
20th 
twentieth
30th 
thirtieth
* Cách chuyển số đếm sang số thứ tự : chỉ cần thêm “th” đằng sau số đếm là bạn đã chuyển nó thành số thứ tự. Với số tận cùng bằng “y”, phải đổi “y” thành “i” rồi mới thêm “eth”
Ví dụ : four àfourth, twenty àtwentieth
Ngoại lệ:       	one – first	two – second	three – third	
five – fifth	eight – eighth	nine – ninth	twelve – twelfth
3/ Các tháng trong năm : 
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Homework: Learn the lesson at home
Tiết 8: LUYỆN TẬP
A .Objectives 
 Understand the differences between cardinal numbers and ordinal numbers
 - Check student’s understanding.
B. Language content
- Vocabulary:about the topics in English 6
 Grammar 
C. Techniques:play games, pair work,..
D. Preparation
- Teacher’: textbook, extra boards, pictures, cards..
 - Students’: textbook..
 E. Steps of teaching
I. Warm up: Chatting about personal information
II. New lesson
Procedure
ACTIVITIES
CONTENTS
 T Guides SS to do the exercise 
Ss do the exercise in groups and discuss the result
Ss help Ss to give correct answer
Ss write the answers on the board
T corrects all
Ss write down
Teacher asks Ss to do the exercise in class
SS Do the exercises.
Bài 1 : Hãy viết bằng chữ các kết quả sau : 
18 x 6 = one hundred and eight
.200 – 19 = one hundred and eighty one
72 + 10 = eighty two	
7 x 7 + 38 = eighty seven
12 + 5 = seventeen	
8 x 90 : 9 = eighty
81 : 9 = nine 	
8 + 15 x 9 = one hundred forty three
20 x 2 = forty.	
Bài 2 : Hãy viết các số thứ tự sau : 
Năm mươi hai:	fifty two
bảy mươi bảy : seventy seven
Ba mươi tám :Thirty eight	
sáu mươi ba : sixty three
Sáu mươi lăm: Sixty five
bốn mươi sáu: forty six
Năm mươi mốt : fifty one	
chín mươi lăm : ninety five
Bài 3 : Hãy viết thứ ngày sau bằng Tiếng Anh : 
Thứ hai ngày 15 tháng 5 năm 2010	
Monday , May, 12th 2010
Thứ ba ngày 3 tháng 9 năm 1898	
Tuesday, September, 3rd 1898
Thứ sáu ngày 10 tháng 7 năm 2000	
Friday , July, 10th 2000
Thứ bảy ngày 31 tháng 12 năm 1999	
àSaturday, December, 31st 1999 
Chủ nhật ngày 12 tháng 6 năm 1980	
àSunday , June . 12th 1980 
Homework: Learn the lesson at home
CHỦ ĐỀ 3
ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG – ĐỘNG TỪ THƯỜNG
Tiết 9 : Cách chia động từ thường
A .Objectives 
- In the end of the lesson Ss will be able to know how to put the verbs in correct forms
 - Check student’s understanding.
B. Language content
- Vocabulary:about the topics in English 6
 Grammar : The simple present tense
D. Preparation
- Teacher’: textbook, extra boards, pictures, cards..
 - Students’: textbook..
 E. Steps of teaching
I. Warm up: Chatting about personal information
II. New lesson
Procedure
ACTIVITIES
CONTENTS
 Activity 1
T helps Ss to understand the new material-
Ss say some activity verbs
T gives example
Ss listen and write down
S + V(s,es) + 
* Khi chủ ngữ là I, WE, YOU, THEY hoặc khi chủ ngữ là một danh từ, ngữ danh từ, ngữ đại từ số nhiều: ta dùng dạng nguyên mẫu của động từ
* Khi chủ ngữ là HE, SHE, IT hoặc là bất cứ danh từ số ít nào đó, ta thêm s hoặc es ngay sau động từ
* Khi nào thêm s, khi nào thêm es sau động từ? Ta có quy tắc rất dễ nhớ như sau:
+ Động từ tận cùng là ch, o, s, sh, x, z thì ta thêm es. ví dụ:
watch --> he watches...	go --> she goes...	do --> he does...
miss -- she misses...	wash --> he washes...	mix --> she mixes...
+ Khi động từ tận cùng bằng “y”, ta đổi thành “i” rồi thêm “es”
* Tất cả các động từ còn lại ta thêm “s”
Ví dụ :	+ I like ice-cream = tôi thích kem.
+ She loves durians = cô ấy mê món sầu riêng.
+ He and I sing very well. = anh ta và tôi hát rất hay.
* Trường hợp ngoại lệ : have à has
 I have	She has	
You have	He has	
We have	It has
They have
Homework: Learn the lesson at home
Tiết 10 : LUYỆN TẬP
A .Objectives 
- In the end of the lesson Ss will be able to know how to put the verbs in correct forms
 - Check student’s understanding.
