Kế hoạch giảng dạy năm học 2012 - 2013 môn: Sinh 7

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: Các kiến thức cơ bản về: Chương trình sinh học 7 nghiên cứu về 8 ngành chủ yếu như: Ngành động vật nguyên sinh, ngành ruột khoang, các ngành giun dẹp, giun tròn, giun đốt, ngành thân mềm, ngành chân khớp, ngành động vật có xương sống gồm các lớp cá, lưỡng cư, bò sát, chim,thú.

2. Về kỹ năng: Các kỹ năng cơ bản về: Quan sát mẫu vật và thực hành mổ và quan sát cấu tạo trong và ngoài của một số động vật.

3. Về tư duy: Phát triển tư duy nghiên cứu khoa học.

4. Về thái độ ( giáo dục): Nghiêm túc, cẩn thận, yêu thích động vật có ý thức bảo vệ động vật.

 

doc 21 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 01/04/2017 Lượt xem 236Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch giảng dạy năm học 2012 - 2013 môn: Sinh 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG: THCS TRUNG SƠN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2012-2013
TỔ: KHTN MÔN: SINH 7
I. MỤC TIÊU 
1. Về kiến thức: Các kiến thức cơ bản về: Chương trình sinh học 7 nghiên cứu về 8 ngành chủ yếu như: Ngành động vật nguyên sinh, ngành ruột khoang, các ngành giun dẹp, giun tròn, giun đốt, ngành thân mềm, ngành chân khớp, ngành động vật có xương sống gồm các lớp cá, lưỡng cư, bò sát, chim,thú.
2. Về kỹ năng: Các kỹ năng cơ bản về: Quan sát mẫu vật và thực hành mổ và quan sát cấu tạo trong và ngoài của một số động vật.
3. Về tư duy: Phát triển tư duy nghiên cứu khoa học.
4. Về thái độ ( giáo dục): Nghiêm túc, cẩn thận, yêu thích động vật có ý thức bảo vệ động vật.
II. NỘI DUNG:
Cả năm: Chương trình: 37 tuần = 70 tiết 
Học kỳ I: 19 tuần = 36 tiết 
Học kỳ II: 18 tuần = 34 tiết
Cả năm: 70 tiết
Phân môn (nếu có)
VD: Đại số: ..... tiết
Phân môn (nếu có)
VD: Hình học:..... tiết
Học kỳ I
19 tuần = 36 tiết
Học kỳ II
18 tuần = 34 tiết
III. ĐIỀU TRA CƠ BẢN VỀ LỚP GIẢNG DẠY VÀ CHỈ TIÊU NĂM HỌC 2012 -2013
Lớp
Năm học 2011- 2012
Năm học 2012- 2013
7B
Giỏi: 2 = 6.3%, Khá: 9 = 28.1%, TB: 12 = 37.5%, Yếu: 9 = 28.1%, Kém: 0 = 0%.
Giỏi: 2 = 6.5%, Khá: 10 = 32.3%, 
TB: 13 = 41.9%, Yếu: 6 = 19.4%, Kém: 0 =0%.
IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ 
Tuần
Tiết
Tên bài dạy
Mức độ cần đạt
Chuẩn bị
Nội dung cần dạy
Loại hình kiểm tra
1
1
Thế giới động vật đa dạng và phong phú
- KiÕn thøc 
 - hiÓu ®­îc thÕ giíi ®éng vËt ®a d¹ng vµ phong phó vÒ thµnh phÇn loµi,kÝch th­íc , sè l­îng c¸ thÓ vµ m«i tr­êng sèng .
 - X¸c ®Þnh ®­îc n­íc ta ®­îc thiªn nhiªn ­u ®·i , nªu ®­îc mét thÕ giíi ®éng vËt ®a d¹ng vµ phong phó như thÕ nµo .
- KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng nhËn biÕt c¸c ®éng vËt th«ng qua c¸c h×nh vÏ liªn quan ®Õn thùc tÕ
- Th¸i ®é : Gi¸o dôc ý thøc b¶o vÖ ®éng vËt vµ m«i tr­êng sèng cña chóng
GV: - S­u tÇm mét sè tranh ¶nh vÒ c¸c loµi ®éng vËt trong thiªn nhiªn 
 - Tranh vÏ h×nh 1.1 4 SGK
 HS : S­u tÇm mét sè tranh ¶nh vÒ c¸c loµi ®éng vËt trong thiªn nhiªn : 
2
Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật
- KiÕn thøc 
- HS ph©n biÖt ®­îc §V víi TV, thÊy chóng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm chung cña sinh vËt nh­ng chóng còng kh¸c nhau vÒ mét sè ®Æc ®iÓm c¬ b¶n .
- Nªu ®­îc c¸c ®Æc ®iÓm cña §V ®Ó nhËn biÕt chóng trong thiªn nhiªn.
- Ph©n biÖt ®­îc §VKXS víi §VCXS , vai trß cña chóng trong thiªn nhiªn vµ trong ®êi sèng con ng­êi.
- KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t vµ ph©n tÝch kªnhh×nh. 
- Th¸i ®é: Gi¸o dôc ý thøc b¶o vÖ ®éng, thùc vËt trong thiªn nhiªn. 
- GV: - H×nh 2.1 2 SGK 
 - M« h×nh tÕ bµo thùc vËt vµ tÕ bµo ®éng vËt.
- HS: §äc tr­íc bµi 2; kÎ b¶ng 1+2 SGK (9 +11) vµo vë bµi tËp 
2
3
Chương I :Ngành động vật nguyên sinh
ThựchànhQuan sát một số động vật nguyên sinh
-KiÕn thøc : HS nhËn d¹ng ®­îc Ýt nhÊt 2 ®¹i diÖn ®iÓn h×nh cho §VNS :Trïng roi, Trïng giÇy, ph©n biÖt ®­îc h×nh d¹ng, c¸ch di chuyÓn cña 2 ®¹i diÖn.
- KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng sö dông vµ quan s¸t mÉu vËt b»ng kÝnh hiÓn vi.
- Tư duy: 
- Th¸i ®é : Gi¸o dôc ý thøc häc tËp nghiªm tóc, cËn thËn, tØ mØ .
- GV : ChuÈn bÞ nh­ bµi 3(13) SGK
- HS : S­u tÇm mét sè mÉu n­íc cã ®éng vËt kh«ng x­¬ng sèng trong thiªn nhiªn 
4
Trùng roi
- KiÕn thøc 
- HS nªu ®­îc ®Æc ®iÓm cÊu t¹o dinh d­ìng , sinh s¶n cña trïng roi xanh kh¶ n¨ng h­íng s¸ng.
- HS thÊy ®­îc b­íc dsi chuyÓn quan träng tõ §V ®a bµo qua ®¹i diÖn lµ tËp ®oµn trïng roi .
- KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t , thu thËp kiÕn thøc :
- Th¸i ®é: Gi¸o dôc ý thøc 
- GV :- H×nh 4.1 3 SGK 
 - B¶ng phô, phiÕu häc tËp
- HS : §äc tr­íc bµi 4
3
5
Trùng biến hình và trùng giày
- KiÕn thøc 
 - HS nªu ®­îc ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, di chuyÓn, dinh d­ìng vµ sinh s¶n cña trïng biÕn h×nh vµ trïng giµy
 - HS thÊy ®­îc sù ph©n ho¸ chøc n¨ng c¸c bé phËn trong tÕ bµo cña trïng giµy®ã lµ biÓu hiÖn mµm sèng cña §V ®a bµo 
- KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, so s¸nh, ph©n tÝch, tæng hîp
- Th¸i ®é : Gi¸o dôc lßng yªu thÝch bé m«n
- GV: B¶ng phô
- HS : ®äc tr­íc bµi 
6
Trùng kiết lỵ và trùng sốt rét
- KiÕn thøc: - HS nªu ®­îc ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña trung kiÕt lÞ vµ trïng sèt rÐt phï hîp víi lèi sèng kÝ sinh.
