Kế hoạch giảng dạy bộ môn Anh văn lớp 6

I- Đặc điểm và tỡnh hỡnh

1) Thuận lợi:

- Giáo viên đã tiếp thu chương trình đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá

- Bản thân luôn cố gắng trau dồi kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, dự giờ, học hỏi kinh nghiệm bạn bè đồng nghiệp.

- Đồng thời cũng được ban giám hiệu nhà trường quan tâm, tạo mọi điều kiện để có thể giảng dạy tốt nhất.

- Nhà trường có đủ SGK, và 1số sách tham khảo cần thiết.

- Sĩ số học sinh mỗi lớp ít, nhìn chung các em khá ngoan, có ý thức tốt.

2) Khó khăn:

 - Một số gia đình phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em mình nên việc phối kết hợp trong công tác giáo dục học sinh còn hạn chế.

- Cơ sở vật chất còn khó khăn – thiếu phòng chức năng, đài băng phục vụ cho việc dạy nghe chưa đạt yêu cầu, chất lượng thấp.

 

doc 21 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 611Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch giảng dạy bộ môn Anh văn lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
xt about the family and answer the questions- work in pairs.
- work individuallyTape, radio, boards
6Grammar practise Help sts to reviewWork individuallyTape, radio, boards
6Test of 45 minutesKnowledg from unit 1 to 3Work individually

7

Unit 4A1-4Help sts to read atext about school and answer the questions- work in pairs, groups.
- work individually Tape , radio, boards
7B1-5 To listen a dialogue and understand about the detail- work in pairs.
- work individuallyTape,radio,boards
7C1-2Guide sts to know about the present simple- work in pairs.
- work individuallyTape, radio, boards
8Check up test 45’Guide them to check the test 45’- work in pairs.
- work individuallyboards
8 C1-3,6Practise with the simple presentWork inviduallyTape, radio, boards
8C 4,5,7Guide sts to know the way to tel the time- work in pairs.
- work individually Tape ,radio, boards
9Review Review larned knowledgWork individuallyboards

9Unit 5A1,2More practise with the simple present ”I,he,she ”- work in pairs, groups
- work individuallyTape,radio, boards
9A3,4Practise the simple present with”Wh-qs to talk about the other people- work in pairs.
- work individuallyTape ,radio, boards
10A5,6 The simple present with ”Yes/No qs ”- work in pairs.
- work individuallyTape,radio,boards
10B1-3Read a picture story about Ba’s daily- work in pairs.
- work individuallyboards
10C1Practice about the school timetable- work in pairs.
- work individuallyTape,radio,board
11Unit5Unit 6C2,3Pratise about the weekly time tableWork individuallyTape,radio,board

11Grammar practiseFurther practise with the simple present- work in pairs, gruops
- work individuallyboards


11A1-3Guide sts to know about town and country for describing lpaces where we live- work in pairs.
- work individuallyTape ,radio, boards
12A4,5Continue todescribe places where we live- work in pairs.
- work individuallyTape,radio,board

12B1-3Read a text about where Minh live and answer the qs- work in pairs.
- work individuallyboards
12C1-2 Prepositions of places : infront,behind,to the left, to the right- work in pairs.
- work individuallyTape,rsdio,boards13Unit 6C3,4,6Practise with : ”where is..are......? ” and answer the qsWork individually ,in pairboards
13reviewReview the knowlege they have learntWork individuallyboards

13
Unit 7Test 45’Do the test well
- work individually
14A1-2To listen the dialogue and read the letter to understand the detail- work in pairs.
- work individuallyTape,radio,boards
14A3-5Practise ” Is there/are there...? ” and answer- work in pairs.
- work individuallyboards
14B1-3Read a text about Ba’s and Chi’s housesWork individually, in pairTape, boards,radio
15Check the test 45’ Help the to check the test 45’- work in pairs.
- work individuallyboards
15C1-3 To know ” How..? ” qs and answer ” By..”to talk about transportation- work in pairs.
- work individuallyTape,radio,board
15Unit 7C4-5Read a text and answer the qsWork individually, in pairboards
16Unit 8 reviewReview the knowlegle that they have learnt- work in pairs, groups
- work individuallyboards


16A1Help Ss to know the present progressive- work in pairs.
- work individuallyTape, radio, board

16A2-7Practise with the presnt progressive- work in pairs.
- work individuallyTape,radio,boards
17B1Help Ss rtead a text for details- work in pairs.
- work individuallyTape,radio,boards
17B2Help Ss to understand the dialogue between Lan and Ba- work in pairs.
- work individuallyboards17Unit8C1-4 To know : can/ can’t, must/mustn’tWork individually, in pairboards18Grammar practiceReview learnt knowlegleWork individuallyboards