B. Language content
- Vocabulary:about the topics in English 6
 Grammar : The simple present tense
D. Preparation
- Teacher’: textbook, extra boards, pictures, cards..
 - Students’: textbook..
 E. Steps of teaching
I. Warm up: Chatting about personal information
II. New lesson
Procedure
ACTIVITIES
CONTENTS
 Activity 1
T helps Ss to understand the new material-
Ss say some activity verbs
T gives example
Ss listen and write down
Ss do some the exercise and discuss the result.
T remarks
Ss write down
Activity 2
Ss do some the exercise and discuss the result.
T remarks
Ss write down
 @ Chia động từ trong ngoặc cho đúng 
1. Thu often gets (get) up at 4:30.
2. We watch. (watch) TV every night.
3. Tan and Lan play (play) games after school.
4. She has (have) lunch at 11.
5. Bin does. (do) homework every night.
6. We often have. (have) breakfast at 6 in the morning.
7. Our classroom is. (be) on the second floor.
8. She goes (go) to school in the afternoon.
9. He always does. (do) his homework after dinner.
10. In the evening, my father often watches. (watch) TV.
11. Our teacher (live)lives..on Quang Trung street.
12. Lan and Mai (do)do. the housework everyday.
13. She (buy) buys .some new books in Ha Noi
14. I (go) ..to school every day
15. My father often (read)reads books in the evening.
16. Our parents (have)have..three children.
17. She always (watch)watches.. TV after dinner.
18. The baby (like) likes. sitting on the sofa.
19. Lan's brother (play)plays.volleyball in the afternoon.
20. He (go)goes.. to school by bike every day.
Homework: Learn the lesson at home
Tiết 11 
CÁCH ĐỔI SANG THỂ PHỦ ĐỊNH VÀ NGHI VẤN 
ĐỐI VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG
A .Objectives 
- In the end of the lesson Ss will be able to know how to put the verbs in correct forms.
-Change the sentences in to negative form and interrogative form
 - Check student’s understanding.
B. Language content
- Vocabulary:about the topics in English 6
 Grammar : The simple present tense
D. Preparation
- Teacher’: textbook, extra boards, pictures, cards..
 - Students’: textbook..
 E. Steps of teaching
I. Warm up: Chatting about personal information
II. New lesson
Procedure
ACTIVITIES
CONTENTS
 Activity 1
T helps Ss to understand the new material-
Giudes Ss to Change the sentences in to negative form and interrogative form
T gives example
Ss listen and write down
Activity 2
Ss do some the exercise and discuss the result.
T remarks
Ss write down
@ Lưu ý : 	
* Nếu chủ từ là she, he it và các danh từ số ít : ta dùng does 
* Nếu chủ từ là I, we, you, they và các danh từ số nhiều : ta dùng do
* do not = don’t	does not = doesn’t
@Bài tập áp dụng : Đổi sang thể phủ định và nghi vấn
1. He gets up at 6 everyday.
(-) He doesn’t get up at six every day
(?) Does he get up at six every day ?
2. Nam has breakfast at 7:30 each morning.
(-) Nam doesn’t have...
(?) Does Nam have....?
3. Mai goes to school early.
(-) Mai doesn’t go 
(?) Does Mai go..?
4. We live in the country.
(-) We don’t live.
(?) Do you live..?
5. She likes school.
(-) She doesn’t like...
(?) Does she like..?
Homework: Learn the lesson at home
Tiết 12 : LUYỆN TẬP 
A .Objectives 
- In the end of the lesson Ss will be able to know how to put the verbs in correct forms.
-Change the sentences in to negative form and interrogative form
 - Check student’s understanding.
B. Language content
- Vocabulary:about the topics in English 6
 Grammar : The simple present tense
D. Preparation
- Teacher’: textbook, extra boards, pictures, cards..
 - Students’: textbook..
 E. Steps of teaching
I. Warm up: Chatting about personal information
II. New lesson
Procedure
Procedure
ACTIVITIES
CONTENTS
Activity 1
T helps Ss to understand the new material-
Giudes Ss to Change the sentences in to negative form and interrogative form
T gives example
Ss listen and write down
Ss do some the exercise and discuss the result.
T remarks
Ss write down
@ Đổi sang thể phủ định và nghi vấn
1. We live in a small village.
(-) We don’t live.
(?) Do we live.?
2. They are in the hospital.
(-) They aren’t.
(?) Are they...?
3. Classes start at 7 a.m.
(-) Classes don’t start..
(?) .Do the classes start.?
4. His school has 14 classrooms.
(-) His school doesn’t have
(?) Does his school have.....?
