Kế hoạch dạy phụ đạo và bồi dưỡng Anh 9 (kỳ I)

The past simple How to pronounce “-ed”

Do exercises: 3,4,6 (workbook-unit 1) Do exercise 5 (workbook-unit 1)

The past simple with wish The past perfect with wish

Do exercise 7 (workbook-unit 1)

Do exercise 8 (workbook-unit 1)

The present perfect The present perfect v.s past simple

Do exercise 1 (workbook-unit 2) Do exercise 2,3,4 (workbook-unit 2)

The passive (review) The passive with tenses

Do exercise 5,6,7 (workbook-unit 2) Do exercise 8,9 (workbook-unit 2)

Change Active into Passive Change Passive into Active

Modal could with wish

Do exercise 1,2,3 (workbook-unit 3) Do exercise 4 (workbook-unit 3)

Prepositions of time Prepositions of time: since, during, while

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 03/04/2019 Lượt xem 112Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch dạy phụ đạo và bồi dưỡng Anh 9 (kỳ I)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
KẾ HOẠCH DẠY PHỤ ĐẠO VÀ BỒI DƯỠNG ANH 9
(KỲ I)
Tuần
Tiết
Nội dụng
Lớp phụ đạo
Lớp bồi dưỡng
1
1
The past simple
How to pronounce “-ed”
2
Do exercises: 3,4,6 (workbook-unit 1)
Do exercise 5 (workbook-unit 1)
2
3
The past simple with wish
The past perfect with wish
4
Do exercise 7 (workbook-unit 1)
3
5
Do exercise 8 (workbook-unit 1)
6
The present perfect 
The present perfect v.s past simple
4
7
Do exercise 1 (workbook-unit 2)
Do exercise 2,3,4 (workbook-unit 2)
8
The passive (review)
The passive with tenses
5
9
Do exercise 5,6,7 (workbook-unit 2)
Do exercise 8,9 (workbook-unit 2)
10
Change Active into Passive
Change Passive into Active
6
11
Modal could with wish
12
Do exercise 1,2,3 (workbook-unit 3)
Do exercise 4 (workbook-unit 3)
7
13
Prepositions of time
Prepositions of time: since, during, while
14
Do exercise 5 (workbook-unit 3)
8
15
Adverb clause of result: so (ACR)
Adverb clauses of result: so...that, such..that
16
Do exercise 7,8 (workbook-unit 3)
Do exercise 9,10 (workbook-unit 3)
9
17
Modal verbs with if
18
Do exercise 7 (workbook-unit 4)
10
19
Reported speech: Statements
20
Do exercise 1 (workbook-unit 4)
11
21
Change tenses in Reported speech
22
Can/May/Must in reported speech
12
23
Adverbs in Reported speech
24
Reported speech: Yes/no question
13
25
Do exercise 3 (workbook-unit 4)
26
Reported speech: Wh-question words
14
27
Do exercise 2,4,5 (workbook-unit 4)
28
Tag-questions
Tag-question with I & Let’s
15
29
Do exercise 4,5 (workbook-unit 5)
30
Gerunds: like, love, enjoy, dislike, hate
Gerunds: consider, deny, discuss, finish, ...
16
31
Do exercise 1,2,3 (workbook-unit 4)
32
Review for semester test 1 (unit 1,2)
17
33
Review for semester test 2 (unit 3,4)
34
Review for semester test 3 (unit 5)
(KỲ II)
Tuần
Tiết
Nội dụng
Lớp phụ đạo
Lớp bồi dưỡng
18
35
Adjectives and adverbs
Get, become, feel, keep, make + adj
36
Do exercises 1,2,3 (workbook-unit 6)
19
37
Adjectives + that clause
38
Do exercises 6,7 (workbook-unit 6)
20
39
Adv clauses of reason:as,since,because
Adv clause of reason:for
40
Do exercises 4 (workbook-unit 6)
Do exercise 5 (workbook-unit 6)
21
41
Conditional sentence: type 1
42
Do exercises 8,10 (workbook-unit 6)
Do exercise 9 (workbook-unit 6)
22
43
Connectives: however, therefore, or ...
As a result; consequently, nonetheless, ...
44
Do exercises 1,2 (workbook-unit 7)
23
45
Make suggestions: suggest
46
Do exercises 5,6 (workbook-unit 7)
Do exercise 4 (workbook-unit 7)
24
47
Relative clause (introduction)
48
Do exercises 3 (workbook-unit 7)
Do exercise 7 (workbook-unit 7)
25
49
Although, though, even though
Despite, in spite of
50
Do exercises 4 (workbook-unit 8)
Do exercise 5 (workbook-unit 8)
26
51
Relative pronouns: who, that, which
Relative pronouns: where, when
52
Do exercises 1,2 (workbook-unit 8)
Do exercise 3 (workbook-unit 8)
27
53
Relative clauses: whose
54
Prepostion in relative clause
28
55
Punctuation of relative clause
56
Do exercises 1,2 (workbook-unit 9)
Do exercise 6 (workbook-unit 9)
29
57
Modals: may, might
Might + perfect present
58
Do exercises 1,2,3 (workbook-unit 10)
30
59
Conditional sentence: type 2
60
Do exercises 5,6 (workbook-unit 9)
31
61
Compare type 1 with type 2
Conditional sentence: type 3
62
Review for semester test 1
32
63
Review for semester test 2
64
Review for semester test 3
 Duyệt của GBH Duyệt của tổ CM

Tài liệu đính kèm:

  • docKE HOACH DAY PHU DAO ANH 9.doc