18


Unit 9

Unit 10 reviewReview learnt knowlegle- work in pairs, groups
- work individuallyboards18 Test term IDo the test well
- work individually
19A1-2To talk about the part of the bodyWork individully, in pairTape, radio,board
19A3-5 Guide sts to describe physical apperance- work in pairs.
- work individuallyTape, radio,board
19B1Help sts to talk about face vacab- work in pairs.
- work individuallyTape,radio,board

20B2,3 To learn about the adjectives of the colors- work in pairs, groups
- work individuallyTape,radio,board

20B4,5,6Help Ss further practice in body vocab.- work in pairs.
- work individuallyTape, radio,board
20A1,2,5 Guide sts to talk about how they feel- work in pairs.
- work individuallyTape,radio,board
21A3,4,6Help Ss to know about the pollite requests and offers- work in pairs.
- work individuallyTape,radio, board21B4,5 To know about : I’d like some..... and what would you like ?Work individually, in pairTape,radio,board21B1-3 To know about : some, any, with there is/are...Work individually, radioTape, radio,board


22


Unit 11Unit 11C1-5Introduce: Would you like ...? with Do you like.....?- work in pairs, groups
- work individuallyTape, radio,board

22review Further practice with grammar practice- work in pairs.
- work individuallyboards

22A1 To know about akilo of, abottle of..to talk about things people buy at the store.- work in pairs.
- work individuallyTape, radio, board
23A2Help sts to use ” How much/How many....? to talk about quanlities- work in pairs.
- work individuallyTape, radio,board
23A3,4  Listen for pecipic information and more practice with ” How much/How many...?- work in pairs.
- work individuallyTape, radio, board23B1,3,4  To further practise in offers and requests for foodWork individuallyTape,radio, board
24Unit 11B2,5To talk about prices for food and drinkWork individually, in pairTape, radio,board
24Unit 12Unit 12
Unit 13Grammar practiceFurther practice in ” like” and ” dislike” in simple present,....- work in pairs, groups
- work individuallyboards

24Test 45’To do the test well-
- work individually
25A1,2Help Ss to practice more about the present progressive- work in pairs.
- work individuallyTape,radio,board
25A3-5To read a text and anwer the qsWork individually, in pairTape,radio, board
25B1-4Help Ss to write a short text about what we in free time, listen and match- work in pairs.
- work individuallyTape,radio, board
26Check the test 45’Guide sts to check their testWork individuallyboard

26C1,5Help Ss to know ”How often...? ” and answer- work in pairs.
- work individuallyTape, radio, board26C2,3,4,6 To practice adverbs of frequency with th simple present- work in pairs.
- work individuallyboards
27A1,2Help sts to know about temprature and season- work in pairs.
- work individuallyTape,radio, boards
27A3Help sts to practice with : What weather do you like ?- work in pairs.
- work individuallyTape, radio, board
27A4,5Guide sts to know about ”When” clause and ” Wh” qsWork individually, in pairboards
28B1Further pracice in adverbs of frequancy- work in pairs.
- work individuallyBoards,..
28


Unit 13
Unit14B2Help sts to write about activities they do in diffrent seasons- work in pairs, groups
- work individuallyboards
28A1-3To know about ” going ”future- work in pairs.
- work individuallyTape,radio,boards
29A4,5Help Ss to read a text about vacation plans- work in pairs.
- work individuallyboards
29B1-4Further speaking with ”going to ” to talk about places for near future- work in pairs.
- work individuallyTape, radio, boards29B4,5Further practice with ”going to ”- work in pairs.
- work individuallyTape, radio, boards30C1-3To make suggestion with let’s and respondingWork individually, in pairboards30Grammar practiceReview learnt knowlegeWork individually, in pairboards


30Test 45’Do the test well
- work individually

31
Unit15

Unit 15A1-4To talk about the countrise, nationalities, and language vocab- work in pairs.
- work individuallyTape, radio, boards
31A5,6Help Ss to write a postcard being on vacation- work in pairs.
- work individuallyboards
31B1,2Comparing places using comperative and super comperativeWork individually,in pairboards

32Check the test 45’Help Sts to check the test 45’- work in pairs.
- work individuallyboards
32B3,4Help Ss to read a fact about the famous places and rivers in the world.Work individually, in pairsboards
32C1,2To know : alot of....as a quntifier....Work individually, in pairsTape ,radio, boards


