Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 6: Sử dụng lệnh lặp while…do

Bài 1: Viết chương trình sử dụng lệnh lặp while do để tính trung bình n số thực x1, x2,x3, ,xn. Các số n và x1, x2,x3, ,xn được nhập vào từ bàn phím.

Mô tả thuật toán của chương trình, các biến dự định sẽ sử dụng và kiểu của chúng.

- Input và Output của bài toán:

 + Input: Dãy số thực x1, x2,x3, ,xn

 + Output: Giá trị trung bình (x1, x2,x3, ,xn)/n.

 

ppt 7 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 07/01/2016 Lượt xem 780Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 6: Sử dụng lệnh lặp while…do", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài thực hành 6SỬ DỤNG LỆNH LẶP WHILEDOBài thực hành 6SỬ DỤNG LỆNH LẶP WHILEDOBài 1: Viết chương trình sử dụng lệnh lặp whiledo để tính trung bình n số thực x1, x2,x3,,xn. Các số n và x1, x2,x3,,xn được nhập vào từ bàn phím.Mô tả thuật toán của chương trình, các biến dự định sẽ sử dụng và kiểu của chúng.- 	Input và Output của bài toán: 	+ Input: Dãy số thực x1, x2,x3,,xn	+ Output: Giá trị trung bình (x1, x2,x3,,xn)/n.	Bài thực hành 6SỬ DỤNG LỆNH LẶP WHILEDOBài 1:Viết chương trình sử dụng lệnh lặp whiledo để tính trung bình n số thực x1, x2,x3,,xn. Các số n và x1, x2,x3,,xn được nhập vào từ bàn phím.Mô tả thuật toán của chương trình, các biến dự định sẽ sử dụng và kiểu của chúng.-	Thuật toán:	B1: Nhập n là số lượng số thực sẽ được nhập từ bàn phím:	dem 0, Sum  0;	B2: Trong khi dem0:	 3.1. i  2;	 3.2. Trong khi N mod i 0 còn đúng thì i i+1;	 3.3. Nếu i = N thì thông báo N là số nguyên tố, rồi chuyển đến B4. Ngược lại thông báo N không phải là số nguyên tố.	B4: Kết thúcb) Chương trình:	program so_nguyen_to;	var n, i : integer;	begin	 write (‘ Nhap vao mot so nguyen: ‘); readln (n);	 if n 0) do i:= i+1;	 if i = n then writeln (n, ‘la so nguyen to!’)	 else writeln (n, ‘khong phai la so nguyen to!’);	end;	 readln	end.

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài thực hành 6. Sử dụng lệnh lặp while…do.ppt