5. Lan usually gets up at 5:30 every morning.
(-) Lan doesn’t get.
(?) Does Lan get........?
6. He walks to his office every day.
(-) He doesn’t work.
(?) Does he work.?
7. We are having lunch now.
(-) We aren’t having..
(?) Are you having .....?
8. It's half past six.
(-) It isn’t .
(?) Is it .........?
9. They do their home work every night.
(-) They don’t do.....
(?) Do they do.?
10. I am a student.
(-) I am not a student
(?) Are you a student?
11. These are pencils.
(-) These are not pencils
(?) Are these pencils?
12. They usually get up at 5.
(-) .They don’t get .....
(?) Do they ....?
13. Our teacher lives on Quang Trung street.
(-) Our teacher doesn’t live 
(?) Does our teacher live
14. Lan and Mai do the housework everyday.
(-) Lan and Mai don’t do.....
(?) Do they do..?
15. I go to school every day
(-) I don’t go to..
(?) Do you go.?
Homework: Learn the lesson at home
CHỦ ĐỀ 4
ĐẶT CÂU HỎI
Tiết 13 : CÂU HỎI YES/NO VÀ CÂU HỎI WH
A. Objectives :
 I. knowledge: Sts will be able to know about knowledge which they have just learned in the topic
 II. Skills: Listening – speaking- reading, writing 
B. Language contents:
 I. Vocabulary: 	
 II.Grammar : Yes/ no question and WH- question
C. Method: Listening – speaking- reading, writing 	
D.Teaching aids : text book, second board
E.Teaching steps:
Activities
Contents
Activity1 | Theory
T: Asks sts to remind the grammar, which have just learned in the topic
T asks question to remind the previous leson.
Ss answer and write down
Ss remember the question words
1/ Câu hỏi Yes/No : 
- Bắt đầu bằng một động từ Tobe hoặc trợ động từ do/does.
- Câu hỏi Yes/ No là dạng câu hỏi chỉ có 2 cách trả lời : Yes hoặc No.
- Trong câu trả lời phải xuất hiện 1 trong 7 chủ từ : I, He, She, It, We, You, They.
- Trong câu trả lời No phải có “not”.
Ví du : 	Yes, she is
Is she a teacher ? 
	No, she isn’t
	Yes she does
Does Lan live in the countryside ? 
 No, she doesn’t
2/ Câu hỏi Wh : 
Hỏi : Bắt đầu bằng từ hỏi (what, where)
Trả lời : theo nội dung câu hỏi
Ví dụ : 	Where do you live ?
	à I live in Song Pha
3/ Một số từ hỏi thường gặp : 
What : cái gì, nghề gì 
Where : ở đâu
When : khi nào
What time : mấy giờ
How : như thế nào, bằng phương tiện gì 
How old : bao nhiêu tuổi
How many + noun : bao nhiêu (hỏi số lượng, dành cho danh từ đếm được)
How much + noun : bao nhiêu (hỏi số lượng, dành cho danh từ không đếm được)
How much : hỏi giá tiền
Who : ai ? (hỏi người) 
Which : cái nào 
Homework: Learn the lesson at home
Prepair the exercises
CHỦ ĐỀ 4
ĐẶT CÂU HỎI
Tiết 14 : CÂU HỎI YES/NO VÀ CÂU HỎI WH
A. Objectives :
 I. knowledge: Sts will be able to know about knowledge which they have just learned in the topic
 II. Skills: Listening – speaking- reading, writing 
B. Language contents:
 I. Vocabulary: 	
 II.Grammar : Yes/ no question and WH- question
C. Method: Listening – speaking- reading, writing 	
D.Teaching aids : text book, second board
E.Teaching steps:
Activities
Contents
Activity1 | Theory
T: Asks sts to remind the grammar, which have just learned in the topic
T asks question to remind the previous leson.
Ss answer and write down
1/ Yes/No questions : (đã học ở chủ đề 1 & 3)
2/ Wh questions : 
* Tìm từ hỏi cho chính xác theo yêu cầu của câu đã cho
* Đổi câu đã cho về thể nghi vấn 
Ví dụ : 
a) There are five people in his family. 
à How many people are there in his family ?
b) She lives in the city .
à Where does she live ?