33

Unit 16reviewHelp Ss to review learnt knowlege- work in pairs, groups
- work individuallyboards
33A1-3Help sts to know a bout countable and uncountable nouns quantifiers : alot, alittle, afew, to talk about food- work in pairs.
- work individuallyTape,radio, boards
33A2,4,5Help Ss to read a text about farming and environment- work in pairs.
- work individually boards
34B1Help Ss to read a text about pollution and how to protect the environment- work in pairs.
- work individuallyboards
34B2,6Guide sts to how to protect the environment, how to recycle thing to protect the environmentWork individually, inpairsTape,radio, boards
34B4,5Guide sts to know about ” should/ shouldn’t” for advice about the environmentWork individually,in pairsboards35Grammar practice
-review
-test term IITo review learnt knowlege
-to review learnt knowlege

-do test wellWork individually,in pairs


- work individuallyBoards

-boards
	 	 
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY ANH VĂN 7
GIÁO VIấN: PHAN ĐỨC QUÁN

Themes / TopicsAttainment targetsLanguage focus *1. Personal information
- Friends
- Oneself and others
- House and homeSpeaking
- Talk about oneself
- Introduce others
- Agree with others
- Ask for and give personal information
- Talk about addresses 
- Talk about means of transport and distances
- Ask for and give telephone numbers
- Make arrangements
- Talk about future plans
- Talk about dates and months
- Describe rooms and homes / apartments
- Talk about occupations
Listening
Listen to a monologue or a dialogue of 60-80 words for general information 
Reading
Read a dialogues or a passage of 80-100 words for general information
Writing
Write an informal letter of invitation of 50-60 words using suggested idea or words Grammar:
- Tenses: present simple, future simple (will, shall) 
- Wh-questions: Why? When? Where? Which? How far? How long?
- Adverbs of time: still, till, until
- Indefinite quantifier: many, a lot of, lots of
- Comparatives / superlatives of adjectives
- Ordinal number 
- Exclamations: What + noun!
- Prepositions of position: in, at, on, under, near, next to, behind...
- Compound adjectives
Vocabulary:
- Names of occupations: farmer, doctor, nurse, engineer,  
- Words describing dates and months: Monday, Tuesday, January, February, 
- Words describing house and home: apartment, bookshelf, sofa, 
- Phone numbers
- Words relating to distances: meter, kilometre, 2. Education
- School facilities
- School activities
- School children’s life

