Giáo án Tin học 8 - Bài 6: Câu lệnh điều kiện - Nguyễn Hữu Khoa - Trường THCS Thạnh Đông

1. MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

 * Hoạt động 1: - Học sinh biết sự cần thiết của câu trúc rẽ nhánh trong lập trình .

 - Học sinh biết và hiểu cấu trúc rẽ nhánh được sử dụng để chỉ dẫn cho máy tính thực hiện các thao tác phụ thuộc vào điều kiện.

 * Hoạt động 2: - Học sinh hiểu cú pháp, hoạt động của các câu lệnh điều kiện dạng thiếu và dạng đủ trong Pascal.

 - Biết mọi ngôn ngữ lập trình đều có câu lệnh điều kiện để thể hiện cấu trúc rẽ nhánh.

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 1254Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài 6: Câu lệnh điều kiện - Nguyễn Hữu Khoa - Trường THCS Thạnh Đông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 13 - Tiết 25
 Ngày dạy: 12/11/2014
 Bài 7: CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 * Hoạt động 1: - Học sinh biết sự cần thiết của câu trúc rẽ nhánh trong lập trình .
 - Học sinh biết và hiểu cấu trúc rẽ nhánh được sử dụng để chỉ dẫn cho máy tính thực hiện các thao tác phụ thuộc vào điều kiện.
 * Hoạt động 2: - Học sinh hiểu cú pháp, hoạt động của các câu lệnh điều kiện dạng thiếu và dạng đủ trong Pascal.
 - Biết mọi ngôn ngữ lập trình đều có câu lệnh điều kiện để thể hiện cấu trúc rẽ nhánh.
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
- Học sinh thực hiện được việc nêu và vẽ 2 cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu và dạng đủ.
- Học sinh hiểu cú pháp, hoạt động của các câu lệnh điều kiện dạng thiếu và dạng đủ trong Pascal.
Hs thực hiện thành thạo:
- Học sinh thực hiện thành thạo việc nêu và vẽ 2 cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu và dạng đủ.
- Học sinh hiểu cú pháp, hoạt động của các câu lệnh điều kiện dạng thiếu và dạng đủ trong Pascal.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Cấu trúc rẽ nhánh.
- Câu lệnh điều kiện.
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Giáo án
3.2. Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2 phút)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng: (5 phút)
 Tìm giá trị nhỏ nhất trong dãy số 7,8,5,2,1,8,9,4.
Xác định bài toán
Mô tả thuật toán.
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động 1: Cấu trúc rẽ nhánh. (10’)
- Chiếu hoặc treo ví dụ 2 SGK trang 48
Gv: Gọi HS đọc đề và giải ví dụ 2
Hs: giải ví dụ 2
Gv: Minh họa sơ đồ khối
- Chiếu hoặc treo ví dụ 3 SGK trang 48
Gv: Gọi HS đọc đề và giải ví dụ 3
Hs: giải ví dụ 3
Gv: Minh họa sơ đồ khối
Gv: Mọi ngôn ngữ lập trình đều có các câu lệnh để thực hiện các cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu và đủ. Cấu trúc rẽ nhánh giúp cho việc lập trình được linh hoạt hơn.
4. Cấu trúc rẽ nhánh.
Ví dụ 2. SGK trang 48 
Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu. 
Ví dụ 3. SGK trang 48 
Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ. 
Hoạt động 2: Câu lệnh điều kiện.. (20’)
Gv: Từ ví dụ 2
Nếu T ≥ 100 000 thì số tiền phải thanh toán là 70%*T;
Tương ứng với câu lệnh trong TP
If T ≥ 100 000 then 70%*T;
If then ;
Gv: Khi gặp câu lệnh này, chương trình sẽ kiểm tra điều kiện. Nếu điều kiện được thoả mãn, chương trình sẽ thực hiện câu lệnh sau từ khoá then. Ngược lại, câu lệnh đó bị bỏ qua. 
- Chiếu hoặc treo ví dụ 4 SGK trang 49
- Chiếu hoặc treo ví dụ 5 SGK trang 49
Gv: Gọi HS đọc đề và giải ví dụ 5
- Chiếu hoặc treo ví dụ 6 SGK trang 50
Gv: Câu lệnh điều kiện ifthenelse mô tả trong ví dụ này là câu lệnh điều kiện dạng đầy đủ.
 Câu lệnh điều kiện dạng đầy đủ của Pascal có cú pháp:
if then else ;
Gv: Lưu ý HS sau trước từ khóa else không có dấu “;”
Gv: Với câu lệnh này, chương trình sẽ kiểm tra điều kiện. Nếu điều kiện được thoả mãn, chương trình sẽ thực hiện câu lệnh 1 sau từ khoá then. Trong trường hợp ngược lại, câu lệnh 2 sẽ được thực hiện.
5. Câu lệnh điều kiện.
Trong Pascal, câu lệnh điều kiện dạng thiếu được viết với các từ khoá if và then như sau:
 if then ;
Ví dụ 4. SGK trang 49
if a > b then write(a);
Ví dụ 5. SGK trang 49
readln(a);
if a>5 then write('So da nhap khong hop le.');
Ví dụ 6. SGK trang 50
Nếu b ¹ 0 thì tính kết quả
 ngược lại thì thông báo lỗi
Dưới đây là câu lệnh Pascal thể hiện cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ nói trên: 
if b0 then x:=a/b
	else write('Mau so bang 0, khong chia duoc');
Câu lệnh điều kiện dạng đầy đủ của Pascal có cú pháp:
if then else ;
Tổng kết. (5 phút)
 Gv: Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập 5 và 6 (Sgk trang 51). Yêu cầu học sinh làm vào vỡ và trình bày kết quả.
 Hs: Thực hiện bài tập.
Hướng dẫn học tập. (3 phút)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà xem lại các kiến thức đã được học hôm nay. Làm tiếp các bài tập còn lại trong sách giáo khoa.
- Về nhà xem lại các các ví dụ đã được học bài để hiểu thêm bài học.
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Xem trước và tìm hiểu trướccác chương trình trong bài thực hành số 4 để chuẩn bị cho tiết sau thực hành.
5. PHỤ LỤC.
----------˜˜&™™----------

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 6. Câu lệnh điều kiện - Nguyễn Hữu Khoa - Trường THCS Thạnh Đông.doc