Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Sau khi chiến thắng ngoại xâm và nội phản, năm 1921 nước Nga xô viết bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước trong hoàn cảnh hết sức khó khăn Bảy năm chiến tranh (1914- 1921) đã tàn phá nặng nề nền kinh tế: năm 1920 sản lượng nông nghiệp chỉ bằng 1/2 so với chiến tranh, sản lượng công nghiệp chỉ còn 1/7, nhiều vùng lâm vào bệnh dịch và nạn đói trầm trọng. Bọn phản cách mạng điên cuồng chống phá, gây bạo loạn ở nhiều nơi