Speaking
- Ask and say the time / timetables 
- Talk about school subjects / schedules and regulations
- Talk about school libraries
- Ask for and give directions 
- Ask about and describe class / recess activities
- Talk about popular after-school activities
- Make suggestions / arrangements
Listening
Listen to a monologue or a dialogue of 60-80 words for general information 
Reading
Read a dialogues or a passage of 80-100 words for general information
Writing
Write a paragraph of 50-60 words about related topics using suggested words or picture cuesGrammar:
- Tenses: present simple, present progressive
- Wh-questions: What? Where?
- Modal verbs: should, would
- Prepositions of time: in, at, on
- Adverbs of frequency
- This, that, these, those 
- Would you like to?
- Let’s
- “It” indicating time
Vocabulary:
- Names of school subjects: Physical Education, 
 Literature, Geography, 
- Names of different kinds of books in the library: magazine, science book, reference book, 
- Words describing activities at recess and after school: play catch / marbles / blind man’s bluff, go to school / cafeteria / the circus, watch a movie, tidy the room, 
3. Community
- Places in the community
- Neighborhood
Speaking
- Talk about vacations
- Talk about routines and ability
- Ask for and give directions / distances
- Inquire about prices
- Make purchases
- Describe characteristics of friends and neighbors
- Talk about hobbies
- Talk about past events
- Describe a process
- Talk about occupations
Listening
Listen to a monologue or a dialogue of 60-80 words for general information 
Reading
Read a dialogue or a passage of 80-100 words for general information
Writing
- Describe a process of 50-60 words using word cues
- Write a note of 50-60 words with word cues
Grammar:
- Tenses: present simple, past simple
- Wh-questions: How much? How far?
- Regular vs. irregular verbs
- Modal verbs: can / could
- Comparatives of adjectives: more, less, fewer
- Adverbs of frequency: usually, often, sometimes,  
- Prepositions of position: next to, between, opposite, 
- “It” indicating distance
Vocabulary:
- Words describing a process: first, then, next, 
- Words to talk about vacation activities, routines, facilities, directions: watch video, read books, 
- Words related to hobbies and characteristics: collect stamps, favourite, sporty, 
- Words to talk about prices and purchases: phone card, cost, .
4. Health
- Physical comfort
- Healthy living
Speaking
- Talk about habits, routines and a diary entry
- Talk about a visit to the dentist
- Talk about common sicknesses, symptoms, cures, 
 health and safety precautions
- Identify different kinds of food, menu, recipes
- Express preferences
- Describe how to make a meal
- Talk about diets
Listening
Listen to monologues or a dialogues within 60-80 words for general information 
Reading
Read a dialogue or a passage of 80-100 words for general information
Writing
-Write a letter / poster of 50-60 words using picture cues or suggested idea
-Write a menu with word cues 
Grammar:
- Tense: past simple 
- Question forms, negative forms
- Imperatives
- Why, Because
- Too / either
- So / neither
- Would you like; I’d like
Vocabulary:
- Words to talk about health, symptoms and cures:
 temperature, height, weight, safety precaution, illnesses medicine, 
 - Words to talk about different kinds of food, fruits and drinks, meals and diet: taste, smell, soya sauce, spinach, 
- Words to talk about habits and routines
5. Recreation
- Sports
- TV and radio programs
- Video games
Speaking
- Describe sporting / free time activities
-Talk about hobbies
- Give advice
- Make and decline an invitation
- Make suggestions
- Make inquiries and express preferences
- Talk about TV and radio programs
- Talk about video games and their effects
Listening
Listen to monologues or dialogues within 60-80 words for general information 
Reading
Read a dialogue or a passage of 80-100 words for general information
Writing
Write a paragraph of 50-60 words about related topics using suggested cues
Grammar:
- Tenses: present simple, present progressive
- Modal verbs: must, can, ought to, should
- Adjectives and adverbs: good / well; slow / slowly
- Comparatives / superlatives of adjectives
- Adverbs of manner: skillfully, badly, quickly
- Like / prefer + to-infinitive
- What would you like to ?
- How about? / What about?
Vocabulary:
- Words to talk about sports, games, films, music: athletic, championship, cartoon, adventure, detective, 
- Words to talk about TV and radio programs: series, perform, satellite, 
- Words to talk about / to compare city and country life: quiet, noisy, crowded, busy, 
6. The world around us
- Geography of Vietnam and Southeast Asia
- People and places
Speaking
- Name countries and their capital cities
- Discuss vacation destinations
- Talk about tourist attractions 
- Talk about famous people and places
- Describe and compare city and village lifestyles
Listening
Listen to a monologue or a dialogue of 60-80 words for general information 
Reading
Read a dialogue or a passage of 80-100 words for general information 
Writing
- Write a paragraph of 50-60 words using suggested cues or words 
- Complete a table 
Grammar:
- Tenses: present simple, past simple
