Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 4: Sử dụng lệnh điều kiện if…then

Viết cú pháp câu lệnh điều kiện dạng thiếu? Nêu cơ chế hoạt động của câu lệnh.

If <điều kiện=""> then ;

Cơ chế hoạt động: Nếu điều kiện “Đúng” thực hiện câu lệnh sau từ khóa “then”, ngược lại bỏ qua câu lệnh.

Viết cú pháp câu lệnh điều kiện dạng đủ. Nêu cơ chế hoạt động của câu lệnh.

 

ppt 15 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 07/01/2016 Lượt xem 1548Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 4: Sử dụng lệnh điều kiện if…then", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng quý thầy cô giáo về dự giờ!1. Viết cú pháp câu lệnh điều kiện dạng thiếu? Nêu cơ chế hoạt động của câu lệnh.?2. Viết cú pháp câu lệnh điều kiện dạng đủ. Nêu cơ chế hoạt động của câu lệnh.If then ;Cơ chế hoạt động: Nếu điều kiện “Đúng” thực hiện câu lệnh sau từ khóa “then”, ngược lại bỏ qua câu lệnh.If then else ; Nếu điều kiện “Đúng” thực hiện câu lệnh 1 sau từ khóa “then”, ngược lại thực hiện câu lệnh 2 sau từ khóa else.SỬ DỤNG LỆNH ĐIỀU KIỆN IF ... THEN Tiết 25 – Bài thực hành số 4MỤC TIÊU:Viết được câu lệnh điều kiệnĐọc và hiểu ý nghĩa của thuật toán sử dụng trong chương trình1. Kiến thức cần nắm:If then ;Câu lệnh điều kiện dạng thiếu:If then else ;Câu lệnh điều kiện dạng đủ:SỬ DỤNG LỆNH ĐIỀU KIỆN IF...THEN Tiết 25 – TH:Bài tập 1:SỬ DỤNG LỆNH ĐIỀU KIỆN IF...THEN Tiết 25 – TH:Viết chương trình nhập hai số nguyên a và b khác nhau từ bàn phím. In hai số đó ra màn hình theo thứ tự không giảmYêu cầu bài toán:	- Nhập số nguyên a, b khác nhau từ bàn phím	- Sắp xếp 2 số đó ra màn hình theo theo thứ tự không giảm (số nhỏ in trước, số lớn in sau)2. Thực hành:Gợi ý:	Nếu ab thì in (b, a) Sửa yêu cầu bài 1 lại như sau:SỬ DỤNG LỆNH ĐIỀU KIỆN IF...THEN Tiết 25 – TH:Viết chương trình nhập hai số nguyên a và b khác nhau từ bàn phím. In hai số đó ra màn hình theo thứ tự giảm dầnIf abwriteln (b, ‘ ‘, a) else writeln (a, ‘ ‘, b);Củng cốSỬ DỤNG LỆNH ĐIỀU KIỆN IF...THEN Tiết 25 – TH:Program sap_xep_giam; 	 Uses 	crt;Var 	a, b : integer;Begin	clrscr;	write(‘nhap so a: ’); readln(a);	write(‘nhap so b: ’); readln(b);	if a then ;If then else ;- Viết lại chương trình BT1 sử dụng 2 câu lệnh điều kiện dạng thiếu- Tìm hiểu yêu cầu, thuật toán, ý nghĩa các câu lệnh trong bài 2, 3 sgk - Tự xây dựng chương trình không phụ thuộc sgkCám ơn quí thầy cô Các em học sinh&Bài tập 3:SỬ DỤNG LỆNH ĐIỀU KIỆN IF...THEN Tiết 25 – TH:Viết chương trình nhập ba số nguyên dương a, b và c từ bàn phím. Kiểm tra và in kết quả kiểm tra ba số đó có thể là độ dài các cạnh của một tam giác hay không.Yêu cầu bài toán:	- Nhập số nguyên dương a, b và c từ bàn phím	- Kiểm tra ba số đó có phải là độ dài các cạnh của tam giác	- In kết quả kiểm tra ra màn hình2. Thực hành:Gợi ý:- Ba số dương a, b và c là độ dài các cạnh của tam giác khi và chỉ khi thỏa mãn 3 điều kiện: a+b>c, a+c>b, b+c>aThảo luận nhóm, viết câu lệnh điều kiệnBài tập 3:SỬ DỤNG LỆNH ĐIỀU KIỆN IF...THEN Tiết 25 – TH:2. Thực hành:Thực hành trên máy theo nhóm1. Khởi động Pascal, gõ chương trình trên máy2. Lưu chương trình với tên “sap_xep”3. Chạy chương trình với bộ dữ liệu (3,4,5) và (2,3,6) Viết chương trình nhập ba số nguyên dương a, b và c từ bàn phím. Kiểm tra và in kết quả kiểm tra ba số đó có thể là độ dài các cạnh của một tam giác hay không.SỬ DỤNG LỆNH ĐIỀU KIỆN IF...THEN Tiết 25 – TH:2. Thực hành:Kết luận:- Sử dụng từ khóa and để kết hợp nhiều phép so sánh đơn giản thành một phép so sánh phức tạp. Giá trị của phép so sánh là đúng khi và chỉ khi tất cả các phép so sánh đơn giản đều đúng, ngược lại nó có giá trị sai- Sử dụng từ khóa or để kết hợp nhiều phép so sánh đơn giản thành một phép so sánh phức tạp. Giá trị của phép so sánh chỉ sai khi tất cả các phép so sánh đơn giản đều sai, ngược lại nó có giá trị đúng

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài thực hành 4. Sử dụng lệnh điều kiện if…then.ppt