Giáo án Tin học 8 - Bài 9: Làm việc với dãy số

I. MỤC TIÊU:

- Biết được khỏi niệm mảng một chiều

- Biết cỏch khai bỏo mảng, nhập, in, truy cập cỏc phần tử của mảng

- Hiểu và ứng dụng được cỏc cỏch khai bỏo mảng trong lập trỡnh.

- Hứng thỳ với học lập trỡnh, yờu thớch ngụn ngữ lập trỡnh Pascal.

II. CHUẨN BỊ:

- GV: Soạn bài, đọc tài liệu tham khảo,.

- HS: Xem lại bài học trước, xem bài trước ở nhà, dụng cụ học tập.

III. PHƯƠNG PHÁP

 - Giải quyết vấn đề, vấn đáp, hoạt động nhóm

IV. TIẾN TRÌNH:

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ

3. Bài mới:

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 790Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài 9: Làm việc với dãy số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 56.	Ngày dạy
Bài 9: Làm việc với dãy số
I. Mục tiêu: 
- Biết được khỏi niệm mảng một chiều 
- Biết cỏch khai bỏo mảng, nhập, in, truy cập cỏc phần tử của mảng 
- Hiểu và ứng dụng được cỏc cỏch khai bỏo mảng trong lập trỡnh.
- Hứng thỳ với học lập trỡnh, yờu thớch ngụn ngữ lập trỡnh Pascal.
II. Chuẩn bị:
- GV: Soạn bài, đọc tài liệu tham khảo,.
- HS: Xem lại bài học trước, xem bài trước ở nhà, dụng cụ học tập.
III. Phương pháp
	- Giải quyết vấn đề, vấn đáp, hoạt động nhóm
IV. tiến trình:
1. ổn định lớp: 
2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ
3. Bài mới:
hoạt động của thầy và trò
kiến thức cần đạt
- GV: Giới thiệu vớ dụ 1 (SGK Tr 75).
- Như vậy chỳng ta đều biết sự bất tiện nếu chỉ sử dụng cỏch khai bỏo biến đó biết (khai bỏo biến đơn). 
- HS: Chỳ ý lắng nghe và suy nghĩ.
Vỡ vậy Pascal cung cấp một cụng cụ hiệu quả để hỗ trợ người lập trỡnh đú là kiểu mảng.
- GV: Giới thiệu về biến mảng.
- HS: Chỳ ý lắng nghe và ghi chộp.
Hoạt động 2 
- GV: Giới thiệu cỏc cỏch khai bỏo biến mảng.
- HS: Nghe và ghi chộp
- Cỏch khai bỏo trực tiếp biến mảng một chiều.
- HS: Chỳ ý quan sỏt.
- HS: Ghi chộp.
Khai bỏo giỏn tiếp biến mảng qua kiểu mảng một chiều.
- HS: Ghi chộp.
- GV: Giải thớch cỏc thành phần trong 2 cỏch khai bỏo biến mảng.
- HS: Chỳ ý quan sỏt và ghi chộp.
- GV: sử dụng một số vớ dụ để luyện tập về khai bỏo mảng một chiều và giải thớch số lượng phần tử, kiểu phần tử của từng biến mảng tương ứng với mỗi vớ dụ.
- HS: Chỳ ý quan sỏt, luyện tập với cỏc vớ dụ GV đưa ra.
- GV: Gọi HS rỳt ra cỏch khai bỏo mảng trong Pascal.
- GV: Yờu cầu HS đọc VD 2 (Tr76 SGK). Đưa ra cỏch khai bỏo và sử dụng biến mảng.
- HS: Suy nghĩ và trả lời cõu hỏi
- HS: Đọc vớ dụ và ghi chộp.
? Cỏch khai bỏo và sử dụng biến mảng như vậy cú lợi gỡ?
- GV: Giới thiệu cõu lệnh lặp sử dụng biến mảng để so sỏnh điểm của mỗi HS so với 1 giỏ trị nào đú.
- HS: Trả lời cõu hỏi của GV.
- GV: Giới thiệu cỏch khai bỏo nhiều điểm theo từng mụn học.
- HS: Chỳ ý quan sỏt và ghi chộp.
- GV: Giới thiệu cõu lệnh gỏn giỏ trị của mảng bằng cõu lệnh gỏn.
- HS: Chỳ ý quan sỏt và ghi chộp.
- HS: Chỳ ý quan sỏt.
1. Dóy số và mảng: 
Cỏc cõu lệnh khai bỏo và nhập dữ liệu:
Var Diem_1, Diem_2, Diem_3, ...: real;
Read (Diem_1); Read (Diem_2); Read (Diem_3); ...
- Khi số HS trong lớp càng nhiều thỡ đoạn khai bỏo và đọc đọc dữ liệu trong chương trỡnh càng dài.
- Để giải quyết vấn đề trờn Pascal cung cấp một kiểu dữ liệu được gọi là kiểu mảng. 
- Khi khai bỏo một biến cú kiểu dữ liệu là kiểu mảng thỡ biến dú được gọi là biến mảng.
 2. Vớ dụ về biến mảng: 
Cú hai cỏch khai bỏo biến mảng
Cỏch 1: Khai bỏo trực tiếp biến mảng một chiều:
var : array [kiểu chỉ số] of [kiểu phần tử];
