Giáo án Tiếng Anh 8 - Units 6: The young pioneers club

 Những động từ tận cùng là “e” ta phải bỏ “e”sau đó thêm “ing”.

come coming

2. Những động từ tận cùng là “ie” thì phải đổi “ie” thành “y”, sau đó thêm “ing”.

 die dying

3. Những động từ 1 âm tiết tận cùng bằng 1 phụ âm, trước nó là 1 nguyên âm duy nhất thì ta gấp đôi phụ âm rồi thêm “ing”.

 sit sitting

 

doc 21 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 09/01/2016 Lượt xem 912Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tiếng Anh 8 - Units 6: The young pioneers club", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 CC71a 	 CC 71
 Date: ngày tháng
 Time: giờ phút ~ giờ phút
 Name: _____________________
UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB
C. Gerunds (Danh động từ)
C Danh động từ (gerunds) là dạng động từ được thành lập bằng cách thêm “ing” vào sau động từ (V_ing)
work ® working
go going
Put the following verbs into the gerund 
(Đổi các động từ sau thành danh động từ)
go ® going
1. watch ® 	__________ 	
2. spend ® 	__________ 
3. stand ® 	__________ 
4. listen	 ®	 	__________
5. write	 ®	__________	
CC71b 
J Lưu ý:
1. Những động từ tận cùng là “e” ta phải bỏ “e”sau đó thêm “ing”.
come ® coming
2. Những động từ tận cùng là “ie” thì phải đổi “ie” thành “y”, sau đó thêm “ing”.
 die ® dying
3. Những động từ 1 âm tiết tận cùng bằng 1 phụ âm, trước nó là 1 nguyên âm duy nhất thì ta gấp đôi phụ âm rồi thêm “ing”.
 sit ® sitting 
4. Những động từ 2 âm tiết được nhấn ở âm thứ 2, ta theo quy tắc của trường hợp 3.
	 refeÙr ® referring
CC72a CC 72 
Put the following verbs into “V_ ing” 
(Đổi các động từ sau thành dạng “V_ing”)
_ die ® dying
1. 	prefer 	® ___________
2. 	tie 	® ___________
3. 	lie 	® ___________
4. 	drive 	® ___________
5. 	write 	® ___________
6. 	like 	® ___________
7. 	type 	® ___________
8. 	hide 	® ___________
9. 	ride 	® ___________
10. 	swim 	® ___________
11. 	begin 	® ___________
12. 	listen	 	® ___________
13. 	go 	® ___________
14. 	start 	® ___________
15. 	think	® ___________	
CC72b 
Ø Chức năng của Gerund
C “Gerunds” làm tân ngữ cho động từ
_ She enjoys reading books.
C Danh động từ thường làm tân ngữ trực tiếp cho các động từ sau enjoy / like / love (thích), dislike (không thích), hate (ghét), suggest (đề nghị), finish (hoàn thành)
Choose the correct form of the verbs in brackets
 (Chia động từ trong ngoặc theo đúng thì)
 _ She likes (planting / to plant) roses in the garden.
1. He enjoys (to get / getting) up late on Sunday morning.
2. Mary suggests (going / to going) to the party tonight.
3*. He (doesn’t / don’t) like washing up.
4. She finishes (washing / wash) dishes.
5. I (enjoys / enjoy) watching news on TV.
 CC73a CC 73
2. “Gerund” làm tân ngữ cho giới từ
 _ He is very good at cooking.
 Prep + V_ ing
Put the verbs in brackets into the correct form 
 (Chia các động từ trong ngoặc cho đúng thì)
_ She is fond of dancing. (dance)
1. 	He is thinking of (go) _________ abroad.
2. 	In spite of (start) _________ late, we arrived in 	time.
3. 	She often (write) _________ to me.
4. 	He (not / read) _________ books everyday.
5. 	She hates (eat) _________ candy.
6*. 	What _________ you (see) _________ last night?
7*. 	_________ you often (play) _________ tennis?
8. 	How about (play) _________ football?
9. 	I ran ten kilometers without (stop) _________. 
10. 	Are you interested in (work) _________ for us?
11. 	This knife is only for (cut) _________ bread.
CC73b 
Choose the best answer 
(Chọn câu trả lời đúng nhất)
1. I don’t like ______ novels.
a. reading	b. to reading	c. read
2. He usually ______ up late on Sundays.
a. get	b. getting	c. gets
3. He suggests ______.
a. walking	b. to walk	c. walk
4. She ______ here yesterday.
a. comes	b. came	c. coming
5. My children are good at ______.
a. swim	b. to swim	c. swimming
6. You can ______ my computer for work.
a. to use	b. use	c. using
7. They suggested ______ to coffee last night.
a. going	b. to go	c. went
8. I hate ______ to hip- hop music.
a. listen	b. listening	c. listens
CC74a CC 74 
Find out the mistake from the underlined words
 (Tìm lỗi sai trong những từ gạch dưới)
_ Do you like listen to pop music in the evening?
 A B C
® câu B: listening
1. Because of get up late this morning, I didn’t have 
 A B C
 breakfast. 
