Bài 37: Mác và Ăng - ghen: Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Trong những năm 30-40 của thế kỉ XIX, phong trào công nhân ở châu Âu phát triển rất nhanh, ngày càng đòi hỏi một lí luận khoa học cách mạng để phải phóng công nhân và toàn thể nhân dân lao động. Trong bối cảnh như vậy, học thuyết về chủ nghĩa xã hội khoa học- do C.Mac và Ph.Ăng-ghen đề xướng đã ra đời