Kì thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh vòng lý thuyết năm học 2007 - 2008

Câu I (4 điểm)

1/Trình bày hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa và theo vĩ độ trong hệ quả chuyển động quanh mặt trời của trái đất?

2/Cho biết địa điểm A (105o Đ) đang là 8giờ 20 phút; Lúc này ở địa điểm B là 5giờ, địa điểm C là 12 giờ 50 phút.

 Hãy xác định kinh độ của địa điểm B và C?

 Câu II ( 3 điểm)

 Căn cứ bảng số liệu: Nhiệt độ trung bình tháng và năm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ( oC ).

 

doc 1 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 25/03/2017 Lượt xem 602Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kì thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh vòng lý thuyết năm học 2007 - 2008", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND tØnh B¾c Ninh
Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
==========
§Ò chÝnh thøc
K× thi gi¸o viªn d¹y giái cÊp tØnh vßng lý thuyÕt
N¨m häc 2007 - 2008
M«n thi: §Þa lý THCS
Thêi gian lµm bµi: 120 phót (kh«ng kÓ giao ®Ò)
Ngµy thi: 26 th¸ng 02 n¨m 2008
==============
Câu I (4 điểm)
1/Trình bày hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa và theo vĩ độ trong hệ quả chuyển động quanh mặt trời của trái đất?
2/Cho biết địa điểm A (105o Đ) đang là 8giờ 20 phút; Lúc này ở địa điểm B là 5giờ, địa điểm C là 12 giờ 50 phút.
	Hãy xác định kinh độ của địa điểm B và C? 
	Câu II ( 3 điểm)
	Căn cứ bảng số liệu: Nhiệt độ trung bình tháng và năm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ( oC ).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CN
Hà Nội
16,4
17.0
20,2
23,7
27,3
28,8
28,9
28,2
27,2
24,6
21,4
18,2
23,5
TP Hồ Chí Minh
25,8
26,7
27,9
28,9
28,3
27,5
27,1
27,1
26,8
26,7
26,4
25,7
27,1
	Hãy phân tích sự khác biệt trong chế độ nhiệt của hai địa điểm trên và giải thích vì sao có sự khác biệt đó?
	Câu III (3 điểm)
	Cho bảng số liệu: Cơ cấu GDP của nước ta thời kỳ 1991- 2002 (%)
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2002
Tổng số
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Nông, lâm, ngư nghiệp
40,5
29,9
27,2
25,8
25,4
23,3
23,0
Công nghiệp- xây dựng
23,8
28,9
28,8
32,1
34,5
38,1
38,5
Dịch vụ
35,7
41,2
44,0
42,1
40,1
38,6
38,5
-Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu GDP thời kỳ 1991- 2002 ?
	-Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu GDP thời kỳ 1991 – 2002 ?
=======HÕt=======
( §Ò nµy cã 01 trang)

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_thi_GVGT_mon_Dia_Ly_nam_hoc_2007_2008.doc