Bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên

1. Dầu mỏ là một hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hiđrocacbon 2. Bằng cách chưng cất dầu mỏ, người ta thu được xăng, dầu hỏa và nhiều sản phẩm khác 3. Crắckinh dầu mỏ để tăng thêm lượng xăng 4. Metan là thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên và khí mỏ dầu 5. Dầu mỏ và khí thiên nhiên là nguồn nguyên liệu và nguyên liệu quý trong đời sống và trong công nghiệp