@ Bài tập áp dụng : Hãy dặt câu hỏi cho các câu trả lời sau :	
1. What’s your name ? - My name’s Tam.
2. How old are you? - I’m eleven.
3. Is thic your book? - Yes, it is.
4. Where do you live? - I live in Hue.
5. What’s this? - It’s a book.
Homework: Learn the lesson at home
Prepair the exercises
Tiết 15 : LUYỆN TẬP
 	 I. knowledge: Sts will be able to know about knowledge which they have just learned in the topic
 	 II. Skills: Listening – speaking- reading, writing 
B. Language contents:
 	I. Vocabulary: 	
 II.Grammar : Yes/ no question and WH- question
C. Method: Listening – speaking- reading, writing 	
D.Teaching aids : text book, second board
E.Teaching steps:
Activities
Contents
Have Ss to do the exercise in groups
Ss Write the answer on the board
T corrects all
Ss discuss the result
T read 
Ss repeat all the correct answers
Hãy đặt câu hỏi cho các từ gạch dưới:
1. This box of coloured pencils is 8.000 dong 
à How much is this box of coloured pencils?
2. The man with the white hat is my brother 
à Who is the man with the white hat?
3. They like to dance on weekends 
à What do they like to do on the weekend?
4. It’s a school bag.
à What is it? 
6. They are tables.
à What are these?
7. The club is not far from their house 
à How far is it from the club to their house?
8. She is Miss Robinson.
à Who is she?
9. Yes. That is Tam’s school.
à Is that Tam school?
10. Her name is Vy.
à What’s her name?
Homework: Learn the lesson at home
Prepair the exercises
\
Tiết 16 : LUYỆN TẬP
 	 I. knowledge: Sts will be able to know about knowledge which they have just learned in the topic
 	 II. Skills: Listening – speaking- reading, writing 
B. Language contents:
 	I. Vocabulary: 	
 II.Grammar : Yes/ no question and WH- question
C. Method: Listening – speaking- reading, writing 	
D.Teaching aids : text book, second board
E.Teaching steps:
Activities
Contents
Have Ss to do the exercise in groups
Ss Write the answer on the board
T corrects all
Ss discuss the result
T read 
Ss repeat all the correct answers 
Hãy đặt câu hỏi cho các từ gạch dưới:
11. I am eleven years old.
à How old are you?
12. This is her sister.
à Who is this?
13. No. She is Tuyet.
à Is she Nguyet?
14. His father is 60 years old.
àHow old is his father?
15. Tom's brother is twenty-two years old 
àHow old is Tom’s brother?
16. There is a couch in the room. 
à How many couches are there in the room?
17. They live in the city 
àWhere do they live?
18. Thu has lunch at 11.30 a.m every day. 
à What time does Thu have lunch everyday?
19. Her mother teaches her English everyday
àWho teaches her English every day?
20. They do their homework at night.
à When do they do their homework
Homework: Learn the lesson at home
Prepair the exercises
CHỦ ĐỀ 5
 Tiết 17: LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU VÀ ÔN TẬP HỌC KÌ I
A .Objectives
- Improve the reading comprehension 
 - Check student’s understanding.
B. Language content
- Vocabulary:about the topics in English 6
 Grammar : 
D. Preparation
- Teacher’: textbook, extra boards, pictures, cards..
 - Students’: textbook..
 E. Steps of teaching
I. Warm up: Chatting about personal information
II. New lesson
Procedure
ACTIVITIES
CONTENTS
 Activity 1
 T guide Ss how to get information from the reading.
T Introduces some kinds of reading exercises.
Ss do some the exercise and discuss the result.
T remarks
Ss write down
A A. Điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau : 
Thiis my family. There are Five peopleinmy family: my father, my mother, my brother, my sister and me. We live on Quang Trung street. My father is forty years oldHe is an.engineer. My mother is thirty- six. She is..a nurse. My brother is twelve. My sister is ten. I'm fourteen. We arestudents.
* Questions: 
1. How many people are there in his family ?
 àThere are five 
2. Where do they live ?	
à They live on Quang Trung Street 
3. How old is his father ?	à He’s 40
4. What does his father do ? à He’s an engineer
5. How old is his mother ? à She’s thirty six
6. Is his mother a doctor ? à No, she isn’t
7. How old is his brother ? à He’s twelve
8. How old is his sister ? à She’s ten
9. What do they do ? à They’re students
B . Hoàn thành đoạn văn và trả lời các câu hỏi
This is Mai. She is my classmate. Sheistwelve yearsold. She lives in a big city. She is in grade 6. She gets ....up..at 6 every morning. She washes her.. face at 6.10.She has breakfast at. 6.15. She goes.to school at6.30.
* Questions:
1. How old is Mai ? à She’s twelve
2. What does she do ? She’s a student
3. Where does she live ? She lives in a big city
4. Is it a small city or a big city ? à It’s a small city
5. Which grade is she in ? à She is in grade 6
6. What time does she wash her face ? à At 6: 10
7. What time does she have breakfast ? à 6:15
8. What time does she go to school? à At 6: 30
Homework: Learn the lesson at home
CHỦ ĐỀ 5
 Tiết 18: LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU VÀ 

Tài liệu đính kèm:

  • doctu chon anh 6HOT_12278299.doc