Giáo án Tin học 8 - Bài 8: Lặp với số lần biết trước - Nguyễn Hữu Khoa - Trường THCS Thạnh Đông

1. MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

 * Hoạt động 1: - Học sinh biết cú pháp, ngữ nghĩa, hoạt động của câu lệnh While do.

 - Học sinh hiểu được các ví dụ sách giáo khoa đưa ra, qua đó hiểu hơn câu lệnh lặp với số lần chưa xác định trước While do.

 * Hoạt động 2: - Học sinh biết lỗi lập trình cần tránh khi sử dụng câu lệnh While do: Lặp vô hạn lần.

1.2 Kĩ năng:

• Hs thực hiện được:

- Học sinh thực hiện được việc nêu được cú pháp, ngữ nghĩa, hoạt động của câu lệnh While do; Sử dụng lệnh While do giải quyết một số bài tập đơn giản.

• Hs thực hiện thành thạo:

- Học sinh thực hiện thành thạo việc phân tích bài toán, chương trình để hiểu hơn chương trình. Sử dụng lệnh While do giải quyết một số bài tập đơn giản.

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 698Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài 8: Lặp với số lần biết trước - Nguyễn Hữu Khoa - Trường THCS Thạnh Đông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 26 - Tiết 50
 Ngày dạy: 11/02/2015
 Bài 8: LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 * Hoạt động 1: - Học sinh biết cú pháp, ngữ nghĩa, hoạt động của câu lệnh While do.
 - Học sinh hiểu được các ví dụ sách giáo khoa đưa ra, qua đó hiểu hơn câu lệnh lặp với số lần chưa xác định trước While do.
 * Hoạt động 2: - Học sinh biết lỗi lập trình cần tránh khi sử dụng câu lệnh While do: Lặp vô hạn lần.
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
- Học sinh thực hiện được việc nêu được cú pháp, ngữ nghĩa, hoạt động của câu lệnh While do; Sử dụng lệnh While do giải quyết một số bài tập đơn giản.
Hs thực hiện thành thạo:
- Học sinh thực hiện thành thạo việc phân tích bài toán, chương trình để hiểu hơn chương trình. Sử dụng lệnh While do giải quyết một số bài tập đơn giản.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Ví dụ về lệnh lặp với số lần chưa biết trước.
- Lặp vô hạn lần- Lỗi lập trình càn tránh..
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Giáo án; ĐDDH
3.2. Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2 phút)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng:
 Không kiểm tra miệng
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động 1: Ví dụ về lệnh lặp với số lần chưa biết trước: (30 phút)
Gv: Giới thiệu câu lệnh lặp While...do.
Hs: Nghe giảng và chép bài đầy đủ
Gv: Yêu cầu HS đọc ví dụ 3 (68 - SGK)
Hs: Đọc ví dụ 3.
Gv: Phân tích chương trình Sgk để học sinh hiểu hơn câu lệnh whiledo.
Hs: Theo dõi và ghi chép
Gv: Cho HS xem chương trình chạy trên máy.
Hs: Quan sát.
Gv: Thực hiện ví dụ 4, phân tích chương trình để học sinh hiểu.
Hs: Quan sát, lắng nghe phân tích để hiểu chương trình.
Gv: Yêu cầu HS đọc ví dụ 5 (69 - SGK)
Hs: Đọc ví dụ 5
Gv: Chạy tay (cả hai chương trình) cho học sinh xem
Hs: Chú ý quan sát và tự chạy tay lại 
Gv: So sánh kết quả khi chạy hai chương trình 
Hs: Hai kết quả bằng nhau
Gv: Ví dụ này cho thấy rằng chúng ta có thể sử dụng câu lệnh whiledo thay cho câu lệnh fordo
2. Ví dụ về lệnh lặp với số lần chưa biết trước
Trong Pascal câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước có dạng:
 while do ;
trong đó:
- điều kiện thường là một phép so sánh;
- câu lệnh có thể là câu lệnh đơn giản hay câu lệnh ghép.
Câu lệnh lặp này được thực hiện như sau:
1. Kiểm tra điều kiện.
2. Nếu điều kiện SAI, câu lệnh sẽ bị bỏ qua và việc thực hiện lệnh lặp kết thúc. Nếu điều kiện đúng, thực hiện câu lệnh và quay lại bước 1.
Ví dụ 3: Sgk (Trang 68)
Ví dụ 4: Sgk (Trang 69) 
- Nếu chạy chương trình này ta sẽ nhận được n = 45 và tổng đầu tiên lớn hơn 1000 là 1034.
Ví dụ 5: Viết chương trình tính tổng 
Đoạn chương trình sử dụng lệnh lặp fordo:
T:=0;
for i:=1 to 100 do T:=T+1/i;
writeln(T);
Đoạn chương trình sử dụng lệnh lặp whiledo:
T:=0; 
 i:=1;
while i<=100 do begin T:=T+1/i; i:=i+1 end;
writeln(T);
* Nhận xét : Ví dụ này cho thấy rằng chúng ta có thể sử dụng câu lệnh whiledo thay cho câu lệnh fordo.
Hoạt động 2: Lặp vô hạn lần - Lỗi lập trình cần tránh: (5 phút)
Gv: Đưa ra ví dụ trong Sgk, ? chương trình này lặp bao nhiêu lần? Vì sao?
Hs: Trả lời.
Gv: Khi viết chương trình sử dụng cấu trúc lặp cần chú ý tránh tạo nên vòng lặp không bao giờ kết thúc.
Hs: Chú ý nghe giảng và ghi chép
3. Lặp vô hạn lần - Lỗi lập trình cần tránh.
 Khi viết chương trình sử dụng cấu trúc lặp cần chú ý tránh tạo nên vòng lặp không bao giờ kết thúc
 Ví dụ: Sgk.
 à Khi thực hiện vòng lặp, điều kiện trong câu lệnh phải được thay đổi để sớm hay muộn giá trị của điều kiện được chuyển từ đúng sang sai. Chỉ như thế chương trình mới không "rơi" vào những "vòng lặp vô tận".
Tổng kết. (5 phút)
- Yêu cầu các em học sinh nhắc lại những kiến thức vừa học.
- Đưa ra ví dụ cho các em học sinh áp dụng kiến thức vừa học.
Hướng dẫn học tập. (3 phút)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà xem lại các kiến thức đã được học hôm nay. Làm bài tập sách giáo khoa.
- Về nhà xem lại các thuật toán, chương trình đã được học trong bài.
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Xem trước và tìm hiểu trước các chương trình trong 2 bài tập 1 và 2 trong bài thực hành số 6.
5. PHỤ LỤC.
----------˜˜&™™----------

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 8. Lặp với số lần biết trước - Nguyễn Hữu Khoa - Trường THCS Thạnh Đông.doc