Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp for…do - Bùi Vũ An - Trường THCS Nhơn Phú

 

1. Kiến thức:- Luyện tập sử dụng cu lệnh lặp for do.

2. Kỹ năng: - Viết được câu lệnh lặp for do trong chương trình.

3. Thái độ: - HS thực hiện nghim tc, cĩ ý thức học tập, tư duy, tự giác.

II. CHUẨN BỊ:

1. Gio vin: - Chuẩn bị gio n, SGK, SGV, kiểm tra phịng my v chuẩn bị một số bi tập.

2. Học sinh: - Chuẩn bị bi thực hnh 5: Sử dụng lệnh lặp for do.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tình hình lớp (1)

 - Kiểm tra sĩ số, nề nếp lớp học.

2. Kiểm tra bài cũ: (4) (Kiểm tra trong lc thực hnh)

3. Giảng bài mới:

 * Giới thiệu bài (1) Hơm nay cc em sẽ luyện tập sử dụng cu lệnh lặp for do.

 *Tiến trình bài dạy:

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 07/01/2016 Lượt xem 680Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp for…do - Bùi Vũ An - Trường THCS Nhơn Phú", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 16	Soạn ngày: 28/11/2011
Tiết: 32	Giáo án thực hành.
Bài thực hành 5: 
SỬ DỤNG LỆNH LẶP FOR  DO 
MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:- Luyện tập sử dụng câu lệnh lặp fordo. 
2. Kỹ năng:	- Viết được câu lệnh lặp fordo trong chương trình.
3. Thái độ: - HS thực hiện nghiêm túc, cĩ ý thức học tập, tư duy, tự giác.
CHUẨN BỊ:
Giáo viên:	- Chuẩn bị giáo án, SGK, SGV, kiểm tra phịng máy và chuẩn bị một số bài tập.	
Học sinh:	- Chuẩn bị bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp fordo.	 
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tình hình lớp (1’)
	- Kiểm tra sĩ số, nề nếp lớp học.
2. Kiểm tra bài cũ: (4’) (Kiểm tra trong lúc thực hành)
3. Giảng bài mới:
	* Giới thiệu bài (1’) Hơm nay các em sẽ luyện tập sử dụng câu lệnh lặp fordo.
	*Tiến trình bài dạy:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
NỘI DUNG
10’
HĐ1: Tìm hiểu nội dung thực hành.
- GV yêu cầu HS khởi động máy và chương trình TP.
- GV: trong tiết này các em hồn thành bài tập 1 và 2.
- GV yêu cầu HS đọc nội dung cần thực hiện của bài tập 1 và 2.
1. Bài tập 1: Viết chương trình in ra màn hình bảng nhân của các số từ 1 đến 9, số được nhập từ bàn phím và dừng màn hình để cĩ thể quan sát kết quả.
a) Gõ đoạn chương trình mẫu.
b) Tìm hiểu ý nghĩa của các câu lệnh trong chương trình, dịch chương trình và sửa lỗi, nếu cĩ.
c) Chạy chương trình với các giá trị nhập vào lần lượt bằng 1, 2,.., 10. Quan sát kết quả nhận được trên màn hình. 
2. Bài tập 2: Chỉnh sửa chương trình để làm đẹp kết quả trên màn hình.
Kết quả của chương trình nhận được trong bài 1 cĩ hai nhược điểm sau đây:
Các hàng kết quả quá sát nhau nên khĩ đọc;
Các hàng kết quả khơng được cân đối với hàng tiêu đề.
Nên sửa chương trình bằng cách chèn thêm một hàng trống giữa các hàng kết quả và đẩy các hàng này sang phải một khoảng cách nào đĩ.
2. Bài tập 2: Viết chương trình nhập chiều cao của hai bạn Long và Trang, in ra màn hình kết quả so sánh chiều cao của hai bạn, chẳng hạn "Bạn Long cao hơn". Tham khảo thuật tốn trong ví dụ 5, bài 5.
- GV nhắc HS lưu ý trong SGK về sử dụng lệnh GotoXY(a,b).
- Bật máy.
- Nháy đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình nền.
- HS lắng nghe.
- HS nghiên cứu SGK và trả lời các nội dung cần thực hiện của bài tập 1 và 2.
- HS theo dõi.
 I. Nội dung:
30’
HĐ2: Tiến hành hồn thành bài thực hành:
- GV yêu cầu HS thực hành những ví dụ ở tiết lý thuyết trước rồi mới làm bài tập mới sau.
- GV gợi ý HS gõ đoạn chương trình chào hỏi các bạn trong lớp (nhĩm).
- GV theo dõi HS thực hành.
- Yêu cầu HS tiếp tục với nội dung của bài thực hành.
- GV cĩ thể giúp các em gõ nhanh đoạn chương trình nhưng cĩ một vài lỗi sai về cú pháp cũng như ngữ nghĩa và yêu cầu em chỉnh sửa lại.
- Nhắc nhở các cơng việc tiếp theo sau khi gõ xong đoạn chương trình.
- Yêu cầu HS quan sát kết quả và chỉnh sửa lại đoạn chương trình cho hồn thiện như gợi ý ở bài tập 2.
- Kiểm tra HS thực hiện.
- HS thực hành các ví dụ ở tiết lý thuyết: gõ đoạn chương trình:
Program Chao_hoi;
Uses crt;
Var i: integer;
 ten: string;
Begin
 Clrscr;
 For i:= 1 to 10 do 
 Begin	
 write('Nhap ten cua ban'); 
 Readln(Ten);
 write('Chao ban ', Ten);
 end;
 Readln
End.
- Biên dịch và chạy chương trình để xem kết quả và hiểu được dịng lệnh lặp.
- HS nắm rõ các yêu cầu của bài tập và tiến thành gõ đoạn chương trình sau:
uses crt;
var N,i:integer;
begin
clrscr;
write('Nhap so N='); readln(N);
writeln;
writeln('Bang nhan ',N);
writeln;
for i:=1 to 10 do writeln(N,' x ',i:2,' = ',N*i:3);
readln
end.
- Tìm hiểu ý nghĩa các câu lệnh
- Kiểm tra lỗi sai chính tả và cú pháp, nếu cĩ thì sửa chữa.
- Chạy chương trình với các giá trị nhập vào lần lượt bằng 1,2,,10. Quan sát kết quả.
- HS tự sửa chữa câu lệnh chạy thử chương trình theo gợi ý ở bài tập 2.
- Sửa lại chương trình để cĩ kết quả đúng.
II. Thực hành:
2’
HĐ3: Củng cố kiến thức.
- Kiểm tra kết quả thực hành.
- Nhận xét giờ thực hành.
- Xem lại bài thực hành và thực hiện lại các kỹ năng và kiến thức đã học.
HĐ3:
- HS lắng nghe và trao đổi.
4.Dặn dò học sinh chuẩn bị tiết học tiếp theo: (1’)
	- Tiếp tục chuẩn bị bài tập 3, tìm hiểu trước ý nghĩa các câu lệnh. 
IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
— — —»@@&??«— — —

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 5. Sử dụng lệnh lặp for…do - Bùi Vũ An - Trường THCS Nhơn Phú.doc