- Modal verbs: may / can 
- Adverbs of frequency 
- Why, Because 
Vocabulary:
- Names of some countries and capital cities in Asia: Thailand, Singapore, Bangkok, Kuala Lumpur, 
- Words to talk about some famous places/people in Asia or well-known scientists in the world: Angkor Wat, Thomas Edison, Andersen, famous, well-known, attractive, 
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BỘ MễN ANH VĂN LỚP 8 
Giỏo viờn thực hiện: Phan Đức Quỏn
Themes / Topics
Periods
Attainment targets
Teaching aids
CHAPTER I:
UNIT 1
 UNIT 2
UNIT 3
21 PERIODS
-Theory and
Practice:15ps
-Revison:5ps.
-Test:1p
 THE FIRST TERM
1.Knowlege:
- Introduce people and respond to introductions
- Describe people's appearance
- Make arrangements
- Talk about intentions 
- Ask for and give reasons
- Talk about past events
2.Grammar:
- Tenses: present simple, past simple
- Infinitive
- Modal verbs: must, have to, ought to
- Reflexive pronouns: yourself, myself, themselves
- Adverbs of place: here, there, upstairs, downstairs..
- Prepositions of time: after, before, until, as soon as
- Adjective + too / enough + to - infinitive 
- Let’s 
- Why, Because
3.Skills:
*Listening-Speaking-Reading-Writing.
4.Education:
-Love for friends, family members.
-Know more about inventors.
-Textbooks
-Colored chalk
-Extraboards
-Posters
-Flash cards
-Cassette recorder
-Realias.
-Handouts
CHAPTER II:
UNIT 4
 UNIT 5
 UNIT 6
21 PERIODS
-Theory and
Practice:15ps
-Revison:5ps.
-Test:1p
1.Knowlege:
- Ask for and respond to favors 
- Give advice and instructions
- Express obligation
- Offer and respond to assistance
- Talk about study habits
- Talk about future plans
2.Grammar:
- Present simple with future meaning
- Reported speech: commands, requests and advice 
- Gerunds
- Modal verbs: may, can, could, should
- Adverbs of manner: well, fast, badly, hard, 
- Prepositions of time: after, before
- Tell / ask somebody to do sth
- Be about to
- Used to
3.Skills:
*Listening-Speaking-Reading-Writing.
4.Education:
-Preserve ancient things .
-Love for school subjects
-Study habits.
-Textbooks
-Colored chalk
-Extraboards
-Handouts
-Posters
-Flash cards
-Cassette recorder
-Realias.
CHAPTER III:
UNIT 7
 UNIT 8
15 PERIODS
-Theory and
Practice:10ps
-Revison:4ps.
-Test:1p
1.Knowlege:
- Ask for information and assistance
- Talk about price, quantity and size
- Talk about differences / similarities 
- Talk about future events and changes
2.Grammar:
- Tenses: present perfect (with for and since), present progressive (to talk about the future / to show changes), future simple
- Adverbs: already, yet
- Comparisons: (not) asas; (not) the same as; different from.
- Verbs to show changes: get, become, 
- Comparison of adjectives
3.Skills:
*Listening-Speaking-Reading-Writing.
4.Education:
-Life styles (city / country life )
-Textbooks
-Colored chalk
-Extraboards
-Posters
-Flash cards
-Cassette recorder
-Realias
-Handouts
CHAPTER IV:
UNIT 9
UNIT 10
 UNIT 11
20 PERIODS
-Theory and
Practice: 15ps
-Revison:4ps.
-Test:1p
 THE SECOND TERM
1.Knowlege:
-Making the first-aid
-Protecting environment and save natural 
 resources .
-Talking about some places of interest in 
 Viet nam
-Make suggestions
- Make and respond to formal requests, 
 offers and promises
- Give and respond to instructions
- Express personal feelings
 2.Grammar:
- Passive forms : present and future 
- Modal: will to make offers, requests, promises
- Adjectives followed by an infinitive and a 
 noun-clause 
- Would you mind ?
3.Skills:
*Listening-Speaking-Reading-Writing.
4.Education:
-Love for nature
-Protect and preserve natural resources .
-Textbooks
-Colored chalk
-Extraboards
-Posters
-Flash cards
-Cassette recorder
-Handouts
-Realias
CHAPTER V:
 UNIT 12
UNIT 13
UNIT 14
20 PERIODS
-Theory and
Practice:15ps
-Revison:4ps.
-Test: 1p
1.Knowlege:
- Make suggestions, predictions, reservations
 and plans
- Describe past activities
- Talk about the weather
- Make and respond to formal requests
- Accept and decline an invitation
2.Grammar:
- Tense: past progressive
- Connectors: when, while
- Reported speech
- Requests with: Would / Do you mind if  ?
 Would / Do you mind + verb-ing  ?
- ed and -ing participles 
- Compound words: rice-cooking, fire-making, 
3.Skills:
*Listening-Speaking-Reading-Writing.
4.Education:
-Know some wonders of the world .
-Preserve traditional festivals
Textbooks
-Colored chalk
-Extraboards
-Posters
-Flash cards
-Cassette recorder
-Realia
-Handouts
UNIT 15
 UNIT 16
14 PERIODS
-Theory and
Practice:9ps
-Revison:4ps.
-Test: 1p
1.Knowlege:
-Talk about usefulness of computer .
- Talk about processes
- Express agreement / disagreement
- Say what something was like
 2.Grammar:
- Tenses: present perfect with yet and already, 
 present perfect vs. past simple
- The Passive: past passive
- Indirect questions with if or whether
- Verb + to- infinitive
- Question words before to-infinitive 
3.Skills:
*Listening-Speaking-Reading-Writing.
4.Education:
-Know how to use a computer .
-Know about some inventions.
Textbooks
-Colored chalk
-Extraboards
-Handouts
-Posters
-Flash cards
-Cassette recorder
-Realias
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BỘ MễN ANH VĂN LỚP 9
Giỏo viờn thực hiện: Phan Đức Quỏn
Title
Pe

Tài liệu đính kèm:

  • docKE HOẠCH BỘ MÔN AV 6.7.8.9.doc