CHƯƠNG 2 - CACBOHIDRAT

Biết khái niệm cacbohiđrat và phân loại cácbohiđrat Biết được cấu tạo của từng loại cacbohiđrat. Hiểu các tính chất tiêu biểu của từng loại cacbohidrat và ứng dựng của chúng