2. Do you suggest to go out for a swim this 
 A B C
 afternoon?
3. Mary usually do her homework at home.
 A B C
4. What do you do after school yesterday?
 A B C
5. I don’t enjoy to go on vacation in fall.
 A B CCC74b 
D. Review
1. Modal verbs
Positive: 
Negative: 
Interrogative
_ You can sit here.
2. Gerunds 
_ watch ® watching
3. Adverbs of Manner (Trạng từ chỉ thể cách)
_ beautiful ® beautifully
 ØVị trí:
« Trường hợp đặc biệt: good (adj) ® well (adv), fast (adj) ® fast (adv), hard (adj) ® hard (adv), late (adj) ® late (adv)
S + may/can/could/should/must + Vbare_inf
S + may/can/could/should + not + Vbare_inf
May/Can/Could/Should + S + Vbare_inf ?
Verb + ing
Adjective + ly ® Adverb
S + V + Adv
S + V + O + Adv
CC75a 
CC75a CC 75
Choose the best answer 
(Chọn câu trả lời đúng)
1. Lan works ______.
a. hard	b. bad	c. happy
2. His father hates ______ beer.
a. to drink	b. drinks	c. drinking
3. What can I ______ for you?
a. do	b. doing	c. to do
4. Nam is good at ______ tennis.
a. to play	b. plays	c. playing
5. Our class study English very ______.
a. good	b. well	c. best
6. He is a ______ driver.
a. quick	b. quickly	c. fastly
7. Lan is very ______.
a. beauty	b. beautiful	c. beautifully
8. “May I help you”. “______”
a. What can I do for you? 
b. I’m afraid I’m busy now.
c. Yes, that is very kind of you.
CC75b 
Put the verbs in brackets into the correct form
(Chia động từ trong ngoặc cho đúng thì)
_ Tom hates (cook) cooking meals.
1. 	We should (have) __________ a party to celebrate her birthday.
2. 	He is surprised at (meet) __________ his old friend.
3. 	She often (dance) __________ beautifully.
4. 	Lan (watch) __________ TV everyday.
5. 	May I (help) __________ you with the washing _ up?
6. 	My sister enjoys (teach) __________.
7. 	I’m sorry for (keep) __________ you waiting.
8. 	They can (park) __________ their car here.
9. 	Lan hates (watch) __________ soccer.
10. 	Nam must (take) __________ more exercise.
11. 	He (buy) __________ a dictionary yesterday.
12. 	My sister hates (do) __________ the ironing.
13. 	You must (learn) __________ your lessons before you go to school every day.
CC76a CC 76 
 Date	: ngày tháng
Time	: giờ phút ~ giờ phút
 Name: _____________________
UNIT 7: MY NEIGHBORHOOD
A. Present perfect tense (Thì hiện tại hoàn thành)
I. Form
1. Positive 
I / you / we / they / danh từ số nhiều + have
He / she / it / danh từ số ít + has
* Rút gọn: have = ‘ve , has = ‘s
* V3: bất qui tắc xem cột 3 bảng động từ bất qui tắc.
 _ She has seen the film for twenty minutes.
2. Negative
 _ We haven!t read this book yet.
3. Interrogative 
 _ Have you ever been to England before?
S + have / has + V3/ed + O
S + has / have + not + V3 + O
CC76b
Have / Has + S + V3 + O?
Put the verbs into the correct form
CC76b 
Match each verb to its past participle
 (Nối động từ với quá khứ phân từ )
1. be	a. done
2. get	b. eaten
3. eat	c. had
4. have	d. seen
5. write	e. lived
6. go	f. known
7. do	g. attended
8. see	h. got
9. know	i. been
10. live	j. gone
11. attend	k. written
1. 	2	3	4.
5.	6.	7.	8.
9. 	10. 	11.
CC77a CC 77
Put the verbs in brackets in the present perfect tense
(Cho dạng động từ trong ngoặc ở thì hiện tại hoàn thành)
_ He (write) has written the letter for two hours.
1. 	I (be) _________ here since last week.
2. 	She (work) _________ in this restaurant for two 	years.
3. 	He (not / see) _________ his father since 2007.
4. 	Jane (attend) _________ this school for 3 years.
5. 	He (collect) _________ stamps since 2006.
6. 	They (eat) _________ breakfast already.
7. 	My parents (live) _________ in this city for 10 	years.
8. 	John (do) _________ his homework for twenty 	minutes. 
9. 	I (know) _________ him for 5 months.
10. 	We (not, see) _________ each other for 10 years.
CC77b 
II. Usage (Cách dùng)
Thì hiện tại hoàn thành được dùng để diễn tả
C Hành động vừa mới xảy ra.
_ She has just gone out. (Cô ấy vừa mới ra ngoài)
	C Hành động hoặc sự việc đã xảy ra trong quá khứ nhưng không biết thời gian.
_ I have already read this book.
 (Tôi đã đọc cuốn sách này rồi)
	C Hành động đã bắt đầu trong quá khứ và vẫn còn kéo dài đến hiện tại.
_ I have taught in this school for six years.
 (Tôi đã dạy trong ngôi trường này được 6 năm)
	J Một số trạng từ và giới từ đi kèm:
