Giáo án Tin học 8 - Bài 8: Lặp với số lần biết trước - Đặng Văn Phú - Trường THCS Sơn Hạ

Em hãy ghi lại cú pháp của câu lệnh lặp For do. Giải thích các thành phần trong câu lệnh và nêu quá trình hoạt động của câu lệnh.

Quá trình thực hiện: Ban đầu biến đếm nhận giá trị đầu và thực hiện câu lệnh, sau mỗi vòng lặp biến đếm tăng thêm một đơn vị cho đến khi bằng giá trị cuối.

 

ppt 12 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 461Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài 8: Lặp với số lần biết trước - Đặng Văn Phú - Trường THCS Sơn Hạ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Sơn HạGiáo Viên : Đặng Văn PhúNhiÖt liÖt chµo mõngC¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù tiÕt häcM«n TIN HäCLíp: 8DEm hãy ghi lại cú pháp của câu lệnh lặp Fordo. Giải thích các thành phần trong câu lệnh và nêu quá trình hoạt động của câu lệnh.FOR : = TO DO ;Thuộc kiễu dữ liệu IntegerGiá trị đầu 20 – Sai - Kết thúcCaâu leänhÑuùngSaiÑieàu kieänMoâ taû ñöôøng ñi cuûa chöông trình treân sô ñoà khoái?Sô ñoà khoáiÑeå vieát chöông trình chæ daãn maùy tính thöïc hieän caùc hoaït ñoäng laëp nhö trong thuaät toaùn, ta coù theå söû duïng caâu leänh coù daïng: “Laëp vôùi soá laàn chöa bieát tröôùc”Ví dụ 2Ví dụ 1(SGK)Nhận xétEm hãy lấy thêm hai ví dụ mà trong đó công việc được thực hiện lặp đi lặp lại với số lần chưa biết trước. Cho biết điều kiện để công việc đó dừng lại.Câu hỏi củng cố Ta có thể lấy thêm hai ví dụ sau:Đá cầu: Việc đá cầu sẽ được lặp đi lặp lại với số lần chưa biết trước được. Điều kiện để việc đá cầu kết thúc là khi cầu rơi xuống đất.Học bài cũ: Tương tự việc đá cầu, điều kiện để công việc học bài kết thúc là đến khi thuộc bài. Ở Ví dụ 2, để tổng Tn nhỏ nhất lớn hơn 30 thì n bằng bao nhiêu và tổng Tn là bao nhiêu? 10090807060504030201000:D. N = 9, T = 37A. N = 8, T = 34C. N = 7, T = 31BAÏN SAI ROÀI!BAÏN SAI ROÀI!BAÏN SAI ROÀI!B. N = 8, T = 36B. N = 8, T = 36H­íng dÉn vÒ nhµ- Học bài và nắm vững các bước ở ví dụ 2- Làm các bài tập 1 và 2 trang 71 SGKQUÙI THẦY COÂ GIAÙO SỨC KHỎE. CAÙC EM HỌC SINH CHĂM NGOAN, HỌC GIỎITHE END

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 8. Lặp với số lần biết trước - Đặng Văn Phú - Trường THCS Sơn Hạ.ppt