Cỏch 2: Khai bỏo giỏn tiếp biến mảng qua kiểu mảng một chiều:
type = array [kiểu chỉ số] of ;
var :;
trong đú:
- kiểu chỉ số là một dóy số nguyờn liờn tục n1..n2 với n1, n2 là cỏc hằng (hoặc biểu thức cho kết quả là số nguyờn) xỏc định chỉ số đầu tiờn và chỉ số cuối cựng (n1Ên2).
- kiểu phần tử là kiểu của cỏc phần tử mảng.
Vớ dụ:
Var Chieucao: array[1...50] of real;
Var Tuoi: array [21...80] of integer;
Tờn mảng: array [...] of 
Var Diem: array [1...50] of real;
- Cú thể thay rất nhiều cõu lệnh nhập và in dữ liệu ra màn hỡnh chỉ bằng một cõu lệnh lặp.
For i: = 1 to 50 do
If Diem[i] > 8.0 then writeln ('Gioi'); 
Var DiemToan, DiemVăn, DiemLi: array [1 ... 50] of real;
A[1] := 5;
A [2] := 8;
- Nhập dữ liệu từ bàn phớm bằng cõu lệnh lặp: 
For i := 1 to 5 do readln (a[i]);
4. CỦNG CỐ : 
- HS nhắc lại kiến thức về kiểu mảng, biến mảng, 2 cỏch khai bỏo biến mảng.
- GV củng cố lại kiến thức
5. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
- ễn tập kiến đó học.
- Đọc trước phần 3: Tỡm giỏ trị lớn nhỏt và nhỏ nhất của dóy số.
Tiết 57.	Ngày dạy
Bài 9: Làm việc với dãy số
 I. Mục tiêu:
- Biết sõu hơn về cỏch khai bỏo mảng, nhập, in, truy cập cỏc phần tử của mảng. 
- Hiểu và ứng dụng được thuật toỏn tỡm số lớn nhất, số nhỏ nhất của một dóy số.
- Hứng thỳ với học lập trỡnh, yờu thớch ngụn ngữ lập trỡnh Pascal.
II. Chuẩn bị:
- GV: Soạn bài, đọc tài liệu tham khảo,.
- HS: Xem lại bài học trước, xem bài trước ở nhà, dụng cụ học tập.
III. Phương pháp
	- Giải quyết vấn đề, vấn đáp, hoạt động nhóm
IV. tiến trình:
1. ổn định lớp: 
2. Kiểm tra bài cũ: 
 Nêu cách khai báo biến kiểu mảng?
3. Bài mới:
hoạt động của thầy và trò
kiến thức cần đạt
Hoạt động 1 : 
- GV: Yờu cầu HS đọc vớ dụ 3 (SGK Tr 78).
- HS: Đọc vớ dụ SGK.
- GV: Giới thiệu thuật toỏn tỡm MAX (số lớn nhất của dóy số nguyờn nhập từ bàn phớm).
- HS: Chỳ ý quan sỏt và ghi chộp.
- Sau khi giới thiệu xong thuật toỏn tỡm Max giỏo viờn hướng dẫn HS xỏc định cỏc biến, kiểu biến và viết khai bỏo biến; viết cõu lệnh thực hiện cỏc bước nhập N, nhập cỏc phần tử của mảng, tỡm Max, in Max ra màn hỡnh. 
- HS: Theo hướng dẫn thực hiện cỏc yờu cầu của GV.
- GV: Từ cỏc hướng dẫn trờn giỳp HS cú thể hiểu được cỏc đoạn cương trỡnh. GV đưa ra chương trỡnh đầy đủ.
- HS: Hỡnh thành được cỏc đoạn chương trỡnh và quan sỏt, ghi chộp lại chương trỡnh đầy đủ GV đưa ra.
Hoạt động 2 : 15 phút
- GV: Yờu cầu HS nhập lại chương trỡnh vừa học, dịch, chạy chương trỡnh và nhận xột kết quả.
- HS: Khởi động mỏy tớnh và thực hành.
3. Tỡm giỏ trị lớn nhất và nhỏ nhất của dóy số
Thuật toỏn tỡm Max của dóy số nguyờn nhập từ bàn phớm như sau:
Bước 1. Nhập N và dóy A1,..., An
Bước 2. Max ơ A1
Bước 3. Lần lượt gỏn giỏ trị từ 2 đến N cho i. Với mỗi giỏ trị của i thỡ thực hiện: Nếu Max <Ai thỡ MaxơAi
Bước 4. Đưa ra màn hỡnh giỏ trị Max rồi kết thỳc.
program P_Max;
Var
 i, N, Max : integer;
 A: array[1..100] of integer;
Begin
	{Nhap N}
 write('Hay nhap do dai cua day so, N = '); readln(N);
	{Nhap day so}
 writeln('Nhap cac phan tu cua day so:');
 For i:=1 to N do
 Begin
 write('a[',i,']='); readln(a[i]);
 End;
	Max:=a[1];
 for i:=2 to n do if Max<a[i] then Max:=a[i];
write('So lon nhat la Max = ',Max);
 readln;
End.
Thực hành
4. CỦNG CỐ: 
- GV củng cố lại kiến thức vừa học.
5. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
- Tự làm lại cỏc bài tập chuẩn bị tốt cho tiết Bài tập.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 9. Làm việc với dãy số.doc