 - ChØ râ dd­îc nh÷ng t¸c h¹i do trïng kiÕt lÞ vµ trïng sèt rÐt g©y ra vµ c¸ch phßng tr¸nh bÖnh sèt rÐt.
- KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng thu thËp th«ng tin qua kªnh h×nh , vµ liªn hÖ thùc tÕ 
- Th¸i ®é: Gi¸o dôc ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh , b¶o vÖ c¬ thÓ. 
- GV: H×nh 6.1 3 SGK B¶ng phô.
 - HS: §äc tr­íc bµi 6; kÎ b¶ng (24) SGK vµo vë bµi tËp.
4
7
Đặc điểm chung.Vai trò của động vật nguyên sinh
- KiÕn thøc:
- HS nªu ®­îc ®Æc ®iÓm chung cña §VNS
- ChØ ra ®­îc vai trß tÝch cùc cña §VNS vµ t¸c h¹i do §VNS g©y ra 
- KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ngquan s¸t thu thËp kiÕn thøc
- Th¸i ®é : Gi¸o dôc ý thøc b¶o vÖ ®éng vËt cã Ých vµ m«i tr­êng sèng cña chóng
- Gi¸o viªn: :- H×nh 7.1 2 SGK
 - B¶ng phô, 
 - Häc sinh: - §äc tr­íc bµi 7; kÎ b¶ng 1+2 SGK ( 26- 28) vµo vë bµi tËp.
Kiểm tra 15 phút
8
Chương II : Ngành ruột khoang
Thuỷ tức
- KiÕn thøc : HS nªu d­îc ®Æc ®iÓm h×nh d¹ng, cÊu t¹o dinh d­ìng vµ c¸ch sinh s¶n cña thuû tøc lµ ®¹i diÖn cña ngµnh ruét khoang vµ lµ §V ®a bµo ®Çu tiªn 
- KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t vµ tæng hîp kiÕn thøc
- Th¸i ®é: Gi¸o dôc ý thøc häc tËp , yªu thÝch bé m«n. 
GV :- B¶ng phô
HS : §äc tr­íc bµi 8 ; KÎ b¶ng 1SGK ( ) vµo vë bµi tËp
5
9
Đa dạng của ngành ruột khoang
- KiÕn thøc 
 - HS chØ râ ®­îc sù ®a d¹ng cña ngµnh ruét khoang ®­îc thÓ hiÖn ë cÊu t¹o c¬ thÓ, lèi sèng, tæ chøc c¬ thÓ vµ di chuyÓn.
- KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t ph©n tÝch, tæng hîp.
- Th¸i ®é : Gi¸o dôc ý thøc häc tËp , yªu thÝch bé m«n.
- GV : - H×nh 9 .13 SGK; b¶ng phô
- HS : - §äc tr­íc bµi 9; kÎ b¶ng 1+2 SGK (33 +35) vµo vë bµi tËp
10
Đặc điểm chung.Vai trò của ngành ruột khoang
- KiÕn thøc 
- HS nªu ®­îc nh÷ng ®Æc ®iÓm chung nhÊt cña ngµnh ruét khoang . 
- ChØ râ vai trß cña ngµnh ruét khoang trong tù nhiªn vµ trong ®êi sèng con ng­êi. 
 - KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t vµ ph©n tÝch, so s¸nh. 
- Th¸i ®é: Gi¸o dôc ý thøc b¶o vÖ ®éng cã Ých trong thiªn nhiªn. 
- GV :- B¶ng phô
- HS : §äc tr­íc bµi 10; kÎ b¶ng SGK (37) vµo vë bµi tËp
6
11
Chương III : các ngành giun
Ngành giun dẹp
Sán lá gan
- KiÕn thøc 
- HS nªu ®­îc ®Æc ®iÓm næi bËt cña ngµnh giun dÑp lµ c¬ thÓ cã ®èi xøng hai bªn
- ChØ râ ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña s¸n l¸ gan thÝch nghi víi ®êi sèng kÝ sinh.
- KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, so s¸nh.
- Th¸i ®é : Gi¸o dôc ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh m«i tr­êng, phßng tr¸nh giun s¸n. 
GV :- B¶ng phô, h×nh 11.12 SGK
HS : - §äc tr­íc bµi 11; kÎ b¶ng SGK (42) vµo vë bµi tËp
12
Một số giun dẹp khác.
- KiÕn thøc 
 - HS n¾m h×nh d¹ng, vßng ®êi cña mét sè giun dÑp kÝ sinh.
 - Th«ng qua c¸c ®¹i diÖn cña ngµnh giun dÑp nªu ®­îc ®Æc ®iÓm chung cña giun dÑp.
- KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t vµ ph©n tÝch , so s¸nh.
- Th¸i ®é: Gi¸o dôc ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh c¬ thÓ.
GV :- H×nh 12.1 4 SGK, m« h×nh tÕ bµo thùc vËt vµ tÕ bµo ®éng vËt.
HS : §äc tr­íc bµi 12; kÎ b¶ng SGK (45) vµo vë bµi tËp
7
13
Ngành giun tròn
Giun đũa
- KiÕn thøc 
 - HS nªu ®­îc ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, di chuyÓn, c¸ch dinh d­ìng vµ sinh s¶n cña giun ®òa thÝch nghi víi ®êi sèng kÝ sinh.
 - Nªu ®­îc nh÷ng t¸c h¹i c¶u giun ®òa vµ c¸ch phßng tr¸nh.
- KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, so s¸nh.
- Th¸i ®é : Gi¸o dôc ý thøc vÖ sinh m«i tr­êng vµ vÖ sinh c¸ nh©n.
- GV : H×nh 13.1 4 SGK
- HS : ®äc tr­íc bµi
14
Một số giun tròn khác.
- KiÕn thøc 
 - HS nªu râ ®­îc mét sè giun trßn ®Æc biÖt lµ nhãm giun trßn kÝ sinh g©y bÖnh tõ ®ã cã biÖn ph¸p phßng tr¸nh
- KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t vµ ph©n tÝch 
- Th¸i ®é: Gi¸o dôc ý thøc vÖ sinh m«i tr­êng vµ vÖ sinh c¸ nh©n
GV :- H×nh 14.4 SGK 
HS :§äc tr­íc bµi 14; kÎ b¶ng SGK (51) vµo vë bµi tËp.
8
15
Ngành giun đốt
Thực hành : Mổ -quan sát giun đất
- KiÕn thøc :
- NhËn biÕt ®­îc d¹ng giun khoang, chØ râ cÊu t¹o ngoµi: §èt vßng t¬, ®ai sinh dôc,cÊu t¹o trong; mét sè néi quan
- KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng mæ vµ quan s¸t §VKXS
- Th¸i ®é: Gi¸o dôc ý thøc häc tËp tù gi¸c tÝch, kiªn tr× vµ hîp t¸c trong nhãm
- GV :- Tranh c©m h×nh 16.1 3 SGK 4 bé ®å mæ; cån lo·ng hoÆc ªte, 1 con giun ®Êt sèng
- HS : Mçi nhãm 2 con giun ®Êt to sèng 
16
Thực hành : Mổ -quan sát giun đất
- KiÕn thøc :
- NhËn biÕt ®­îc d¹ng giun khoang, chØ râ cÊu t¹o ngoµi: §èt vßng t¬, ®ai sinh dôc,cÊu t¹o trong; mét sè néi quan
- KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng mæ vµ quan s¸t §VKXS
- Th¸i ®é: Gi¸o dôc ý thøc häc tËp tù gi¸c tÝch, kiªn tr× vµ hîp t¸c trong nhãm
- GV: Tranh c©m h×nh 16.1 3 SGK - 4 bé ®å mæ; cån lo·ng hoÆc ªte, 1 con giun ®Êt sèng
 - HS : Mçi nhãm 2 con giun ®Êt to sèng 
9
17
Một số giun đốt khác