just (vừa mới), already (rồi), recently/ lately (gần đây), yet (chưa), ever (đã từng), never (chưa bao giờ), since (từ khi) + mốc thời gian, for (khoảng) + khoảng thời gian
CC78a CC 78
Ø Note: 
C Since (từ khi)
_ since last week
C For (khoảng, được)
_ for two years 
Since + a point in time (mốc thời gian)
For + a period of time (khoảng thời gian)
Put “for” or “since” into each gap
(Điền “for” or “since” vào mỗi chỗ trống)
1. ________ a long time
2. ________ 1990
3. ________ an hour
4. ________ Monday
5. ________ages
6. ________ three years
7. ________ February
8. ________ two days
9. ________ Christmas
CC78b 
Put the verbs in brackets into the correct form 
 (Chia động từ trong ngoặc cho đúng thì)
_ She (not, go) has not gone to school for 2 weeks.
1. 	 I (not / see) _________ her since last summer.
2. 	 We (wait) _________ here for 2 hours.
3. 	 _________ you (get) _________ married for 5 	years?
4. 	 They (live) _________ in this town since 1990.
5. 	 Jack (finish) _________ his work for 3 hours.
6. 	 I (not, go) _________ home for 3 weeks.
7. 	 _________ you (see) _________ him since 	 yesterday?
8. 	 It (rain) _________ for 2 hours.
9. 	 I (know) _________ that man since 1999.
10. 	My parents (work) _________ for this company since 2005.
11. 	Quang (watch) _________ TV for two hours.
12. 	We (not / meet) _________ each other since last year.
CC79a CC 79
Choose the best answer
(Chọn câu trả lời đúng nhất)
1. I have known her _______ ten years.
a. since	b. for	c. before
2. He _______ worked in this company for 8 years.
a. have	b. has	c. had
3. Susan _______ in London since 2000.
a. lives	b. has lived	c. live 
4. It has been raining _______ lunch time.
a. since	b. for	c. on
5. Have you finished your homework?
 Yes, _______.
a. I had	b. I has	 c. I have
6. Mary ______ an English teacher for 6 months.
a. has been	b. is	c. was
7. She ______ me at six last night.
a. called	b. call	c. calls
8. _______ she _______ watching Vietnam films?
a. Is / like	b. Does / like c. Does / likes
CC79b 
² Review simple past (Ôn tập thì quá khứ đơn)
Positive 
Negative 
Interrogative 
C Thì quá khứ đơn diễn tả hành động, sự việc xảy ra tại 1 thời gian, hoặc khoảng thời gian xác định trong quá khứ, thường có các trạng từ như last week / month / year, ago, yesterday
_ I lived here last month.
Ø Lưu ý: so sánh sự khác biệt giữa quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành.
_ I worked for the company last year.
_ I have worked for the company since last year.
S + V2/ed
S + didn’t + Vbare inf
Did + S + Vbare inf ?
Choose the correct answer (Chọn câu trả lời đúng)
1. Mai (watched / has watched) the film last night.
2. Mai (watched / has watched) the film since last night.
CC80a CC 80
Read the passage and fill in the each gap with a suitable word
(Đọc đoạn văn và điền vào chỗ trống với từ thích hợp)
My son is secondary school student. He goes to school five days a __ (1) ____ and studies many subjects at school. Last week I went ___ (2) ___ an end- of – semester meeting with his form- teacher and she gave me his report card. I __ (3) ____ shocked to know that he worked excellently ___ (4) ___ Math, English, physics, chemistry but he had poor results with the other __ (5) ____ such as geography, history. I found out that he is clever __ (6) ____ lazy. He doesn’t like to learn his lessons _ (7) _____ heart. His final result was only satisfactory.
1. a. week	b. day	c. month
2. a. by	b. on	c. to
3. a. was	b. am	c. has been
4. a. in	b. on	c. at
5. a. subject	b. subjects	c. area
6. a. and	b. but	c. or
7. a. by	b. on	c. in
CC80b 
Choose the best answer 
(Chọn câu trả lời đúng nhất)
1. He ________ to London for 2 weeks.
a. went	b. was	c. has gone
2. We ________ in that restaurant for 2 years.
a. didn’t eat	b. haven’t eaten 	c. don’t eat
3. My mother ________ in the bank since 2008.
a. worked	b. has worked	c. have worked
4. We ________ this school since last year.
a. have attended	 b. attended	c. attend
5. I ________ to her last week.
a. wrote	b. have written	c. write
6. She ________ her homework last night.
a. does	b. did	c. has done 
7. We ________ her yesterday.
a. see	b. saw	c. have seen 
8. ________ is something that people make or grow to sell.
a. Product	b. Production	c. Produce

Tài liệu đính kèm:

  • docUnits 6. The young pioneers club.doc