Bài 6 - Các nước châu Phi

Châu Phi là một lục địa rộng lớn tới 30,3 triệu km2, với dân số 839 triệu người (2002). Trong nửa đầu thế kỉ XX, các nước châu Phi đã giành độc lập. Bên cạnh những thành tích to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, các nước châu Phi còn đang gặp nhiều khó khăn phức tạp cũng như những thách thức gay gắt trên con đường phát triển của mình