- KiÕn thøc : - HS chØ ra ®­îc mét sè ®Æc ®iÓm cña c¸c ®¹i diÖn giun ®èt phï hîp víi lèi sèng
- HS nªu ®­îc ®Æc ®iÓm chung cña ngµnh giun ®èt
- KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng so s¸nh, tæng hîp kiÕn thøc 
 - Th¸i ®é : Gi¸o dôc ý thøc b¶o vÖ ®éng vËt cã Ých
- GV :- B¶ng phô, H×nh 17.1 3 SGK:
- HS: - §äc tr­íc bµi 17; kÎ b¶ng 1+2 (60) SGK vµo vë bµi tËp
18
Kiểm tra một tiết
- KiÕn thøc :- HS n¾m ®­îc mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n cña ch­¬ng I+II+III
- HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc vÒ cÊu t¹o, sinh s¶n, ®Æc ®iÓm chung vµ vai trß cña §VKXS 
 - KÜ n¨ng: rÌn t­ duy ®éc lËp, vËn dông kiÕn thøc gi¶i thÝch mét sè hiÖn t­îng th­êng gÆp trong thùc tÕ
- Th¸i ®é: Gi¸o dôc ý thøc häc tËp nghiªm tóc, tÝnh trung thùc trong kiÓm tra 
- GV : §Ò, ®¸p ¸n, biÓu ®iÓm
- HS : ¤n tËp kiÕn thøc ch­¬ng I + II + III 
10
19
Chương IV : ngành thân mềm
Trai sông
- KiÕn thøc :
 - HS biÕt v× sao trai s«ng ®­îc xÕp vµo ngµnh th©n mÒm
 - gi¶i thÝch ®­îc ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña trai s«ng thÝch nghi víi ®êi sèng Èn m×nh trong bïn c¸t
 - N¾m ®­îc ®Æc ®iÓm dinh d­ìng, sinh s¶n cña trai
 - HiÓu râ kh¸i niÖm ¸o, c¬ quan ¸o
- KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t tranh vµ mÉu sèng
- Th¸i ®é : Gi¸o dôc ý thøc häc tËp yªu thÝch bé m«n vµ b¶o vÖ ®éng vËt cã Ých
- GV :- 1 con trai sèng vµ vá tra, H×nh 18.1 5 SGK:
- HS : Mçi nhãm 1 con trai sèng
20
Thực hành : Quan sát một số thân mềm
- KiÕn thøc :
- Quan s¸t cÊu t¹o ®Æc tr­ng cña mét sè ®¹i diÖn th©n mÒm
 - Ph©n tÝch ®­îc c¸c cÊu t¹o : vá ; cÊu t¹o ngoµi; cÊu t¹o trong
 - KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng sö dông kÝnh lóp, quan s¸t ®èi chiÕu mÉu vËt sèng víi h×nh SGK
- Thái độ: tích cực
- GV :- KÝnh lóp, mÉu trai mæ s½n, mùc
 - HS : ChuÈn bÞ theo nhãm : trai, vá trai; èc, vá èc 
11
21
Thực hành : Quan sát một số thân mềm
- KiÕn thøc :
- Quan s¸t cÊu t¹o ®Æc tr­ng cña mét sè ®¹i diÖn th©n mÒm
 - Ph©n tÝch ®­îc c¸c cÊu t¹o : vá ; cÊu t¹o ngoµi; cÊu t¹o trong
 - KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng sö dông kÝnh lóp, quan s¸t ®èi chiÕu mÉu vËt sèng víi h×nh SGK
- Thái độ: tích cực
- GV :- KÝnh lóp, mÉu trai mæ s½n, mùc
 - HS : ChuÈn bÞ theo nhãm : trai, vá trai; èc, vá èc 
22
Đặc điểm chung . Vai trò của thân mềm
- KiÕn thøc :
 - HS tr×nh bµy ®­îc sù ®a d¹ng cña th©n mÒm
- Tr×nh bµy ®­îc ®Æc ®iÓm chung vµ ý nghÜa thùc tiÔn cña ngµnh th©n mÒm
- KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t vµ ph©n tÝch kªnh h×nh. 
