Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 4: Sử dụng lệnh điều kiện if…then - Bùi Vũ An - Trường THCS Nhơn Phú

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:- Luyện tập sử dụng câu lệnh điều kiện if then.

2. Kỹ năng: - Viết được được câu lệnh điều kiện if.then trong chương trình.

3. Thái độ: - HS thực hiện nghiêm túc, có ý thức học tập, tư duy, tự giác.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: - Chuẩn bị giáo án, SGK, SGV, kiểm tra phòng máy và chuẩn bị một số bài tập.

2. Học sinh: - Chuẩn bị bài thực hành 4: Sử dụng lệnh điều kiện If.Then.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. OÅn ñònh tình hình lôùp (1’)

 - Kieåm tra só soá, neà neáp lôùp hoïc.

2. Kieåm tra baøi cuõ: (4’)

3. Giaûng baøi môùi:

 * Giôùi thieäu baøi (1’) Hôm nay các em sẽ luyện tập sử dụng câu lệnh điều kiện if then.

 *Tieán trình baøi daïy

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 07/01/2016 Lượt xem 873Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 4: Sử dụng lệnh điều kiện if…then - Bùi Vũ An - Trường THCS Nhơn Phú", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 13	Soạn ngày: 07/10/2011
Tiết: 26	Giáo án thực hành.
Bài thực hành 4: 
SỬ DỤNG LỆNH ĐIỀU KIỆN IF  THEN	 
MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:- Luyện tập sử dụng câu lệnh điều kiện ifthen. 
2. Kỹ năng:	- Viết được được câu lệnh điều kiện if...then trong chương trình.
3. Thái độ: - HS thực hiện nghiêm túc, có ý thức học tập, tư duy, tự giác.
CHUẨN BỊ:
Giáo viên:	- Chuẩn bị giáo án, SGK, SGV, kiểm tra phòng máy và chuẩn bị một số bài tập.	
Học sinh:	- Chuẩn bị bài thực hành 4: Sử dụng lệnh điều kiện If...Then.	
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. OÅn ñònh tình hình lôùp (1’)
	- Kieåm tra só soá, neà neáp lôùp hoïc.
2. Kieåm tra baøi cuõ: (4’) 
3. Giaûng baøi môùi:
	* Giôùi thieäu baøi (1’) Hôm nay các em sẽ luyện tập sử dụng câu lệnh điều kiện ifthen. 
	*Tieán trình baøi daïy
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
NỘI DUNG
10’
HĐ1: Tìm hiểu nội dung thực hành.
- GV yêu cầu HS khởi động máy và chương trình TP.
- GV: trong tiết này các em hoàn thành bài tập 1 và 2.
- GV yêu cầu HS đọc nội dung cần thực hiện của bài tập 1 và 2.
1. Bài tập 1: Viết chương trình nhập hai số nguyên a và b khác nhau từ bàn phím và in hai số đó ra màn hình theo thứ tự không giảm.
2. Bài tập 2: Viết chương trình nhập chiều cao của hai bạn Long và Trang, in ra màn hình kết quả so sánh chiều cao của hai bạn, chẳng hạn "Bạn Long cao hơn". Tham khảo thuật toán trong ví dụ 5, bài 5.
- GV nhắc nhở một số kỹ năng yêu cầu cần thực hiện:
1. Bài tập 1: Mô tả thuật toán trước khi viết chương trình để giải bài toán đã cho (thuật toán HS viết trước ở nhà). Tìm hiểu ý nghĩa của các câu lệnh trong chương trình. Nhấn Alt+F9 để dịch và sửa lỗi gõ, nếu có. Nhấn Ctrl+F9 để chạy chương trình với các bộ dữ liệu (12, 53), (65, 20) để thử chương trình. Cuối cùng lưu chương trình với tên Sap_xep..
2. Bài tập 2: HS tự gõ chương trình. Lưu chương trình với tên Aicaohon. Pas. Dịch và sửa lỗi gõ, nếu có. Chạy chương trình với các bộ dữ liệu (1.5, 1.6) và (1.6, 1.5) và (1.6, 1.6). Quan sát các kết quả nhận được và nhận xét. Hãy tìm chỗ chưa đúng trong chương trình. Sửa lại chương trình để có kết quả đúng: chỉ in ra màn hình một thông báo kết quả. Tham khảo và tìm hiểu ý nghĩa của đoạn chương trình trong SGK.
- Bật máy.
