CHƯƠNG 3 - AMIN. AMINO AXIT VÀ PROTEIN

Admin là gì? Cấu tạo và tính chất của admin. Amino axit là gì? Cấu tạo và tính chất của amino axit Khái niệm, cấu trúc, tính chất và vai trò của protein trong cuộc sống Sơ lược về enzim và axit nucleic