- Th¸i ®é: Gi¸o dôc ý thøc b¶o vÖ nguån lîi cña th©n mÒm
- GV:- H×nh 21 SGK 
 - B¶ng phô
- HS: §äc tr­íc bµi 21; kÎ b¶ng 1+2 SGK (72 ) vµo vë bµi tËp
12
23
Chương V : ngành chân khớp
Lớp giáp xác
Tôm sông
- KiÕn thøc :
- BiÕt ®­îc v× sao t«m ®­îc xÕp vµo ngµnh ch©n khíp, thuéc líp gi¸p x¸c
 - Gi¶i thÝch ®­îc c¸c ®Æc ®iÓm cÊu t¹o ngoµi cña t«m thÝch nghi víi ®êi sèng ë n­íc
- HS tr×nh bµy ®­îc c¸c ®Æc ®iÓm dinh d­ìng , sinh s¶n cña t«m
- KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t liªn hÖ thùc tÕ
- Th¸i ®é : Gi¸o dôc ý thøc b¶o vÖ t«m 
- GV:- MÉu t«m sèng ; m« h×nh t«m
 - HS: Mçi nhãm 1-2 con t«m sèng: 
24
Thực hành : Mổ và quan sát tôm sông
- KiÕn thøc :
- HS n¾m ®­îc cÊu t¹o cña mang, nhËn biÕt ®­îc phÇn gèc, ch©n ngùc vµ c¸c l¸ mang
 - NhËn biÕt mét sè néi quan cña t«m: HÖ tiªu ho¸, hÖ thÇn kinh
 - Chó thÝch ®óng cho c¸c h×nh 
- KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng mæ §VKXS vµ kÜ n¨ng sö dông, dông cô mæ 
- Th¸i ®é: Gi¸o dôc ý thøc häc tËp nghiªm tóc 
- GV :- T«m sèng, 4 bé ®å mæ , 4- 6 kÝnh lóp, 4 chËu mæ 
- HS: - §äc tr­íc bµi 23
- mçi nhãm 2 con t«m sèng to
13
25
Đa dạng -Vai trò của lớp giáp xác
- KiÕn thøc :
- HS tr×nh bµy ®­îc mét sè ®Æc ®iÓm cÊu t¹o vµ lèi sèng cña c¸c ®¹i diÖn gi¸p x¸c th­êng gÆp
- Nªu ®­îc vai trß thùc tiÔn cña líp gi¸p x¸c 
- KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t 
- Th¸i ®é : Gi¸o dôc ý thøc b¶o vÖ c¸c gi¸p x¸c cã lîi
- GV :- S­u tÇm mét sè gi¸p x¸c ë ®Þa ph­¬ng
- B¶ng phô
- HS : - §äc tr­íc bµi 24 ; kÎ b¶ng ( 81 )SGK vµo vë bµi tËp 
 - S­u tÇm mét sè gi¸p x¸c ë ®Þa ph­¬ng 
Kiểm tra 15 phút
26
Lớp hình nhện
Nhện - sự đa dạng của lớp hình nhện
- KiÕn thøc :
 - HS tr×nh bµy ®­îc ®Æc ®iÓm cÊu t¹o ngoµi cña nhÖn vµ mét sè tËp tÝnh cña chóng
 - Nªu ®­îc sù ®a d¹ng cña líp h×nh nhÖn vµ ý nghÜa thùcc tiÔn cña chóng
- KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t vµ ph©n tÝch kªnh h×nh. 
- Th¸i ®é: Gi¸o dôc ý thøc häc tËp vµ b¶o vÖ ®éng vËt cã Ých
 1. - GV :- H×nh 25.1 5 SGK 
 - MÉu nhÖn sèng
- HS: - §äc tr­íc bµi 25; kÎ b¶ng 1+2 SGK vµo vë bµi tËp 
 - Mçi nhãm 1 con nhÖn cßn sèng
14
27
Lớp sâu bọ
Châu chấu
- KiÕn thøc :
- HS tr×nh bµy ®­îc c¸c ®Æc ®iÓm cÊu t¹o ngoµi cña ch©u chÊu liªn quan ®Õn sù di chuyÓn.