- Nháy đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình nền.
- HS lắng nghe.
- HS nghiên cứu SGK và trả lời các nội dung cần thực hiện của bài tập 1 và 2.
- HS nghiên cứu SGK, theo dõi và lắng nghe:
 I. Nội dung:
30’
HĐ2: Tiến hành hoàn thành bài thực hành:
- GV theo dõi HS thực hành.
- GV có thể giúp các em gõ nhanh đoạn chương trình nhưng có một vài lỗi sai về cú pháp cũng như ngữ nghĩa và yêu cầu em chỉnh sửa lại.
- Nhắc nhở các công việc tiếp theo sau khi gõ xong đoạn chương trình.
?: Bài này có thể sử dụng câu lệnh điều kiện dạng thiếu đc hay ko?
- Kiểm tra HS thực hiện.
- GV cần lưu ý khi cho HS khi tiến hành bài 2 như sau:
Với câu lệnh điều kiện dạng đủ if... then... else, lưu ý không đặt dấu chấm phảy sau câu lệnh trước từ khoá else.
- Nhắc nhở các công việc tiếp theo sau khi gõ xong đoạn chương trình.
- Yêu cầu HS sau khi chạy chương trình với các bộ dữ liệu, quan sát kết quả nhận đc và nhận xét. Tìm ra chỗ chưa đúng trong chương trình.
- Có hai cách để chỉnh sửa chương trình trên để đảm bảo chỉ đưa ra một thông báo đúng.
If Long>Trang then writeln('Ban Long cao hon');
	If Long=Trang then writeln('Hai ban cao bang nhau');
	If Long<Trang then writeln('Ban Trang cao hon');
	+ Cách đơn giản nhất là sử dụng ba câu lệnh điều kiện dạng thiếu như sau:
If Long>Trang then writeln('Ban Long cao hon') else
	If Long<Trang then writeln('Ban Trang cao hon')
	else writeln('Hai ban cao bang nhau');
+ Cách thứ hai là sử dụng câu lệnh điều kiện lồng nhau như trong SGK, mục đích của cách này là giới thiệu cho HS có thể sử dụng các câu lệnh điều kiện lồng nhau:
- HS nắm rõ các yêu cầu của bài tập, dựa vào thuật toán đã viết và tiến thành gõ đoạn chương trình sau:
program Sap_xep;
uses crt;
var 	A, B: integer; 
begin
clrscr;
write('Nhap so A: '); readln(A);
write('Nhap so B: '); readln(B);
if A<B then writeln(A,' ',B) else writeln(B,' ',A);
readln
end.
- Tìm hiểu ý nghĩa các câu lệnh
- Nhấn Alt+F9 để dịch chương trình.
- Kiểm tra lỗi sai chính tả và cú pháp, nếu có thì sửa chữa.
- Nhấn Ctrl+F9 để chạy chương trình với các bộ dữ liệu (12, 53), (65, 20). 
- Nhấn F2 để lưu chương trình với tên Sap_xep.pas.
- HS tự sửa chữa câu lệnh chạy thử chương trình.
- HS tiến thành gõ đoạn chương trình của bài tập 2:
program Ai_cao_hon;
uses crt;
var 	Long, Trang: Real; 
begin
clrscr;
write('Nhap chieu cao cua Long:'); readln(Long);
write('Nhap chieu cao cua Trang:'); readln(Trang);
If Long>Trang then writeln('Ban Long cao hon');
If Long<Trang then writeln('Ban Trang cao hon')
else writeln('Hai ban cao bang nhau');
readln
end.
- Nhấn F2 để lưu chương trình với tên Aicaohon.pas.
- Nhấn Alt+F9 để dịch và sửa lỗi nếu có.
- Nhấn Ctrl+F9 để chạy chương trình với các bộ dữ liệu (1.5, 1.6) và (1.6, 1.5) và (1.6, 1.6).
- Quan sát kết quả nhận đc và nhận xét.
- Tìm ra chỗ chưa đúng trong chương trình.
- Sửa lại chương trình để có kết quả đúng.
II. Thực hành:
2’
HĐ3: Củng cố kiến thức.
- Kiểm tra kết quả thực hành.
- Nhận xét giờ thực hành.
- Xem lại bài thực hành và thực hiện lại các kỹ năng và kiến thức đã học.
HĐ3:
- HS lắng nghe và trao đổi.
4.Daën doø hoïc sinh chuaån bò tieát hoïc tieáp theo: (1’)
	- Tiếp tục chuẩn bị bài tập 3 và viết chương trình dựa vào một số thuật toán đã học. 
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
— — —»@@&??«— — —

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 4. Sử dụng lệnh điều kiện if…then - Bùi Vũ An - Trường THCS Nhơn Phú.doc