Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 7: Xử lý dãy số trong chương trình

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

- Thực hành việc khai báo và sử dụng các biến mảng;

- Ôn luyện các kỹ năng sử dụng các câu lệnh if then, for do;

- Củng cố kỹ năng đọc, hiểu và chỉnh sửa chương trình.

2. Kỹ năng

- Hiểu và viết được chương trình với thuật toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của một dãy số, tính tổng dãy số.

3. Thái độ

- Thái độ học tập nghiêm túc, tích cực làm các bài tập thực hành.

II. Chuẩn bị

1. Thầy giáo

- Phòng máy

- Phần mềm

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 07/01/2016 Lượt xem 1067Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 7: Xử lý dãy số trong chương trình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: 58
Ngày dạy: 09/04/2010
Bài thực hành 7
 XỬ LÍ DÃY SỐ TRONG CHƯƠNG TRÌNH (tt)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
Thực hành việc khai báo và sử dụng các biến mảng;
Ôn luyện các kỹ năng sử dụng các câu lệnh if  then, for  do;
Củng cố kỹ năng đọc, hiểu và chỉnh sửa chương trình.
2. Kỹ năng
Hiểu và viết được chương trình với thuật toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của một dãy số, tính tổng dãy số.
3. Thái độ
Thái độ học tập nghiêm túc, tích cực làm các bài tập thực hành.
II. Chuẩn bị
Thầy giáo
Phòng máy
Phần mềm
Học sinh
Xem trước bài học ở nhà
III. Phương pháp dạy học
Hướng dẫn lý thuyết
Thực hành trực tuyến
IV. Tiến trình dạy học
Ổn định
Kiểm diện học sinh 
Kiểm tra bài cũ
Không 
Bài mới
Hoạt động của thầy & trò
Nội dung ghi của trò
* Nội dung 1: Bài tập 2
Bổ sung và chỉnh sửa chương trình trong BT2 (tiết 57) để nhập 2 loại điểm Toán và Ngữ văn của các bạn. Sau đó in ra màn hình :
	a/ điểm TB của mỗi bạn trong lớp theo công thức: 
	Điểm TB = (Điểm toán + điểm văn)/2
	b/ Điểm TB của cả lớp theo từng môn Toán và Ngữ văn
Yêu cầu học sinh chia nhóm ra để thực hành.
Giáo viên kiểm tra, nhận xét, đánh giá.
Thực hành 7: XỬ LÍ DÃY SỐ TRONG CHƯƠNG TRÌNH
Bài 2
Program Xep_loai;
uses crt;
Var
 i, n: integer;
TBtoan, TBvan: real;
diemT, diemV: array[1..100] of real;
Begin
clrscr;
 writeln('Diem TB : '); 
 For i:=1 to n do
write(i,' . ',(diemT[i] + diemV[i])/2:3:1); 
TBtoan: =0; TBvan: =0;
 For i:=1 to n do
 Begin
 TBtoan: = TBtoan + diemT[i] ;
 TBvan: = TBvan + diemV[i] ;
 end;
 TBtoan: = TBtoan /n;
 TBvan: = TBvan /n;
writeln('Diem TB mon Toan : ',TBtoan :3:2); 
writeln('Diem TB mon Van: ',TBvan :3:2); 
 readln;
End.
Củng cố và luyện tập
Dữ liệu kiểu mảng là gì?
Cách khai báo mảng trong Pascal.
Hướng dẫn học ở nhà
Thực hành lại các bài đã học.
Chuẩn bị bài mới.
V. Rút kinh nghiệm

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 7. Xử lý dãy số trong chương trình (4).doc