 - HS nªu ®­îc c¸c ®Æc ®iÓm cÊu t¹o trong, ®Æc ®iÓm dinh d­ìng, sinh s¶n vµ p-h¸t triÓn cña ch©u chÊu .
- KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t tranh vµ m« h×nh
- Th¸i ®é : Gi¸o dôc ý thøc häc tËp, yªu thÝch m«n häc
- GV :- M« h×nh ch©u chÊu
 - H×nh 26.1 5 SGK:
- HS: S­u tÇm mçi nhãm 1 con ch©u chÊu
28
Đa dạng - đặc điểm chung của lớp sâu bọ.
- KiÕn thøc :
 - HS th«ng qua c¸c ®¹i diÖn nªu ®­îc sù ®a d¹ng c¶u líp s©u bä.
 - HS tr×nh bµy ®­îc ®Æc ®iÓm chung c¶u líp s©u bä.
 - Nªu ®­îc vai trß thùc tiÔn cña líp s©u bä
 - KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, sso s¸nh vµ ph©n tÝch kªnh h×nh. 
- Th¸i ®é: Gi¸o dôc ý thøc b¶o vÖ c¸c s©u bä cã Ých . 
- GV:- H×nh 27.17 SGK 
- B¶ng phô
- HS : §äc tr­íc bµi 27; kÎ b¶ng 1+2 SGK vµo vë bµi tËp
15
29
Thực hành :Xem băng hình về tập tính của sâu bọ
- KiÕn thøc :
- Th«ng qua viÖc s­u tÇm, t×m hiÓu ph¸t hiÖn mét sè tËp tÝnh cña s©u bä thÓ hiÖn trong: t×m kiÕm, cÊt gi÷ thøc ¨n, trong sinh s¶n vµ trong quan hÖ gi÷a chóng víi con måi hoÆc kÎ thï
- KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, nhËn biÕt c¸c tËp tÝnh cña s©u bä qua tranh ¶nh vµ ngoµi thiªn nhiªn 
- Th¸i ®é : Gi¸o dôc ý thøc b¶o vÖ ®éng vËt cã Ých vµ m«i tr­êng sèng cña chóng
- GV :- S­u tÇm mét sè tranh ¶nh vÒ c¸c loµi s©u bä:
- HS: - «n l¹i kiÕn thøc líp s©u bä
- S­u tÇm mét sè tranh ¶nh vÒ c¸c loµi s©u bä: 
30
Đặc điểm chung- Vai trò của ngành chân khớp
- KiÕn thøc :
- HS tr×nh bµy ®­îc ®Æc ®iÓm chung cña ngµnh ch©n khíp
- Gi¶i thÝch ®­îc ®a d¹ng cña ngµnh ch©n khíp.
- Nªu ®­îc vai trß thùc tiÔn cña ngµnh ch©n khíp
- KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t vµ ph©n tÝch kªnh h×nh. 
- Th¸i ®é: Gi¸o dôc ý thøc b¶o vÖ c¸c loµi ®éng vËt cã Ých
- GV :- B¶ng phô
- HS: - ¤n l¹i kiÕn thøc ch­¬ng V- Ngµnh ch©n khíp
 - §äc tr­íc bµi 29 kÎ b¶ng 1+2 +3 SGK (96 -97) vµo vë bµi tËp
16
31
Chương VI : ngành động vật có xương sống
Các lớp
- KiÕn thøc :
- HS gi¶i thÝch d­îc c¸c ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña c¸ chÐp thÝch nghi víi ®êi sèng ë n­íc 
- HiÓu ®­îc c¸c ®Æc ®iÓm ®êi sèng cña c¸
- KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, nhËn biÕt ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña c¸ chÐp
- Th¸i ®é : Gi¸o dôc ý thøc b¶o vÖ ®éng vËt vµ m«i tr­êng sèng cña chóng
- GV :- 1 con c¸ chÐp :
 - Tranh vÏ h×nh bé x­¬ng c¸ :
- HS: Mçi nhãm 1 con c¸ chÐp: 
32
Thực hành : Mổ cá
- KiÕn thøc :
- HS x¸c ®Þnh ®­îc vÞ trÝ vµ nªu râ mét sè c¬ quan cña c¸ trªn mÉu mæ . 
- KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng mæ §VCXS ; kÜ n¨ng tr×nh bµy tr­íc líp
- Th¸i ®é: Gi¸o dôc ý thøc thùc hµnh, tÝnh cËn thËn , chÝnh x¸c
- GV : - 1 con c¸ chÐp
 - Tranh bé x­¬ng c¸; bé ®å mæ; ®inh ghim 
 - HS: - KÎ phiÕu häc tËp vµo vë bµi tËp
 - ChuÈn bÞ mçi nhãm 1 con c¸ chÐp , kh¨n lau, xµ phßng
17
33
Cấu tạo trong của cá chép
- KiÕn thøc :
- HS x¸c ®Þnh ®­îc vÞ trÝ vµ nªu râ mét sè c¬ quan cña c¸ trªn mÉu mæ . 
- KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng mæ §VCXS ; kÜ n¨ng tr×nh bµy tr­íc líp
- Th¸i ®é: Gi¸o dôc ý thøc thùc hµnh, tÝnh cËn thËn , chÝnh x¸c
- GV : - 1 con c¸ chÐp ; M« h×nh n·o c¸
 - Tranh bé x­¬ng c¸; bé ®å mæ; ®inh ghim 
- HS: - §äc tr­íc bµi " Sù ®a d¹ng vµ ®Æc ®iÓm chung cña c¸"
- KÎ phiÕu häc tËp vµo vë bµi tËp
34
Ôn tập học kì I
- KiÕn thøc :
 - ¤n tËp cñng cè mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ phÇn §VKXS
 - TÝnh ®a d¹ng cña §VKXS
 - Sù thÝch nghi cña §VKXS víi m«i tr­êng sèng
 - ý nghÜ thùc tiÔn cña §VKXS ®èi víi tù nhiªn vµ trong ®êi sèng con ng­êi 
- KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng tæng hîp kiÕn thøc. 
- Th¸i ®é: Gi¸o dôc ý thøc häc tËp, yªu thÝch m«n häc . 
- GV:- B¶ng phô
- HS: ¤n tËp phÇn §VKXS ; kÎ phiÕu häc tËp
18
35
Kiểm tra học kỳ I
- Kiến thức: Đánh giá kết quả dạy và học của thầy và trò.Từ đó có biện pháp nâng cao kết quả dạy và học.
- Kĩ năng: RÌn kÜ n¨ng tæng hîp kiÕn thøc. 
- Th¸i ®é: Gi¸o dôc ý thøc häc tËp, yªu thÝch m«n häc . 
- GV: Đề và đáp án ( theo pgd)
- HS: Ôn tập kiến thức đã học
36
Sự đa dạng-đặc điểm chung của cá
- KiÕn thøc :
 - HS n¾m ®­îc sù ®a d¹ng vÒ sè loµi, lèi sèng, m«i tr­êng sèng.
 - Tr×nh bµy ®­îc ®Æc ®iÓm c¬ b¶n ph©n biÖt líp c¸ sôn vµ líp c¸ x­¬ng.
 - Nªu ®­îc vai trß cña c¸ trong ®êi sèng
 - Tr×nh bµy ®­îc ®Æc ®iÓm chung cña c¸ 
- KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, so s¸nh kÕt luËn chung
- Th¸i ®é : Gi¸o dôc ý thøc b¶o vÖ c¸c lo¹i c¸
- GV :- B¶ng phô
- HS: KÎ b¶ng ( 111) vµo vë bµi tËp
DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU	 DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG CM	 NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
 Trần Thị Phương

Tài liệu đính kèm:

  • docke_hoach_giang_day_mon_sinh_7phuong.doc